Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | Chedam me a Ngalek

Chedam me a Ngalek

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

Sel kmal moktek er a ebangkelio er a Jesus Kristo me a klisichel lolsobel a meral bleketakl el klemedengei el kirel a Chedam me a Ngalek.

Kemiu el odam ma odos er ngak, ng kmal el ungil a renguk el mo sebechek el kmu sesei er chelchal suelb el mertia el kmal el ungil omekellomes el rita el klou el longdibel!

Ak mo mengedecheduch er a tekoi el kumdasu er ngii eng a kmal edaol, a kot e ak kuureng a saul er dechal a rengrir a rebetok el Kristiano er a reksi er a beluulechad, el uldimukl er a rechedak el mle Berodestant er a Fer ance me a Catolik er a Ireland. Eleng klaumerang er tir ma nglunguuchir el mo er a Rubak el Dios, a betok er tir a mlo tonget a deruchall el lullab, kloklir, me a klengar er tir el mesebechakl er a Dios ma klaumerang er tir.1

Akung ngaer a omeroled el Uriul-klebesei el Santo e Kristiano, eke dosisiu el ngar ngii a mesisiich e tmolech el klaumeer ang er kid er a Dios e diak a ulebengel Demad ma Ngelkel, Jesus Kristo. A klaumeer ang er kid el moer a Dios a mo melemolem el edaol e ngaer a delongel a derstang el chad me a Ulemeob er ngii.

A dosiik er a diak a ulebengelel klengar e ke dosiik medengelii el kmo ng techa Dios e mo sebeched el mo kiei el lobengkel. A Osobel a miluluuch el mo er a Demal, “ Etiaia klengar el diak a ulebengelel, me bol lodengelii a di chimo el ngii a meer ang el Dios, ma Jesus Kristo, el ngii a omuldureklii .”2

Me a llomes el ngaer a tia el tekingel a Osobel, ea klemedengei er a rechad el kirel a Dios el Edam me a Jesus Kristo er tia el klemengetel a taem a bleketakl ngodech er a osisechakl er a edaol llechukl.

Aki okiu a omengull e ouchais el kmo se el ngaer a rengul a ebangkelio er a Jesus Kristo me a klisiichel el olsobel a ngaer a melemart el klemedengei er a Demal ma Ngalk.3

Sel el Kot el Ues er a Joseph Smith a mlo smisiich tia el klou a ultutelel el osisechakl er a ebangkelio er a Jesus Kristo. A Prophet a miluches: “Ak milsterir ar teru el chad, el didichir me a klebkellir a diak el mesaod, te dilechor er eolt el ngar bab er ngak. A ta er tir a milngedecheduch er ngak, ngulker er a ngklek e dulal kmo, emilutk el mo er a bitang—Ngka a Betik er a renguk el Ngelkek. Mrengesii!4

Tia el teletael el dilubech el mo er a buik el Joseph, me a betok el ues me a ocholt, a ml otii el kmo a Dios a meer al ngar ngii; a Chedam ma Ngelkel, Jesus Kristo, a teru el kakerous e illeak a bedengir el chad; chad a ulebeob el ua teletelel a Dios; a Demad er a Babeluades meer a el Demal a Jesus Kristo; A Dios a melmolem el lolecholt er Ngii el mo er a rechad; Dios a blechoel kmeed e klou a klemeriar reng er ngii el mei er kid, e Ngii a onger a nglunguched.

A osisiu el teletael el mlo chemolt a Demal ma Ngalk a kmal kesai er a chelsel a chedaol llechukl, eng di sel ngii a kmal mengasireng el klemeer ang er tia el Kot el Ues a kmo ng di osisiu ngii me a bebil er a ike el dillubech er a chelsel a edaol llechukl.

Ngaer a Beches el Renged, di uaia, a donguiu er a eldechedechal a Stephen er a lokodir: “A kumes, e ak mesa babeluades el mla bok, e a Ngelkel a chad el dechor er a klisichel a Dios.”5

A Apostol Johanes er a lengaer a Iungs er a Patmos eng milsang a meang el ues, ng milsang a “Rubak el Dios loba a Rokui el Klisiich”6 me a Jesus, el ngii a mla “osebelid … lokiu a [Resechel] .”7

Ngaer a chelsel a Babier er a Mormon, e a osisechklel a Demal ma Ngalk a dechor el mesisiich el olchotel a klaumeer ang lobengekl a Chedaol Biblia. Ngellechukl er a chelsel a Babier er a Mormon a chisel a Osobel er a bo loldingel er a rechad er a Nephites, el kmeed el 2,500 Nephites a rirengesii a ngerel a Edam, el olcholt er a Kristo el mla mekiis er a kodall: “ Mesang a Betik er Renguk el Ngelekek, el dmeu a renguk el kirel, el ngii a uchul eng klebkall el mei er a ngklek—mrengesii.”8

Ngar er a ike el eua el osischakl er a ebangkelio, e a Kristo a dart me a okolem el lullekoi el kirel a Demal el ngaer a Babeluades, e a chelsel a kekebed el edei el klebesei el lolsisechakl er a re Nephites, tia llechukl er chelsel a Babier er a Mormon, eng mle dart me a lluich me a eru el lolekoi el kirel a Demal.

A ta er a okesiul, eng ngaer a Mateus, e a Jesus a dilul kmo, “Ng diak el bek el chad el dmu el ngak, Rubak, Rubak, a sebechel me tmuu er a rengedel a babeluades; eng di ngkel mo otireklii a uldesuel a Demak el nga er a babeluades.”9

Nga er a Johanes, Eng kmo, “A Ngalk diak a ngeer ang el di ngii el rulli, engd i ike el ues er a Demalel meruul.”10

Ma ngaer a Lukas, Ngii a kmo, “Chedam, ng mo er a chimam e ak kudersii a delbengek.”11

Bek el taem el Jesus Kristo a melkoi el kirel a Demal Ngaer a Babeluades, e ngobang a ngariou el reng me a omelengmes.

Tia el blak deli, ea kulengit me lak a rraureng. A Jesus Kristo a ngarbab el Jehovah, el Dios er a Israel, el telbiil Mesiah, el ultuil er a Tngakireng er Ngii, e Ngii a Osobel e Olsobel er a beluulechad. A Apostol Paulus a melekoi el kirel kmo, “E sel ulebongel, el [Kristo] a nguu a rengede el msa Dios, el Chedam; el [Kristo] a mo olab a rokui el derreder me a klisiich.”12

Sel kesus er a uchei er a Osobel al bol relii Tngakireng, e Ngii a milluluuch er sel Klou el Nglunguchel e mo er a Demal. Ngii a milluluuch el kmo:

“Ng diak di el tirkang el [Apostol, er Ngak] a kululuuch el kirir, eng di direk el mo er tirke el tir a omeer ang er ngak lokiu a tekingir;

“Me bol tang; el uai kau, Chedam, el ngar er ngak, me a Ngak a ngar er kau, me tir bo el direk el tang lobengked: ma beluulechad boloumeer ang el kmo kau a uldureklak.

“Me a klebkall el kau a ngiluu el meskak Ak mla nguu el mesterir; me bo el tang, el di uai kid el tang.”13

A Edam me a Ngalk a illeak a bedengir, eng di te kmal el ungil bleketakel el tmak el di tang a klisichir me a moktek er tir. Sel uldekial a diak el dil bor Tir el di tiltang; eng bai, Te oureng el kmo sel dak bol sebechel a rechad el rokui el tir a tmak el loltier akel e olengesenges a Aike el Llecherir.

Ng mekeer ang e ngar ngii er a rengrir a osiik er a Dios a sebechel el mo kmeed er a Demal ma Ngalk? A Osbebeled a mla iaksok, “Eng di ngke el Mengelaod, el ngii a Chedaol Reng,…a kmal kirel losischeklau er a rokui el tekoi.”14

Ngaer a chelsel a Babier er a Mormon, ea Nephi a milngedecheduch er a osischeklel a Kristo, el mellekoi el kmo a Edaol Reng a “sioning er a Edam me a Ngalk.”15

A meer ang el klisichel me a lechub eng omengitikaik er a Edaol Reng a sebeched el melechesuar, el ultuil er a keldmokl el uldesuel a Dios, e diak el ultuil er a osisechalk er a klechelid er ngke el chad. Eng di sel kot el mui el sengk, er a Edaol Reng e mei er uriul er a chad, a bo el ngariou a rengul e mo el chubchub chad,”16e bo el metecholb el lenguu a sengk er a Edaol Reng g lokiu a omor er chim17. Aikang me a bebil er a ruoll el mekedmokl el ngaer a cheungel a omengedered me a klisichel a edaol el priesthood, el mlo mosisechakl el mei er kid:

“Me a ngarbab el priesthood a oltaut er a ebangkelio e olab a okerdel a kiis er a rengedel,me a dirrek el kiis er a llomes er a Dios.

“Me a leuasie, eng ngaer a iaka el ruoll, ea klisichel a Dios a mo chemolt.”18

Ngokiu ika el klemeer ang ea osisecheklel a Edam me a Ngalk a osisechakl er a diak a ulebengelel el telungalek. A rebekel chad er a uchei er a lemei er a beluulechad ea delbengir a kiliei lobengkel a edam me a edil er a eanged,19 ea Kristo a Kot el Ulechellel a Edam er a tia el telungalk er a babeluades.20

Meng osisiu el meI er kid el rokui. Kid el rokui a ngelekel a Demad er a Babeluades.

A President Ezra Taft Benson a ulemlaoch el kmo, “Ng diak a bo el mechas a rengud er ngii el ua se el bladeiul el mo er se el bitang el beluu e bododengei el kmo ke de kmal ungil medengelii a Demad [el ngar er a Babeluades] e dirrek el ungil medengelii a medal.”21

Ak mla suubii el tekoi el kmo ng diak el sebechel a klemedengei er chad el mo bleketakl a lak lokiu a ulecholt er a Chedaol Reng me a klisiich er a Dios. Me ngultuiul er a reng ea kuchais er a sioning er a klaumera er ngak el kirel a klemerang, kmeed, me a klungiolel a Diak a Ulebengelel Chedam me a chedaol Ngelekel Sechal, el Jesus Kristo. El ngar er a ngklel a Jesus Kristo, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

  Uleklatk

  1. Mesa Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, Volume 1: Beginnings to 1500, rev. ed. (1975) and A History of Christianity, Volume 2: Reformation to the Present, rev. ed. (1975); dirrek el mesa Diarmaid MacCulloch, The Reformation (2003).

  2. Johanes 17:3.

  3. Mesa Lectures on Faith(1985), 38–44.

  4. Joseph Smith—History 1:17.

  5. Rrellir 7:56.

  6. Ocholt 4:8.

  7. Ocholt 5:9.

  8. 3 Nephi 11:7.

  9. Mateus 7:21; smisichii a belkul.

  10. Johanes 5:19; smisichii a belkul

  11. Lukas 23:46; smisichii a belkul.

  12. 1 Korinth 15:24. A lmuut el omesodel a klemedengei el kirel Osobel me a Urerel, mesa “The Living Christ: The Testimony of the Apostles,” Ensign malechub Liahona, Apr. 2000, 2–3.

  13. Johanes 17:20–22; smisichii a belkul.

  14. Johanes 14:26.

  15. 2 Nephi 31:18.

  16. 3 Nephi 9:20; Moroni 6:2.

  17. Mesa Johanes 3:5; 3 Nephi 11:31–38.

  18. Mesa Doctrine and Covenants 84:19–20.

  19. Mesa “A Telungalek: Chais el mora Beluulechad,”Ensign malechub Liahona, Nov. 2010, 129.

  20. Mesa Kolose 1:15; Doctrine and Covenants 93:21.

  21. Ezra Taft Benson, “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” er a Speeches of the Year, 1974 (1975), 313; dirrek el mesa “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 6; Tambuli, May 1977, 24.