Skip main navigation
Abril 2013 | Ulat sa Estadistika, 2012

Ulat sa Estadistika, 2012

Abril 2013 Pangkalahatang Kumperensya

Para sa impormasyon ng mga miyembro ng Simbahan, ang Unang Tagapayo ay nag-isyu ng sumusunod na ulat sa estadistika hinggil sa paglago at kalagayan ng Simbahan hanggang Disyembre 31, 2012.

Mga Unit ng Simbahan

Mga Stake

3,005

Mga Mission

347

Mga District

591

Mga Ward at Branch

29,014

Mga Miyembro ng Simbahan

Kabuuang Bilang ng mga Miyembro

14,782,473

Mga Batang Nadagdag sa Talaan Noong 2012

122,273

Mga Nabinyagan Noong 2012

272,330

Mga Missionary

Mga Full-Time Missionary

58,990

Mga Church-Service Missionary

22,961

Mga Templo

Mga Templong Inilaan Noong 2012 (Kansas City Missouri, Manaus Brazil, Brigham City Utah, at Calgary Alberta)

4

Mga Templong Muling Inilaan Noong 2012 (Buenos Aires Argentina at Boise Idaho)

2

Mga Templong Ginagamit

140