Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь

Танилцуулсан Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх


Томас Спэнсэр Монсоныг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч болон Ерөнхийлөгчөөр; Хэнри Бэннион Айрингийг Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр; Дийтр Фриедрих Угдорфыг Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно.

Боид Кэннэт Пайкрыг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дарааах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд: Бойд К.Пайкр, Л.Том Пэрри, Рассэл М.Нэлсон, Даллин Х.Өүкс, M.Рассэл Баллард, Ричард Г.Скотт, Робэрт Д.Хэйлс, Жэффри Р.Холланд, Дэвид А.Бэднар, Күйнтин Л. Күүк, Д.Тодд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүд болон Арванхоёр Төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн дэмжүүлэн батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Ахлагч Волтэр Ф.Гонзалэзыг Далын Чуулгын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна.

Түүний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Ахлагч Үлиссэс Соарэсыг Далын Чуулгын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Бид дараах ах нарыг 2013 оны 5-р сарын 1-с эхлэн Бүсийн далаас чөлөөлж байна: Рүбэн В.Аллио, Сэржио М.Анаяа, Нолан Д.Арчиболд, Карлос Л.Асторга, Хэктор Авийла, М.Антони Бөрнс, Давид Кабрэра, Милтон Камарго, Робэрт Е.Чэимбэрс, Виктор Ка Кэнг Чэн, Куо Чиан Чун, Нэлсон Д.Кордова, Гари Л.Критэндэн, Эдвард Дүби, Маттю Ж.Аиринг, Сион М. Финэанганофо, Алфрэдо Л.Жэзати, Жэймс Б.Гибсон, Жовэнчио А.Гуанзон, МариоЕ.Гуэрра, Лүйс С.Хэрнандэз, Эрнан И.Эррэра, Жавиэр Ибанез, Пауло Х.Жиносе, Даглас В.Жэссоп, Стивэн С.Кэрр, Жони Л.Кох, Фаустино Лопэз, Ричард К.Мэлчин, Фрийбоди А.Мэнса, Бэнсон Е.Мисалука, Абэлардо Моралэс, В.Т.Дэвид Мурри, К.Брэтт Наттрэсс, С.Гиффорд Нийлсэн, Сатоши Нишихара, Маикл Д.Пикэрд, Виллиам Ф.Рэйнолдс, Маикл А.Робэртс, Фэрнандо А.Р.Да Роха, Манфрэд Шүтцэ, Тэррэнс С.Смит, Рүбэн Л.Спитали, Жошуа Субандрио, Фрэнк В.Траиталл, Мигүэл Р.Валдэз, Арнүлфо Валэнзүэла, Карлос А.С.Вилланова, Тэррэнс М.Винсон, Лүйс Ваидманн болон Ричард С.Замбрано.

Эдгээр хүмүүсийн гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлөөс Илэин С.Далтон, Мэри Н.Күүк болон Анн М.Дибб эгч нарт чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлөхийг санал болгож байна.

Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албаны бүх гишүүдийг мөн чөлөөлж байна.

Эдгээр эгч нарын гайхалтай үйлчлэл болон сүсэг бишрэлд бидэнтэй хамт талархал илэрхийлэхийг хүсч байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Мөн Далын нэгдүгээр чуулганы шинэ гишүүдээр Эдвард Дүби, С.Гиффорд Нийлсэн, Арнүлфо Валэнзүэла нарыг мөн Далын хоёрдугаар чуулганы шинэ гишүүдээр Тимоти Ж. Дайкис, Ранди Д.Фанк, Кэвин С.Хамилтон, Адриан Очоа болон Тэрэнс М.Винсон нарыг дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа бүх хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Бид түүнчлэн Адриан Очоа ахыг Далын хоёрдугаар чуулгын гишүүний хувьд дуудлагынх нь шалтгаанаар Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхийн үүрэгт ажлаас чөлөөлж байна.

Бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид эдгээр ах нарыг бүсийн далын шинэ гишүүдээр дэмжин батлах санал оруулж байна: Рүбэн Акоста, Фрэдэрик О.Акинбо, Омар А.Алварэз, Бэнэдито Антунэс, Алан С.Бэтт, Грант С.Бэннэт, Фэрнандо Е.Калдэрон, Вилсон Б.Калдэрон, Х.Марсэло Кардүс, Ёок Сан (Фрэдди) Чан, Кристофэр Чарлэс, Валэри В.Кордон, Паул Р.Ковард, М.Т.Бэн Дэвис, Массимо Дэ Фэо, Марион Б.Дэ Антунино, Франциско Ж.Руиз дэ Мэндоза, Робэрт А.Дрэйдэн, Робэрт Ж. Дадфийлд, Даниел Ф.Данниган, Жэффри Д.Эрэксон, Э. Ксавиер Эспиноза, Мэлиүла М.Фата, Сам М.Галвэз, Клод Р.Гамиэтт, Мэрвин С.Гидди, Жао Р.Грал, Дэвид Р.Хомэр, Даниел В.Жонэс, Жон А.Корантэнг, Стивэн О.Лайнг, Аксэл Х.Лаимэр, Густаво Лопэз, Хосэ И.Маравияа, Алфрэдо Мирон, Хүго Монтояа, Жоаким Ж.Морэйра, Кацүюки Отахара, Хосэ С.Пинэда, Гари С.Праис, Мигүэл А.Рэис, Гари Б.Сэйбин, Алфрэдо Л.Салас, Нэтзахуалкоёотл Салинас, Сиро Шмаил, Д.Сакари Смит, Маикл Л.Саутвард, Ж.Лоорэнс Спакман, Вэрн П.Станфил, Виллиам Х.Стодард, Стивэн Е.Томпсон, Жорж Ж.Тобаиас, Аисакэ К.Тукуафу, Жак А.Ван Рийнэн, Роол Е.Висэнсио, Роол С.Вилланүэва, Алан Р.Воокэр, Кийт Р.Вокэр болон Хои Сан Лэонард Вү.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно.

Бонны Лий Грийн Оскарсоныг Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий Ерөнхийлөгчөөр, Карол Льюис Фоли МакКонкийг нэгдүгээр зөвлөх болон Эвэлин Нэйлл Фүүт Марриотийг хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Бусад ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, бүсийн далууд болон ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Ах эгч нар аа, та нарын дэмжин баталсан санал болон бидний төлөөх та бүхний залбирал болон тасралтгүй итгэлд тань баярлалаа.

Шинээр дуудагдсан ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийнхнийг суудалдаа ирж суухыг урьж байна.