Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Talalelei i le Lalolagi Atoa

O Le Talalelei i le Lalolagi Atoa

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O loo agaigai lelei atu lava le Ekalesia i le lalolagi mai lea malo i lea malo, aganuu i lea aganuu, o tagata i tagata e tusa ma Lana lava taimi.

Na maea lelei le auaunaga a le Faaola i la le tino. Ua uma Lona mafatiaga i Ketesemane ma luga o le satauro. Ua tatou aoao mai le Galuega e faapea sa auauna atu o Ia mo le 40 aso ina ua mavae Lona Toetu, “na iloa o ia” e le Au Aposetolo ma “na fetalai atu i mea o le malo o le Atua” (Galuega 1:3).

Na Ia tau atu ia te i latou “e maua e outou le mana, pe a afio ifo le Agaga Paia i luga ia te outou; e fai foi outou ma molimau ia te au i Ierusalema ma Iutaia uma lava, ma Samaria, e oo lava i le tuluiga o le lalolagi” (Galuega 1:8).

E lei leva ae, “siitia ae o ia; ua avea foi o ia i le ao nai o latou luma.

“Ua latou tulimatai ae i le lagi, a o afio ae o ia, faauta foi, o tagata e toalua ua tutu mai ia te i latou ma ofu sisina;

“Ua la fai mai, O outou tagata Kalilaia e, se a le mea tou te tutu ai, ma vaavaai i le lagi? O Iesu lena, ua aveina ae nai ia te outou i le lagi, e faapea ona toe afio mai o ia, pei o lona afio atu i le lagi ua outou vaavaai i ai” (Galuega 1:9–11).

E moni lava, o le a toe afio mai le Faaola i Lona Afio Mai Faalua, ae o le taimi nei, ua tatau ona oo atu le talalelei a Iesu Keriso “i le tuluiga o le lalolagi.”

Mai le Mataio ua tatou aoao ai e uiga i se poloaiga faapitoa i Aposetolo ina ia ave le talalelei i atunuu uma:

“Ona maliu ane ai lea o Iesu, ua fetalai atu ia te i latou, ua faapea atu, Ua tuuina mai ia te au le pule uma lava i le lagi ma le lalolagi.

“O lenei, ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama, ma le Atalii, ma le Agaga Paia” (Mataio 28:18–19).

I le popofou o le Ekalesia, i le taulotoaiga o taimi, na avatu ai le talalelei na o le aiga o Isaraelu; ona oo mai lea o le faaaliga ia Peteru, le Aposetolo sinia, e faapea ua oo mai le taimi e avatu ai le talalelei i talaatu o Isaraelu ma tagata o Nuuese. E fesoasoani mataupu e 10 ma le 11 o le Galuega tatou te malamalama ai i le faasologa o le mamanu na faalauiloa mai ai lenei faalautelega manaomia o le Ekalesia i isi fanau a le Atua, i ona taitai pulefaamalumalu ma le lautele o le ekalesia.

I le faaaogaina o Konelio, o se tagata o Nuuese, o se taitai o le toaselau, ma o se tagata lelei, sa fesoasoani le Alii ia Peteru ia malamalama o le a oo atu le talalelei i Nuuese, o se manatu faavae e ese ma e fou i le Au Paia o na taimi. O le faaaliga na faia ai le suiga i mataupu a le Ekalesia na oo mai ia Peteru, le Aposetolo sinia. Ua tatou iloa na oo ai lava ina televave le oo atu o le talalelei i malo o Nuuese.

O se faataitaiga o le faalautelega o le Ekalesia i lena taimi o le faaliliuina lea o Paulo, o lē na avea ma Aposetolo maoae i Nuuese. Sa ia maua se faaaliga a o i ai o ia i le ala i Tamaseko, lea na ia vaai ai i se malamalama ma faalogo ai i se leo, na salamo i ana agasala, ma sa valaauina e le Atua (tagai Galuega 22:6–18) ona avea ai lea ma malosiaga maoae i le faasalalauina o le talalelei a Iesu Keriso.

Ia sei o tatou mafaufau i le 1,800 tausaga e oo atu i le taimi o le Toefuataiga o le talalelei, po o le toefuatai mai o mea uma a o lei oo i le Afio Mai Faalua. Ou te molimau atu na ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita, ua toefuatai mai ai le Ekalesia ma ua faaauau ai ona agai i luma i lalo o le taitaiga a le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua. O la latou matafaioi e ave le talalelei i le lalolagi e tutusa lelei lava ma Aposetolo anamua.

Mai le taimi o le faatulagaina o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai i le 1830, o loo agaigai lelei atu lava le Ekalesia i le lalolagi mai lea malo i lea malo, aganuu i lea aganuu, o tagata i tagata, e tusa ma Lana lava taimi.

I le 1978, i le mulimuli ai i le mamanu faavae o faaaliga e ala mai i le Aposetolo sinia, o Peresitene Spencer W. Kimball, na oo mai i ai se faaaliga e uiga i le faalauaiteleina atu o faamanuiaga o le perisitua i tamatane agavaa uma i le lalolagi atoa. O le uiga o lenei mea o le a mafai e fanau uma a le Tama Faalelagi i le lalolagi atoa ona taumamafa i faamanuiaga uma o le talalelei toefuataiina i lo tatou vaitaimi. O se tulaga talafeagai lelei lea i le malo o le Atua i le fogaeleele i le taimi ua latalata mai le Afio Mai Faalua o Keriso.

O so’u aafiaga patino e faapea, sa faatoa tofia lava au e avea o se peresitene o le misiona ma e le o toe mamao ona ma malaga lea ma Sister Dixon ma lo matou aiga i Mekisiko ae ta’u mai ai e Elder Richard G. Scott, o le taimi lea o ia o se Fitugafulu, le oo mai o lenei faaaliga faapitoa. Ou te manatua le maligi o o’u looimata a o ia faamatala maia le mea sa tupu. Sa le mafai e upu ona faamatala lo’u fiafia aua sa ou iloa ua sa’o, ma ua oo mai le taimi ua tatau ai ona maua e tagata uma ia sauniga, feagaiga, ma faamanuiaga o le talalelei.

Ua toeitiiti atoa le 34 tausaga talu ai, ae ou te lei iloaina i lena taimi o le a ou faaaluina ni tausaga o la’u auaunaga i le Au Fitugafulu, i le Eria o Aferika Sisifo o le Ekalesia i ni tagata talitonu, faamaoni o o latou olaga o le a matua aafia ai i le faaaliga o le 1978 e uiga i le perisitua. Sa ma nonofo ai ma Sister Dixon iina mo le fa tausaga, ma sa matuai matagofie lo ma aafiaga ma o se suiga o le olaga mo i ma’ua.

Pe a manatu i ai o se nuu, o tagata Aferika Sisifo e talitonu i le Atua, e matua lē mama lava i le tautino atu ma faasoa atu o latou talitonuga i isi, ma e maoae o latou tulaga faaleautaitai. E televave tele lo latou o mai i le Lotu, ma o vaiaso uma pe a e faatu ai se uarota po o ni uarota ma paranesi i se vaipanoa i le Eria o Aferika Sisifo, ma le toetoe lava o Aferika mao’i lava o taitai perisitua ma ausilali.

Maimau e pe ana mafai ona tatou aufaatasi ai ma le Au Paia i le malumalu o Aba, Nigeria, po o Accra, Ghana, sei mafai ai ona lagonaina le naunautai o le Au Paia ma iloa ai au peresitene uma o malumalu o Aferika mao’i. Maimau e foi pe ana mafai ona ou faamasani outou i au Fitugafulu Eria Aferika, o loo tatou mafuta faatasi iinei i le Maota Autu mo Konafesi i le aso, ma o i latou o ni loia, polofesa, pule o pisinisi, pe faamasani atu ai foi outou i au taitai o siteki ma uarota a Aferika ma o latou aiga.

I Aferika atoa, o le auai i se Aoga Sa, ausilali, po o se vasega a le au perisitua o se aafiaga paia tele e mulimulita’ia ai mataupu aoaoina a le Ekalesia ma e i ai se malamalamaaga tele i le talalelei, aoao atu ma le aoao mai e ala i le Agaga.

O le talalelei i Aferika o loo alu atu i ni tagata fiafia, e faaleano i vaaiga faalelalolagi lea e aafia tele ai olaga o tagata i le lalolagi i Sisifo. E le popole i latou i oa o le lalolagi e leai se iuga.

Sa ta’ua faapea o tagata Aferika e matua utiuti lava ni mea o ia i latou e le afaina tele ae tele naua mea e sili atu ona taua. E faalē fiafia i latou i ni fale tetele ma ni taavale mananaia ae e tele atu lo latou naunau ia iloa lo latou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso, ma le maua o ni aiga e faavavau. Ua avea o se taunuuga masani o lo latou faatuatua, le siiina o i latou e le Alii i ni auala maoae.

O le iloaina o i latou e faapei ona i ai, matou te le ofo ai faapea o le a avea i latou o se vaega taua o le faalautelega o le Ekalesia a Iesu Keriso i aso mulimuli. Ina ua vaai Tanielu, le perofeta o le Feagaiga Tuai i se faaaliga o le malo o le Atua i aso amulī “o le a [taavale] atu ai i luma i tuluiga o le lalolagi, e pei o [se] maa na tofi mai le mauga e aunoa ma lima [o le a] tumu ai le lalolagi atoa” (MF&F 65:2), e matua fetaui lelei i o tatou uso ma tuafafine maoae o Aferika o le a avea o se vaega taua o le faataunuuga o lena valoaga ma ua mafai ona o faaaliga ina ia mulimuli ai i mamanu na faavaeina e le Alii.

Ou te molimau atu e alofa lo tatou Tama Faalelagi i Ana fanau uma, o Iesu o le Keriso, ma ua avanoa le talalelei mo tagata uma, o e ola ma e ua oti. I le suafa paia o Iesu Keriso, amene.