Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Ala a le Alii

O Le Ala a le Alii

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O le ala a le Alii o le, tatou te faalogo atu i taitaiga a o tatou taitai, malamalama i mataupu faavae sa’o, ma pulea ai i tatou lava.

Fitugafulu

O loo o’u auauna atu o se Fitugafulu. O Fitugafulu e valaauina e avea ma ni avefeau—e faasoa atu le afioga a le Alii e pei ona matou mauaina mai aposetolo ma perofeta ma mai le Agaga ma ia avea ma molimau faapitoa a Keriso, i le talaiina atu o le talalelei i le lalolagi atoa, i le atinaeina o le Ekalesia, ma i le vaaiga o ana fuafuaga (tagai MF&F 107:25, 34).

Tama Faifaatoaga

Na ou ola ae i se faatoaga e lata i Burley, Idaho—o se “tama faifaatoaga moni mai Idaho!” I le avea ai ma se tama faifaatoaga sa ou aoao ai:

 1. Ia galue—afai e te le totō, e te le selesele foi.

 2. Ia galue ma le poto—afai e te faasūsūina ma faafetalaisa, e tele mea e te seleseleina.

 3. O le taua o le taimi—afai e te le totoina i le taimi sa’o, e mafai e se kiona e vave toulu ona faaleaga le seleselega.

 4. Ia fai le mea e manaomia po o le mea e tatau ona fai e tusa lava po o le a le mea e te fiafia i ai, manao i ai, pe talafeagai—e te tatauina susu o le povi pe a tatau ona tatauina, ae le o le pe a e manao ai.

 5. Ia tuusa’o—i le aafia ai o meaola ma masini o le faatoaga, e leai sou taimi e “faataamilomilo ai au faamatalaga” pe popole i le faatiga i tagata ua ova tele le maaleale. (E faatatau i le mataupu faavae lenei, a o o’u auauna atu i le Ekalesia atoa, e masani ona ou fesili, “Tou te finagalo ou te tautala tuusa’o pe afeifei?” O le tulaga masani, e filifili lava le Au Paia e “tuusa’o!” O le a ou tautala tuusa’o atu i le asō.)

 6. Ma le mulimuli, i le avea ai ma se tama faifaatoaga i Idaho, sa ou aoao ai ia taula’i lava i mea faavae.

E leai se mea e sili atu ona faigofie ia i tatou uma, ma o tatou aoaoga faavae, nai lo upumoni o le mataupu faavae muamua o le faatuatua: “Matou te talitonu i le Atua, le Tama Faavavau, ma Lona Alo o Iesu Keriso, ma le Agaga Paia” (Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:1).

Ma le isi, o Ia o lo tatou Tama Faalelagi, e na te silafia i tatou, alofa ia i tatou, ma finagalo tatou te toe foi atu ia te Ia. O Iesu o lo tatou Faaola ma le Togiola, o lē e ala mai i le Togiola na mautinoa ai o le a tatou faatoilaloina le oti ma toe ola ai ma ia mafai ai ona faaeaina i tatou ma maua le ola e faavavau. O le Agaga Paia o lo tatou fesoasoani, talifaaaliga, faiaoga, molimau, ma le taiala.

Mafaufau i ai, uso e ma tuafafine—e le o i tatou o ni tagata ua matuaoti faaleagaga! E le o tuua na o i tatou.

O a ni tulaga e lelei ai le i ai o ni matua—o le le avea ma se tagata ua matuaoti? E mafai ona tatou aoao mai ia i latou, manuia i o latou aafiaga, aloese mai i mailei latou te lapataia ai i tatou, ma malamalama lelei ona o mea ua latou silafia. E le tatau ona tatou leiloloa, le mautonu, faaseseina, pe faaitiitia le tauaogaina. E faapitoa le moni o lenei mea i le tulaga o lo tatou Tama Faalelagi, o lē ua aoaoina ma faaali mai ia i tatou, e le na o se ala ae o le ala.

O Loo i le Atua le Ala

O le mea moni o loo i le Atua le ala e ola ai,1 e alofa atu ai,2 e fesoasoani atu ai,3 e tatalo ai,4 e tautala ai,5 fegalegaleai ai ma le tasi ma le isi,6 e taitai ai,7 e faaipoipo ai,8 e tausi ai fanau,9 e aoao ai,10 e iloa ai le upumoni,11 e faasoa atu ai le talalelei,12 e filifili ai ma le atamai mea tatou te taumamafa ai,13 ma isi mea faapena.

Faatasi ai ma tusitusiga paia, o nisi o punaoa maoae mo le mauaina o le ala a le Alii o le Faamaoni i le Faatuatua, Mo le Malosi o le Autalavou, ma isi aoaoga a perofeta ma aposetolo soifua.

 1. Mo se faataitaiga, ua aoaoina i tatou e le Alii i tusitusiga paia: “Aua o o’u manatu e le o outou manatu, o o’u ala e le o outou ala, ua fetalai mai ai le Alii.“Aua e pei ona sili ona maualuga o le lagi i le lalolagi, ua faapena ona sili ona maualuga o o’u ala i o outou ala, ma o’u manatu e sili i o outou manatu” (Isaia 55:8–9).

 2. O le tasi o amioleaga o nei aso amuli ua “taitoatasi le tagata ma savali i lona lava ala” (MF&F 1:16). I le Faataoto ua lapataia ai i tatou “aua e te faafiapoto” ma le “aua le faalagolago i lou lava atamai” (tagai Faataoto 3:5–7).

 3. Ua aoaoina i tatou afai tatou te faia i le ala a le Alii, ua noatia o Ia e faamanuia i tatou ma e i ai la tatou aia i Ana folafolaga; ae afai e le o Lana ala, e leai se folafolaga mo tatou (tagai MF&F 82:10).

 4. Na faatusatusa e le Alii Lana ala i lo tatou ala i Lona aoaoina o le perofeta o Samuelu, o lē na auina atu e su’e se tupu fou: “A ua fetalai mai Ieova ia Samuelu, Aua e te vaai i lona tino, po o le maualuga o lona tino; aua ua ou tetee ia te ia: aua e le vaai Ieova pei o le vaai o tagata; aua e vaai tagata i le tino, a e vaai Ieova i le loto” (1 Samuelu 16:7).

 5. E oo lava foi i le manao ua matele ina taliaina, o le fesoasoani atu i e matitiva ma limavaivai, ua talia e le Alii la tatou sini ae ua lapatai mai, “Peitai e tatau ona faia i la’u lava ala” (MF&F 104:16). Ne’i meaane o a tatou taumafaiga e fesoasoani atu, tatou te ono faatiga moni ai ia i latou. Ua aoao mai e le Alii ia i tatou le tatau ona faalauiloa atu o le faalagolago o le tagata ia te ia lava. E tusa lava pe e mafai ona tatou fesoasoani atu, e le tatau ona tatou avatu pe tuuina atu mea e mafai ma e tatau ona latou faia mo i latou. Soo se mea lava o loo faia ai, ua iloa e le lalolagi le leaga o mea e mauafua e aunoa ma le galue i ai. E moni o loo silafia e le Atua le mea sili.

Tatou vaavaai i ni isi faataitaiga. O loo i ai le ala a le Alii e fai ai le galuega faafaifeautalai. Ua faamalamalamaina mai i tusitusiga paia ma i le Tala’i La’u Talalelei ma faia e pei ona taitaiina ai e le Agaga.

O loo i ai i le Alii Lana, po o le ala e alofa atu ai. Fai mai tagata o le lalolagi, na pau lava le mea e taua moni o le alofa o tagata e toalua i le tasi ma le isi. Ua aoao mai lo tatou Tama oi le Lagi e taua lenei mea, ae ua Ia aoao mai ia te i tatou se mea e sili atu: ua i ai se ala ma se taimi faatagaina e faailoa ai lena alofa.

Pulea o i Tatou Lava

Na aoaoina Iosefa Samita mai lona laitiiti i ala o le Alii. Ina ua fesiligia pe na faapefea ona ia taitaia le Ekalesia, sa ia faamalamalama atu, sa ia aoao atu mataupu faavae sa’o ona pulea lea e le au paia i latou lava.14 Uso e ma tuafafine, o loo aoao mai pea e o tatou aposetolo ma perofeta soifua ia mataupu faavae sa’o. O le fesili la, “O tatou faaaogaina ea nei mataupu faavae e pulea ai i tatou lava?”

O se tasi o mea ua faafia ona aoaoina ai i tatou o le atiina ae ma faataunuu mea tatou te gafatia i nofoaga o loo tatou i ai. Ae o nisi taimi e faaosoosoina ai i tatou e masii atu i se eria fou, ma le manatu e faapea o le a maua ai e a tatou fanau ni uo se tele ma o le a lelei atu foi ia polokalama a le autalavou.

Uso e ma tuafafine, pe tatou te manatu moni lava o le vaega taua i le faaolataga o a tatou fanau o le vaifale tatou te nonofo ai? Ua faafia ona aoao mai aposetolo ma perofeta e faapea, o mea e tutupu i totonu o le aiga e sili atu lena ona taua nai lo o mea o loo tau i ai a tatou fanau i fafo. O leo faapefea ona tatou tausia a tatou fanau e sili atu le taua nai lo o le o fea tatou te tausia ai i latou.

E mautinoa lava o loo i ai isi vaega e aafia i le filifilia po o fea e aumau ai, ma e faafetai, ona o le a taiala i tatou e le Alii pe afai tatou te sailia Lana faamautinoaga.

O le isi fesili o le “O fea o loo manaomia ai i tatou?” E 16 tausaga o o’u auauna i le au peresitene o le Siteki a Houston Texas Matu. E toatele na siitia mai i lo tatou eria i na tausaga. E masani ona matou maua se valaau mai le telefoni e faailoa mai ai se tasi ua siitia mai ma fesili mai po o fea le uarota e sili ona lelei. E na o le faatasi lava i le 16 tausaga na ou maua ai se valaau na fesili mai, “O fea le uarota e manaomia se aiga lelei? O gafea e mafai ona matou fesoasoani atu ai?”

I tausaga popofou o le Ekalesia, e valaauina ai e Peresitene Polika Iaga ma isi ia tagata o le au paia e o atu i se nofoaga faapitoa e atiina ae ai le Ekalesia iina. O le mea e malie ai e oo lava i aso nei o loo i ai tagata faamoani o le Ekalesia i le atulaulau o e e mafai ona o i soo se mea e talosagaina ai i latou e le perofeta e o i ai. Tatou te mananao moni lava ia Peresitene Monson e ta’u taitoatasi mai i le silia ma le 14 miliona o i tatou ia nofoaga o loo manaomia ai o tatou aiga? O le ala a le Alii o le, tatou te faalogo atu i taitaiga a o tatou taitai, malamalama i mataupu faavae sa’o, ma pulea ai i tatou lava.

E Faapitoa le Taua

Faatasi ai ma mea uma o loo tutupu i le Ekalesia i aso nei, ma a o faatelea’iina e le Alii Lana galuega i itu uma, e faapena foi le matuai taua o le tatou faia o mea uma tatou te faia i Lana ala!

Ae maise i le galuega o le faaolataga tatou te aoao ai “i le meaalofa o lona Alo se ala e silisili ona lelei” (Eteru 12:11). O le aoaoga faavae o Keriso “o le ala lenei; ma ua leai se isi lava ala po o se isi suafa ua tuuina mai i lalo ifo o le lagi, e mafai ona faaolaina ai o le tagata i le malo o le Atua” (2 Nifae 31:21).

Faaiuga

A o tatou vaaia le toatele i le lalolagi i aso nei o loo nonofo i le le mautonu, pe sili atu foi le leaga, feofeoai solo i ala o le agasala, ma mafatia i taunuuga le aoga o filifiliga le lelei, e oso ai lo’u fia taualaga e pei ona sa faia e Alema:

“E, pe ana o a’u o se agelu, ma mafai ona ou maua le moomooga o lo’u loto, ina ia mafai ona ou alu atu ma tautala atu ma le pu a le Atua, ma i se leo e luluina ai le eleele, ma alaga atu le salamo i tagata uma!

“Ioe, po ua ou alaga atu i agaga uma taitoatasi, … le fuafuaga o le togiolaina, ina ia latou salamo ma o mai i lo tatou Atua [ma Ona ala], ina ia le toe i ai se faanoanoa i luga o le lalolagi uma” (Alema 29:1–2).

Ou te toe molimau atu, o loo i ai i le Alii le ala! O lo tatou Tama Faalelagi e silafia i tatou, alofa ia i tatou, ma finagalo e fesoasoani mai. E sili atu lona silafia o le auala e fesoasoani atu ai. E le o i tatou o ni tagata ua matuaoti faaleagaga!

O lo tatou Faaola, o Iesu Keriso, “o le ala, ma le upumoni, ma le ola” (Ioane 14:6; tagai foi Alema 38:9). O Lana ala ua faavae i upumoni e faavavau ma taitai atu ai i tatou i le “filemu lea i le lalolagi lenei ma le ola e faavavau i le lalolagi a sau” (MF&F 59:23). Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino