Sote ba navigasyon prensipal la
Avril 2013 | Soutyen ofisye yo nan legliz la

Soutyen ofisye yo nan legliz la

Avril 2013 Konferans Jeneral

Yo pwopoze pou nou soutni Thomas Spencer Monson kòm pwofèt, vwayan, ak revelatè e Prezidan Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo; Henry Bennion Eyring kòm Premye Konseye nan Premye Prezidans lan; ak Dieter Friedrich Uchtdorf kòm Dezyèm Konseye nan Premye Prezidans lan.

Moun ki an favè yo ka manifeste sa.

Moun ki opoze yo, si genyen, ka manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Boyd Kenneth Packer kòm Prezidan Kolèj Douz Apot yo, ak manm sa yo kòm manm kolèj sa a: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ak Neil L. Andersen.

Moun ki an favè, tanpri manifeste sa.

Moun ki opoze, ka endike sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Konseye yo nan Premye Prezidans lan ak Douz Apot yo kòm pwofèt, vwayan, ak revelatè.

Tout moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè, si genyen, pa menm siy nan.

Èldè Walter F. González te relve kòm manm Prezidans Kolèj Swasanndis yo.

Mou ki ta renmen ini avèk nou nan yon vòt apresyasyon, tanpri manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Èldè Ulisses Soares kòm manm Prezidans Klèj Swasanndis yo.

Tout moun ki anfavè, tanpri montre sa.

Avi kontrè, si genyen.

Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Wynn R. Dewsnup, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann, ak Richard C. Zambrano.

Mou ki ta renmen ini avèk nou pou eksprime gratitid nou pou sèvis ekselan moun sa yo te rann, tanpri manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou relve, avèk yon vòt apresyasyon sensè, Sè Elaine S. Dalton, Mary N. Cook, ak Ann M. Dibb kòm prezidans jeneral Jènfi a.

An menm tan tou nou relve tout manm komite jeneral Jènfi yo.

Tout mou ki ta renmen ini avèk nou pou eksprime apresyasyon nou pou sè sa yo pou sèvis ak devouman remakab yo, tanpri manifeste sa.

Epi kòm nouvo manm nan Dezyèm Kolèj Swasanndis yo:

Tout moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Moun ki opoze, pa menm siy lan.

Etandone apèl li kòm manm Dezyèm Kolèj Swasanndis la, nou rele Frè Adrián Ochoa tou kòm dezyèm konseye nan Prezidans Jeneral Jènjan yo.

Moun ki vle bay yon vòt remèsiman yo kapab manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni moun sa yo kòm nouvo Swasanndis Otorite Zòn: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, ak Hoi Seng Leonard Woo.

Tout moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè, si genyen.

Yon pwopoze pou nou soutni Bonnie Lee Green Oscarson kòm prezidant jeneral Jènfi yo, avèk Carol Louise Foley McConkie kòm premyè konseyè ak Evelyn Neill Foote Marriott kòm dezyèm konseyè.

Moun ki anfavè ka manifeste sa.

Avi kontrè ka manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni lòt Otorite Jeneral yo, Swasanndis Otorite Zòn yo, ak prezidans oksilyè yo jan yo konstitiye kounyeya.

Moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè kapab manifeste sa.

Mèsi, frè m ak sè m yo, pou vòt soutyen nou ak pou lafwa ak priyè kontinyèl nou pou nou.

Nou envite nouvo Otorite Jeneral ki fèk aple yo ak prezidans jeneral Jènfi a ki fèk aple a pou yo vin pran plas yo sou chè a.