Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | Vyjádření podpory úředníkům Církve

Vyjádření podpory úředníkům Církve

Duben 2013 Generální konference

Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů; Henrymu Bennionu Eyringovi jako prvnímu rádci v Prvním předsednictvu a Dieteru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému rádci v Prvním předsednictvu.

Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako presidentovi Kvora Dvanácti apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Andersen.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem.

Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v Prvním předsednictvu a Dvanácti apoštolům jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem.

Starší Walter F. González byl uvolněn jako člen Předsednictva kvor Sedmdesáti.

Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Ulissesu Soaresovi jako členovi Předsednictva kvor Sedmdesáti.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

S platností od 1. května 2013 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to: Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann a Richard C. Zambrano.

Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díků za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme uvolnit s upřímným poděkováním sestry Elaine S. Daltonovou, Mary N. Cookovou a Ann M. Dibbovou jako generální předsednictvo Mladých žen.

Současně uvolňujeme všechny členky generální komise Mladých žen.

Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.

Navrhujeme, abychom vyjádřili podporu novým členům Prvního kvora Sedmdesáti, kterými jsou: Edward Dube, S. Gifford Nielsen a Arnulfo Valenzuela; a novým členům Druhého kvora Sedmdesáti, kterými jsou: Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa a Terence M. Vinson.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, zvedněte prosím ruku.

S ohledem na povolání bratra Adriána Ochoy za člena Druhého kvora Sedmdesáti ho uvolňujeme jako druhého rádce v generálním předsednictvu Mladých mužů.

Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků, to mohou projevit zvednutím ruky.

Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker a Hoi Seng Leonard Woo.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu Bonnie Lee Green Oscarsonové jako generální presidentce Mladých žen, Carol Louise Foley McConkieové jako první rádkyni a Evelyn Neill Foote Marriottové jako druhé rádkyni.

Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem.

Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku.

Děkuji vám, bratři a sestry, za váš projev podpory a za vaši stálou víru a modlitby za nás.

Zveme nově povolané generální autority a generální předsednictvo Mladých žen, aby přišly dopředu a zaujaly svá místa na pódiu.