Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Ang Gahum sa Priesthood sa Batan-ong Lalaki

Ang Gahum sa Priesthood sa Batan-ong Lalaki

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang priesthood sa batan-on sama ka gamhanan sa priesthood sa hingkod kon gamiton sa katarung.

Niadtong 1878 ang akong apohan sa tuhod nga si George F. Richards 17 anyos. Sama usab niadtong panahona, naordinahan na siya sa pagka-elder. Usa ka Dominggo ang iyang inahan mihilak sa grabe nga kasakit. Kay wala ang iyang amahan, ang bishop ug uban pa gidapit sa pagpanalangin niya, apan walay kahupayan. Busa, miduol siya sa iyang anak nga si George ug mihangyo sa pagpanalangin niya. Misulat siya sa iyang diary, “Naghilak ko tungod sa pag-antus sa akong inahan ug sa paghimo sa pagpangalagad nga wala pa nako sukad mahimo, miadto ko sa laing lawak diin naghilak ko ug nag-ampo.”

Dihang nakalma na siya, siya mipandong sa ulo sa iyang inahan ug mihatag og yanong panalangin. Unya misulat siya, “Ang akong inahan wala na maghilak ug nahupay ang kasakit samtang nagpandong pa ang akong kamot sa iyang ulo.” Unya iyang girekord sa iyang diary kining labing nindot nga obserbasyon. Miingon siya nga gibati niya nga ang rason nga ang iyang inahan wala mahupay sa panalangin sa bishop dili tungod kay ang Ginoo wala motahud sa panalangin sa bishop apan tungod kay gigahin sa Ginoo kining panalangin alang sa batan-on, sa pagtudlo niya sa leksyon nga ang priesthood sa batan-on sama ka gamhanan sa priesthood sa hingkod kon gamiton sa katarung.

Karon maghisgut ko niana nga gahum. Bisan og nagpasabut ko ngadto sa mga presidente sa korum sa deacon, ang baruganan nga hisgutan magamit sa tanang batan-ong Aaronic Priesthood ug sa ilang mga lider, lakip na sa mga presidente sa korum sa teacher ug mga priest assistant.

Samtang nagserbisyo isip presidente sa misyon, akong naobserbahan nga dunay talagsaong pagtubo sa espiritwal ug kahanas sa pagpangulo sa batan-ong mga lalaki atol sa ilang pagmisyon. Kon mabana-bana pa lang nato kini nga hiyas sa Aaronic Priesthood ug pagmisyon, tingali sama kini sa linya nga inyong makita niining graph. Naghunahuna ko nga dunay tulo ka hinungdan sa ingon ka talagsaong pagtubo diha sa pagmisyon: (1) misalig kita niining batan-ong mga lalaki, (2) dako ang atong gilauman nila, ug (3) kita mobansay nila ug mobansay og balik nila aron matuman kadtong gilauman uban sa kalampusan.

Tingali dunay mangutana, “Nganong dili man gamiton kining baruganan sa mga presidente sa korum sa deacon?” Kon buhaton kana, tingali ang pagtubo mas sayo ug mas mahisama niini. Sa makadiyot, akong ipasabut unsaon nga kining mga baruganan magamit sa presidente sa korum sa deacon.

Una—pagsalig. Atong masaligan ang atong presidente sa korum sa deacon sa dagkong responsibilidad. Ang Ginoo ingon gayud niini—nga gipakita sa Iyang kaandam sa paghatag nila og mga yawe, nagpasabut nga katungod sa pagdumala sa buhat sa ilang korum. Isip ebidensya niining pagsalig, kita nagtawag og presidente sa korum sa deacon pinaagi sa pagpadayag, dili base kon kinsay kinadugayan o susama niini. Matag lider sa Simbahan, lakip ang mga presidente sa korum sa deacon, dunay katungod nga masayud, ug kinahanglang masayud, nga gitawag siya pinaagi sa pagpadayag. Kining kasiguroan makatabang niya nga masayud nga ang Dios misalig ug mipaluyo niya.

Ang ikaduha ug ikatulo nga kinaiya konektado—dako nga mga gilauman ug ang kalabutan nga pagbansay aron matuman kini. Nakat-on ko og dakong leksyon sa misyon: ang mga misyonaryo mosaka o mokunhod sa unsay gilauman sa presidente sa misyon, ug ingon usab sa mga presidente sa korum sa deacon. Kon sila gilauman nga mopahigayon lang og mga miting sa korum ug motambong sa mga miting sa bishopric youth committee, nan kana ra ang ilang buhaton. Apan kamong mga lider makahatag nila og mas dakong panglantaw—ang panglantaw sa Ginoo. Ug nganong mahinungdanon kaayo kini nga panglantaw? Tungod kay sa nagtubong panglantaw moabut ang nagtubong kadasig.

Kauban sa calling sa Simbahan mao ang katungod sa pagdawat og pagpadayag. Mao nga, kining mga presidente sa korum sa mga deacon kinahanglan masayud nga sila dunay katungod sa pagdawat og pagpadayag sa pagrekomendar sa ilang mga magtatambag, sa pagluwas sa nawala, ug sa pagbansay sa mga sakop sa korum sa ilang katungdanan.

Ang maalamong lider motudlo sa presidente sa korum sa deacon sa mga baruganan nga makatabang sa pag-angkon og pagpadayag. Siya motudlo niya sa klaro nga saad sa Ginoo: “Kon kamo mangayo, kamo makadawat og pagpadayag ug dugang nga pagpadayag” (D&P 42:61). Ang Ginoo madagayaon sa paghatag og pagpadayag. Di ba mipahinumdom Siya nila ni Joseph ug Oliver, “Sa makadaghan nga ikaw nagpakisayud ikaw nakadawat og panudlo sa akong Espiritu” (D&P 6:14)? Ug ingon usab kamong mga presidente sa korum sa deacon. Ang Ginoo nahigugma ninyo ug gusto nga mopadayag ninyo sa Iyang hunahuna ug kabubut-on. Naghunahuna ba mo nga dunay problema nga dili masulbad sa Ginoo? Ako wala. Kay kamo makadawat og pagpadayag, Siya makatabang sa pagsulbad sa matag problema ninyo isip presidente sa inyong korum kon mangayo lang mo sa Iyang tabang.

Kamong buotang mga lider motudlo niining mga presidente sa korum sa deacon nga ang pagpadayag dili puli sa kakugi ug paningkamot. Si Presidente Henry B. Eyring kausa nangutana ni Presidente Harold B. Lee, “Unsaon nako pag-angkon og pagpadayag?” Si Presidente Lee mitubag, “Kon gusto ka og pagpadayag, paningkamot.”1 Ang maalamong lider mohisgut sa presidente sa korum sa deacon sa espiritwal nga paningkamot aron pag-andam sa pagrekomendar sa iyang mga magtatambag. Mangutana ug motubag siya og mga pangutana sama sa: Kinsa ang maayong ehemplo nga makapadasig sa batan-ong mga lalaki? O kinsa ang sensitibo sa panginahanglan niadtong nag-atubang og dakong problema?

Ug kining maalamong lider motudlo niya unsaon pag-ila ug paglihok sa pagpadayag kon kini moabut. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa kapaspas, dinalian nga mga lihok diin daghang makabalda. Apan kining batan-ong lalaki kinahanglang masayud nga pamaagi kini sa kalibutan, dili sa Ginoo. Ang Manluluwas natawo sa dapit nga walay nakaila Niya; Siya mihimo og nindot kaayo ug talagsaong buhat didto sa hilom nga tanaman, ug si Joseph nakadawat sa iyang Unang Panan-awon sa mingaw nga kakahoyan. Ang tubag sa Dios moabut sa hinay, hinagawhaw nga tingog—pagbati og kalinaw o kahupayan, impresyon sa paghimog maayo, paglamdag—usahay pinaagi sa gamayng liso sa hunahuna nga kon pamalandongan ug amumahan mahimong dakong espiritwal nga kahoy. Usahay kining impresyon o hunahuna makaparekomendar sa inyong presidente sa korum sa deacon og magtatambag o mohatag og buluhaton sa batan-ong lalaki nga dili kaayo aktibo.

Katuigan ang milabay isip kapangulohan sa stake, nadasig mi sa pagtawag og buotang lalaki isip klerk sa stake. Nianang higayuna naglisud siya sa pagtambong pirme sa Simbahan. Apan nasayud mi nga kon modawat siya sa calling, makahimo siya og talagsaong buhat.

Gihatag namo ang tawag, apan mitubag siya, “Dili, dili ko makahimo niini.”

Dayon ang impresyon miabut. Miingon ko, “Nan, ang Glendale stake wala nay klerk.”

Nakuratan, miingon siya, “Unsay buot nimong ipasabut? Kinahanglan gyud mo og klerk sa stake.”

Mitubag ko, “Gusto ka nga motawag mi og lain nga moserbisyo isip klerk sa stake nga ang Ginoo nagdasig namo nga ikaw ang tawagon?”

“OK,” miingon siya, “Buhaton ko kini.”

Ug gibuhat niya. Dili lang daghang hingkod nga lalaki apan daghang batan-ong lalaki ang motubag sa tawag kon sila masayud nga gitawag ug gikinahanglan sila sa Ginoo.

Sunod inyong pahibaloon kining presidente sa korum sa deacon nga usa sa gilauman sa Ginoo niya ang pagluwas sa nawala, less active ug dili miyembro. Namahayag ang Ginoo sa Iyang mahinungdanong misyon niining mga pulong: “Kay ang Anak sa tawo mianhi sa pagluwas sa nawala” (Mateo 18:11). Kon kini ang prayoridad sa Manluluwas nga luwason ang nawala, kon kini ang prayoridad ni Presidente Thomas S. Monson nga kini buhaton, sama sa makita sa iyang tibuok kinabuhi, dili ba kini prayoridad sa tanang lider, tanang presidente sa korum sa deacon sa Simbahan sa pagbuhat usab niini? Ang focus sa pagpangulo, isip sentro sa atong pangalagad, mao ang atong tinguha nga kuhaon ang nawala ug pabalikon sila.

Usa ka batan-ong lalaki nga gibisitahan sa mga sakop sa iyang korum miingon: “Makasurprisa karon nga … 30 ka tawo ang mianhi sa akong balay. … Ganahan na kong moadto sa simbahan karon.” Unsaon pagbalibad sa batan-on sa gugma ug pagtagad sama niana?

Nalipay ko nga naminaw sa daghang istorya sa mga presidente sa korum sa deacon nga nakasabut ug nagtudlo sa tanan o kabahin sa leksyon diha sa ilang mga miting sa korum. Pipila ka semana ang milabay mitambong ko sa klase sa korum sa deacon. Ang 12 anyos nga lalaki mihatag og 25 minutos nga leksyon bahin sa Pag-ula. Gisugdan niya pinaagi sa pagpangutana sa isigka deacon kon unsay hunahuna nila sa Pag-ula. Dayon mipakigbahin siya og makahuluganong kasulatan ug nangutana, diin sila mitubag. Nahibalo nga taas pa ang oras kay sa nahabiling itudlo, siya dunay igong kaalam ug tingali gipasidan-an sa iyang amahan sa pagpangutana sa mga lider nga mitambong kon unsay mga pangutana bahin sa Pag-ula didto sa ilang misyon ug unsay ilang tubag. Dayon iyang gitapos sa iyang pagpamatuod. Naminaw ko nga nahingangha. Naghunahuna ko, “Wala gyud ko kahinumdom nga naghatag og mahinungdanong leksyon dihang batan-ong Aaronic Priesthood pa ko.” Mahimo natong patas-an ang atong panglantaw niining batan-ong mga lalaki, ug molihok sila.

Kamong mga lider labing makadasig niining mga presidente sa korum sa deacon kon tugutan ninyo sila nga mangulo. Mas nakatuman mo sa inyong calling dili sa paghatag og nindot nga leksyon apan kon motabang mo nila nga mohatag og nindot nga leksyon, dili sa inyong pagluwas apan kon motabang nila sa paghimo niini.

Dunay karaang panultihon: ayaw og kamatay nga ang imong musika anaa pa nimo. Sa samang paagi moingon ko sa hamtong nga mga lider, ayaw pa-release kon ang inyong kahanas sa pagpangulo anaa pa ninyo. Tudloi ang atong kabatan-onan sa tanang oportunidad; unsaon pag-andam sa agenda, sa pagpahigayon og miting uban sa kaligdong ug kamabination, sa pagluwas, sa pag-andam ug sa paghatag og dinasig nga leksyon, ug sa pagdawat og pagpadayag. Kini ang sukdanan sa inyong kalampusan—ang kabilin sa pagpangulo ug espiritwalidad nga inyong ibilin matisok sa kasingkasing ug hunahuna niining batan-ong mga lalaki.

Kon kamong mga presidente sa korum sa deacon mohimo sa inyong calling, kamo mahimong instrumento sa kamot sa Dios bisan karon, kay ang priesthood sa batan-ong lalaki sama ka gamhanan sa priesthood sa hingkod kon gamiton sa katarung. Ug unya kon mohimo na mo og pakigsaad sa templo ug mamisyonaryo na mo ug umaabut nga mga lider niining Simbahan, mahibalo mo unsaon pagdawat og pagpadayag, sa pagluwas, ug sa pagtudlo sa doktrina sa gingharian uban sa gahum ug awtoridad. Niana mahimo kamong mga kabatan-onan sa halangdong katungod sa pagkatawo. Niini ako magpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, kinsa mao ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

    Mubo nga sulat

    1. Sa Henry B. Eyring, “Waiting upon the Lord,” sa Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches (1991), 17.