Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | Klisiich er a Priesthood er a Ngeasek el Sechal.

Klisiich er a Priesthood er a Ngeasek el Sechal.

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

A priesthood el ngara ngeasek el sechal a dirrek el mesisiich el di ua priesthood el loba klou el chad sel sekum tobang el ngara llemalt.

Sera 1878 ea demal a demal a delak el George F. Richards a mle 17 a rekil. Uaitaikid el taem, eng mla mechedaol el elder. A tara Sandei ea delal a lilangel a rengul er a ringel. Ele demal dimlak el ngarsei, ea bosop me a rebebil chad a mlokedong el mo omsa klengeltengat, engdi ng dimlak bolak tia el ringel. Meng ulemes er a George e ulengit er ngii meng locha chimal er a bdelul. Aikakid a lilluches er a babilengel, “Meng lengelek er a delak el kmal ormang me a ngerachel bocha kuruul er ngii el dirkak a tang me kuruul er ngii, me ak mocha ra tara delmerab e lilangel e meluluuch.”

Sera bocha el klou a rengul, eng ngilai chimal locha ra bdelul e milsa kmal beot el klengeltengat. A uriul eng millekoi el kmo, “A delak a mlo stob el lemangel a rengul e mlo diak el meringel er a chimak le dirk ngara bdelul.” A uriul eng lilechesii tia el tmolch el ultebengel. Ng dilu el kmo a uchul me a delal a dimlak el bolak el meringel sera bisop lomsa klengeltengat a diak el belkul a kmo a Dios a dimlak longuul er a klengeltengat el ngiluu ra bishop a bai uchul tiang a Rubak a ulematek er tia el klengeltengat el mor ngika el buik, el mo olisechakl er ngii el kmo a a priesthood el ngara ngeasek el sechal a dirrek el mesisiich el di ua priesthood el loba klou el chad sel sekum tobang el ngara llemalt.

Chelecha el kesus, eng soak el mo mengedecheduch el kirel tial klisiich. El mo mesaod el kirir a president er a quorum ra dacons, a ika el suobel el mo souadel a dirrek el mora Aaronic Pristhood el ngeasek me a roungerachel er tir.

Sera kusiou el mission president, e ak miltebengar el merael mo klou a chedaol tekoi me a teletelir a loungerachel a rengeasek el sechal sel temel a mision er tir. Omko ngeral tekoi meng sebeched el oldak a ika el lungil teletael er sel ngara Aaronic Priesthood me a lengara mision, e alta e kede locha momesang el uatiakid el graph. A kuk ngara uldesuek eng ngarngii a kldei el tekoi el mouchul tia el klou el ulekeroul er a mision. (1) ke doumerang er tirka el ngeasek el sechal el diak el ua ngaramong, (2) kede mengerchir er a klou eng di ngokiu a beltikelreng el mor tir, e a (3) kede olisechak el muut lolisechakl meng mo sebecherir el remuul aik el domdasu el kmal mo ungil.

A chad a locha oker, “Ngera uchul me a ika el osisechakl a diak dousbech er a represident er a quorum er a deacon?” Alsekum tiang a meruul, e alta e tial ulekeroul a omuchel er a uchei e a domes er ngii eng mo ua tiang. Me knguu a telkib el taem, el mo mesaod a ikal osisechakl me a ulsebechellel el kirir a represident er a quorum er a deacons.

A kot a—oumerang. Ng sebeched el mestiriir a klou el ngerachel a represident er a quorum ra deacons. A Rubak a meruul el uaisei—tiang a desang el Dios el soal lomesterir a kiis, el belkul a llemalt el mo oungerachel e omtebechel a ureor er a chelechad er tir. Me a desang el klaumerang, e ke domekedong er a represident er a chelechad ra deacons lokiu a ocholt, e diak el lokiu a meketeketa el ngara chelechad, ma lechub a ngiidi el ua tia el teletael. A rokui el lolab a ngerachel er tia el Ikelesia, luldimukl er a president er a chelechad er a deacons, a ngarngii a llemeltel el mo medengei, e kirel momedengei, el kmo ng mlo kedong lokiu ocholt. Tial tekoi a ngosukii el momedengei el kmo a Dios a oumerang er ngii e olngeseu er ngii.

A ongeru me a ongedei el omeruul a ual kabekbuch—aikang a omengerchir me a olisechakl el mo oltaut. Ak silubii a ungil losisechakl er a ngara mision: a remisionari a mo sebechir malechub eng diak a sechebir a longerchir a mision president, me dirrek el uaisei el kirir a president er a quorum er a deacon. Alsekum kede kuk di mesterir a ngerachel el mengetikaik a miting e mora miting er a klebisop er a rengeasek, ea ikaikid a kuk di bo loruul. Engdi kemiu a roungerachel a sebechemiu el mesterir a ungil klemedengei—el ngii a osengel a Rubak. E ngera me a osenged a klou a belkul? E le tia uchul sel bol dmolch a osenged e ngmeskid a klou el blakelreng.

A llemeltel omelai el ocholt a ngarngii er a bek el okedong er a Ikelesia. Me, tirka el president er a quorum er a deacon a kirir el mo medengei el kmo a llemaltir el mo melai a ocholt el kirel a chelechad loungerachel. Ng kirir el mo medengei a llemeltir elmo ngmai ocholt el mo lolia a ngkel a mo counselor er tir, a llemeltir el mo nguu ocholt el kirel a mo olsobel, me a llemeltir el mo nguu ocholt el mo olisechakl er a chad er a quorum er a ngerchelir.

A mellomes loungerachel a molisechakl er a president er a quorum ra deacons a ika el osisechakl el ngii a mo ngosuterir el ngmai ocholt. Ng sebechel losisechekelterir a yaksok ra Rubak el kmo alsekum meke doker er a Rubak el kirel (a ocholt me a klemedengei) e kede monguu ocholt me a lmuut el bebil er ocholt. (D&C 42:61). A Rubak a kot el bekokouii er omerusel ocholt. Ng mle omeklatk ra Joseph me a Oliver el kmo sel bek el taem lomekedong er a Rubak e te ngilai osisechakl er a Reng er Ngii (Mesa D&C 6:14)? ). Tia dirrek el sebechel mo uaisei el merkemiu a represident er a quorum ra deacons. A Rubak a betik a rengul er kemiu meng soal lochotii a Uldeseuel me a soal. Ke kol momdasu el Rubak a ngarngii a etituokel el diak el sebechel sumecheklii? Ngak a diak kisang. Ele uchul kemiu a ngarngii a llemeltiiu er ocholt, eng sebechel el ngosukemiu el mo sumechokl a rokui el sebekreng el president ra chelechad alsekum me ke mo siik a ngeseu er Ngii.

Kemiu lungil loungerachel a sebechemiu losisechekelterir tirka el president ra deacons el kmo a ocholt a diak el bol btechir a meringel ureor me a blak el reng er tir. A President Eyring a mle ta el loker er a President Lee el kmo, “Ak mekera kngai ocholt? A President Lee a ulenger, “Alsekum meng soam omelai el ocholt, e bom kot el subii e momes er ngii. 1 A mellomes el loungerachel a locha soal mo mesaod lobengkel a president er a deacons quorum er ngii a bebil er a chedaol el ureor el ngii a sebechel meruul el mo ngosukii el mo oldars a ngklel a mo counselor er ngii. Ng sebechel loker e onger el uaitang: Ng techa mo ungil okesiu el ngii a mo mengetikaik er tirka el buik? Malechub eng techa sebechel mes a lousbech tirke el chelbangel a tokubets el ongarm

Sel mo mengulebongel ea mellomes loungerachel a sebechel losisecheklii el mo omtab e otaut a ocholt sel lemei. Kede kie er a odikel, mereched el beluu lou medidiich el light me meklou el ngerel a spika el ua lungil tekoi. Engdi tirka el ngeasek a kirir el mo medengelii tia el ngii a teletelel a beluulechad, el diak el teletelel er a Rubak. A Osobel a milechell ra basio el diak a remedengelii; ng rirelii a kot el kou a ultutelel e di imong el omeruul ra ikal rokui el taem er a chellelakl el sers, me a Joseph a ngiluu a Kot el Ues er a diak oreomel el diak a rechad el mor ngii. A nger ra Dios a mlei lokiu a kekere el ngor—omelchesuar el budech me a ongelaod, modubech el mo meruul a ungil, omekellomes—el bebil eng kekerei el uldasu el de kulii e domekeroul er ngii eng mo klou el di ua klou el kerrekar. A lebebil e a ika el odubech malechub eng uldasu locha sebechel rullau kau el president er a quorum er a redeacon el mo ochotii a ngklel a mo counselor er kau malechub e ke mo msa a ngerachel a ngeasek el sechal el ngii a diak el ngara ikelesia.

Betok el rak ra mla memong e kemam el stake presidency, a mlo modubech el mo omekedong er a ungil el chad el mo stake clerk. Ng mle ungil loungerachel er a tekoi er a siobai eng di mle meringel er ngii a ngara Ikelesia er a bek el temel. Aki mle medengei, alskum meng nguu tial okedong, eng kmal mo rulii a ungil lureor.

Aki milsa okedong, eng di ng millekoi el kmo, “Ng diak, a kumdasu eng diak el sebechek el rulii.”

Meng uaisei e uldasu mlerngak. Me ak dilu, “O, a kumdasu e a Glendale stake a dikea mo stake clerk er ngii kung.”

Ng mlo mechas a rengul meng dilu el kmo, “Kau ngera kemelekoi—ng kiriu el ngarngii a stake clerk er kemiu.”

Me ak dilu el kmo, “Kau ngsoam a ki momekedong er a tara chad el mo stake clerk ngii me alsekum a Rubak a mla meskemam a odubech el mo omekedong er kau?

“Oi, ng millekoi, “Ak mong.”

Meng meral mlo nguu. Te ngarngii a diak el dil betok el meklou el chad te dirrek el ngarngii a rebetok el buik el mo kongei er a okedong sel lodengei el kmo a Rubak a omekedong er tir e ngii el Rubak a ousbech er tir.

A tara sebechem lochotii el mora president er a quorum ra redeacon a kmo a ta er a longerchir er ngii a Rubak a mo osobel er a re mla remiid, el tir a dikea lengara ikelesia me a rediak el chedal a ikelesia. A Rubak a millekoi er a moktek er ngii el kmo: “Ele a Ngelekel a chad a mei el mo olsobel er a remla remiid” (Mateus 18:11). Alsekum me tia klou a ultutelel er a Osobel el mo olsobel er a mla remiid, alsekum meng klou a belkul er a President Monson el meruul el uaisei, el mla mocholt er a klengar er ngii, e tiang ng diak el kirel el klou a belkul er a rebek el loungerachel, bek el president er a quorum er a deacon er tia el Ikelesia el mo meruul el uaisei? Sel moktek er a ngercheled a roungerachel el ngii a klou a belkul er a osisechekled, a kired, el soad, blak a rengud, e loureor losiik rolel a mo melai er tirka el mla remiid el lmuut el mei.

A ta er a ngeasek el mlodingel er a chedal a quorum a kmo: “Ng meral mle mechas a renguk chelecha er sera … okedei el chad el mlei er a blik. … Ng mla rullak el mo soak el mora ikelesia er chelechang.” Ng mekera ngeasek lomtok er a beltikereng me a ungil osongel el ua tiang.

Ak mera lungil a renguk sel krenges a betok el cheldecheduch er a represident er a redeacon el mla nguu ocholt el bebil e tolsisechakl el rokui malechub a tebedechel a osisechakl er a miting ra quorum. Sesei el sandei ra memong e ak mlara klass er a quorum er a redeacon. A 12 a rekil el buik a ulisechakl el lluich me a eim el bung er a Tngakireng. Ng mlo omuchel loker er tirka el ledak el deacon el kmo te omdasu el kmo ngera Tngakireng. Ng mlo ouchais a bebil er a klou a belkul el bades e uleker a ungil ker, el ngii a mlo nger. Tia er a bolodengei el kmo ng dirk ngarngii a klou el taem el medechel e dikea osisechakl, eng mle mellomes maltang ngilai a uleklatk er a demal el mo oker er tirka loungerachel el mla er sei el kmo ngera el ker a le ngilai el kirel a Tngakireng er a lengara mision me a ngera nger er tir. E okor e mlo merkui lulecholt er a klaumerang er ngii. A kulerrenges el mechas a renguk. A kulumdasu, “Ng diak kletkii a ikel bek el meklou a belkul er tial osisechakl er sera kngeasek el Aaronic Priestood. Ng sebeched el ngordii el morbab a domdasu me a domes el kirir tirka el ngeasek el sechal, el tir a mo remull.

Kemiu loungerachel a olngeseu er tirka el president er a quorum ra redeacon a ungil bechititerir me lomekrael, e kemiu a mngar ullir. Kom ungil er a okedongiu el diak el sel molisechakl er a ungil osisechakl ng bai sel mngesuterir lolsisechakl er a ungil osisechakl; e diak el sel mosebelii a imong ng bai sel mngesuterir el mo meruul er tiang.

Ngarngii a tekoi el kmo: Lako mad el dimlak bom ngkel kau a mle kirem el mo ngii. Ngokiu a ua tiang el tekoi eng soak el melekoi er kemiu a roungerachel el meklou el chad, lak mengubet er okedong el dirk ngarngii a decham ra ngerchel el dirk molab. Mosisechekelterir a rengeasek er a bek el techall, mosisechekelterir el mo mengedmokl a blechebechel a mo ruoll, e mekera longetikaik er a miting loba ungil blekeradel me a ungilreng, e mekera bo lolsobel er a imong, e mekera longedmokl er a mlukrael lolisechakl, e mekera le ngai ocholt. Tiaia mo melbodeb a omriruul el kmo ngmlo ungil ng diak—lokiu a omeredellem me a chedaol tekoi el kau a mechei er a rengrir me a uldesuir tirka el ngeasek el sechal.

Alsekum me kemiu el president er a quorum er a redeacon a mo melisiich a ngercheliu, e komo dongu er a chimal a Dios er chelechal taem, ele a priesthood el ngara ngeasek el buik a dirrek el kmal mesisiich el diua priesthood loba klou el chad sel lolab el ngara llemalt. Me sel obo misionari e moungerachel ra Ikelesia er a ngarmedad, e ke momeduch el melai a ocholt, olsobel er a imong, e mo meduch lolisechak a osisechakl er tial renged loba klisiich me a ngerachel. Seikid, e kau a mo ngeasech el oba dikesem el ngarbab. Me a ikang a kuuchais el oba ngkel a Jesus Kristo, el ngii a meral Osobel er a beluulechad, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

    Uleklatk

    1. Ngara Henry B. Eyring, “Waiting upon the Lord,” in Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches (1991), 17.