Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Prabhu ka Raasta

Prabhu ka Raasta

April 2013 Maha Sammelan

Prabhu ka raasta hai ki hum apne netaaon ke shikshan ko sune, sahi siddhanton ko samjhe, aur khud ko sanchalan kare.

Sattar

Main Sattar ke Parishad mein sewa pradaan karta hoon. Sattar ko sandesh waahak ke rup mein niyukt kiya jaata hai—Prabhu ke vaani ko baatne ke liye jis tarah se hum sattar ke log, devduton aur bhavishyevaktaaon se praapt karte hai and Aatma se aur Masih ke naam ke khaas gawaah bane susamchaar ko duniya bhar mein baatne, Girjaghar ko banane aur uske kaaryon ko sambhalne mein (dekhiye D&C 107:25, 34).

Kisaan Putra

Meri parwarish Burley, Idaho ke kheton mein hui—ek asli “Idaho ka kisaan putra!” Khet mein kaam karne se mainne seekha:

 1. Kaam karna—agar boge nahin, to fasal nahin kaatoge.

 2. Hoshiyaari se kaam karna—agar paani aur khaad daaloge, to zyaada fasal milega.

 3. Samay ka mahatva—agar sahi samay par fasal nahin boge, to pehli barf se fasal barbaad ho jaaega.

 4. Woh karna jo ki zaroori hai ya jo karna hai bhale woh anandmay, chahita, ya suvidha janak na ho—aap doodh tab nikalege jab gaae tayyaar ho naki jab aap chaahate ho.

 5. Spasht rehna—khet mein kaam aane waale jaanwaro aur mashino ke saath, tumhare paas samay nahin hota “kuch samjhane ke liye samay lagana” ya chinta karna naazuk logon ko thes na pahunche. (Is siddhaant ko dhyaan me lekar, jab mainne Girjaghar bhar mein sewa pradaan kiya hai, mainne aksar pucha hai, “Kya mujhe sidhe baat karna hai ya lubhaaone tarike se?” Jaise ki ek kaanoon ho Santon ne “sidhi baatein” pasand ki hai! Aaj main sidhi baatein karunga.)

 6. Ant mein, ek Idaho ke kisaan putra ke rup mein, mainne sikha mul siddhaanton par gaur karna.

Humare aur humare dharamsiddhant ke liye, kuch bhi pehle vishwaas ke vishay ke sachchaaiyon jitna mul nahin hai: “Hum Pita Parmeshwar mein, aur unke Putra Ishu Masih mein, aur Pavitra Aatma mein vishwaas karte hai” (Vishwaas ke Vishay 1:1).

Iske atirikt, Woh humare Swarg ke Pita hai, jo hamein jaanta hai, humse pyaar karta hai, aur chahate hai ki hum unke paas laut kar jaaye. Ishu humare Uddhaarkarta aur Muktidaata hai, jinhonne apne Praeshchit ke dwara nischit kiya ki hum maut ko parajith kare aur phir ji uthe aur ye mumkin kiya ki hum unnat ho aur anant jeevan paaye. Pavitra Aatma humare sahanubhuti denewaale, pratikarta, shikshak, gawahi denewaale, aur maargdarshak hai.

Bhaaiyon aur bahanon iske baare mein sochiye—hum dhaarmik anaath nahi hain! Hum akele nahin hain.

Maata-pitaaon ke hone ka kya faeda hai—yateem na hone ka? Hum unse seekh sakte hai, unke anubhav se faeda utha sakte hai, unke chetaaoni se hum gupt khatron se bachenge, aur behtar samjhenge unke gyaan ke kaaran. Hamein khoya hua, chintit, dhoka khaya hua, ya kam faedemand nahin hona chahiye. Yeh khaaskar sach hai humare Swarg ke Pita ko lekar, jisne hamein sirf ek raasta nahin sikhlaya par woh raasta dikhlaya hai.

Parmeshwar ke Paas Raasta hain

Vastav mein, Parmeshwar ke paas rehne,1 prem karne,2 sahyog dene, 3prarthna karne, 4ek dusre se baat karne,5 ghulne milne,6 netritav karne,7shaadi karne, 8 bachche paalne, 9seekhne, 10 sachchaai jaanne, 11 susamachaar baantne, 12 kya hum khaate hai ka budhimaani se chunaao karna13 vagayrah, vagayrah ka raasta hai.

Dharamshaastra ke saath saath, kuch badhiya sthaan jahan hum Prabhu ka raasta paa sakte hai True to the Faith, For the Strength of Youth, aur jiwit devduton aur bhavishyevaktaaon ke anye shiksha mein.

 1. Uddharan ke liye, Prabhu ne hume dharamshaastra mein sikhlaya hai: “Kyunki Prabhu kehta hai, mere vichaar aur tumhare vichaar ek samaan nahin hai, na tumhari gati aur meri gati ek si hai. “Kyunki meri aur tumhari gati mein aur mere aur tumhare soch vichaaron mein, aakaash aur prithvi ka antar hai” (Isaiah 55:8–9).

 2. Aakhri dinon ka ek buraai ye hai ki "Har ek aadmi apne raaste pe chalta hai"(D&C 1:16). Proverbs mein hamein chetaoni di gayi hai "apne khud ke aakhon mein hoshiyaar mat bano" aur "Apne khud ke gyaan par nirbhar mat raho" (dekhiye Proverbs 3:5–7).

 3. Hamein yeh sikhlaya gaya hai ki agar hum Prabhu ke batlaaye hue raaste se cheezon ko karenge, Use hamein ashirvaad dena padega aur hamara unke vaadon par adhikaar hai; aur agar nahin to hamare liye vaada nahin hai. (dekhiye D&C 82:10).

 4. Prabhu ne apne tarike ko hamare tarike se tulna kiya jab unhonne bhavishyevakta Samuel ko prashikshan diya jab use bheja gaya tha naye raja dhoondne ke liye. "Par Prabhu ne Samuel se kaha, uske mukh mudhre ko mat dekho, naki uske kad kathi ko; kyunki mainne use aswikaar kiya hai: kyunki Prabhu insaan ki tarah nahin dekhta; kyunki insaan upri dikhawat ko dektha hai, magar Prabhu hriday ko dekhtein hai" (1 Samuel 16:7).

 5. Gareeb aur zaooratmand ko madad karne dilchaspi ko dekhkar jo sabhi ke liye logpriye ho gaya hai, Prabhu hamare lakshye ko swikaar kartein hai magar chetaoni deta hai ki woh Unke tarike se hona chahiye” (D&C 104:16). Varna, hamare madad pahunchaane ki koshish mein, shaayad hum unhe chot pahuncha denge. Prabhu ne hamein atma-nirbharta sikhlaya hai. Bhale hi hum madad karne ke kaabil hai, hamein woh nahin pradaan karna ya dena chahiye jo woh khud kar sakte hai aur unko khud karna chahiye. Har jagah aazmaaya ja raha hai, duniya bina zaroot ke dene ya bina mehnat karne ki koshish kiye dene ke buraai ko jaanta hai. Sach mein Parmeshwar behtar jaanta hai.

Chalo kuch aur udharanon ko dekhein. Prabhu ka tarika hai dharam prachaar karne ka. Woh vidhibandh hai dharmshaastra mein aur Preach My Gospel aur uska upkaran Aatma ke nirdeshan se hota hai.

Prabhu ka Apna khud ka raasta hai, ya woh tarika, hai pyaar karne ka. Duniya waale kehte hai ki ye mahatvapurn hai do log apas mein pyaar kare. Hamare Swarg ke Pita sikhlathe hai ki ya zaroori hai, magar aur ye sikhlate hai: ek nirdharit raasta aur samay hai us pyaar ka izhaar karne ke liye.

Apna Sanchalan Karna

Joseph Smith ko yuva se prabhu ke raasta ko sikhlaya gaya tha. Jab poocha gaya ki kaise woh Girja ki agwaai karte hai to unhonne samjhaya ki woh sahi siddhaanton ko sikhlaate aur sadasye khud ko sanchalan karte hai.14Bhaaiyon aur bahanon, hamare jiwit devdut aur bhavishyevaktaaen aaj bhi sahi siddhaanton ko sikhla rahe hai. Sawaal yeh hai “Kya hum in siddhaanton se khud ka sanchaalan karte hai?”

Ek cheez jo hamein aksar sikhlaaya jaata hai ki hamein wahan khilna chahiye jaha hamein sthaapit kiya gaya ho. Phir bhi kabhi kabhi hum aakarshit hote hai naye jagah pe ja kar basne mein, ye soch kar hamare bachchon ke zyaada dost honge aur behtar yuva kaaryekram honge.

Bhaiyon aur bahano, kya hum yeh sochte hai ki hamare bachcho ke mukti ke liye zaroori tatva hai ki hum kis pados mein rehte hain? Hamare devdut aur bhavishyevaktaaon ne ye aksar sikhlaya hai ki jo hamare ghar mein hota hai woh kahi zyaada zaroori hai usse jo ki hamare bachche baahar saamna karte hai. Hum apne bachchon ko kaise paalte hai se zaroori hai hum kahanunhe paalte hai.

Nischit roop se anye tatva hai jo ye nirdharit karte hai ki hum kahan par rehte hai, aur shukra hai, Prabhu maargdarshan denge agar hum Unse swikriti dhoodenge.

Ek aur sawaal hai “Ki kahan hamari zaroorat hai?” 16 saal tak main ne Houston Texas North Stake mein adhyaksh kiya. Un varshon mein kayi log hamare ilaake mein aaye. Aksar hamein fone kol aate ye batlaane ke liye ki koi hamare chetra mein rehne ke liye aa raha hai aur pooch rahe hai ki kaun sa ward behtar hain. 16 saalon mein sirf ek baar kol aaya ye poochne ke liye, “Kaun se ward ko ek achche parivaar ki zaroorat hai? Aur kaha par hum madad kar sakte hai?”

Girjaghar ke shuruaat ke samay mein Pradhaan Brigham Young aur anye logon ne sadasyon ko alag jagahon pe bheja tha Girjaghar ko aage badhane ke liye. Ninda ki baat yeh hai ki aaj bhi hamare paas vishwaasi Girjaghar sadasye hai har jagah jo bhavishyevakta ke batlaaye jagah par jaane ko tayyaar rahenge. Kya hum aasha karte hai ki Pradhaan Monson jaakar 14 milyan sadasyon ko bataaye ki uska parivaar ki avashyakta kahan hai? Prabhu ka tarika hai ki hum apne netaaon ke shikshan ko sune, sahi siddhanton ko samjhe, aur khud ko sanchalan kare.

Khaaskar Zaroori

Jo kuch bhi abhi Girjaghar mein ho raha hai aur jis tarah se Prabhu apne kaam ko aage badha rahe hai har ek or se ye aur bhi zyaada zaroori ho gaya ki sab kuch unke taur tarike se ho!

Khaaskar uddhaar ke kaarye mein, hum sikhte hai ki “apne Putra ke uphaar mein Parmeshwar ne ek behtar raasta tayyaar kiya hai” (Ether 12:11). Masih ka dharamsiddhaant “hi raasta hai; aur koi raasta nahin na ki naam diya gaya hai swarg ke niche jisse manushye Parmeshwar ke raajye mein mukti paaye” (2 Nephi 31:21).

Samaapti

Jab hum duniya mein itne logon ko dekhte vyakulta mein jeete hue ya, usse bura, galat raaston mein bhatak rahe hai aur kamzor chunaao ke parinaam ko bekaar mein jhelte hue, main Alma ki tarah kehna chahata hoon:

“Oh agar main ek farishta hota, aur apne hriday ki ichcha puri kar sakta, tab main Parmeshwar ke turhi(trump) ke samaan apne shabdon se prithvi ko hilaate hue, sab logon ko pashchaaap karne ko kehta!

“Haan, main har ek aatma ko goshit karta … mukti ki yojna ke baare mein, ki unhe pashchataap karna aur hamare Parmeshwar ke paas aana chahiye [aur Unke tarike se], jisse ki is saare jagat ke upar aur kasht na ho” (Alma 29:1–2).

Ek baar phir, main gawahi deta hoon ki Prabhu ke paas raasta hai! Hamare Swarg ke Pita hamein jaanta hai, pyaar karta, aur madad karna chahata hai. Woh achchi tarah jaanta hai kaise madad karna chahiye. Hum dhaarmik rup se yateem nahin hai!

Hamare Uddhaarkarta, Ishu Masih, raasta, sachchaai, aur jeevan hai. (John 14:6; Alma 38:9bhi dekhiye). Unka raasta anant sachchaai par adharit hai aur hamein “is duniya mein shaanti, aur anant jiwan aane waale duniya mein ke or le jaata hai” (D&C 59:23). Main yeh gawahi Ishu Masih ke naam se deta hoon, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Dekhiye 2 Nephi 5:27; Mosiah 4:27; Alma 7:23–25.

  2. Dekhiye Exodus 20:14; Deuteronomy 6:5; John 13:34–35; Romans 1:24–32; 1 Thessalonians 4:3; Alma 39:3–5.

  3. Dekhiye Mosiah 4:21–27; Doctrine and Covenants 104:15–18.

  4. Dekhiye Matthew 6:5–13; 2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 18:21; Doctrine and Covenants 10:5.

  5. Dekhiye Proverbs 15:1; Colossians 4:6; James 5:12; 3 Nephi 11:29–30.

  6. Dekhiye Doctrine and Covenants 64:10–11; 121:41–46.

  7. Dekhiye Matthew 25:14–30; John 10:1–14; Doctrine and Covenants 50:26; 107:99–100; 121:34–40.

  8. Dekhiye Genesis 2:24; Jacob 2:27; Doctrine and Covenants 42:22; 132:19.

  9. Dekhiye Mosiah 4:14–15; Doctrine and Covenants 68:25–28.

  10. Dekhiye Doctrine and Covenants 43:8–9; 88:77–79, 118.

  11. Dekhiye Moroni 7:15–19; 10:3–5; Doctrine and Covenants 9:7–9.

  12. Dekhiye Doctrine and Covenants 33:8–10; 100:3–8.

  13. Dekhiye Doctrine and Covenants 89.

  14. Dekhiye Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 284.