Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻEpeleli 2013 | Lipooti Fakasitetisitiká, 2012

Lipooti Fakasitetisitiká, 2012

ʻEpeleli 2013 Konifelenisi Lahí

Ke meaʻi ʻe he kāingalotu ʻo e Siasí, kuo tuku mai ʻe he Kau Palesitenisī ʻUluakí ʻa e lipooti fakasitetisitika ko ʻeni ʻo fekauʻaki mo e tupulaki pea mo e tuʻunga ʻoku ʻi ai e Siasí ʻi heʻene aʻu mai ki he ʻaho 31 ʻo Tīsema 2012.

Ngaahi ʻIuniti ʻo e Siasí

Ngaahi Siteikí

3,005

Ngaahi Misioná

347

Ngaahi Vahefonuá

591

Ngaahi Uōtí mo e Koló

29,014

Memipasipi ʻo e Siasí

Tokolahi fakakātoa ʻo e Mēmipasipi

14,782,473.

Fānau ʻo e Lekooti Foʻoú ʻi he 2012

122,273

Kau Papi Ului ʻi he 2012

272,330

Kau Faifekaú

Kau Faifekau Taimi Kakató

58,990

Kau Faifekau Tokoní

22,961

Ngaahi Temipalé

Ngaahi Temipale ne Fakatapui ʻi he 2012 (ko e Temipale Kanisesi Siti Mīsulí, Manaosi Palāsilá, Pilikihami Siti ʻIutaa, pea mo e Temipale Kilikali ʻAlapetá)

4

Ngaahi Temipale Ne Toe Fakatapui ʻi he 2012 (Temipale Puenosi ʻAealisi ʻĀsenitiná pea mo e Temipale Poisi ʻAitahoó)

2

Ngaahi Temipale ne Ngāue ʻAkí

140