Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Ana Kawai te Uea

Ana Kawai te Uea

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Ana kawai te Uea ti na kakauongo nakon aia reirei ara mataniwi, ti na ota n reirei aika koaua, ao n tautaekani arora.

Itingaun

I mwakuri bwa te Itingaun. A weteaki Itingaun bwa taan tia uarongorongo—n tibwaa ana taeka te Uea n te aro are ti karekea iai mai irouia abotoro ao burabeti ao mai iroun te Tamnei ao n riki bwa taan tia kakoaua n aran Kristo n taetaekina te euangkerio n te aonaaba ni kabane, ni kateitea te Ekaretia, ao taubangia aron wakina (tara D&C 107:25, 34).

Ataeinimwaanen te Ununiki

I ikawairake n te tabo n ununiki i rarikin Burley, Idaho—ngai bon “ataeinimwaanen te ununiki ni koaua mai Idaho”! N aron are I reiakinnna:

 1. Ni mwakuri—ngkana ko aki ununiki; ko aki tai

 2. Ni mwakuri ma te wanawana—ngkana ko karokoa te ran iai, ko taia ae bati riki.

 3. Bonganan tainakin te tai—ngkana ko aki ununiki n etin te tai, e kona ni kaakeaa te tai moantaain te kamwaitoro.

 4. Ni karaoan are tangiraki ke riai ni karaoaki n akea ongeakina bwa tera kakukureina, tangirana, ke nakoraoina—ko kamirika te kao n te tai are e tangiria ni kamirikaki iai, tiaki nakon nanom are ko tangiria ni karaoia iai.

 5. N taetae n ae otaraoi ni kaineti—ma te nanainiman ao mitiin ni bwai ni mwakuri, akea am tai ni “kabanetai n raraeia nako” ke n raraomaeakina taekan kameengaia aomata ake a rang kai rotaki (N te iango aei, ngkai I a tia ni mwamwakuri nako n te Ekaretia, I aki toki n titiraki, “Kam tangirai bwa N na taetae n ae otaraoi ni kaineti ke n ae karewe ao n aki kaineti? N aron ae tataneiai te aba iai Aomata aika Itiaki a tangiria bwa N na taetae n ae otaraoi ni “kaineti!” N nang taetae n ae otaraoi ni kaineti n au reirei ae I anga n te tai aio.)

 6. N tokina, n aron ae ataeinimwaanen te ununiki Ngai mai Idaho, I ata arou ni kanimwai nakon oi n reirei.

Akea ae e oi ni koaua riki nakoira ni kabane, ao ara reirei, nakon koauan moan taekan te onimaki: “Ti onimakina te Atua, Tamara are Akea Tokina, ao Natina te Mwaane, Iesu Kristo, ao te Tamnei are Raoiroi” (Taekan te Onimaki:1:1)

N ikotaki ma aei, boni NgaiaTamara are i Karawa, are e kinaira, e nano iroura, ao e tangirira bwa ti na Okiria. Iesu bon ara Tia Kamaiu ao te Tia Kaboira, are n rinanon te Mwakuri ni Kamaiu e kakoaua bwa ti na tokanikai i aon te mate ao ni manga maiu riki ao ni bebete ibukira bwa ti na kona ni karietataki ao ni karekea te maiu are akea tokina. Te Tamnei are Raoiroi bon ara tia karaunano, te tia kaotioti, te tia reirei, te tia kakoaua, ao te tia kairi.

Iangoia, tariu ao mwaaneu nako—tiaki ngaira nati aika tamnei aika akea aia karo! Tiaki maroa.

Baikara nakoraoin ae iai am karo—tiaki ngkoe te nati ae akea ana karo? Ti kona ni karekei reireiara mai irouia, a reke arora man aia konabwai, katuai kabuanibwai aika raba aroia ake a kauringira taekaia, ao n ota riki ibukina bwa a atatai. Ti na aki kabuaira, kamangaoira, mwamwanaira, ke n aki bati n nakoraoi maiura. E onoti te koaua aei n taekan Tamara are i Karawa, are e a tia n reiakinira ao ni kaotaira bwa tiaki ti te kawai teuana man kawai aika mwaiti ma bon te kawai.

Iai ana Kawai te Atua iai.

N te koaua, iai ana anga te Atua ni maiu,1 n tangira,2 ni buoka,3 n tataro,4 n taetae, 5 n ibuobuoki i marenami,6 ni kairiiri,7 n iein,8 n karikirakeiia ataei,9 ni kamatebwai,10 n ata te koaua,11 n tibwaa te euangkerio,12, n rinerine ma te wanawana bwa tera ae ti na kanna,13 ao a bati riki.

Ni waki ma koroboki aika tabu, tabeua bwai n ibuobuoki ibukin ukeukeran ana anga te Uea bon Te Koaua nakon te Onimaki, Ibukin Kakorakoraia Kairake, ao tabeua aia reirei abotoro ao burabeti aika maiu.

 1. N aron te kakairi, te Uea e reiakiniira ni koroboki aika tabu. “Bwa tiaki nanomi nako nanou nako, ao tiaki naba arou nako aromi nako, bon ana taeka Iehova. “Bwa aroni karawa ngkae e rietata riki nakon aontano, ao ai aron naba arou nako, bwa a rietata riki nakon aromi nako, ao nanou nako nakon nanomi nako.”(Itaia 55:8–9)

 2. Teuana man buakakan bong aika kaitira bwa “e nakonako te aomata ni bon oin nanona” (D&C 1:16). N Taekan Rabakau ti kauringaki bwa ti na “tai bakan rabakau i matara” ao ti na “tai mwiokoa oin ara ataibwai” (tara Taekan Rabakau 3: 5–7).

 3. Ti reiakinaki bwa ngkana ti karaoi bwai n are e tangirira te Uea iai, E kabaeaki bwa E na kakabwaiaira iai ao iai kainnanoakin Ana berita iroura, ao ngkana tiaki n are E tangiria, akea te berita ae na kona n reke iroura (tara D&C 82:10).

 4. E kabotaua arona te Uea ma arora ngke E kataneiaa Tamuera te burabeti, are e kanakoaki bwa e na kakaaea te uea te mwaane are boou. “Ma e taku Iehova nakon Tamuera, ko na tai tara matana, ke rietatan abwakina; bwa I rawa nakoina: bwa E aki tara te aba Iehova n ai aron te aomata ngkana ngkana e tara te aba; bwa e taratara tinanikun te aba te aomata, ma E taratara te nano Iehova (1Tamuera 16:7).

 5. E ngae naba ma te tangira ni buoka te raarikin ao te kainnano, e nanoraoi te Uea n ara kouru ma E kauring bwa e riai karaoana n irakin Nanona are E tangiria” (D&C 104:16). Bwa rimwi, n ara keiaki n ibuobuoki, ti na kamarakiia iai naakanne. E reireinira te Uea kainnanoakin te kaungaunga bwa ti na aki kainnano. E ngae naba ngkana ti a kona n ibuobuoki, ti aki riai n anga ke ni karekea are a kona ao n riai ni karaoia ibukiia. N tabo nako ike e keiakinaki karaoana, e kunea te aonaaba te buakaka are reke man te angaangabwai nakoiia n akea tuangakiia bwa a na mwakuri ibukina. E koaua bwa te Atua e ata te kabanea n tamaroa.

Ti a nori tabeua kakairi. Iai ana kawai te Uea ni karaoan mwakuri ni mitinare. E kamataataki ni koroboki aika tabu ao n Taetaekina Au Euangkerio ao e karaoaki nanona n aron are kairiraki iroun te Tamnei.

Iai Ana anga te Uea, ke te anga ae koaua n tangira. Aomata man te aonaaba a taku bwa tera ae bongana ni koaua bon aomata uoman ake a tangiriia ni kauoman. E anga reirei Tamara are i Karawa bwa e kakawaki ni koaua bwa uoman a bon tangiriia ni kauoman, ma E reireira ae bati riki: bwa iai te aro are kariaiakaki ao te tai n taekina te tangira anne.

N Tautaekani Arora

E reiakinaki Iotebwa Timiti man ataeina nanon te Uea are E tangiria. N titirakinana bwa e kanga ni kaira te Ekaretia, e kamataata bwa e anga reirei aika koaua ao a bon tautaekaniia membwa i bon irouia. 14Tariu ao mwaaneu, ara abotoro ao ara burabeti aika a maiu a teimatoa n reirei iaon reirei aika a eti. Te titiraki bon “Ti kabonganai reirei aikai n tautaekani arora?”

Teuana te bwai are ti reireinaki iai n angiin te tai bwa ti na karikirakei ao ni kakoroi bukin ara konabwai n tabo nako ike ti mena iai. Ma n tabetai ti kaririaki ni mwaing nakon te tabo ae boou n te iango bwa a na reke raoraoia natira aika mwaiti riki ao ana burokuraem te roronrikirake n te Ekaretia.

Tariu ao mwaaneu, e koaua raoi bwa ti iangoa te bwai ae kakawaki ni kamaiuakiia natira bon kaain rarikim ike ko maeka iai? A aki toki n reirei abotoro ao burabeti bwa tera are riki n te mwenga e kakawaki riki nakon are a kaaitibo natira ma ngaia i tinaniku. E kanga arora ni karikirakeiia natira e kakawaki riki nakon te tabo ike ti kaikawaiia iai.

E koaua bwa iai riki bwaai ake a irekereke ni babaireana bwa ti maeka ia, ao n te kakaaitau, e na kairira te Uea ngkana ti ukera Ana kamatoa.

Te titiraki riki “Ti kainnanoaki ia?” I mwakuri n te beretitentii n te Titeiki ae Houston Texas North i nanon 16 te ririki. E mwaiti te koraki ake a mwaing nakon ara aono anne n ririki akanne. E aki toki te tarebon nakoira ni katanoataakiia tabemwang ake a mwaing nakon ara tabo a titiraki bwa tera te kabanea n uote ae tamaroa. Ma bon ti tetaina i nanon 16 te ririki are I karekea te tarebon are e titiraki temanna te aomata iai, “Te uote ra ae tangira te utu ae raoiroi? Te tabo ra ae ti kona ni buokia iai?”

Ni moan ririkin tein te Ekaretia, Beretitenti Brigham Young ao tabeman riki a weteiia membwa bwa a na nako n te tabo teuana ni katea te Ekaretia iai. Te bae e kaokoro iai bwa ngkai naba iai membwa aika kakaonimaki n ara Ekaretia n tabo nako ake a na nako n tabo nako are tuangia te burabeti bwa a na nako iai. Ti boni kantaningaia ni koaua bwa Beretitenti Monson e na uatabemania n tuangiia te mwaiti e raka i aon 14 te mirion bwa e nga are e kainnanoaki ara utu iai? Ana kawai te Uea iai bwa ti na kakauongo nakon aia reirei ara mataniwi, ti na ota n reirei aika koaua, ao n tautaekani arora.

E onoti kakawakina

Ni kabane ake a riki n te Ekaretia n te bong aei, ao n aron te Uea bwa e kawaekoa ana mwakuri n anga nako ma aroaro, e a raka riki kakawakina bwa ti karaoi bwai ni kabane n arona are E tangiria!

Riki n te mwakuri ni kamaiu ti ataia bwa “e a tia te Atua ni katauraoa te kawai ae kororaoi riki iroun Natina” (Ita 12: 11)). Ana reirei Kristo “bon te kawai ao akea riki te kawai teuana ke te ara are e a tia n taekinaki i an karawa are e na kona ni kamaiuaki iai te aomata i nanon uean te Atua (2 Nibwaai 31: 21).

Kainin

N aron ae ti noriia aomata aika bati n te aonaaba n te bong aei bwa a maiu ni mangaongao ke ni buakaka riki, ni korakora maiuakinan te bure ao n rotaki n tiaki riaina ni mwin nako aia rinerine aika bubuaka, e karaoai bwa N na tangiria n tatakaarua n aron are e karaoia Aramwa:

“O bwa ngke Ngai te anera, ao e kona n reke te bwai are e tangiria nanou, bwa ni waki nako ma n taetae ni bwanan te Atua, ma te bwana ae na ioa te aba, ao man takaaruaea te rairannano nakoiia aomata ni kabane!

“Eng, N na taekinna nakoiia aomata ni kabane … n te rairannano ao te babaire ni kabooaki, bwa a na riai n rairi nanoia ma n nano n Atuara, bwa e aonga n akea te manga nanokawaki i aon te aba”( Aramwa 29:1–2).

I kakoaua riki bwa te Uea iai kawaina! Tamara are i Karawa e kinaira, e tangirira, e tangiria n ibuobuoki. E ata ae rang n raoiroi bwa ni kanga iai te ibuobuoki. Tiaki ngaira nati n tamnei ake akea aia karo!

Ara Tia Kamaiu, Iesu Kristo, bon “te kawai, te koaua, ao te maiu” (Ioane 14: 6; taraa naba Aramwa 38: 9). E boto Kawaina i aon te koaua are akea tokina ao e kairira nakon “te rau n te aonaaba, ao te maiu are akea tokina n te aonaaba ae na roko” (D&C 59: 23). I bon kakoaua n aran Iesu Kristo, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iaiKaraba te Tabo are kawakinaki iai