Mergi la meniul principal
aprilie 2013 | Susţinerea oficianţilor Bisericii

Susţinerea oficianţilor Bisericii

aprilie 2013 Conferinţa Generală

Se propune ca noi să-l susţinem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător, revelator şi preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în Prima Preşedinţie şi pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în Prima Preşedinţie.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Se propune ca noi să-l susţinem pe Boyd Kenneth Packer ca preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi pe următorii ca membri ai acestui cvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson şi Neil L. Andersen.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem pe consilierii din Prima Preşedinţie şi pe Cei Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Dacă se opune cineva, s-o arate în acelaşi fel.

Vârstnicul Walter F. González a fost eliberat din chemarea de membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulţumire, vă rugăm s-o arătaţi prin ridicarea mâinii drepte.

Se propune ca noi să-l susţinem pe vârstnicul Ulisses Soares ca membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să eliberăm din oficiul de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci, cu începere de la 1 mai 2013, pe următorii: Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann şi Richard C. Zambrano.

Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei faţă de aceşti fraţi pentru slujirea lor de excepţie s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să eliberăm cu un vot de mulţumire sinceră Preşedinţia Generală a Tinerelor Fete formată din surorile Elaine S. Dalton, Mary N. Cook şi Ann M. Dibb.

Eliberăm, de asemenea, din chemările dânselor pe membrele Comitetului General al Tinerelor Fete.

Toţi cei care doresc să-şi exprime, alături de noi, recunoştinţa faţă de aceste surori pentru slujirea remarcabilă şi devotamentul dânselor s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune să-i susţinem ca noi membri ai Primului Cvorum al celor Şaptezeci pe Edward Dube, S. Gifford Nielsen şi Arnulfo Valenzuela şi ca noi membri ai celui de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci pe Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa şi Terence M. Vinson.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Dacă se opune cineva, s-o arate în acelaşi fel.

Având în vedere chemarea sa în calitate de membru al Celui de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci, noi îl eliberăm pe fratele Adrian Ochoa din chemarea de al doilea consilier în cadrul Preşedinţiei Generale a Tinerilor Băieţi.

Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulţumire s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune să susţinem ca noi autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe următorii: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker şi Hoi Seng Leonard Woo.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate prin acelaşi semn.

Se propune ca noi să susţinem pe Bonnie Lee Green Oscarson ca preşedintă generală a Tinerelor Fete, pe Carol Louise Foley McConkie ca prima consilieră şi Evelyn Neill Foote Marriott ca a doua consilieră.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem celelalte autorităţi generale, autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare aşa cum sunt constituite în prezent.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Vă mulţumim, dragi fraţi şi surori, pentru votul dumneavoastră de susţinere, pentru credinţa dumneavoastră continuă şi pentru rugăciunile dumneavoastră pentru noi.

Invităm autorităţile generale nou chemate şi Preşedinţia Generală a Tinerelor Fete nou chemată să-şi ocupe locurile pe podium.