Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | Sel Teletelel a Rubak

Sel Teletelel a Rubak

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

A teletelel a Rubak a kmo kede orrenges osischeklir a remengetekled, mo medengei a mera el osisechakl, e omtebechel er kid.

Er a Rokeuid

Ngak a ngara Rokeuid. A Rokeuid a mokedong el oderuchel el omerk er a tekingel a Rubak el ki mngai er a reapostol me a reprofet lokiu Chedaol Reng e mo tokubets el sioning er a ngklel a Kristo, lomerk er a ebangkelio el mora beluulechad, el kirel okedecherul a Ikelesia, me a orretel a teletael er a chelsel (mesa D&C 107:25, 34).

Buik er a Sers

Ak mlukeroul er a sers el kmeed er a Burley, Idaho—el meral “buik er a sers er a Idaho!” Me ak mlo meduch el:

 1. Oureor—alsekum eng diak molalm eng diak morridm.

 2. Meduch el oureor—alsekum e ke rullii a ralm e mengoeas, e ke meridm a betok.

 3. Klou el belkul a taem—alsekum eng diak molalm er sel temel, e sel kot el kelekolt a sebechel tomall a dellomel.

 4. A uchul eke meruul aikal kirel ngii a kedmekill el diak el iior er a kmo ng soam, ngungil er a rengum, malechub eng beot er kau—eng kirem el mela milk er a kerebou sel taem el kirem el melai, ng diak el sel soam el taem.

 5. Bo bleketak—lobengkel a charm er a sers me a mesil, ng diak a taem el “mososaod a ngerang” malechub eke bekikl el tuirm a rengrir a rechad (Me tiaikid el tekoi, a kubang er a chelsel aikel omesiungek er a Ikelesia, me ak blechoel loker, “Ng somiu ak bleketakl el mengedecheduch a lechub eng somiu a mererekos?” Me ngokiu a llach ea Resanto a mla melilt el mo “bleketakl!” Me chelechal sils e ak mo bleketakl.)

 6. A ulebongel, ngak el mle buik er a sers, eak milsuub loltirakl aikel betengel osisechakl.

Ng diak a ngodech el beot el mei er kid el rokui, me a klaumera er kid, er a ikel klemerang el ngara kot el tebechelel a klaumerang: “Aki oumerang er a Dios, el Diak a Ulebengelel Chedam, me a Ngelekel, Jesus Kristo, me a Chedaol Reng” (Tebechelel a Klaumerang 1:1).

Osisiu, e Ngii a Demad er a Babeluades, el medengelkid, e betik a rengul er kid, e soal a deluut el mor Ngii. A Jesus a Osobeled e Olsobel er kid, lokiu a Tngakireng eng bleketakl el kid a mosebechakl er a kodall e lmuut el mo ngar e ssebechdel mo suobel e nguu a diak a ulebengelel klengar. A Chedaol Reng a ongeloded, ocholt, olisechakl, ouchais, e omekrael.

Momdasu er ngii, e rodam me a rodos—kid a diak de cheloit er a reng! Ng diak de cheloit.

Ngera klungiolel a le ngarngii a rechad er a blid—el diak de cheloit? Ng sebeched el suub er tir, ngmai a klubeled er tir, mochib er a kengaol el tir omeklatk er kid el kirel, e mo ungil medengei lultuil er a klemedengei er tir. Ng diak deriid, rrau a rengud, mechetakl, malechub e lak a ultuteled. Tia kmal klemerang er a Chedam er a Babeluades- el mla osischeklid e diak di bla locholt a rael ng mla otii a chimo el rael.

A Dios Oba Rael

A mera er ngii, ea Dios a oba rael er a mo suobel,, 1 beltikelreng,2 ngeso,3nglunguuch,4, omengedecheduch,5 me a deleongel lobengterir a rebebil,6 omekrael,7 chebechiil,8ulekerulir a rengalek,9 omesuub,10 mo medengelii a klemerang,11 berkel ebangkelio,12, ungil melilt a kall el dongang13 me a lmuut el bebil.

Ongingil chedaol llechukl, e ngarngii a meklou el ngeso sel dosiik er a rolel a Rubak el ngara True to the Faith, Kirel a Klisichir a Rengeasek, me a bebil er a osisechakl er a re ngar el apostol me a reprofet

 1. Okesiul tiang, e Ngii a mla osischeklid er a chedaol llechukl: “A uldesuek a diak el uaia uldesuiu, me a rolek a ngodech er a roliu, a Rubak a melekoi.“Ngua eanged el ngarbab er a chutem, meng uaisei el rolek me a uldesuek a kuk ngarbab er a roliu me a uldesuiu” (Isaia 55:8–9).

 2. A tara cheleuid el teletael er chelecha el uriul el klebesei a sel tekoi el kmo a chad a merael er sel soal (mesaD&C 1:16). Chelsel Osisechakl e kede muklatk “lak el sal mo mellomes a rengum” e lak multuil er a klmedengei er kau” (mesa Osisechakl 3:5–7).

 3. Kede mla mosisechakl el kmo aleskum e kede meruul el ngar sel teletelel a Rubak, e Ngii a mo omekngeltengat er kid e kid a kired el ngmai a yaksok er Ngii; ea lsekum eng diak doruul a tekoi er sel teletelel eng diak dengai a yaksok er Ngii (mesa D&C 82:10).

 4. A Rubak a kakerous a Teletelel er a teleteled er a taem lolisechakl er a profet Samuel, el mlodurokl el mo osiik er a mo beches el king: “Eng di Rubak a diu er a Samuel el kmo, Lak di momes er a telongeklel, me a klungiolel a chad; ele ng diak kulai er ngii: ele Rubak a diak lolit el uaia chad a lolit; a chad omes er a ikrel, eng di Rubak omes er a rengul a chad” (1 Samuel 16:7).

 5. Me a doltirakl er a soriri a rebek el chad lolngeseu er a remechebuul me a rekosekodel, ea Rubak a kongei a moktek er kid eng di ng kmu el kmo ng kirel mekedmokl loltirakl er a Rolel (mesa D&C 104:16). E le lak e sel blakelreng er kid lolngeseu a bai locha tomall a rengrir a rechad. A Rubak a mla osischeklid er sel klou el belkul a di kid el mesiou er kid. Luldimukl a le sebeched lolngeseu, eng diak el kired el mesterir aikel sebechir el di tir el smiik el mo er tir. Ngii di el ker, er a beluulechad a suubii a teletael er a oldars a ngesou el mora rechad el diak a ngera el rellii el mo er tir. Ng klemerang el Dios a medengelii a ungil.

Mei e domes a bebil er a okesiu. A Rubak a ngarngii a rolel kirel a ureor er a misionari. Ng selaod er a chelsel a Molisechakl er a Ebangkelio er Ngak e motaut lokiu Chedaol Reng.

A Rubak a ngarngii a Rolel, el ngii a, mera el teletael er a beltikelreng. A rengara beluulechad a kmo sel kmal klou a belkul a sel sekum ea reteru el chad a kaubeltikelreng. A Demad er a Babeluades olisechakl el kmo tia klou abelkul, eng Ngii osischeklid er a lmuut el betook el kmo: ngarngii a teletael me a taem el dolecholt er a beltikelreng.

Omtebechel er Kid

A Joseph Smith a mlosisechakl er a teletelel a Rubak er a lengeasek. A rechad er a loker ngii el kmo ng mlekera lomekrael er a Ikelesia, eng dilu el kmo ngullisechakl a bleketakl el osisechakl ea rechedal a ikelesia a omtebechel er tir. 14Rodam me a rodos, a rengar el profet me a reapostol er kid a dirk olisechakl a meral osisechakl. A nger a kmo “Kid ke dousbech a ikal osisechakl el omtebechel er kid?”

A tara tekoi el bla de blechoel mosisechakl er ngii a mo osiik e kudmokl aikel ngii a moktek er kid. Eng di a lebebil er a taem e kede touchakl el mora beches el basio, lomdasu el kmo a rengeleked a mo er ngii a rebetok el sechelirir me a ungil prokuram er a rengeasek.

Rodam me a rodos, kid kede mera lomdasu el kmo sel kmal klou a belkul el mora rengeleked a sel tonari el de kiei er ngii? A reaspostol me a reprofet a mla olisechakl el kmo aikel duubech er a blai a kmal muut el meklou a belkul er a ikel ruul er a ikrel. A teletael er a okeruled el mora rengeleked a lmuut el klou a ultutelel er a basio el de ngarngii e omekeroul er tir.

Ng uaisei el ngarngii a bebil er a tekoi el kired lomdasu sel dosiik er a basio el bo de kiei er ngii, e doureng a saul, el Rubak a mo ngosukid sel dosiik a ngeso er Ngii.

A tara ker a kmo “Kid kede usbechall er ker?” Ng teruich me a elolem el rak el kngara omerreder er a Houston Texas North Stake. Betok a millukl el me kiei er tial basio er tiaikid el taem. Aki blechoel ngmai okedong er a chad el melukl el mei e oker el kirel a kmal ungil ward. Ng kmal di mle tang er a chelsel a teruich me a elolem el rak el knguu okedong loker el kmo, “Ngera el ward ousbech er a ungil telungalek? Ngera sebecham el rullii?”

Sera uchelel a Ikelesia, ea President Brigham Young me a rebebil a omekedong er a rechedal a ikelesia el mora dersta el basio el mo omekedechor er a Ikelesia. A ongasireng er ngii a kmo chelecha el taem er a rebebil er a kmal mesisiich el chedal a Ikelesia a mo er sel basio el profet olengit er tir el mong. Omomdasu e kede kmal mengiil er a President Monson louchais er a reteruich me a eua el million el chad el mo er sel ngii a telungalek er kid a usbechall er ngii? A teletelel a Rubak a kmo kede orrenges osischeklir a remengetekled, mo medengei a mera el osisechakl, e omtebechel er kid.

Tokubets el Klou a Belkud

Me a ikal rokui el ngarngii er a Ikelesia er chelecha el sils, me a Rubak lorreched er a Urerel er a chelsel a bek el teletael, eng kmal lemuut el mla mo klou a ultutelel doruul el ngar sel Teletelel!

Oumesingd a ureor el kirel osebelel a klengar e kede mla mesuub el kmo a Dios a mla kudmeklii a lmuut el ungil teletael lokiu a sengk er a Ngelekel (Ether 12:11). A osischeklel a Kristo a”di tang el klemerang; ng diak a ngodech el rael malechub eng ngakl el ngarngii er a cheungel a babeluades, el mo uchul ea chad a sebechel mo suobel er a rengedel a Dios” (2 Nephi 31:21).

Ulebongel

Betok el chad er a beluulechad a kiei el ngara rraureng, malechub, ete kiei el ngara klengit e ngara ringel er ikel ngii a diak a belkul telitur er a omelilt er tir, el rullak el soak el mo melekoi el uaia Alma el kmo:

Omko ak mlo anghel, me ng motaut a soal a renguk, meng sebechek el mengedecheduch loba terombetang er a Dios, el simengii a beluulechad, el melekoi er a rechad me bo louchel a rengrir er a kngterir!

Me ak dmu er a rebek el chad, el kirel a uldasu el kirel a mo suobel, el kmo ng kirir el mo ouchel a rengrir e mei er a Dios er kid e oltirakl er a Rolel, me luchul e bo lak a klengitelreng er a beluulechad (mesaAlma 29:1–2).

Ak lmuut, el sioning el kmo a Rubak a ngarngii a rolel! A Chedam er a Babeluades a medengelkid, betik a rengul er kid, e soal lolngeseu er kid. Ngii a kmal ungil medengei el kmo ng mekera lolngeseu. Kid a diak de cheloit er a reng!

A Osobel, el Jesus Kristo, a “rael, klemerang, e klengar” (John 14:6; dirrek el mesa Alma 38:9). A rolel a ultuil er a diak a ulebengelel klemerang e mekrolid el mora budech er a tial klengar, me a diak a ulebengelel klengar el merael mei (mesaD&C 59:23). Aika kuuchais el ngara ngklel a Jesus Kristo, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

  Uleklatk

  1. Mesa2 Nephi 5:27; Mosiah 4:27; Alma 7:23–25.

  2. MesaExodus 20:14; Deuteronomy 6:5; Johanes 13:34–35; Rom 1:24–32; 1 Tesalonika 4:3; Alma 39:3–5.

  3. MesaMosiah 4:21–27; Doctrine and Covenants 104:15–18.

  4. MesaMateus 6:5–13; 2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 18:21; Doctrine and Covenants 10:5.

  5. MesaOsisechakl 15:1; Kolose 4:6; Jakobus 5:12; 3 Nephi 11:29–30.

  6. MesaDoctrine and Covenants 64:10–11; 121:41–46.

  7. MesaMateus 25:14–30; Johanes 10:1–14; Doctrine and Covenants 50:26; 107:99–100; 121:34–40.

  8. MesaGenesis 2:24; Jacob 2:27; Doctrine and Covenants 42:22; 132:19.

  9. MesaMosiah 4:14–15; Doctrine and Covenants 68:25–28.

  10. MesaDoctrine and Covenants 43:8–9; 88:77–79, 118.

  11. MesaMoroni 7:15–19; 10:3–5; Doctrine and Covenants 9:7–9.

  12. MesaDoctrine and Covenants 33:8–10; 100:3–8.

  13. MesaDoctrine and Covenants 89.

  14. Mesa Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 284.