Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Susamachaar ko Pure Duniya mein Pahunchana

Susamachaar ko Pure Duniya mein Pahunchana

April 2013 Maha Sammelan

Girjaghar sthirta se aage badh raha hai duniya bhar mein desh se desh, sanskriti se sanskriti, logon se logon tak Prabhu ki ichcha aur Unke samay ke anusaar.

Uddhaarkarta ka maranshil jiwan ka dekhrekh pura ho chuka tha. Gethsemane aur krus par Uska tadapna samaapt ho gaya tha. Hum Acts 1 se sikhte hai: Usne Apne punarjiwan ke baad 40 dinon tak dekhrekh kiya, Devduton ko “dikhaai diya” aur “Parmeshwar ke raajye ki baate karta raha”(Acts 1:3).

Usne unhe batlaya ki “Jab Pavitra Aatma tumpar aayega, tab tum saamarthya paaoge: aur Jerusalem aur saare Judaea, aur Samaria mein, aur dharti ke kone kone tak mere gawaah hoge” (Acts 1:8).

Iske thodi hi der mein, “woh upar utha liya gaya; aur baadal ne use unki aankhon se chipa liya.

“Aur uske jaate samay jab woh aakaash ki or dekh rahe the, to dekho, do purush safed vastra pehne huwe unke paas aa khade huwe;

“Aur Unse kaha, he Galilee ke purshon, tum kyun khade aakaash ki or dekh rahe ho? Yahi Ishu, jo tumhare paas se swarg par utha liya gaya hai, jis riti se tumne use swarg ko jaate dekha hai usi riti se woh phir aayega” (Acts 1:9–11).

Vaastav mein, Uddhaarkarta phir aayenge Apne Dusre Aagman mein, magar tab tak, Ishu Masih ke susamachaar ko “pure duniya mein pahunchna hai.”

Matthew mein se hum Devduton ke liye ek khaas aadesh ke baare mein sikhte hai ki unhe susamachaar ko sabhi deshon mein baatna hai:

“Aur Ishu ne unke paas aakar kaha, “Swarg aur prithvi ka saara adhikaar mujhe diya gaya hai.

“Isliye tum jaao, sab jaatiyon ke logon ko chela banaao, aur Unhe Pita, aur Putra, aur Pavitra Aatma ke naam se baptisma do” (Matthew 28:18–19).

Girjaghar ke shuruaat ke dinon ke daoraan, samay ka madhyaan mein, susamachaar ko sirf Israel ka ghar le jaaya gaya; phir Peter, jo buzurg Devdut tha, ki samay aa gaya tha ki susamachaar ko Israel ke baahar aur Gaer Yahudiyon tak le jaaya jaaye. Acts ke 10we aur 11we adhyaaye hamein us riti aur tarika ko samjhate hai jiske dwara Girjaghar ke faelne ki baat Parmeshwar ke anye bachchon tak ki khabar uske adhyakshta afsar aur pure sadasyata ko di gayi.

Cornelius, jo ek Gaer Yahudi, sena ka neta tha, aur ek achcha aadmi tha ka istemaal karke, Prabhu ne Peter ko samajhne mein madad kiya ki susamachaar Gaer Yahudiyon ke paas jaaega, ek siddhant, ek vishay jo naya aur anjana tha us samay ke Santon ke liye. Woh praktikaran jisse Girjaghar ke kaaryon mein yeh badlaao aaya tha Peter ko mila tha, jo buzurg Devdut tha. Hum jaantey hai ki us samay se susamachaar Gaer Yahudiyon ke paas tezi se gaya.

Girjaghar ke faelne ka ek uddharan us samay tha Paul ka dharam parivartan, jo aage chal Gaer Yahudiyon ka mahaan Devdut bana. Use Damascus jaane ke raaste par ek drishye dikha, jab usne ek jyoti dekha aur ek awaaz suna, apne paapon ka praeschit kiya, aur Parmeshwar ki niyukti mili (dekhiye Acts 22:6–18) aur phir woh Ishu Masih ka susamachaar prachaar karne mein bahut prabhaoshali bana.

Aao hum is samay se 1800 varshon baad ke ghatnaon par gaur karein jab susamachaar Punahsthaapit hua tha, ya Dusre Aagman ke waapsi se pehle ki ghatnaaen. Main gawahi deta hoon ki Bhavishyevakta Joseph Smith, ke dwara Girjaghar ko punahsthaapit kiya gaya aur woh aage badhta aa raha hai Pratham Adhyakshta aur Barah Devduton ke Parishad ke nirdeshan mein. Unka aadesh susamachaar ko pure duniya mein le jaane ka puraane Devduton ko diye aadesh ke jaisa hai.

1830 mein Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ke aayojan se lekar, Girjaghar sthirta se aage badh raha hai duniya bhar mein desh se desh, sanskriti se sanskriti, logon se logon tak, Prabhu ki ichcha aur Unke samay ke anusaar.

1978 mein, buzurg Devdut dwara praktikaran ke nirdharit kiye tarike ke anusaar, Pradhaan Spencer W. Kimball, ko ek praktikaran mila, is baar duniya ke sabhi yogye purshon ko purohiti diya jaaega. Iska matlab hai ki hamare samay mein Swarg ke Pita ke sabhi bachche duniya bhar mein punahsthaapit susamachaar ke sabhi ashirvaadon ko paa sakte hai. Kitna upyukt hai yeh kaarye in dinon Parmeshwar ke raajye ke liye jab Masih ka Dusra Aagman kareeb hai.

Niji rup se, mujhe mission pradhaan ki niyukti mili hi thi aur Bahan Dickson aur apne parivaar ko Mexico le jaane waale hi the jab Elder Richard G. Scott, us samay Sattar ke Pehle Parishad ke sadasye the, ne mujhe batlaya is khaas praktikaran ke baare mein jo mila tha. Mujhe yaad hai mere aankh mein aansoo aaye jab woh mujhe sabhi kuch batla raha tha. Mere prasanta ke shabd nahin the, kyunki main jaanta tha yeh sach hai aur ki samay aa gaya tha sabhi manushyon ko susamachaar ke dharamvidhiyon, vaadon, ashirvaadon ko rakhne ka.

Woh lagbhag 35 varsh pehle tha, aur main bahut kam jaanta tha ki mujhe apne Sattar ke dekhrekh ke kayi varsh Girjaghar ke Africa West Chetra mein guzaarna hoga, vishwaas karne waale vishwaasi log jinke jiwan mein 1978 ke purohiti par praktikaran ka bhaari asar padega. Bahan Dickson aur main wahan chaar varshon se reh rahe hai, aur woh anubhav ashcharyejanak aur jiwan badalne waala raha hai hamare liye.

Jab ek dal ke rup mein dekha jaaye, Pakshim Africa ke log Parmeshwar mein vishwaas karte hai, auron ke saath vishwaas baatne mein koi sharm nahin dikhate, aur unmein netagiri ki chamta bahut hai. Woh Girjaghar mein saekro ki sankhya mein sadasye bante hai, aur har saptaah ya jaise ho kuch wards ya shaakaen aayojit hoti hai Africa Pakshim Chetra mein, har baar, sabhi-African purohiti aur sahayak netaaen hote hai.

Main hriday se ichcha karta hoon ki tum Santon ke saath Aba, Nigeria, ya Accra, Ghana ke mandiron mein ikattha ho, jahan tumhe Santon ke lagan ka andaaza hoga aur tum pure-tarah se African mandir adhyakshtaaon ko jaanoge. Ya mera kitni ichcha hai ki main tumhe African Chetriye Sattaron se milaaun, jo aaj hamare saath Sammelan Kendra mein hai aur jo wakil, shikshak, aur vyapaar ke maalik hai, ya kya tum Africa ke stake aur ward netaaon aur unke parivaaron se mil chuke ho.

Africa bhar mein, Raviwaar Kaksha, sahayak, ya purohiti kaksha mein jaana ek pavitra anubhav hai jahan Girjaghar ka adhyan suchi ka paalan hota hai aur susamachaar ka samajhna, shiksha dena, aur shiksha praapt karna Aatma dwara hota hai.

Africa mein susamachaar ek khushaal logon tak jaa raha hai, jahan baahari dikhawa koi maaina nahin rakhta Pakshim Duniya ke logon ke jiwan ki tarah. Woh anginit saansaarik vastuwon ko paane ki ichcha nahin rakhte.

African logon ke baare mein kaha gaya hai ki unke paas kam mahatva ke bahut kam cheezein hote hai aur bahut saare cheezein jo avashyak hote hai. Unhe bhaari gharon aur nayi gaadiyon mein kam dilchaspi hota hai magar Swarg ke Pita aur Uske Putra, Ishu Masih ko jaanne mein, aur anant parivaar banane mein bahut dilchaspi hota hai. Unke vishwaas ke prakritik parinaam ke kaaran, Prabhu unhe arthpuran tarikon se safal banata hai.

Jaise hum unhe jaante hai, hamein ashcharye nahin ki woh Ishu Masih ke Girjaghar antim dinon mein ki badhanti mein zaroori bhaag honge. Kyunki Daniel, jo puraane niyam ka bhavishyevakta tha, ne antim dinon ke Parmeshwar ke raagye ki kalpana ki thi “duniya ke kone kone mein faelta [hua], jaise [ek] pathar apne aap bikharta hai pahadh se alag [hokar], jab tak ki pure duniya mein na fael [jaata]”( D&C 65:2), yeh bilkul sahi hai ki hamare ascharye janak African bhaaion aur bahanein is bhavishyevaani ki purti ka zaroori bhaag bannein aur isliye ki jo pratikaranon ke kaaran aysa hoga who Prabhu ke nirdhaarit aadarshon ke anusaar hoga.

Main gawahi deta hoon ki hamara Swarg ka Pita Apne bachchon se prem karta hai, ki Ishu Masih hai, aur ki susamachaar sabhi ke liye uplabdh hai, donon jiwit aur mrit. Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.