Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | A Osobel a Soal mo Ousubes

A Osobel a Soal mo Ousubes

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

A Rubak a betik a rengul er kid e soal a bo dodengelii sel blakelreng er Ngii el mo ousubes.

Sera le temel odngelel Osobel, e te kmal mle betok a rultirakl er Ngii, luldimukl er tir a chad er a llach me a re Pharisee “er a beluu er a Galilee, … Judea, me a Jerusalem.”1 A chitechut, el chad el di mechiuaiu el mle soal mo ungil a milengai el mo er a klou el ongdibel, eng di dimlak el sebechel mo er bita er a Osobel, a resechelil a ngiluu el mora bebul a blai e oimimii el meriou el mera le ngarngii Osobel. Me a lesa tia el omeruul el olechotel a klaumerang, el klou a belkul el dirkak lesa tirka el ulurrenges er Ngii, eng dula Osobel, “Chad, a kngtim a mla mousubes.”2

Tia di bita el blo el mechas a rengul er ngii ngkal chad, meng uaisei el chedaol llechukl a diak louchais el kirel,eng di ngika el chad altang ulumdasu el kmo a Osobel ng meral mle medengelii a uchul eng mlei.

A Osobel a mle medengei el betok el chad a ultirakl er Ngii e le uchul aika el meklou el ongasireng er Ngii. Ng mla mult a ralm el mo bino,3 oltobed er a remekngit el chelid,4 ulmekungil er a ngelekel a ngarbab el chad,5 me a chebedes,6 delal a bechil a Petrus,7 me a lmuut el bebil.8

Meng bai okiu ngika el chitechut el chad, ea Rubak a mocha ochotii el mo er a roltirakl er ngii me a re cherreuel el kirel sel tokubets el ngerchelel el Osobelel a beluulechad. Ma rengesa tekingel Osobel, ea rechad ra llach me a re Pharisee a mlo katekoi er a delongelir, el mengebelung el mesaod er ngii loltuub e melekoi el kmo ng dita el Dios a sebechel ousubes a klengit. A Osobel a mle medengei a uldesuir, meng mo a melekoi er tir, el kmo:

“Ngera ko melekoi er a rengmiu?

“Tiang beot, ak du el kmo, A kngtim a mla mousubes; malechub a kmu el kmo, Bekiis e morael?”9

Ng dimlak longiil er a nger er tir, e millemolem a Osobel, “Me ko bai mo medengei el kmo a Ngelekel a chad a ngarngii a klisichel er a beluulechadel ousubes a klengit, [e ulebult el mo er ngikal chitechut el chad] Ak kmu er kau el kmo, Bekiis, e mnguu a kingellem, e morael el mo er a blim.”10Meng mlo uaisei ngika el chad!

Ngokiu tia el ongasireng el omekungil er a bedenged, ea Osobel a mlo oterkeklii el mo er kid el rokui a diak a ulebengelel el chedaol el klemerang: A Ngelekel a Chad a ousubes a klengit!

Me tial klemerang a lobang a rokui el loumerang, eng di sel klou a ututelel el lobengkel tial klemerang a diak de sal mesang: a Osobel a ousubes a klengit “er a beluulechad e diak dil sel Ulebongel el Kerrekeriil. Ngii a diak el soal a doruula klengit.11 E diak el soal a deluut el mo meruul a duruul el klengit.12 Eng di se el bo douuchel a rengud e bo dolengesenges er a ebangkelio er Ngii, e Ngii a ousubes er kid.13

Me ngar tial klausubes e kede mesa a klisichel a Tngakireng e sebechel el loureor lungil. Le ngokiu a klaumerang er a Rubak el Jesus Kristo, e a klisichel a Tngakireng er Ngii a smisichid er a ikel taem el dousbech er ngii,14e sel klisichel lolsobel a kikidid sel “[dechoit] a ikel soad er a klechad.”15Tia meskid a urrunguled el rokui, e a tokuni a mo er tirke el omelchesiu el ngii me a le ngarngii a klemeriar reng er a Osobel eng diak el sebechel el ngosuterir e osobelterir er aika el blechoel el di ngarngii el chiletechetul a chad.

Me a techall el Osobel a mo omekellomes er kid er a ikel dodengei,16 ea Petrus a mle ta el loker el kmo ng tela el taem el lousubes er a ta er ngii e uleker, “Ng mo euid el taem?” Tia kmal betok er sel ngii a kirel. Eng di a nger er a Osobel a milketeklii el merkid a chubechub el Rengul: “A kmu er kau el kmong diak el Di merko bol euid el taem: ngbai, Di merko bol okeuid el euid el taem.”17

A Rubak a betik a rengul er kid meng soal a bo dodengelii a klemeriar reng er Ngii el mo ousubes. Ng betok er a lluich el taem er a Doctrine and Covenants, el Rubak a millekoi er tirkel lulengedecheduch er tir el kmo a kngtmiu a bla kuusubes malechub eng ulusbech a kmeed el osisiu el tekoi.18A bekord el tedobech er a ikal taem, ea lullekoi a Rubak a oumesingd el millutk el kirel a Profet el Joseph Smith, el bebil er a taem eng mo er ngii, e a lebebil eng ngii me a rebebil.19Sel mle kot a llechukl er sera 1830, e a ulebongel a mle 1843. Me, tiang a mla er ngii el betok el rak, el Rubak a mlo betok el lolekoi er a Joseph el kmo a kngtim a bla kuusubes.

Meng uaisei el Joseph a dimlak a meklou el kngtil,”20e ngungil bododengei el kmal di mekesai el taem, el tekingel a Rubak el “okeuid el euid el taem” a diak el kekeringii a klausubes el kirel a klungel a klengit.

Me sera longedecheduch el mora re elders el kldibel er a Kirtland ea Rubak a millekoi el kmo Ng soal tir a bol mesisiich er a beluulechad; me bo luchul ea klechubechub er Ngii le bo er tir er sel taem.”21 A Rubak a medengei a chelitechetud me aikel mo mekedmokl er a ngarmedad er “tial beluulechad” el mo er tirkel chad me a redil el dirk ngarngii a telemellir.22 Me a tekoi el ngar tial bades a olterekokl el kmo ngokiu a llemeltel er a klechubechub eng mo sebeched el “mo mesisiich er a beluulechad.” Tial klechubechub ng mekera e morngii? Ng mo er tirka el osisiu el elders er a Kirtland, e Ng millekoi el kmo Ng mla ousubes a ngterir.”23 A Osobel a soal el mo ousubes.

Ng diak domdasu el kmo tial klausubes e mekedmokl el diak lokiu ouchel el reng. Meng uaisei el Rubak a mla melekoi el kmo Ngii el Rubak a ousubes a kngterir tirkel louchais a kngterir el mei er ngak e olengit a klausubes, e mlo dochelii el tirkel sebechir el nguu tiang a dirkak el rebet er a klengit el mo er a kodall.”24 Meng uaisei el denguu er a Rubak ea klengit a di klengit el diak el mengodech, eng di Ngii a omes a klungel a klengit,”25Eng di Ngii a meketeklii el diak a klausubes er a otuub er a Chedaol Reng.”26 Ng uluchais er a berredel a kngtil a omekuead27 e smisichii a kngtil a deleboes el tekoi el uaia laokereng. 28Me a blelekl el omeruul el deleboes el tekoi el ngii oberaod el klengit e Ng uluuchais el kmo ng mo meringel a ngeiul a klausubes er Ngii el kirel.29 E millekoi el kmo tirke el ruebet er a klengit el kirel a ngarbab el llomes a mo ulis a delbeklir.”30 Engdi, ngokiu a klechubebuch er Ngii, eng meskid a team el mo omekungil er kid e diak el longerchir er kid el merreched el mo ungil. Sel le betok a kngtid el mengai er a chelitechetul a klechad, e sel bek el bo douchel a rengud e olengit a klausubes er Ngii, e Ng ousubes er kid, el di blechoel.31

Me tiaikid a uchul, e kid el rokui, luldimukl er tirkel meringel el mo mesisiich er a omeksau el blekeradel el ua usbechellel a mekngit el kar malechub a deleboes el tekoi me tirke el kmeed er tir, a sebecherir el mo medengei el kmo a Rubak a mes a ungil lomerelled e mo mui el ousubes sel bol merek a chouchel reng, “di le merko bol okeuid el euid el taem.” Engdi tia diak el belkul a kmo ng sebeched el blak a rengud el ruebet er a osisiu el klengit e diak dobals er ngii.32

A Rubak a blechoel el soal lomes er a, rengud 33 me a outekoi er a diak el mera el klaumerang a diak el sebecheklii a klengit.34 Chelecha el taem e a Rubak a ulemeklatk er a ta er a mesiungel el kirel tial tekoi meng melekoi el kmo ng kirel el mo merur er tial chelechad er a Nicolaitane me a ikel rokui el berrotel el oberaod el kngterir.”35 A re Nicolatans a uodel klechelid el melekoi el kmo toba kengei el mo meruul a deleboes el tekoi loak a gracia er a Rubak.36Tiang a diak el soal a Rubak.37 A klechubechub me a gracia er Ngii a diak el borngii alsekum ma rengud a diak el soal loltirakl a klemerang, e bai soal a chelbirukel.”38Ng bai, uriul er a doruul aikel sebeched,39 ea klechubechub me a krasia er Ngii sel lomerolel a taem”40 eng ngoikid el mo mesisiich er a beluulechad lokiu a mesisiich el Tngakireng el oureor. Me sel doba ngariou el reng losiik er tia el mekreos el sengk ea ikel chelitechetud a bo de mesisiich er ngii,”41 me ngokiu a Klisichel, eng mo sebeched el remuul a ikel ngii a dimlak el sebeched el di kid e remuul.

A Rubak a omes er a llomes el bla de nguu,42 me a ikel soal a rengud,43 me a omerreled,44 me se el bo douchel a rengud e dolengit a klausubes er Ngii, e Ngousubes. Me sel domes er a klengar er kid me a klengar er a rebetik a rengud er tir me a de kaodengei el chad, eng kired el dirrek el diosisiu el ngarngii er a rengud a mo ousubes er kid me a rebebil.45

Molisechakl er a Ebangkelio er Ngak a mesaod er a ringelel a mo mesisiich er a mekngit el uleksau el blekeradel e melisiich er a roungerachel er a priesthood me a rechedal a ikelesia el mo “diak el mechas a rengud malechub el mesaul a rengud” alsekum me a remesuub ebangkelio me a rebeches el chedal a ikelesia a melemolem el oldechelakl aikal blekeradel. Kede bai, mla mosisechakl el mo “ansing el kirel a chad e diak dorritel … [e omes] el tekoi el le ngar ngii el telkib el taem el dodengei el ringel el mo er tir.”46 Kid ng kekerei a derellii el mora rengeleked me a chedal a telungalek er kid a le meringel loldechelakl aikal osisiu el mekngit el blekeradel, el telkib el taem el le cherroid er a rael er a klemerang? A kuumerang el kmo ng kired el mesterir a ultebechelreng, blak el reng, beltikereng—oi, ma klausubes er kid.

Tial kmal dirk mlo merek el klou el ongdibel er a October, ea President Monson a ulsisechakl:

“Ng kired el mo omdasu el rechad a sebechir el mengodech. Ng sebecherir el chemoit a mekngit el omeruul. E sebecherir el mouchel er a kngterir.…

“… Ng sebeched el ngosuterir el mo mesisiich er a chelitecheterir. Ng kired el mekdebechii osenged el lomes er a chad eldiak el sel ngii a ngarngii er chelecha el taem e bai omes er sel ngii a sebechel mo rengii.”47

Sera uchelel a ongdibel er a Ikelesia, ea Rubak a uluchais er a rechedal a ikelesia el kmo:

“Te klikiid, eng di ng diak el tir el rokui.…

A rokuiel chad a mekngit er a osengel. …

“… E le a rebebil a meral mekngit er Medal, eng di Ngii a mo chubechub er a chelitecheterir.48

A klemechel a diosisiu el mei er chelechal sils.

A Rubak a medengei aikel dechelbangel, e kid el rokui a mla reuebet er a klengit “e ngesonges er a rengedel a Dios”49 er a bek el taem. Ng medengei a chelitecheterir a rechad e meduch el mo olngeseu er tirkel ngar ongarm.”50Ngolsisechakl er kid el mo meluluuch meng diak bo desiseb er a ongarm.”51Te mla kmu er kid el mo lmangel el mo er Ngii el kirel a chubechub;, e le ngii a sebechel lolsobel.”52Ng mla kmu er kid me bo 53douchel a rengud e bo dousubes.54 Meng uaisei, el ouchel reng a diak el beot, me sel blak a rengud el olengesenges ra ebangkelio er Ngii, eng meskid tia el yaksok: meng uaisei el ngarngii a [kngtid], engdi Ngii a mui er a klechubechub el mei er [kid]. E Ngii a diak el chitid; e sel sils ra ngesechel a rengul eng mo lotkii a klechubechub.55 A Osobel a soal el mo ousubes.

Se el bek el sandei ea Mormon Tabernacle Choir a omuchel er a omekrael el prokuram el olab a ungil tekingel a William W. Phelp er a cheliteklel dodengelii el “Gently Raise the Sacred Strain.” Ea diak de sal medengelii sel tekoi er ongelaod el ngar ongeua el bades:

A Rubak a Chedaol.

A tekingel a mekreos: …

Bo mouchel me bom ngar;

Meng uaisei el kngtim a bekerekard,

Bo mouchel, engii a mo ousubes.56

A kulengit me bo molbedebek e moumerang a tekingel a Rubak e bo mui er a klauemrang el mo er Ngii el mo ouchel a rengmiu.57Ngii a betik a rengul er kemiu. Ngii a soal mo ousubes. A kuuchais a ikang el ngara chedaol el ngklel a Jesus Kristo, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

  Uleklatk

  1. Lukas 5:17; dirrek el mesa Markus 2:2.

  2. Lukas 5:20; dirrek el mesa Mateus 9:2; Markus 2:5.

  3. Mesa Johanes 2:1–11.

  4. MesaMarkus 1:21–28; Lukas 4:33–37.

  5. MesaJohanes 4:46–54.

  6. MesaMateus 8:1–4; Markus 1:40–45; Lukas 5:12–15.

  7. Mesa Mateus 8:14–15; Markus 1:29–31; Lukas 4:38–39.

  8. Mesa Mateus 8:16–17; Markus 1:32–34; Lukas 4:40–41.

  9. Lukas 5:22–23; dirrek el mesa Mateus 9:3–5; Markus 2:6–9.

  10. Lukas 5:24; smisichii a belkul; dirrek el mesa Mateus 9:6–7; Markus 2:10–12.

  11. Mesa 1 Korinth 6:9–10; Alma 11:34, 37; Helaman 5:10–11.

  12. Mesa 2 Petrus 2:20; Jakobus 2:10; Doctrine and Covenants 82:7.

  13. Mesa Isaia 1:18; Jeremiah 31:34; Luke 7:36–50; Enos 1:5; Alma 24:10; Moroni 6:8; Doctrine and Covenants 1:32; 58:42–43.

  14. Mesa Jacob 4:7; Alma 14:26; Moroni 10:7.

  15. Mosiah 3:19; dirrek el mesa 2 Nephi 10:24–25.

  16. Mesa Alma 32:28, 34.

  17. Mateus 18:21–22; smisichii a belkul; dirrek el mesa Luke 17:1–4.

  18. Mesa Doctrine and Covenants 20:5–7; 25:3; 29:3; 31:5; 36:1; 50:36; 60:6–7; 61:2; 62:3; 64:1–4, 5–7, 15–17; 75:6–8; 82:1; 84:60–61; 90:1, 6; 108:1; 110:5; 112:3; 124:74–76, 78; 132:50.

  19. MesaDoctrine and Covenants 20:5–7; 29:3; 60:6–7; 61:2; 62:3; 64:5–7; 84:60–61; 90:1; 110:5; 132:50.

  20. Joseph Smith—History 1:28.

  21. Mesa Doctrine and Covenants 64:2; smisichii a belkul.

  22. Mesa 1 Nephi 20:9–11; Doctrine and Covenants 24:2; 50:41; 63:47; 108:1–8.

  23. Mesa Doctrine and Covenants 64:3.

  24. Mesa Doctrine and Covenants 64:7.

  25. Mesa Doctrine and Covenants 1:31; dirrek el mesa bades 32–33; Alma 45:16.

  26. Mesa Doctrine and Covenants 132:27; dirrek el mesa Mateus 12:31; Luke 12:10.

  27. Mesa Exodus 20:13; Mosiah 13:21; Doctrine and Covenants 132:19; Moses 5:31–36.

  28. Mesa Alma 39:5; Doctrine and Covenants 42:24–26.

  29. Mesa Doctrine and Covenants 42:22–26, 75–78, 80–82; 63:13–17; 76:103.

  30. Mesa Doctrine and Covenants 82:3; dirrek el mesa Johanes 15:22.

  31. Mesa Moroni 6:8.

  32. MesaMosiah 15:26.

  33. Mesa 1 Samuel 16:7; Psalm 24:3–4; Osisechakl 23:7; Mateus 15:18–20; Markus 7:20–23; Hebru 3:12; 3 Nephi 12:19; Doctrine and Covenants 59:8; 64:34.

  34. MesaDoctrine and Covenants 20:29–30; 121:37.

  35. Mesa Doctrine and Covenants 117:11.

  36. MesaBible Dictionary, “Nicolaitans.”

  37. Mesa Ocholt 2:6, 15.

  38. Mesa Doctrine andCovenants 56:15.

  39. Mesa 2 Nephi 25:23; Doctrine and Covenants 138:4.

  40. Moses 7:21.

  41. Ether 12:27.

  42. Mesa Johanes 15:22; Mesa Doctrine and Covenants 1:33; 82:3.

  43. Mesa Alma 41:5–6; 3 Nephi 9:20; Doctrine and Covenants 137:9.

  44. Mesa 1 Nephi 15:33; Alma 41:3–4; Doctrine and Covenants 137:9.

  45. Mesa Mateus 6:14–15; Doctrine and Covenants 64:8–10; 98:39–48.

  46. Molisechakl er a Ebangkleio er Ngak: Ngeso er a Ureor er a Misionari (2004), 189.

  47. Thomas S. Monson, “See Others as They May Become,” Ensign malechubLiahona, Nov. 2012, 68, 69; smisichii a belkul.

  48. Mesa Doctrine and Covenants 38:10–11, 14; smisichii a belkul.

  49. Rom 3:23.

  50. Mesa Doctrine and Covenants 62:1; dirrek el mesa Alma 7:12.

  51. Mesa Doctrine and Covenants 61:39; smisichii a belkul.

  52. Alma 34:18; smisichii a belkul; dirrek el mesa 2 Nephi 31:19; Alma 7:14.

  53. Mesa Helaman 13:11; Doctrine and Covenants 19:4, 13–21.

  54. Mesa Doctrine and Covenants 64:8–10.

  55. Doctrine and Covenants 101:9; smisichii a belkul; dirrek el mesa Doctrine and Covenants 82:1–7.

  56. “Gently Raise the Sacred Strain,” Chelitakl, no. 146.

  57. Mesa Alma 34:15–17.