Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Purohiti ki Shakti Ek Jawaan Purush mein

Purohiti ki Shakti Ek Jawaan Purush mein

April 2013 Maha Sammelan

Ladke mein bhi usi tarah ka purohiti ki shakti hai jo us aadmi ke purohiti mein hai jab wah sachchaai se ki jaati hai.

1878 mein mere nana ke pitaji George F. Richard 17 saal ki umar ke the. Jaese us samay un dinon mein ayesa tha, use ek elder ki tarah niyukt kar diya gaya tha. Ek Raviwaar ko uski maa peeda ke kaaran kahaar rahi thi. Jaise ki uska pita waha nahi tha, bishop aur kai dusre unhe ashirwaad ko dene ke liye amantrit kiye gaye the, magar use koi bhi chaen nahi mili. Isliye, usne apne putra George ko use ashirwaad dene ko kaha. Usne apne dairy mein likha, “Jabki main apne maa ke peeda ke liye ro raha tha, aur mujhe use purohiti ka ashirwaad dena tha, wah yeh tha jo maine kabhi bhi nahi kiya tha, main dusre kamre mein gaya jaha maine roya aur prarthna kiya.”

Jab wah shaant hua, usne apne haanthon ko us par rakha aur use ek saadharan ashirwaad diya. Usne baad mein tippani diya, “Meri maa ne kahaarna bandh kiya aur apne peeda se chaen ko paaya jabki mere donon haath uske sir par the.” Usne phir apne diary mein likha is samajhdaar nirikshan ko. Usne kaha ki usne hamesha yah mehsoos kiya tha us kaaran ki jab uski maa ko bishop ke ashirwaad se chaen nahi praapt hua tha kyunki Prabhu asafal nahi hua tha bishop ki ashirwaad ka aadar karne mein par kyunki Prabhu ne is ashirwaad ko ek jawaan ladke ke liye sambhaal kar rakha tha, usko ek paath sikhlaane ke liye ki us ladke mein bhi usi tarah ka purohiti ki shakti hai jo us admi ke purohiti mein hai jab wah sachaai se ki jaati hai.

Aaj raat main us shakti par baatein karna chahata hoon. Haalaanki main deacons parishad adhyakshakta se sanket karunga, siddhaanton jo charcha kiye gaye saare Aaronic Purohiti yuva ko aur unke apne netaon par laagu hota hai, humare teachers parishad adhyakshtaaon aur priest ke parishad adhyakshtaaon ke sehyogi ko lekar.

Jab mission pradhaan ki tarah sewa kar raha tha, maine yaha dekha ki jawaan purush ke dhaarmikta aur netatav mein bahut badhanti hua tha mission sewa ke saalon ke dauraan mein. Agar hum kisi bhi tarah unke dharmikta aur netatav ke gun ke star ko naap paatein hai Aaronic Purohiti aur mission ke saalon par, shaayad wah star kuch is tarah dikhe darshakon ko graph par. Main sochta hoon ki yaha par kamse kam teen mul kaaran hai jo ek jawaan purush ke mission ke dauraan mahatva se badhti hai: (1) hum in jawaan purushon ko vishwaas karte hai jitna pehle kabhi nahi kiya tha, (2) hum unse unchi par pyaar bhari aashaen rakhte hai, aur (3) hum unhe sikhlaate aur dobara sikhlaate hai taaki weh un ashaaon ko uttam rup se pura kar sakein.

Koi vyakti upyukt rup se puch sakta hai, “Kyun inhi siddhaanton ka istemaal deacon parishad adhyakshtaen ke saath nahi kar saktein hai?” Agar wah hota, shaayad unke (dhaarmik) badhanti ki shuruwaat bahut hi pehle ho jaata aur kuch is tarah dikhta. Kuch chan ke liye, main batlaana chahata hoon kaise yeh siddhaantein deacon parishad adhyakshta par laagu ho sakte hai.

Pehla—vishwaas. Hum apne deacon parishad adhyakshta ko mahaan zimmedaariyon ko saump saktein hai. Prabhu nishchayi rup se karta hai—Usko chaabiyon ko dene ki utsukta se dikhlaya gaya hai, matlab ki unke parishad ke kaarye mein hak hai karne ka aur maargdarshan dene ka. Jaise ki vishwaas ka yeh sabut hai ki, hum deacon parishad adhyakshtaon ko prakat hone ki kriya se niyukt karte hai, naaki use jo lambe samay se parishad mein tha ya kisi dusri tarah se. Is Girjaghar ke sabhi netaaon ko, deacon parishad adhyakshta ko lekar, hak hai jaanna, aur jaanna chahiye, ki use prakat hone ki kriya se niyukt kiya gaya hai. Yeh bharosa unhe madad karta hai jaanne mein ki Parmeshwar unhe donon vishwaas karte aur swikar karte hai.

Dusre aur teesre gun parspar sambandh hai—unhe pura karne ke liye unchi ashaaen aur sambhandhi sikhna. Maine mission ke maedaan mein mahaan kaarye sikha: pracharak vyaapak rup se badhte ya gir jaate hai mission adhyakshta ke ummeed ke anusaar, aur aysa hi hai deacon parishad adhyakshtaon ke saath bhi. Agar unhe sirf parishad ke sabhaon ko sanchaalan karna padhta aur bishopric yuva sangathan sabhaon mein shaamil hona padhta, phir weh sirf wah hi karenge. Magar tum netaon unhe aur zyaada samajh ko de sakte ho—Prabhu ki drishti. Aur drishti kyun itni naazuk hai? Kyunki badhte hue drishti ke saath ichcha bhi badhti hai.

Is Girjaghar mein prakat hone ki kriya ko praapt karna ek prakritik bhaag hai. Isliye, in deacon parishad adhyakshtaon ko yah jaanna hai ki unhe hak hai apne salahkaaron ko prakat hone ki kriya se sifaarish karne ka, unhe hak hai jo (dhaarmik) rup se kho gaye hai unhe prakat hone ki kriya se bachane ka, aur hak hai prakat hone ki kriya ko praapt karne ka parishad sadasyon ko unka kaarye sikhlaane ke liye.

Ek bhudhimaan neta deacon parishad adhyakshta ko un siddhaanton ko sikhlaaenge jo praktikaran paane mein madad karenge. Wah shaayad use Prabhu se saaf taur se kiye hue vaade ko sikhlaaega ki agar hum maanenge (Prabhu se prakat hone ki kriya aur gyaan), hum prakatikaran ko ek ke baad ek praapt karenge (D&C 42:61). Prabhu bahut hi dayalu hai prakatikaran dene mein. Usne Joseph Smith aur Oliver Cowdery ko yaad dilaya ki jitna bhi unhone (Prabhu) ki zaroorat ko chaha hai, unhone Uske Aatma se aadesh ko praapt kiya hai (D&C 6:14)? Aur yah deacon parishad adhyakshtaon ke saath bhi ho sakta hai. Prabhu tumse pyaar karta hai aur Apne mann aur ichcha ko tumse batlana chahata hai. Kya tum yah soch sakte ho ki Prabhu ke paas ek musibat hai jo Wah theek nahi kar sakta? Main nahi. Kyunki tumhe prakatikaran ki praapti hai, Wah tumhare sabhi chintaaon mein madad kar sakta hai unhe theek karne ke liye jo tumhare pass adhyakshta parishad ke kaarye mein hai agar tum Usse sirf madad chahoge.

Tum ashcharyejanak netaaon in deacon parishad adyakshtaon ko shaayad yah sikhlaao ki prakatikaran mushkil ke kaarye aur vyaktigat bal ka pratinidhi nahi hai. Pradhaan Henry B. Eyring ne ek baar Pradhaan Harold B. Lee se pucha, “Main kis tarah se prakatikaran ko praapt kar sakta hoon?” Pradhaan Lee ne uttar diya, “Agar tum praktikaran ko chahate ho, stithi ko sikho aur jaano.”1 Ek neta jo bhudhimaan hai shaayad apne deacon parishad adhyakshta ke saath apne kuch dhaarmik kaarye ko baatega shaayad apne salahkaaron ko sifaarish ke tayyaari mein. Use shaayad zaroori ho sawalon ko puchne aur jawaab dene ka jaese ki: Kaun sahi uddhaaran ho sakta hai jo dusre ladkon ko badhanti aur prerit kar sakta hai? Ya kaun un khaaas zarooraton ke chunaotiyon ko jhelne ke liye naazuk ho sakta hai?

Aur ant mein yah bhudhimaan neta unhe sikhla sakta hai ki prakatikaran ko kaese jaane aur us par kaarye karen jab woh aaye. Hum us duniya mein rahate hai jo jald, uttejak kaarye se bhari hui hai, jaha tez roshni aur zor-ki shor (jo hai, manbhalaao) samaanye hai. Magar is jawaan purush ko jaanna hai ki yah duniya ka tarika hai Prabhu ka nahi. Uddhaarkarta us sthaan par paeda hua tha jise koi bhi nahi jaanta tha; Usne pure samay ke kaarye ko bahut mahatva aur anmol dhang se kiya ek khet mein jaha shaanti tha, aur Joseph Smith ko apne Pehla Drishti ko ek bag mein paaya tha jo chuna hua tha. Parmeshwar ka jawaab dhimi awaaz se aati hai—shaanti ya daya ki ahesaas se achche kaarye ki prerna ko karne ki, jaankaari—kabhi kabhi chote beej ke aakaar mein aati hai soch bankar magar agar unpar dhyaan dhara jaeye aur aadar kiya jaaye badi pedo ki tarah par dhaarmik ban sakte hai. Kabh kabhi is ka asar ya soch shaayad tum deacon parishad adhyakshtaon ko salahkaar ke sifaarish ko de sakti hai ya ek jawaan purush ko saupa gaya kaam ko dena pade jo abhi kam sakriye hai.

Saalon pehle jab main stake adhyakshta mein sewa karta tha, hamare adhyakshta ne prerna mehsoos kiya ki ek achche aadmi ko stake munshi niyukt kiya jaaye. Us samay wah Girjaghar mein shaaririk taur se kam sakriye tha. Hum jaante the, phir bhi, agar usne niyukti ko swikaar kar liya, wah ek badhiya kaam dikhlaaenge.

Humne use niyukti ke liye prasarit kiya, magar usne jawaab diya, “Nahi, mujhe lagta hai ki main nahi kar sakta hoon.”

Phir asar hua. Maine kaha, “Achcha, Mujhe aanadaz laga ki Glendale stake ke paas stake munshi nahi hoga.”

Taajjub ho, usne uttar diya, “Tum kis ke baare mein baat kar rahe ko? Tumhe stake munshi ki zaroorat hai.”

Maine jawaab diya, “Kya tum chahate ho ki hum kisi aur ko stake munshi ki sewa ke liye abhi niyukt kare jabki Prabhu ne hume prerit kiya hai tumhe niyukti ke liye.?”

“THEEK HAI,” usne kaha, “Main karunga.”

Aur usne kiya. Yaha par sirf kai aadmi nahi hai balki kai ladkein bhi hai jo niyukti swikaar karenge jab woh jaanenge Prabhu unhe niyukt kar raha hai aur Prabhu ko unki zaroorat hai.

Baad mein, tum deacon parishad adhyakshta ko batla sakte ho ki Prabhu ka aasha hai ki wah khoye huwon ko bachane, donon jo kam sakriye hai aur sadasye nahi ko. Prabhu ne Apne mukhye mission ko is tarah se goshit kiya: “Kyunki manushye ka putra khoye huwon ko bachane aaya hai” (Matthew 18:11). Agar yah Uddhaarkata ki sahi raasta hai khoye huwon ko bachane ka, agar yah Pradhaan Thomas S. Monson ko karne ka raasta hai, uski puri jiwan mein dekhte hue, yah Girjaghar ke sabhi netaon, sabhi deacon parishad adhyakshta ka raasta bhi hona chahiye? Hamare netatav ka mukhye mul mein, hamare dekhrekh ka mukhye bhaag hai, utsuk, na rukne waala, stithi par zaroor khoye huwon ke paas jaaye aur unhe waapis laaye.

Ek jawaan purush jise parishad ke sadasyon dwara bhent kiya gaya tha ne kaha: “Aaj ashchariye the ki jab … 30 log mere ghar par aaye. … Yah mujhe abhi girjaghar jaane ki ichcha deta hai.” Kaese ek yuva pyaar aur dhyaan ko is tarah sahan kar sakta hai?

Mujhe bahut khushi hua jab maine deacon parishad adhyakshta ke kai kahaniyon ko suna jisne sahi anudrishye aur samajh ko paaya tha aur aosaron par sari ya kuch paath ke bhaag ko sikhlaaten hai apne parishad sabha mein. Kai hafte pehle main deacon parishad ke kaksha mein gaya tha. Ek 12-saal ka ladka ne 25-minton mein Praeschit ke paath ko diya tha. Usne shuruwaat apne deacons se yah puchte hue ki Praeschit kya hai. Phir usne kuch matlab ke siddhanton ko batlaaya aur saaodhaan sawaalon ko pucha, jis par unhone jawaab diya. Jaante hue ki, phirbhi, wahan bahut samay tha bache hue paath ke samaan se zyaada, uske paas kaafi gyaan tha aur shaayad kuch aadesh uske pita se netaon se puchne ke liye ki kaun waha the kaun se sawaal unse Praeschit par puche gaye the unke mission par aur unke jawaab kya hai un sawaalon ke. Usne phir apna gawahi ke saath khatma kiya. Main aschariye mein tha jab yah sunna. Maine apne aap mein socha ki, “main yah yaad nahi kar sakta ki mahatvapurn paath ko diya tha ek shikshan se jab main ek aaronic purohiti ka yuva tha.” Hum in jawaan purush ke ichchaaon ko aur anudrishye aur samajh ko badha sakte hai, aur weh uttar denge.

Tum netaon in deacon parishad adhyakshtaon ko achchi tarah se prerit kar sakte ho jab tum piche hato aur tum sab ke nazariye se bacho. Tumne apne niyukti ko puri tarah se badhaaya hai naaki jab tum achche paath ko dete ho tab magar jab tum madad karte ho unhe achchi paath padhaane mein, naaki jab tum us ek ko bachaate ho par jab tum unhe madad karte ho aysa karne mein.

Yahan par ek puraani kahawat hai: marna mat jab tak ki tumne apne pure kaarye nahi kiya hai. Usi tarah se main tumhare baalig netaon se kehna chahata hoon, (apne niyukti ko) chodo mat agar apne netatav ke kaarye ko pura nahi kiya hai. Hamare yuva ko sabhi aosaron mein sikhlaao; unhe sikhlaao ki kis tarah se sabha yojna ko banate hai, kis tarah se sabhaon ko pad aur dayaluta se sanchaalan karte hai, kis tarah ek ko bacha sakte hai, kis tarah tayyaari se aur ek prerit shikshan ko le sakte hai, aur kis tarah prakat hone ki kriya ko pa sakte hai. Is tarah se tum apne safalta ko naap sakte ho—netatav aur dhaarmikta se jo tumne madad kiya hai in jawaan purushon ke andar soch aur ahesaas ko uska bhaag banane ke liye.

Aagar tum deacon parishad adhyakshtaon apne niyukti ko badhaaoge, tum Parmeshwar ke haathon mein aozaar banoge abhi bhi, kyunki ladke mein purohiti utni hi shaktishaali hai jitni aadmi mein jab yah sahi dhang se istemaal kiya jaata hai. Aur phir jab tum mandir vaadon ko banaao aur prachaaraken aur Girjaghar ke aanewaale neta banno, tum jaanoge ki kis tarah se prakatikaran ko praapt kar sakte hai, ek ko kaese bacha sakte hai, aur kis tarah se raajye ke siddhaanton ko sikhlaya ja sakta hai shakti aur adhikaar ke saath. Phir tum shaandaar janamsidh adhikaar ke yuva bante ho. Is ka main bayaan deta hoon Ishu Masih ke naam se, jo duniya ka Uddhaarkarta aur Muktidaata hai, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Henry B. Eyring, “Waiting upon the Lord,” mein Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches (1991), 17 mein.