E Finagalo le Faaola e Faamagalo Atu

Saunia e Elder Craig A. Cardon

O Le Fitugafulu


E alofa le Alii ia i tatou ma e finagalo ia tatou malamalama i Lona naunau e faamagalo.

I le taimi o le auaunaga a le Faaola i le lalolagi, e toatele na mulimuli atu ia te Ia, e aofia ai le au tusiupu ma le au Faresaio “mai faoa aai uma o Kalilaia, … Iutaia, ma Ierusalema.”1 O se tagata ma’i supa sa taoto i lona moega, sa manao ia faamaloloina, sa aumai o ia i se faapotopotoga toatele, ae sa le mafai ona latalata atu o ia i le Faaola, o lea sa ave ai e ana uo i le taualuga o le fale sa afio ai le Faaola ma tuutuu ifo ai o ia i lalo. O le vaaia o lenei faatinoga o le faatuatua, faatasi ai ma le faamoemoega tele sa le’i iloa e Ana au faalogologo, sa fetalai atu ai le Faaola, “Sole, ua faamagaloina au agasala.”2

Atonu sa faateia lea alii i lenei mea, ma e ui ina e le o ta’ua mai i tusitusiga paia se mea e uiga i sona uiga na faaalia, atonu sa mafaufau o ia pe na malamalama lelei le Faaola i le mafuaaga na ia sau ai.

Sa silafia e le Faaola e toatele tagata sa mulimuli ia te Ia ona o Ana vavega ofoofogia. Ua uma ona Ia faaliu uaina le suavai;3 tutuliese agaga leaga;4 ma faamalolo le atalii o le alii sili,5 o se lepela,6 le tina o le toalua o Peteru7 ma le tele o isi [vavega].8

Ae i le alii ma’i supa lenei, sa filifili le Alii e tuu atu le faamaoniga i le au soo ma i latou sa le’i talitonu i Lana matafaioi tulaga ese o le Faaola o le lalolagi. O le faalogoina o le fetalaiga a le Faaola, na amata ai ona manatunatu le au tusiupu ma le au Faresaio ia i latou lava, ma talanoa faavalevalea ai e uiga i le upu leaga [i le Atua] ma faapea ai e na o le Atua lava e mafai ona faamagaloina agasala. O le silafia ai e le Faaola o o latou manatunatuga, sa Ia fetalai atu ai ia i latou e faapea:

“Se a le mea tou te manatunatu ai i o outou loto?

“Po o le fea le faigofie, po o le fai atu, Ua faamagaloina au agasala; po o le fai atu, Tulai ia, ina savali?”9

Sa le faatali mo sa latou tali, ae sa faaauau le fetalaiga a le Faaola: “A e peitai ina ia iloa ai e outou o i le Atalii o le tagata le pule i le lalolagi e faamagalo ai agasala, [Ona Ia liliu atu lea i le supa] Ou te fai atu ia te oe, Tulai ia, ina ave lou moega, ma e alu i lou fale.”10 Ona ia faia ai lea!

E ala mai i lenei faamalologa ofoofogia faaletino, sa faamautuina ai e le Faaola ia i tatou uma lenei upumoni faaleagaga e le iu ma ua sili ona mamana: e faamagalo e le Atalii o le Tagata ia agasala!

E ui o lenei upumoni ua taliaina fiafia e tagata uma ua talitonu, ae peitai o le le faigofie ona faailoaina o le isi lea mea moni taua fesootai: e faamagalo e le Faaola agasala “i luga o le fogaeleele” ae le na o le taimi o le Faamasinoga Mulimuli. Na te le tuusaunoaina i tatou i a tatou agasala.11 Na te le faatagaina i tatou ia toe foi atu i agasala ua mavae.12 Ae a tatou salamo ma usitai i Lana talalelei, Na te faamagaloina i tatou.13

I lenei faamagaloga tatou te vaaia ai le faaaogaina lelei ma le matagofie o le mana gafatia ma le [mana] faaola o le Togiola. A tatou faaaogaina le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso, e faamalosia ai i tatou e le mana gafatia o Lana Togiola i taimi tatou te manaomia ai,14 ma o Lona mana togiola e faapaia ai i tatou a o tatou “[tuu] ese le tagata natura.”15 O lenei mea e aumai ai le faamoemoe i tagata uma, ae maise ia i latou o e manatu o vaivaiga faisoo o le tagata e le oo i ai le finagalo o le Faaola e fesoasoani ma laveai.

O le saunia o se avanoa mo le Faaola e faapupula ai lo tatou malamalama,16 sa i ai se taimi na fesili ai Peteru pe e tatau ona faafia ona ia faamagalo atu i lona uso ona fesili atu lea, “Seia faafitu?” E mautinoa lava ua matuai lava ma totoe lena. Ae o le tali a le Faaola na matala tele ai le faitotoa i Lona finagalo alofa: “Ou te le fai atu ia te oe, Seia atu fitu: a, Ia fitugafulu ni fitu.”17

E alofa le Alii ia i tatou ma e finagalo ia tatou malamalama i Lona naunau e faamagalo. E silia ma le 20 ni taimi i le Mataupu Faavae ma Feagaiga, sa ta’u atu ai e le Alii ia i latou sa Ia fetalai atu i ai, “Ua faamagaloina au agasala,” po o ni fetalaiga talitutusa.18 I le pe a o le afa o na taimi, sa faapitoa le fitoitonu o fetalaiga a le Alii i le Perofeta o Iosefa Samita, o nisi taimi sa fetalai atu ai ae na o ia lava, o nisi taimi a o faatasi ai ma isi.19 O le vaega muamua o nei fetalaiga sa faamaumauina i le 1830, ae o le vaega mulimuli i le 1843. O lea, i le va o ni tausaga se tele, sa faafia ona fofoga mai ai e le Alii ia Iosefa, “Ua faamagaloina au agasala.”

E ui sa le’i “tausalaina [Iosefa] i ni agasala tetele pe matuia,”20 ae o le a lelei mo i tatou ona manatua o ni nai tuusaunoaga laiti lava, o le fetalaiga a le Alii ia “faafitugafulu ni fitu” e le faatapulaaina ai le faamagaloga e tusa ai ma le matuia o le agasala.

A o fetalai atu i toeaiina sa tauaofia i Katelani, na fetalai ai le Alii, “Ou te loto ia outou manumalo i le lalolagi; o le mea lea o le a i ai lo’u agaalofa i luga o outou.”21 Ua silafia e le Alii o tatou vaivaiga ma taunuuga e faavavau “o le lalolagi” i luga o alii ma tamaitai le atoatoa.22 O le upu o le mea lea i le fuaiupu lenei o Lana faamautinoaga lena ua na o le amiotonu o Lona agaalofa e mafai mulimuli ane ai ona tatou “manumalo mai le lalolagi.” E faapefea ona faaali mai lena agaalofa? I nei lava foi toeaiina i Katelani sa Ia fetalai atu i ai, “Ou te faamagaloina outou ia outou agasala.”23 E finagalo le Faaola e faamagalo atu.

E le tatau ona faapea se tagata o lenei faamagaloga e oo mai e aunoa ma le salamo. E moni, ua folafola mai e le Alii, “O A’u o le Alii, Ou te faamagaloina agasala a i latou o e e ta’uta’u mai a latou agasala i o’u luma ma ole mai mo se faamagaloga,” ona Ia faaopoopo mai lea o se tulaga manaomia faaopoopo “o e ia e le’i agasala e oo i le oti.”24 E ui o le Alii “e le mafai ona vaai i luga o le agasala ma sina tikeri itiiti o le faatagaina,”25 ae Na te silafia lelei le matuia o nisi o agasala. Ua Ia poloai mai o le a leai se faamagaloga mo le “upuleaga e faasaga i le Agaga Paia.”26 Ua Ia folafola mai foi le matuia o le fasioti tagata27 ma faamamafa mai le ogaoga o agasala tau i feusuaiga e pei o le mulilua.28 E tusa ai ma le faia pea lava pea o agasala matuia tau i feusuaiga, ua Ia faailoa mai ai le faateteleina o le faigata ona maua o Lana faamagaloga.29 Ma ua Ia fetalai mai “o ia o lē e agasala faasaga i le malamalama tele atu, o le a maua e ia le tausalaga tele atu.”30 Ae, i Lona alofa mutimutivale, ua Ia faatagaina ai le faaleleia i le aluga o le taimi, nai lo o le poloaia faamalosi o le atoatoa i se taimi vave. E ui lava foi i le faateteleina o le agasala e mafua mai ona o vaivaiga o le olaga nei, ae o soo se taimi tatou te salamo ai ma sailia Lana faamagaloga, e faamagalo mai pea lava pea o Ia.31

Ona o lenei mea, o i tatou uma, e aofia ai i latou o loo tauivi e faatoilalo amioga ua fai ma vaisu e pei o le faaaoga sese o fualaau ma vailaau faasaina po o ponokalafi faapea ma i latou e vavalalata ia i latou, e mafai ona iloa o le a silafia e le Alii a tatou taumafaiga amiotonu ma o le a faamagalo mai ma le alofa pe a atoatoa le salamo, “ia fitugafulu ni fitu.” Ae e le faapea ai la e mafai ai e se tagata ona foi atu ma le loto i ai i le agasala e aunoa ma le faasalaina.32

O taimi uma lava e silasila mai ai le Alii i o tatou loto,33 ma o le tauamiotonuina o le faatuatua sese e le tauamiotonu ai le agasala.34 I le tisipenisione lenei, sa lapataia ai e le Alii se tasi o Ana auauna ona o na ituaiga o ‘alofaga i le folafola atu e faapea, “Ia tuu atu [ia te ia] ia maasiasi i le au Nikalaitai ma a latou mea inosia faalilolilo uma.”35 O le au Nikalaitai o se vaega faalelotu i aso anamua sa tautino mai e faapea na latou maua le faatagaga e soli ai agasala tau i feusuaiga e ala i le agalelei o le alofa tunoa o le Alii.36 O lenei mea e le o se mea lelei i le Alii.37 O Lona agaalofa ma le alofa tunoa e le o se tatou ‘alofaga lea pe a “le faamalieina o [tatou] loto. Ma [tatou] le usiusitai i le upumoni, ae ua fiafia i le amioletonu.”38 Ae, a mavae ona tatou faia o mea uma tatou te mafaia,39 O Lona agaalofa ma le alofa tunoa o auala ia e mafai ai “i le gasologa o le taimi”40 ona tatou manumalo i le lalolagi e ala i le mana gafatia o le Togiola. Ao tatou sailia ma le lotomaualalo lenei meaalofa faapelepele, “o mea vaivai [e] avea ma mea malolosi ia te i [tatou]”41 ma e ala mai i Lona malosiaga, e mafai ai ona tatou faia o mea e le mafai ona tatou faia na o i tatou.

E silasila mai le Alii i le malamalama ua tatou maua,42 i manaoga o o tatou loto,43 ma a tatou amioga,44 ma a tatou salamo ma saili Lana faamagaloga, e faamagalo mai o Ia. A o tatou iloiloina i o tatou lava olaga ma olaga o e pele ia i tatou ma a [tatou] uo, e tatau ona tutusa lo tatou naunau e faamagalo i tatou lava faapea ma isi.45

O loo talanoa mai le Tala’i La’u Talalelei e uiga i le faigata o le faatoilaloina o amioga ua fai ma vaisu ma uunaia taitai perisitua ma le au paia e “aua le faateia ai pe lotovaivai” pe afai e faaauau pea ona tauivi tagata sailiili po o tagata fou o le ekalesia ma faafitauli faapena. Ae, ua fautuaina i tatou, e “tatau ona faaali atu le talitonu i le tagata ae aua le faamasino atu … [ae ia taulimaina] o se faafitauli e le tumau ma malamalama gofie.”46 Mata e itiiti ai ni mea tatou te faia i a tatou lava fanau po o tagata o aiga o e tauivi ma ni faafitauli faapena foi, ma o ese le tumau atu ai mai le ala o le amiotonu? E mautinoa lava lo latou faatauaina o lo tatou tutumau, onosai, ma le alofa—ma ioe, o la tatou faamagaloga.

I le konafesi aoao ia Oketopa talu ai, sa fautua mai ai Peresitene Monson:

“E manaomia ona tatou manatua pea e mafai ona sui ia tagata. E mafai ona latou lafoai ni mausa leaga. E mafai ona latou salamo mai solitulafono.…

“… E mafai ona tatou fesoasoani ia i latou ia faatoilalo o latou vaivaiga. E tatau ona tatou atiina ae le malosiaga e vaai atu ai i alii, e le o tagata o loo latou i ai i le taimi nei, ae o tagata e mafai ona avea ai i latou.”47

I se uluai konafesi a le Ekalesia, e tali tutusa ma lenei konafesi, sa fetalai mai ai le Alii i le au paia:

“E moni ou te fai atu ia te outou, ua outou mama, ae le o outou uma; …

“Ona ua leaga tagata uma i o’u luma. …

“… E i ai ni isi o outou ua sala i o’u luma, peitai, o le a ou alofagia lo outou vaivai.48

O lena lava foi Lana savali i le asō.

Ua silafia e lo tatou Tama Faalelagi mea o loo tatou faafeagai, tatou te agasala uma ma ua faafia ona “le oo i le viiga mai le Atua.”49 Na Ia auina mai Lona Alo, o le ua “silafia vaivaiga o le tagata ma le ala e fesoasoani ai ia i latou o e ua faaosoosoina.”50 Ua aoao mai e Lona Alo i tatou ia “tatalo e le aunoa ina ia [tatou] le ulu atu i faaosoosoga.”51 Ua ta’u mai ia i tatou ia “tagi atu [i le Atua] mo le alofa mutimutivale, ona ua malosi o ia e faaola.”52 Ua poloaiina i tatou e le Faaola ia salamo53 ma ia faamagalo atu.54 Ma e ui e le faigofie le salamo, ae a o tatou taumafai ma o tatou loto atoa e usitai i Lana talalelei, ua Ia tuuina mai le folafolaga lenei: “E moni ou te fai atu ia te outou, e ui ia [outou] agasala, ua tumu lo’u loto i le agaalofa ia te [outou]. O le a ou le lafoaia ese atoatoa [outou]; ma o le a Ou manatua le alofa mutimutivale i le aso o le toasa.55 E finagalo le Faaola ia faamagalo atu.

O vaiaso taitasi e amata ai e le Aufaipese a le Tapeneko ana faasalalauga musuia i upu faagaeetia o le viiga masani a William W. Phelps “Si’i Malie Viiga Paia.” [Tatou] te tau le masani i upu faamafanafana o le fuaiupu e fa:

Ua paia lava o le Alii.
Ua Ia fetalai mai: …
Ia salamo, te ola ai;
E ui i au agasala,
A e salamo, na te faamama.56

Ou te valaaulia outou ia manatua ma talitonu i afioga a le Alii ma ia faatino le faatuatua ia te Ia e oo i le salamo.57 E alofa o Ia ia te outou. E finagalo o Ia e faamagalo atu. Ou te molimau atu ai i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau Faasino

 1.  

  1. Luka 5:17; tagai foi Mareko 2:2.

 2.  

  2. Luka 5:20; tagai foi Mataio 9:2; Mareko 2:5.

 3.  

  3. Tagai Ioane 2:1–11.

 4.  

  4. Tagai Mareko 1:21–28; Luka 4:33–37.

 5.  

  5. Tagai Ioane 4:46–54.

 6.  

  6. Tagai Mataio 8:1–4; Mareko1:40–45; Luka 5:12–15.

 7.  

  7. Tagai Mataio 8:14–15; Mareko1:29–31; Luka 4:38–39.

 8.  

  8. Tagai Mataio 8:16–17; Mareko 1:32–34; Luka 4:40–41.

 9.  

  9. Luka 5:22–23; tagi foi Mataio 9:3–5; Mareko 2:6–9.

 10.  

  10. Luka 5:24; faaopoopo le faamamafa; tagai foi Mataio 9:6–7; Mareko 2:10–12.

 11.  

  11. Tagai 1 Korinito 6:9–10; Alema 11:34, 37; Helamana 5:10–11.

 12.  

  12. Tagai 2 Peteru 2:20; Iakopo 2:10; Mataupu Faavae ma Feagaiga 82:7.

 13.  

  13. Tagai Isaia 1:18; Ieremia 31:34; Luka 7:36–50; Enosa 1:5; Alema 24:10; Moronae 6:8; Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:32; 58:42–43.

 14.  

  14. Tagai Iakopo 4:7; Alema 14:26; Moronae 10:7.

 15.  

  15. Mosaea 3:19; tagai foi 2 Nifae 10:24–25.

 16.  

  16. Tagai Alema 32:28, 34.

 17.  

  17. Mataio 18:21–22; faaopoopo le faamamafa; tagai foi Luka 17:1–4.

 18.  

  18. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:5–7; 25:3; 29:3; 31:5; 36:1; 50:36; 60:6–7; 61:2; 62:3; 64:1–4, 5–7, 15–17; 75:6–8; 82:1; 84:60–61; 90:1, 6; 108:1; 110:5; 112:3; 124:74–76, 78; 132:50.

 19.  

  19. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:5–7; 29:3; 60:6–7; 61:2; 62:3; 64:5–7; 84:60–61; 90:1; 110:5; 132:50.

 20.  

  20. Iosefa Samita—Talafaasolopito 1:28.

 21.  

  21. Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:2; faaopoopo le faamamafa.

 22.  

  22. Tagai 1 Nifae 20:9–11; Mataupu Faavae ma Feagaiga 24:2; 50:41; 63:47; 108:1–8.

 23.  

  23. Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:3.

 24.  

  24. Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:7.

 25.  

  25. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:31; tagai foi fuaiupu 32–33; Alema 45:16.

 26.  

  26. Mataupu Faavae ma Feagaiga 132:27; tagai foi Mataio 12:31; Luka 12:10.

 27.  

  27. Tagai Esoto 20:13; Mosaea 13:21; Mataupu Faavae ma Feagaiga 132:19; Mose 5:31–36.

 28.  

  28. Tagai Alema 39:5; Mataupu Faavae ma Feagaiga 42:24–26.

 29.  

  29. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 42:22–26, 75–78, 80–82; 63:13–17; 76:103.

 30.  

  30. Mataupu Faavae ma Feagaiga 82:3; tagai foi Ioane 15:22.

 31.  

  31. Tagai Moronae 6:8.

 32.  

  32. Tagai Mosaea 15:26.

 33.  

  33. Tagai 1 Samuelu 16:7; Salamo 24:3–4; Faataoto 23:7; Mataio 15:18–20; Mareko 7:20–23; Eperu 3:12; 3 Nifae 12:19; Mataupu Faavae ma Feagaiga 59:8; 64:34.

 34.  

  34. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:29–30; 121:37.

 35.  

  35. Mataupu Faavae ma Feagaiga 117:11.

 36.  

  36. Tagai Bible Dictionary, “Nicolaitans.”

 37.  

  37. Tagai Faaaliga 2:6, 15.

 38.  

  38. Mataupu Faavae ma Feagaiga 56:15.

 39.  

  39. Tagai 2 Nifae 25:23; Mataupu Faavae ma Feagaiga 138:4.

 40.  

  40. Mose 7:21.

 41.  

  41. Eteru 12:27.

 42.  

  42. Tagai Ioane 15:22; Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:33; 82:3.

 43.  

  43. Tagai Alema 41:5–6; 3 Nifae 9:20; Mataupu Faavae ma Feagaiga 137:9.

 44.  

  44. Tagai 1 Nifae 15:33; Alema 41:3–4; Mataupu Faavae ma Feagaiga 137:9.

 45.  

  45. Tagai Mataio 6:14–15; Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:8–10; 98:39–48.

 46.  

  46. Talai La’u Talalelei: O Se Taiala mo le Galuega Faafaifeautalai (2004), 189.

 47.  

  47. Thomas S. Monson, “Vaai Atu i Isi i Tagata e Mafai ona Avea ai i Latou,” Liahona, Nov. 2012, 68, 69; faaopoopo le faamamafa.

 48.  

  48. Mataupu Faavae ma Feagaiga 38:10–11, 14; faaopoopo le faamamafa.

 49.  

  49. Roma 3:23.

 50.  

  50. Mataupu Faavae ma Feagaiga 62:1; tagai foi Alema 7:12.

 51.  

  51. Mataupu Faavae ma Feagaiga 61:39; faaopoopo le faamamafa.

 52.  

  52. Alema 34:18; faaopoopo le faamamafa; tagai foi 2 Nifae 31:19; Alema 7:14.

 53.  

  53. Tagai Helamana 13:11; Mataupu Faavae ma Feagaiga 19:4, 13–21.

 54.  

  54. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:8–10.

 55.  

  55. Mataupu Faavae ma Feagaiga 101:9; faaopoopo le faamamafa; tagai foi Mataupu Faavae ma Feagaiga 82:1–7.

 56.  

  56. “Sii Malie Viiga Paia,” Viiga, nu. 81.

 57.  

  57. Tagai Alema 34:15–17