Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Ang Pamaagi sa Ginoo

Ang Pamaagi sa Ginoo

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang pamaagi sa Ginoo mao kini nga kita maminaw sa mga pagtulun-an sa atong mga lider, mosabut sa eksakto nga mga baruganan, ug modumala sa atong mga kaugalingon.

Seventy

Nagserbisyo ko isip Seventy. Ang Seventy gitawag nga mga mensahero—sa pagpakigbahin sa pulong sa Ginoo sa among pagdawat niini gikan sa mga apostoles ug mga propeta ug gikan sa Espiritu ug mahimong espesyal nga mga saksi sa pangalan ni Kristo sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, sa pagtukod sa Simbahan ug sa pagpahigayon sa mga kalihokan niini (tan-awa sa D&P 107:25, 34).

Mag-uuma

Nagdako ko sa uma duol sa Burley, Idaho—tinuod nga “batang mag-uuma sa Idaho”! Sa ingon nakat-on ko:

 1. Sa pagtrabaho—kon kamo dili mananom, kamo dili makaani.

 2. Sa pagtrabaho nga maalamon—kon inyong patubigan ug abunohan, makaani mo og daghan.

 3. Sa kaimportante sa tayming—kon dili mananom sa eksaktong panahon, ang sayong kabugnaw makadaut sa inyong ani.

 4. Sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan o kinahanglang buhaton dili igsapayan kon unsay makalingaw, unsay gusto, o angay—inyong gatasan ang baka kon kinahanglan siyang gatasan, dili kon kanus-a ninyo gusto.

 5. Nga mahimong direkta—sa kahayupan ug makinarya, ikaw wala nay panahon sa “pagliko-liko” o sa pagkabalaka nga ikaw husto ba sa puntong politikal. (Tungod niini, sa akong pagserbisyo sa Simbahan, kanunay kong mangutana, “Gusto ba kamong direkta ko mosulti o iliko-liko pa nako?” Sa kasagaran ang mga Santos mipili og “direkta!” Direkta ako karong adlawa.)

 6. Sa katapusan, isip batang mag-uuma sa Idaho, nakat-on ko sa pag-focus sa mga sukaranan.

Walay laing mas sukaranan natong tanan, ug sa atong doktrina, kay sa kamatuoran sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1).

Dugang pa, Siya mao ang atong Langitnong Amahan, kinsa nakaila nato, nahigugma nato ug gusto nga kita mobalik ngadto Kaniya. Si Jesus mao ang atong Manluluwas ug Manunubos, kinsa pinaagi sa Pag-ula misiguro nga kita makabuntog sa kamatayon ug mabuhi pag-usab ug posible nga kita mahimaya ug makaangkon og kinabuhing dayon. Ang Espiritu Santo mao ang atong maghuhupay, tigpadayag, magtutudlo, tigpamatuod, ug giya.

Hunahunaa kini, mga kaigsoonan—dili kita espirituhanong mga ilo! Wala kita mag-inusara.

Unsay nakabintaha nga dunay mga ginikanan—nga dili usa ka ilo? Makakat-on kita gikan nila, makabenepisyo gikan sa ilang kasinatian, makalikay sa mga kakuyaw nga ilang gipasidaan, ug mas makasabut tungod sa ilang panglantaw. Dili kinahanglan nga kita mawala, maglibug, mailad, o dili epektibo. Tinuod gayud kaayo kini kalabut sa atong Langitnong Amahan, kinsa nagtudlo ug nagpakita nato dili lang sa usa ka paagi apan sa bugtong paagi.

Ang Dios Adunay Pamaagi

Gani, ang Dios adunay paagi sa pagpuyo,1 sa paghigugma,2 sa pagtabang,3 sa pag-ampo,4 sa pagpakigsulti,5 sa pagpakighugoy-hugoy,6 sa pagpangulo,7 sa pagminyo,8 sa pagpadako og mga anak,9 sa pagkat-on,10 sa pagkahibalo sa kamatuoran,11 sa pagpakigbahin sa ebanghelyo,12 sa pagpili nga maalamon kon unsay kan-on,13 ug uban pa.

Kauban sa mga kasulatan, ang pipila ka maayo nga mga tinubdan sa pagpangita sa paagi sa Ginoo mao ang Matinud-anon sa Tinuohan, Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan, ug ubang mga pagtulun-an sa buhi nga mga apostoles ug mga propeta.

 1. Pananglit, gitudloan kita sa Ginoo diha sa mga kasulatan: “Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon ang Ginoo. “Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna” (Isaias 55:8–9).

 2. Usa sa mga kadautan niining ulahing mga adlaw mao nga “ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga paagi (D&P 1:16). Diha sa Mga Proverbio kita gipasidan-an nga “ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata” ug “ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan” (tan-awa sa Mga Proverbio 3:5–7).

 3. Gitudloan kita nga kon atong buhaton ang mga butang sa pamaagi sa Ginoo, Siya mapugos sa pagpanalangin nato ug kita makapangayo sa Iyang mga saad; ug kon dili sa Iyang pamaagi, kita walay saad (tan-awa sa D&P 82:10).

 4. Gitandi sa Ginoo ang Iyang pamaagi sa atong pamaagi sa Iyang pagbansay ni propeta Samuel, kinsa gipapangita og bag-ong hari: “Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, Ayaw pagtan-aw sa iyang nawong, kun sa iyang gitas-on sa iyang barug; tungod kay ako nagasalikway kaniya: kay ang Ginoo nagatan-aw dili ingon sa makita sa tawo; kay ang tawo nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasingkasing” (1 Samuel 16:7).

 5. Bisan sa gidawat nga tinguha sa kadaghanan sa pagtabang sa kabus ug timawa, ang Ginoo uyon sa atong tumong apan nagpasidaan, “Apan kini kinahanglan pagahimoon sa akong kaugalingon nga pamaagi” (D&P 104:16). Kon dili gani, ang atong paningkamot sa pagtabang, makadaut na hinoon kanila. Ang Ginoo mitudlo nato sa pagpasiugda sa kinaugalingon nga pagpaningkamot. Bisan kon kita makahimo sa pagtabang, kinahanglang dili kita mohatag sa unsay ilang mahimo ug kinahanglang himoon alang sa ilang kaugalingon. Bisan asa kini gisulayan, ang kalibutan nakat-on sa kadautan sa dole out. Ang Dios gyud ang labing nasayud.

Atong ikonsiderar ang pipila ka mga ehemplo. Ang Ginoo adunay paagi sa paghimo sa misyonaryo nga buhat. Gipasabut kini diha sa mga kasulatan ug sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo ug i-implemintar sumala sa giya sa Espiritu.

Ang Ginoo adunay Iyang paagi, o bugtong paagi, sa paghigugma. Kadtong kalibutanon moingon nga unsay importante mao nga ang duha ka tawo nagkahigugmaay. Ang atong Amahan sa Langit nagtudlo nga importante kini, apan nagtudlo pa Siya og dugang: nga adunay gitugutan nga paagi ug panahon sa pagpadayag niana nga gugma.

Pagdumala sa Atong Kaugalingon

Gitudloan si Joseph Smith gikan sa iyang pagkabatan-on sa mga pamaagi sa Ginoo. Sa dihang gipangutana kon giunsa niya paggiya ang Simbahan, siya mipasabut nga gitudlo niya ang eksakto nga mga baruganan ug ang mga miyembro midumala sa ilang kaugalingon.14 Mga kaigsoonan, ang atong buhi nga mga apostoles ug mga propeta nagtudlo gihapon sa eksakto nga mga baruganan. Ang pangutana mao “Gigamit ba nato kini nga mga baruganan sa pagdumala sa atong mga kaugalingon?”

Usa ka butang nga kanunayng gitudlo kanato mao ang paglambo kon diin kita nahimutang. Apan usahay matintal kita sa pag-adto sa bag-ong dapit, maghunahuna nga ang atong mga anak makabaton og bag-ong mga higala ug busa mas maayo nga mga programa sa kabatan-onan.

Mga kaigsoonan, naghunahuna ba gayud kita sa kasilinganan nga atong gipuy-an nga mao ang importante nga bahin sa kaluwasan sa atong mga anak? Ang mga apostoles ug mga propeta nagtudlo nato pirme nga unsay mahitabo sa panimalay mas importante pa sa unsay ilang masugatan sa gawas. Giunsa nato sa pagpadako ang atong mga anak mas importante pa kay sa diin sila nato gipadako.

Sigurado nga adunay laing mga butang ang nalakip sa paghukom kon asa mopuyo, ug magpasalamat ta, nga ang Ginoo mogiya nato kon magtinguha kita sa Iyang kumpirmasyon.

Laing pangutana mao “Asa kita gikinahanglan?” Sulod sa 16 ka tuig nagserbisyo ko sa kapangulohan sa Houston Texas North Stake. Daghan ang mibalhin niana nga dapit niadtong mga tuiga. Makadawat kami kanunay og tawag sa telepono nga nagpahibalo nga adunay mibalhin ug nangutana kon unsa ang pinakamaayo nga ward. Kausa lang sa 16 ka tuig nga ako nakadawat og tawag nga nangutana, “Unsa nga ward ang nagkinahanglan og maayong pamilya? Asa kami mahimong motabang?”

Sa unang mga tuig sa Simbahan, si Presidente Brigham Young ug ang uban motawag sa mga miyembro sa pag-adto sa usa ka lugar aron sa pagtukod sa Simbahan didto. Kay bisan karon kita adunay matinud-anong mga miyembro sa Simbahan nga moadto bisan asa sila paadtoon sa propeta. Magpaabut ba kita kang Presidente Monson sa pagsulti sa kada indibidwal nga sobra sa 14 ka milyon kon asa moadto ang atong pamilya? Ang pamaagi sa Ginoo mao kini nga kita maminaw sa mga pagtulun-an sa atong mga lider, mosabut sa eksakto nga mga baruganan, ug modumala sa atong mga kaugalingon.

Importante Kaayo

Sa tanan nga nanghitabo sa Simbahan karon, ug kay gipaspasan sa Ginoo ang Iyang trabaho, mas importante kaayo nga buhaton nato ang tanan sa Iyang pamaagi!

Ilabi na sa buhat sa kaluwasan, atong makat-unan nga “sa gasa sa iyang Anak nga lalaki ang Dios miandam og usa ka labing maayo nga paagi” (Ether 12:11). Ang doktrina ni Kristo “mao ang agianan [pamaagi]; ug walay lain nga agianan ni ngalan nga gihatag ubos sa langit diin ang tawo maluwas diha sa gingharian sa Dios” (2 Nephi 31:21).

Panapos

Sa atong makita nga daghan sa kalibutan karon ang naglibug o, mas grabe pa, nahisalaag sa gidili nga mga dalan ug nag-antus sa walay hinungdan sa mga sangputanan sa dili maayo nga mga pagpili, kini makapatuaw nako sama ni Alma:

“O nga ako unta usa ka anghel, ug makaangkon sa pangandoy sa akong kasingkasing, nga ako makalakaw ug makasulti uban sa trumpeta sa Dios, uban sa tingog nga makapakurog sa yuta, ug mosinggit og paghinulsol ngadto sa matag katawhan!

“Oo, ako mopadayag ngadto sa matag kalag, ingon sa tingog sa dugdog, sa paghinulsol ug sa laraw sa katubsanan, nga sila kinahanglan maghinulsol ug moduol ngadto sa atong Dios, nga aron unta wala nay dugang pa nga kasubo diha sa ibabaw sa tibuok yuta” (Alma 29:1–2).

Usab, ako nakasaksi nga ang Ginoo adunay pamaagi! Ang atong Langitnong Amahan nakaila nato, nahigugma nato, ug gusto nga motabang. Siya gyud ang labing nasayud kon unsaon sa pagtabang. Dili kita espirituhanong ilo!

Ang atong Manluluwas, nga si Jesukristo, mao “ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6; tan-awa usab sa Alma 38:9). Ang Iyang pamaagi gibase sa mahangturong kamatuoran ug modala nato ngadto sa “kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabut” (D&P 59:23). Ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran