Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Uotakin te Euangkero nakon te Aonaaba ni Kabane

Uotakin te Euangkero nakon te Aonaaba ni Kabane

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

E a tia ni waki raoi te Ekaretia ri aon te aonaaba man te botanaomata teuana nakon te botanaomata are teuana, te katei teuana nakon are teuana, aomata nakoiia aomata ni kaineti ma Ana tai te Uea.

E a bobonga ana mwakuri n te maiu are mamate te Tia Kamaiu. E toki marakina i Ketetemwane ao i aon te kaibangaki. Ti reiakinna ni Mwakuri te mwakoro 1 bwa: E a tia n rereirei 40 te bong i mwin Mangautina, “n noraki” irouia Abotoro ao “n tataekin … bwain uean te Atua” (Mwakuri 1:3).

E tuangiia bwa “Ma ane kam na anganaki te mwaaka, ngkana E roko te Tamnei are Raoiroi i aomi: ao ane kam na riki bwa taan kaotioti ibukiu i Ierutarem, ao i Iutaia ni kabanea, ao i Tamaria, ao ni karokoa tabon aonaaba” (Mwakuri 1:8)

E aki maan mwin anne, “e uotakirake; ao e mwaneia te nang mai mataia.

“Ao ngke a tararake nako karawa ngke e nako Iesu, ao akea bwa a tei i rarikiia uoman te aomata aika kunnikaiia ni kunnikai aika mainaina;

“Ao a taku, Mwaane aika I-Kariraia, kam aera ngkai kam tei n tararake nako karawa? bwa Iesu aei, are uotakirake mai roumi nako karawa, E na manga nakomai n ai arona ngkai kam noria, bwa E a nako karawa” (Mwakuri 1:9–11)

N te koaua, e na manga bon karairaki te Tia Kamaiu n Ana Kauaoki, ma n te tai aei, e na riai n tia n uotaki ana euangkerio Iesu Kristo ni karokoa “tabon te aonaaba.”

Ti reiakinna iroun Mataio te tua ae onoti nakoiia Abotoro n uotakin te euangkerio nakoiia botanaomata ni kabaneiia:

“Ao E roko Iesu ao E taetae nakoiia ni kangai, I anganaki te mwaaka ni kabanea i karawa ao i aonaaba.

“Ma ngaia ae kam na nako ni kakiritianiia botanaomata ni kabaneiia, ni bwabetitoiia nako nanon aran te Tama ma te Nati ma te Tamnei are Raoiroi” (Mataio 28:18–19).

I nanon moan wawakin te Ekaretia, n te tai are e uotaki te euangkerio nakon ti te baronga are Iteraera; e roko n te tai anne te kaotioti nakon Betero, te moan Abotoro, bwa e a bo tain te euangkerio n uotaki ri aon Iteraera ao nakoiia Tientaire. Te ka 10 ao te ka 11 ni mwakoron Mwakuri e buoka kaotaakira te waki ao te banna are e kainnanoaki ni karaababaan te Ekaretia nakoiia mwaitiia natin te Atua e kaotaki nakoiia aobitia n tararua ao membwa ni kabuta.

Ni kamanenaan Konenerio, are te Tientaire, are mataniwin te atu ni buaka ae tebubua kaaina, te mwaane are raoiroi, te Uea e buoka Betero ni kaotaa bwa te euangkerio e nang nakoiia Tientaire, te iango are boou ao n ianena nakoiia Aomata Aika Itiaki n te bong anne. E roko nakon Betero, te moan Abotoro, te kaotioti are e karaoa te bitaki ni wakin te Ekaretia. Ti ataia bwa n te tai anne e waekoa rokon te euangkerio nakoiia botanaomata n Tientaire.

Te kakairi ni butanakon te Ekaretia n te tai anne bon rairakin Bwauro, are e a riki bwa te Abotoro are kakannato nakoiia Tientaire. E bwakaria te mitara i aoni kawaina nako Tamateko, ike e nora te ota ao e ongo te bwana iai, e rairaki man ana bure nako, ao e weteaki iroun te Atua (taraa Mwakuri 22:6–18) ao ikanne e a riki n rang n anainano ni kabutaakin Ana euangkerio Iesu Kristo.

Ti a iangoa te tai ae 1,800 te ririki i mwin baika a riki aikai nakon tain Kaokan te euangkerio, ke kaetan bwai ni kabane i mwaain te Kauaoki. I kakoauaa bwa rinanon te Burabeti Iotebwa Timiti e a tia te Ekaretia ni kaokaki ao n reitinako ni wakirake i an ana kairiiri te Moan Beretitenti ao te Koram n te Tengaun ma Uoman Abotoro. Tuaia n uotan te euangkerio nakon te aonaaba ti te arona ma are irouia Abotoro ni kawai.

Man tain katean Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aika Itiaki Ni Bong Aika Kaitira n 1830, e a tia ni waki raoi te Ekaretia ri aon te aonaaba man te botanaomata teuana nakon te botanaomata are teuana, te katei teuana nakon are teuana, aomata nakoiia aomata ni kaineti ma Ana tai te Uea.

N 1978 ngkanne, n irakin mwin tamnein te kaotioti are kateaki rinanon te Abotoro n tia kairiiri, n te tai aei Beretitenti Spencer W. Kimball, e roko te kaotioti n taekan te nakoanibonga ni kariaiia mwaane ake a itiaki i aon te aonaaba ni karekea te nakoanibong. E nanonaki n aei bwa inanon ara bong ni kabane natin Tamara are i Karawa n te aonaaba ni kabuta ake a kona ni karekei ana kakabwaia ni kabane te euangkerio are e a tia ni kaokaki. Aei te mwakuri ae rang n riai n uean te Atua i aon te aba ni bongrake nakon Kauaokin Kristo.

N te tai aei N na tibwaia bwa e kanga te baei ni kainetai n te tai are Titita Dickson ao ngai ti nang uotia ara utu nako Mexico n te tai are I a tibwa riki bwa te beretitenti n te mition, ngke e Unimwaane Richard G. Scott, are te membwa n te Moan Koram n te Itingaun n te tai arei, e kaongoai rokon irouna te mitara are onoti. I uringnga bwa a neinei matau n te rannimata n te tai are e karakina nakoiu bwa tera are e reke nakoina. I kimwareirei bwa I a ataia are e koaua ao bwa e a roko te tai irouia aomata ni karekei ni kabane otenanti, tua, ao ana kakabwaia te euangkerio.

Anne e kaania 35 te ririki n nako, ao n te tai anne I aki ataia bwa N na kabanei tabeua ririkin au mwakuri n te Itingaun n Aonon Aberika Maeao n te Ekaretia irarikia aika kakoaua, aomata aika onimaki ni maiuia a rootaki n te 1978 ni kaotioti n te nakoanibonga. Titita Dickson ao ngai ti maeka ikekei aua te ririki, ao e kakukurei wakira iai ao n tia n rairi nako maiu ibukira

N iangoakiia bwa te botanaomata teuana, kaain Aberika Maeao a onimakina te Atua, akea irouia te bwainrang ni katanoatai ao n tibwatibwai aia koaua ma tabemwang, ao ni bati irouia te konabwai ni kairiiri. A moanna n rairaki nakon te Ekaretia n te tai ae waekoa (kanga bubua n aomata a kaain aro n tetaina), ao ni katoa wiki ke kanga aron anne a kateaki uoua uote ke mwanga n te tabo teuana n Aonon Aberika Maeao ma, ni kuri ni katoai te tabo, kairiri n nakoanibong ai bon I-Aberika naba ni bane n ikotaki ma taan tia kairiiri iai.

E korakora nanou bwa tera ngke kam kona n iriia kaain te Ekaretia n te tembora i Aba, Nigeria, ke Accra, Ghana, ike ko na nora iai aia kakaonimaki kaain te Ekaretia ao n ataiia beretitentii ni kabane n temboran Aberika. Ke tera ngke I kona ni kabwarabwarako nakoia Itingaun n Aono i Aberika, aika ikotaki ma ngaira ikai n te Tienta ni Maungatabu n te bong aei ao ngaiia bon rooia, burobetia, manatia, ke ko a tia n irekereke ma te titeiki n Aberika ma taan tia kairiiri n uoote ma aia utu.

Ni kabuta Aberika, ni kaaina te Bootaki n Reirei n Tabati, bootaki, ke te kiraati n te nakoanibonga bon te namakin ae tabu, ike e iraki iai ana karikiram te Ekaretia ao e korakora te oota n taekan te euangkerio, angareirei, ao reiakinaki iroun te Tamnei.

Te euangkerio i Aberika e kawariia aomata aika kukurei, ao a aki rang n katabeiia ma taraakin tinanikun rabwataia ake e katabeaiangai maiuia angiia kaain aba ake i Maeao. A aki karawawataiia n taekan karerekean bwin aoia n aki toki.

A tia n taekinaki I-Aberika bwa “iai irouia ae rang ni karako mwaitina te baere te kabanea n uarereke manenana ao e mwaiti irouia te baere e rang ni kakawaki. E uarereke irouia mataiaakinan mwenga aika bubura ao ka aika kabanean tamaroa ma e korakora irouia bwakan nanoia n kan ataakin Tamaia are i Karawa ma Natina, Iesu Kristo, ao ni karekean irouia te utu ae akea tokina. Mwin aia onimaki, E karietataiia te Uea ni waki aika manena.

N aron ae ti kinaiia iai, ti aki mimi bwa a na reke bwa te mwakoro teuana ni karaababaan Ana Ekaretia Iesu Kristo Ni Bong Aika Kaitira. N anganakin Taniera, te burabeti n te O Tetemanti, e taetae ni burabetia uean te Atua ni bong aika kaitira bwa “e rabino[bino] nako tabon te aonaaba, n aekan [te] atibu are e koreakinako man te maunga n akea baai [ae] rabinonako ni karokoa e kanoa te aonaaba ni kabane” (D&C 65:2), e rang n rokoraoi bwa tarira I-Aberika aika kamimi ao mwaanera a reke bwa te mwakoro teuana ae kakannato ni kakoroan te taetae ni burabeti anne ao bwa kaotioti ni karaoana e na iri Ana banna te Uea ake E katei.

I kakoaua bwa Tamara are i Karawa E tangiriia Natina ni kabane, bwa Iesu bon te Kristo, ao bwa e a reke te euangkerio iroura ni kabane, ake a maiu ao ake a mate. N aran Iesu Kristo ae tabu, amen.