Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

Aperila 2013 Konafesi Aoao

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Thomas Spencer Monson o se perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga ma le Peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; Henry Bennion Eyring o le Fesoasoani Muamua i le Au Peresitene Sili; ma Dieter Friedrich Uchtdorf o le Fesoasoani Lua i le Au Peresitene Sili.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

O i latou e au ese ai pe afai e i ai, faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina Boyd Kenneth Packer o le Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua ma uso nei o lena korama: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ma Neil L. Andersen.

O i latou e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina ia fesoasoani i le Au Peresitene Sili ma Aposetolo e Toasefululua o ni perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga.

O i latou uma e finagalo ai, faailoa mai.

O e faatuiese, pe a fai o i ai, i le faailoga lava lea.

Ua faamalolo mai Elder Walter F. González o se uso o le Au Peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou e fia aufaatasi ma i matou e tuu atu le agaga faafetai, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Elder Ulisses Soares o se uso o le Au Peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou uma e finagalo ai, faailoa mai.

O i latou e au ese ai, pe afai e i ai.

E tuuina atu ina ia faamalolo mai Fitugafulu Eria nei i le aso 1 o Me, 2013: Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann, and Richard C. Zambrano.

O i latou e fia auai faatasi ma i matou i le tuuina atu o le agaga faafetai mo la latou auaunaga maoae, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ia faamalolo mai ma le agaga talisapaia tele ia Sisters Elaine S. Dalton, Mary N. Cook, ma Ann M. Dibb o le au peresitene aoao o Tamaitai Talavou.

E faapena foi ona tuuina atu e faamalolo sui uma o le fono faatonu aoao o Tamaitai Talavou.

O i latou uma e fia auai ma i matou i le tuuina atu o le agaga talisapaia i nei tuafafine mo la latou auaunaga maoae ma le tuuto, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina e avea ma uso fou o le Korama Muamua a Fitugafulu ia Edward Dube, S. Gifford Nielsen, ma Arnulfo Valenzuela; ma e avea ma uso fou o le Korama Lua a Fitugafulu, Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa, ma Terence M. Vinson.

O i latou uma e finagalo ai, faailoa mai.

O i latou e au ese ai, i lea lava faailoga.

Ona o lona valaauga o se tasi o le Korama Lua o Fitugafulu, matou te faamalolo mai ai foi ia Uso Adrián Ochoa o le fesoasoani lua i le au peresitene aoao o Alii Talavou.

O i latou e fia tuuina atu le agaga faafetai ia faaali mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina i latou nei e avea ma Fitugafulu Eria: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, ma Hoi Seng Leonard Woo.

O i latou uma e lagolagoina, faailoa mai.

I latou e faatuiese ai, pe afai e i ai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina ia Bonnie Lee Green Oscarson e avea ma peresitene aoao o Tamaitai Talavou, faatasi ai ma Carol Louise Foley McConkie e avea ma fesoasoani muamua ma Evelyn Neill Foote Marriott o le fesoasoani lua.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina isi Au Pulega Aoao, Fitugafulu Eria, ma au peresitene aoao o ausilali e pei ona i ai nei.

O i latou e finagalo ai, ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese ia faailoa mai.

Faafetai atu, uso e ma tuafafine, mo la outou palota lagolago ma mo lo outou faatuatua ma tatalo faifai pea mo i matou.

Matou te valaau atu i le Au Pulega Aoao faatoa tofia ma le au peresitene aoao o Tamaitai Talavou e susu mai i o outou ava i luga nei.