Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Te Tia Kamaiu e Tangiria ni Kabwarabure

Te Tia Kamaiu e Tangiria ni Kabwarabure

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Te Uea e tangiriira ao e kainnanoira bwa tina atai Ana katauraoi ni kabwarabure.

Inanon ana tai ara Tia Kamaiu ni mwakuri iaon te aba, a mwaiti aika a Iria, n ikotaki ma taan koroboki ao Bwaretaio “man kaawan nako Kariraia, … Iuta ao Ierutarem.”1 Te aomata ae e a bon wewene naba bwa e mwauku e tangiria ni kani kamaiuaki ao e uotaki nakon te tabo are a botaki iai aomata aika bati, ma e rangi ni kanganga rokona iroun te Tia Kamaiu, raoraona a uotia nako taubukin te auti are e mena iai te Tia Kamaiu ike a manga karuoa rikaki. N noorakin te mwakuri n onimaki aio, ao naake a kakannato ake a tuai n ongora Iroun, te Tia Kamaiu a taku, “Teuaei, a kabwaraki am bure.”2

Aio e bon riai ni karaoaki nakon teuaei, ao e ngae ngke booki aika tabu aki taekina aron ana mwakuri, e na bae ni mimi ngkana te Tia Kamaiu e ota raoi bwa bukin tera ngkai e roko.

Te Tia Kamaiu e ataia bwa a bati aomata aika a Iria ibukin Ana kakai aika korakora. E a tia naba ni bita te ran nakon te wain,3 e kanakoia tamnei aika a aki itiaki,4 ao e kamaiua natin te kaubwai ae te mwaane,5te reebera,6 Tinan buun Betero, 7 ao a bati riki.8

Ma te aomata ae mwauku aio, te Uea e rineia bwa ena anga te kakoaua nakoia taan iriiria ao naake aki kakoaua bwa tabena ae e onoti tii nakoina bwa te Tia Kamaiua te aonaaba. Ana ongo ana taeka te Tia Kamaiu, taan koroboki ao Bwaritaio a tia ni maroro imarenaia, ao man taetaebuaka ni bakanatua ao man taku bwa tii te Atua ae kona ni kabwara te bure. E atai aia iango, te Tia Kamaiu e taetae nakoia, man taku:

“Tera ane kam iangoia i nanomi?

“E nga ae kai atongaki riki,, A kabwaraaki am bure mai roum; ke te kangai, Teirake ao nakonako?”9

N aki tataninga aia kaeka, te Tia Kamaiu e reitia nako, “Bwa kam aonga n ataia bwa Natin te Aomata iai mwakana e konai ni kabwarai buure i aonaaba ni kabwarai buure, [ao E taku nakon te nakibaina] I kangai nakoim, Tei rake, ao tabeka kiem, ao nako n am auti.”10 Ao e karaoia!

Man te mwakuri ni kamaiu ae kakai aio,ao te Tia Kamaiu e kamatoa nakoira ni kabane bwa te koaua n tamnei bon te mwaaka ae korakora riki n akea tokina: Natin te Aomata bonti ngaia ae kona ni kabwara te bure!

N aron te koaua aio e bon waekoa ni butimwaeaki irouia ni kabane taan onimaki, ma e aki kona ni butimwaeaki te koaua ae aki riai: te Tia Kamaiu e kabwarai buure “iaon te aba” ao tiaki tii n te Kabanea ni Motikitaeka. E aki kainaomataira n ara bure.11 E aki kariaia bwa ti na okira ara bure ake mai mwaina.12 Ma ngkana ti rairi nanora ao n ongotaeka nakon Ana Euangkerio, E na kabwarai ara bure.13

I nanon te kabwarabure aio ti noora te mwaaka ni kona ao te kabooaki man te Mwakuri ni Kamaiu ni kamwakuraki n te nanoraoi ao te akoi. Ngkana ti kamwakura te onimaki iroun te Uea Iesu Kristo, te mwaaka aio bon ana Mwakuri ni Kamaiu e kakorakoraira n ara tai ni kainnano,14 ao Mwaakana ni kabooira e kaitiakira ngkai ti “kakorakoraki nakon te aro n aomata.”15 Aio e uota te kantaninga nakoia ni kabane, ai moarara riki te koraki ake a namakinna bwa man okiokin mamaaran te aomata e bon riaon tauraoin te Tia Kamaiu n ibuobuoki ao ni kamaiu.

Kaotakin ara ataibwai,16 Betero n te taina e titiraki bwa mwaitira te tai ae e riai ni kabwara ana bure tarina ao e taku, “Ni karokoa itiua te tai?” E koaua bwa anne e riaon riki ae tau. Ma ana kaeka te Tia Kamaiu e kauka te kawai ibukira n ataibwai nakon Nanona ae nanoanga. “I aki taku nakoim bwa tokim itiua, ma tokim itngaun itiua.”17

Te Uea e tangiriira ao e kainnanoira bwa tina atai Ana katau raoi ni kabwarabure. E raka iaon 20 te tai are e koreaki n te Doctrine ao Covenants, bwa te Uea e tuangiia te koraki are e taetae nakoia, “A kabwaraaki am bure,” ke taeka aika ti te arona.18 Tao iteran aekaki akanne, ana taeka te Uea aio e kaineti riki nakon te Burabeti Iotebwa Timiti, kaineti riki nakoina, n tabetai nakoia tabeman.19 A moan rekootinaki n te 1830, te kabanea n 1843. Ngaia ae, i nanon ririki aika bati, te Uea e tuanga Iotebwa Timiti ni kaokiokia, “A kabwaraki am bure.”

Ngkai Iotebwa Timiti e bon aki “bure man buure aika korakora ke aika iowawa,”20tina riai ni uringa bwa e karako aika raoiroi ibukira, ma te Uea “itingaun itiua te kabwarabure nakon rawawatan te bure.

Ngke e taetae nakoia unimwaane ake a bootaki i Kirtland, te Uea e taku, I tangiringkami bwa kam na tokanikai iaon te aonaaba; ai ngaia are e nanoangaia ibukin anne.”21 Te Uea e atai mamaarara ao bwaai aika na riki ae akea tokiia man te aonaaba iaoia mwaane ao aine aika a aki kororaoi.22 Te taeka aei are ngaia are n te kibu aio bon Kamatoana are tii man tamaroan Ana nanoanga are ti na kona n “tokanikai iaon te aonaaba.” E kanga te nanoanga anne ni kaotaki? Nakoia unimwaane akekei i Kirtland E taku, “I a tia ni kabwarai am bure.”23Te Tia Kamaiu e tangiria ni kabwara te bure .

Akea ae e kainnanoa aron te kabwarabure aio e a bon roko naba n akea te rairannano. E koaua, te Uea e a tia n taekinna, “Ngai, te Uea, kabwarai aia bure ake a kaoti aia bure imatau ao ni bubuti te kabwara bure,” ao ni i kotaki mate kauring are e na kakoroa bukina, “ake a tuai ni bure nakon te mate.”24 Ngkai te Uea “e aki kona n taraa te bure ma te kariaiakaki ae uarereke,”25 ma E kaokoroa tarakin rawawatan tabeua buure. E kamatataa bwa a na bon akea kabwaraan te bure ibukin “tatabuakan te Tamnei ae Raoiroi.”26 E taekina rawawatan te tiriaomata27ao ni katuruturua rawawatan te bure imarenan te mwaane ao te aine n aron te wene ni bure28 Ma karaoan buure aika okioki imarenan te mwaane ao te aine aika rawawata E kaotia bwa e na ataaki rikiraken matoatoan karekean Ana Kabwarabure. 29 Ao E atia n taekinna bwa “are e bure nakon te oota ae korakora riki e na karekea te kabuakakaki ae korakora riki.”30 Ma, i nanon Ana nanoanga, E kariaia ibukin te rikirake n tamaroa i nanon te tai nakon are tangirakin te kororaoi ae kataweaki. E ngae ngke buure aika bati ake a riki man mamaaran te maiu n rabwata, ni katoa te tai ao ti riai n rairananora ao ni ukoukoura aron Ana kabwarabure, E na kabwarai ara bure, n tatainako.31

Ibukin aio, ngaira ni kabane, n ikotaki ma ake a kataia n tokanikai iaon te anua are kona reketaati n aron kabonganakin bwaai ke tamnei aika buakaka ao ake a kaan ma ngaia, a kona n ataia bwa te Uea e na kinai ara kekeiaki aika tamaroa ao e na tangiriira ni kabwarai ara bure ngkana te rairannano ae bwanin, “ni karokoa itingaun ma itiua.”Ma aio e aki nanonaki bwa temanna e kona ntauraoi n oki nakon te bure ma te inaomata man te bure.32

Te Uea n taainako e kan ongora nanora,33 ao te onimaki ae kairua are e kataaki ni kabwarabwaraki n te aro are angkoa e koaua.34 I nanon te mwioko n tararua aio te Uea e kaongoa temanna Ana toro ni kaitara aron kaetan te rongorongo ae bure man taekina, “Kariaia [teuanne] bwa e na ka mamae aki man ana bootaki te Nikoraitane ao aia bootaki ni karaba nako.”35 Te Nikoraitaine bon te bootaki n aro ngkoa are e taku bwa e raitienti ni karaoa te bure n te rabwata bon man tamaroan ana akoi te Uea.36 Aio e bon aki kakukurei nakon te Uea.37 Ana nanoanga ao ana akoi e aki kainaomataira ngkana “[man] nanora a aki rauaki…[ao ngkana] ti ongotaeka tiaki nakon te koaua, ma ni karekea te kukurei i nanon te aki raoiroi.”38 Ao mani, imwiin karaoan bwai ni kabane are ti kona,39 Ana nanoanga ao ana akoi bon kawai are “ni mwakurin te tai”40 ao ti kona tokanikai iaon te aonaaba rinanon te konabwai ni mwaaka man te Mwakuri ni Kamaiu. Man kakaean te bwaintituaraoi aio bon man te nanorinano, “bwaai aika mamaara ana riki ni korakora nako[ira],”41 ao man Korakorana, ti a karaoaki bwa ti na kona ni karaoa are ti kona ni karaoia n ti ngaira.

Te Uea e taraa te oota are ti a tia ni karekea,42 are a tangira nanora,43 ao ara mwakuri,44 ao ngkana ti rairananora ao ni ukoukora Ana kabwarabure, E kabwarai. Ngkai ti iangoa oin maiura ao maiuia ake tangiriia aomata ake ti ataia, ti riai n tauraoi ni kabwarai ara bure ao ake tabeman.45

Tataekina Au Euangkerio e taetae iaon te kangaanga n tokanikai iaon te kanganga are en a kaungaia iai taan kairiiri n te nakoanibonga ao membwa nako “ike ana aki mimi ke ni bwarannano” ngkana am aomata aika ko reireinia ke membwa aika boou ana waki nako ni kaiangatoa ma aekaki ni kangaanga aikai. Ni kaitara, ti anganaki taeka n ibuobuoki ni “kaota te aki nanououa iroun te aomata ao n aki motiki taeka … [ karaoia] n te aro ae e naki teimaan ao kabwaka aika a otara.”46 Ti kona ni karaoa ae uarereke riki nakon oin natira ke kaain ara utu ake a kaiangatoa ma kangaanga aika titebo, n tia ni bwaka nako man kawain te tamaroa? E koaua a kainnanoa ara teimatoa, taotaonannano, ao te tangira—ao eng, ara kabwarabure.

N te maungatabu ni kabuta n Okitobwa ae nako, ao e anga ana taeka n ibuobuoki Beretitenti Monson:

“Ti riai ni katikua n ara iango bwa aomata a kona ni bitaki. A kona ni kitani aroia aika buakaka. A kona n rairananoia man aia bure…

“… Ti kona ni buokiia bwa ana kona n tokanikai iaon kabwakaia. Ti riai ni karikirakea te kona n noora te aomatatiaki n aron ae ngkai ma n aroia are a na riki rake iai.”47

N te maungatabu te Ekaretia are ngkoa, te Uea e tuangiia membwa:

“E koaua ae I taekinna nakoimi, kam a itiaki, ma tiaki ni kabane….

“Bwa a bane aomata ni kabuakakai aroia imatau….

“… Bwa e koaua tabeman mai roumi a bure imatau, ma N na nanoangaia mamaraia.48

Ana rongorongo titebo n te bong aei.

Te Uea e atai bwai aika ti kaitarai, bwa ti bane ni bure ao “n aki karekea te neboaki mai roun te Atua”49 riki ao riki. E “atai mamaraia aomata ao e na kanga ni buokiia ngkana a kaririaki. ”50 E reireiniira te “tataro n taainako bwa [ti] aonga n aki kaririaki.”51 Ti tuangaki bwa “ti na tang nakon te [Atua] ibukin ana akoi; bwa e korakora riki ana kamaiu.”52 E tuangiira bwa ti na rairananora53 ao ni kabwara bure.54 Ao e ngae ngke te rairannano e aki bebete, ao tina waaki ma nanora ni kabane n ongo Ana euangkerio, E anga te berita aio: “E koaua ae I taku nakoimi, n aki tabeakina [ami] bure, birotou a onrake ma te nanoanga nako[imi]. N na aki karenakoko raoi; ao n te bong n uun N na aki uringa te nanoanga.55Te Tia Kamaiu e tangiria ni kabwarabure.

Ni katoa wiki te Mormon Tabernacle Kuaea e moana ana kanakobwana ae kaunga ma taeka aika a na tabekiko rake man ana anene n taromauri William W. Phelp’s ae e a ataki ae “Gently Raise the Sacred Strain.”Kanga e aki rangi n ongongo taekan karaunano man te kaaua ni kibu:

Te Uea, e Bon Mimitong.

Ana taeka, a kakawaki: …

Rairananom ao maiu;

E ngae ngke am bure a uraura n ai aron te uraura

O, rairananom, ao e na kabwara am bure.56

I kaoko bwa na uring ao ni kakoauai ana taeka te Uea ao ni kamwakura te onimaki Irouna ni kaineti ma te rairanano.57 E tangiriko. E tangiria ni kabwarai bure. I kakoaua n aran Iesu Kristo ae tabu, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iaiKaraba te Tabo are kawakinaki iai