Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Ang Ebanghelyo ngadto sa Tibuok Kalibutan

Ang Ebanghelyo ngadto sa Tibuok Kalibutan

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang Simbahan makanunayong naglihok sa kalibutan gikan sa usa ka nasud ngadto sa laing nasud, kultura ngadto sa laing kultura, katawhan ngadto sa laing katawhan, diha sa nakatakdang buhaton sa Ginoo ug sa Iyang panahon.

Ang mortal nga pangalagad sa Manluluwas kompleto na. Ang Iyang pag-antus sa Getsemani ug sa krus nahuman na. Atong nasayran gikan sa Mga Buhat 1 nga nangalagad Siya sulod sa 40 ka adlaw human sa Iyang Pagkabanhaw, “nagpakita” sa mga Apostoles ug “nagsulti … mahitungod sa gingharian sa Dios” (Mga Buhat 1:3).

Giingnan Niya sila nga “kamo magadawat hinoon og gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo: ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta” (Mga Buhat 1:8).

Human lang gayud niana, “naisa siya sa kahitas-an; ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata.

“Ug samtang nanagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi;

“Ug miingon kanila, “Mga tawong Galileanhon nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus, nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit” (Mga Buhat 1:9–11).

Sa pagkatinuod, ang Manluluwas moanhi pag-usab sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, apan sa pagkakaron, ang ebanghelyo ni Jesukristo masangyaw ngadto sa “kinatumyang bahin sa yuta.”

Gikan sa Mateo atong nasayran ang espesyal nga sugo ngadto sa mga Apostoles sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa tanang mga nasud:

“Ug si Jesus miduol ug miingon kanila, Kanako gikahatag ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta.

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo” (Mateo 28:18–19).

Sa unang mga adlaw sa Simbahan, sa kinatung-an sa panahon, ang ebanghelyo gidala lang ngadto sa balay ni Israel; dayon ang pagpadayag miabut ngadto ni Pedro, ang senyor nga Apostol, nga miabut na ang panahon sa pagdala sa ebanghelyo sa gawas sa Israel ug ngadto sa mga Hentil. Ang ika-10 ug ika-11 nga kapitulo sa Mga Buhat makatabang nato sa pagsabut sa proseso ug sumbanan diin kining gikinahanglan nga pagpalapad sa Simbahan ngadto sa ubang mga anak sa Dios gipahibalo ngadto sa tigdumalang mga opisyal ug sa kinatibuk-ang mga miyembro.

Gigamit si Cornelio, kinsa usa ka Hentil, usa ka kapitan, ug usa ka maayong tawo, gipabati sa Ginoo ngadto ni Pedro nga ang ebanghelyo masangyaw ngadto sa mga Hentil, usa ka bag-ong konsepto ug kahibulongan ngadto sa mga Santos nianang panahona. Ang pagpadayag sa paghimo niana nga kausaban sa mga kalihokan sa Simbahan miabut ngadto ni Pedro, ang senyor nga Apostol. Nasayran nato nga ang ebanghelyo kusog nga gisangyaw ngadto sa mga nasud sa mga Hentil.

Usa ka ehemplo sa pagpalapad sa Simbahan nianang higayuna mao ang pagkakabig ni Pablo, kinsa nahimong bantugang Apostol ngadto sa mga Hentil. Siya dunay panan-awon didto sa dalan sa Damasco, diin iyang nakita ang kahayag ug nakadungog og tingog, naghinulsol sa iyang mga sala, ug gitawag sa Dios (tan-awa sa Mga Buhat 22:6–18) ug dayon nahimong dakong impluwensya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Karon mopadayon kita og 1,800 ka tuig ngadto sa panahon sa Pagpahiuli sa ebanghelyo, o sa pagpahiuli sa tanang mga butang sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi. Mopamatuod ko nga pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Simbahan napahiuli ug nagpadayon ubos sa direksyon sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ang ilang sugo nga dad-on ang ebanghelyo ngadto sa kalibutan sama ra sa sugo sa mga Apostoles sa karaan.

Gikan sa pagka-organisar sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong 1830, ang Simbahan makanunayong naglihok sa kalibutan gikan sa usa ka nasud ngadto sa laing nasud, kultura ngadto sa laing kultura, katawhan ngadto sa laing katawhan, diha sa nakatakdang buhaton sa Ginoo ug sa Iyang panahon.

Niadtong 1978, sunod sa naestablisar nga sumbanan sa pagpadayag pinaagi sa senyor nga Apostol, si Presidente Spencer W. Kimball, miabut ang usa ka pagpadayag, niining higayuna kabahin sa paghatag sa mga panalangin sa priesthood sa tanang takus nga mga lalaki sa tibuok kalibutan. Nagpasabut kini nga sa atong panahon ang tanang mga anak sa Langitnong Amahan sa tibuok kalibutan makaambit sa tanang panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo. Angay gayud kini nga panahon sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan sa mga adlaw nga nagkaduol ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo.

Sa usa ka personal nga pahibalo, bag-o lang kong gitawag isip presidente sa misyon ug si Sister Dickson ug ako hapit na modala sa among pamilya ngadto sa Mexico sa dihang si Elder Richard G. Scott, nga nianang panahona sakop sa Seventy, misulti nako sa pag-abut niining espesyal nga pagpadayag. Nahinumdom ko sa mga luha nga miagas sa akong mga mata samtang iyang giistorya kanako kon unsay nahitabo. Dili ikahulagway ang akong kahimuot, kay ako nasayud nga kini eksakto ug nga ang panahon miabut na alang sa tanang mga tawo nga makaangkon sa tanang mga ordinansa, mga pakigsaad, ug mga panalangin sa ebanghelyo.

Kana 35 ka tuig na ang milabay, ug wala ko kahibalo nianang higayuna nga ako mogahin og daghang mga tuig sa akong pangalagad sa Seventy sa Africa West Area sa Simbahan, uban sa matuohon, matinud-anon nga mga tawo kansang mga kinabuhi naapektuhan kaayo sa 1978 nga pagpadayag bahin sa priesthood. Si Sister Dickson ug ako nakapuyo didto sulod sa upat ka tuig, ug ang kasinatian talagsaon ug nakapausab sa kinabuhi namo.

Isip usa ka katawhan, ang mga taga-West Africa nagtuo sa Dios, dili maulaw sa pagpahayag ug pagpakigbahin sa ilang pagtuo ngadto sa uban, ug adunay dakong kapasidad sa pagpangulo. Gatusan ang nagpasakop sa Simbahan, ug kada semana o sobra sa semana mga duha ka ward o branch ang natukod didto sa Africa West Area, diin ang mga lider sa priesthood hapit tanan mga taga-Africa.

Ganahan unta ko nga makaapil kamo sa mga Santos didto sa templo sa Aba, Nigeria, o Accra, Ghana, diin inyong makita ang pasalig sa mga Santos ug makaila sa tanang mga kapangulohan sa templo nga tanan taga-Africa. O ganahan unta ko nga ipaila kamo sa mga Area Seventy nga taga-Africa, nga nagpundok dinhi sa Conference Center karon ug mga abogado, mga propesor, ug mga manedyer sa negosyo, o makaila sa taga-Africa nga mga lider sa stake ug ward ug sa ilang mga pamilya.

Sa tibuok Africa, ang pag-apil sa klase sa Sunday School, auxiliary, o priesthood usa ka sagrado nga kasinatian, diin ang kurikulum sa Simbahan gisunod ug adunay dakong pagsabut, pagtudlo, ug pagkat-on sa ebanghelyo pinaagi sa Espiritu.

Ang ebanghelyo sa Africa anaa sa malipayon nga mga tawo, wala kaayo mabalaka sa unsay makita sa gawas nga nakaapekto sa mga kinabuhi sa kadaghanan sa Kasadpan. Wala sila maghunahuna nga makabaton og daghang materyal nga kabtangan.

Ginaingon kini kalabut sa mga taga-Africa nga gamay ra kaayo ang naa nila nianang butang nga dili kaayo importante ug daghan ang naa nila nianang butang nga mas importante. Dili kaayo sila interesado sa dakong balay ug labing nindot nga sakyanan apan dako ang ilang tinguha nga makaila sa ilang Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug sa pagbaton og mahangturong mga pamilya. Isip natural nga resulta sa ilang hugot nga pagtuo, ang Ginoo mibayaw nila sa makahuluganong paagi.

Sa pagkaila nato nila, dili ikasurprisa nga sila mahimong importanting bahin sa pagpalapad sa Simbahan ni Jesukristo sa ulahing mga adlaw. Sa dihang si Daniel, ang propeta sa Daang Tugon, nanagna nga ang gingharian sa Dios sa ulahing mga adlaw “mokaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mokaylap, hangtud kini mopuno sa tibuok yuta” (D&P 65:2), angay gyud kaayo nga ang atong talagsaong mga kaigsoonan nga taga-Africa mahimong importante nga bahin sa katumanan niana nga panagna ug nga ang mga pagpadayag nga makatuman niini magsunod sa naestablisar nga mga sumbanan sa Manluluwas.

Mopamatuod ko nga ang atong Langitnong Amahan nahigugma sa Iyang tanang mga anak, nga si Jesus mao ang Kristo, ug nga ang ebanghelyo alang sa tanan, sa buhi ug sa mga patay. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.