Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

April 2013 Generalkonferanse

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i Det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for De tolv apostlers quorum og de følgende som medlemmer av dette quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen.

De som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det ved samme tegn.

Eldste Walter F. González har blitt avløst som medlem av presidentskapet for De syttis quorumer.

De som vil være med og takke ham, kan vise det.

Det er foreslått at vi oppholder eldste Ulisses Soares som medlem av presidentskapet for De syttis quorumer.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot?

Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesyttier fra og med 1. mai 2013: Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann og Richard C. Zambrano.

De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det.

Det er foreslått at vi avløser, med oppriktig takknemlighet, søstrene Elaine S. Dalton, Mary N. Cook og Ann M. Dibb som Unge kvinners generalpresidentskap.

Likeledes avløser vi også alle medlemmer av Unge kvinners generalutvalg.

De som vil være med og takke disse søstrene for deres fremragende tjeneste og hengivenhet, bes vennligst vise det.

Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av De syttis første quorum, Edward Dube, S. Gifford Nielsen og Arnulfo Valenzuela, og som nye medlemmer av De syttis annet quorum, Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa og Terence M. Vinson.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot, med det samme tegn.

I lys av hans kall som medlem av De syttis annet quorum, avløser vi også bror Adrián Ochoa som annenrådgiver i Unge menns generalpresidentskap.

De som vil være med og takke, kan vise det.

Det er foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesyttier: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker og Hoi Seng Leonard Woo.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot?

Det er foreslått at vi oppholder Bonnie Lee Green Oscarson som Unge kvinners generalpresident, med Carol Louise Foley McConkie som førsterådgiver og Evelyn Neill Foote Marriott som annenrådgiver.

De som er enige, kan vise det.

De som er imot, kan vise det.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesyttier og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er sammensatt.

De som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse og for deres fortsatte tro, hengivenhet og bønner på våre vegne.

Vi ber nå de nylig kalte generalautoritetene og Unge kvinners generalpresidentskap komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.