Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | “Kini Ang Akong Buhat ug Himaya”

“Kini Ang Akong Buhat ug Himaya”

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang Dios mihatag sa Iyang gahum niadtong modawat ug mopasidungog sa Iyang priesthood, nga modala ngadto sa gisaad nga panalangin sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon.

Presidente Packer, kami naghinam-hinam sa 98 nga bersyon nianang talagsaon nga balak. Pagkanindot sa intsruksyon nga iyang gihatag kanato.

Pipila ka semana ang milabay, sa bugnaw nga kagabhion, ang akong asawa, si Barbara, ug ako nagtan-aw sa langit. Ang minilyon ka bitoon daw walay sama ang kahayag ug katahum. Gipakli nako ang Perlas nga Labing Bililhon ug gibasa og usab ang gisulti sa Ginoong Dios ngadto ni Moises: “Ug mga kalibutan nga dili maihap Ako milalang; ug Ako usab milalang alang sa akong kaugalingon nga katuyoan; ug pinaagi sa Anak Ako milalang kanila, kinsa mao ang akong Bugtong Anak” (Moises 1:33).

Sa atong panahon ang Hubble deep-space nga teleskopyo mikumpirmar sa kadako sa nakita ni Moises. Miingon ang mga Hubble scientist nga ang Milky Way Galaxy, diin ang kalibutan ug adlaw tipik lang nga bahin, gibanabana nga usa lang sa sobra sa 200 ka bilyon nga susamang mga galaxy. Para nako lisud kini sabton, lisud hunahunaon, hilabihan ka dako ug kadaghan ang mga nilalang sa Dios.

Mga kaigsoonan, ang gahum diin gilalang ang langit ug yuta mao ang priesthood. Kitang mga miyembro sa Simbahan nasayud nga ang tinubdan sa gahum sa priesthood mao ang Dios nga Labawng Makagagahum ug ang Iyang Anak, si Jesukristo. Ang priesthood dili lang ang gahum nga gigamit diin gilalang ang langit ug yuta, apan kini usab nga gahum ang gigamit sa Manluluwas sa Iyang mortal nga pangalagad sa paghimo og mga milagro, pagpanalangin ug pag-ayo sa masakiton, pagbuhi sa patay, ug, isip Bugtong Anak sa atong Amahan, sa paglahutay sa grabe nga kasakit sa Getsemani ug sa Kalbaryo—sa ingon nagtuman sa balaod sa kaangayan uban sa kalooy ug naghatag og walay kinutubang Pag-ula ug nagbuntog sa pisikal nga kamatayon pinaagi sa Pagkabanhaw.

Ang mga yawe niini nga awtoridad sa priesthood ug gahum nga Iyang gihatag nila ni Pedro, Santiago, ug Juan ug sa Iyang ubang Apostoles sa pagpanalangin sa uban ug pagbugkos sa langit nianang gibugkos sa yuta.

Ang gahum sa priesthood sagrado ug mahinungdanong gasa sa Dios. Lahi kini sa awtoridad sa priesthood, nga mao ang pagtugot sa paglihok diha sa ngalan sa Dios. Ang pagtugot o pag-orden ihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ang gahum sa priesthood moabut lang kon kadtong naggamit niini takus ug naglihok subay sa kabubut-on sa Dios. Sama sa gideklarar ni Presidente Spencer W. Kimball, “Ang Ginoo naghatag kanatong tanan, isip mga naghupot sa priesthood, og bahin sa iyang awtoridad, apan makabaton lang kita sa gahum sa langit depende sa atong personal nga pagkamatarung” (“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, Mayo 1976, 45).

Sa mahimayaong adlaw sa Pagpahiuli ug pag-establisar og balik sa Simbahan ni Jesukristo dinhi sa kalibutan karon, sila si Juan Bautista; Pedro, Santiago, ug Juan; Moises; Elias; ug Elijah mianhi sa yuta ug mipahiuli sa tanang yawe ug awtoridad sa priesthood pinaagi ni Propeta Joseph Smith alang sa buhat sa Dios niining ulahing mga adlaw.

Pinaagi niining yawe, niining awtoridad, ug niining gahum nga ang Simbahan ni Jesukristo naorganisar karon, si Kristo ang nangulo nga naggiya sa Iyang buhi nga propeta, si Thomas S. Monson, ug giabagan sa gitawag ug gi-orden nga mga Apostoles.

Sa plano sa atong Langitnong Amahan nga naghatag og gahum sa priesthood, ang kalalakin-an dunay responsibilidad sa pagpangalagad sa priesthood, apan dili sila ang priesthood. Ang kalalakin-an ug kababayen-an dunay lainlain apan parehas nga bililhong tahas. Ingon nga ang babaye dili magsabak kon wala ang lalaki, ang lalaki dili hingpit nga makagamit sa gahum sa priesthood sa pagtukod og mahangturong pamilya kon wala ang babaye. Sa ato pa, sa mahangturong panglantaw, ang gahum sa pagpasanay ug ang gahum sa priesthood pagaambitan sa bana ug asawa. Ug isip magtiayon, ang lalaki ug ang babaye maninguha gyud sa pagsunod sa atong Langitnong Amahan. Ang Kristohanong hiyas sa gugma, pagpaubos, ug pailub maoy ilang focus sa ilang pagtinguha sa panalangin sa priesthood sa ilang kinabuhi ug sa ilang pamilya.

Mahinungdanon kaayo nga kita makasabut nga ang Langitnong Amahan naghatag og paagi sa tanan Niyang mga anak nga makaangkon sa mga panalangin ug malig-on sa gahum sa priesthood. Importante sa plano sa Dios para sa Iyang espiritung mga anak mao ang Iyang kaugalingong pamahayag: “Mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39).

Sa pagpadayag nga gihatag kang Propeta Joseph Smith sa seksyon 81 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, gipasabut sa Ginoo nga ang gahum sa priesthood gamiton aron “[mo]tabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug lig-una ang mga tuhod nga mahuyang” (bersikulo 5).

“Ug sa pagbuhat [niini] nga mga butang ikaw mobuhat og labing dako nga kaayohan ngadto sa imong mga isigkatawo, ug mopalambo sa himaya niya kinsa imong Ginoo” (D&P 81:4).

Kon maghunahuna kita sa pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug paglig-on sa mga tuhod nga mahuyang, nahinumdom ko sa siyete anyos nga mipakita sa iyang lolo sa iyang gamayng tanom nga kamatis isip kabahin sa proyekto sa eskwelahan.

Siya mipasabut nga gikan sa usa ka gamayng liso naggikan ang tanom. Ug kon ang tanom atimanon, mamunga kini og daghang kamatis nga ang kada usa dunay daghang liso.

Siya miingon, “Ug kon kadtong tanang liso itanom ug mamunga og daghan pang kamatis, ug itanom kadtong tanang liso, sa mubong panahon ikaw dunay minilyon ka kamatis.”

Tanan,” miingon siya nga natingala, “gikan sa usa ka gamayng liso.”

Apan miingon siya, “Hapit mamatay ang akong tanom. Nabiyaan nako kini sa ngitngit nga lawak ug nalimtan og bisbis. Dihang nahinumduman nako ang tanom, nalaya na kini ug morag namatay na. Mihilak ko kay naghunahuna ko sa minilyon ka kamatis nga dili na motubo.”

Dayon malipayon siyang misulti sa iyang lolo sa “milagro” nga nahitabo.

Mipasabut siya, “Si Mama miingon nga basin wala pa mamatay ang tanom. Basin ang gikinahanglan lang mao ang gamayng tubig ug kahayag aron mabuhi kini.

“Ug sakto siya. Gibisbisan nako ang tanom, ug gibutang nako sa bintana aron mahayagan. Ug tag-ana unsa?” nangutana siya. “Nabuhi kini, ug mamunga na kini og minilyon ka kamatis!”

Ang iyang gamayng tanom nga kamatis, potensyal kaayo apan naluya ug nalaya tungod sa wala tuyoa nga pagbaliwala, nalig-on ug naulian pinaagi sa paghatag og tubig ug kahayag sa mapinanggaong kamot sa batang babaye.

Mga kaigsoonan, isip literal nga espiritu nga mga anak sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan, kita dunay walay limit, balaanon nga potensyal. Apan kon dili kita magmatngon, mahimo kitang sama sa nalaya nga tanom nga kamatis. Kita mahimong mawala sa tinuod nga doktrina ug sa ebanghelyo ni Kristo ug dili maamumahan sa espirituhanong paagi ug malaya, mipalayo sa atong kaugalingon gikan sa balaanong kahayag ug buhing tubig sa mahangturong gugma ug gahum sa priesthood sa Manluluwas.

Kadtong naghupot sa priesthood ug napakyas kanunay sa pagpaningkamot sa pagtahud niini pinaagi sa pagserbisyo sa atong pamilya ug sa uban mahisama niadtong wala makadawat sa panalangin nga dala sa gahum sa priesthood ug siguradong malaya sa espirituhanong paagi, mihikaw sa ilang kaugalingon sa espiritwal nga sustansya, kahayag, ug gahum sa Dios sa ilang kinabuhi—sama sa tanom nga kamatis nga potensyal kaayo apan nabaliwala ug nalaya.

Ang samang gahum sa priesthood nga milalang sa mga kalibutan, mga galaxy, ug sa universe mahimong kabahin sa atong kinabuhi sa pagtabang, paglig-on, ug pagpanalangin sa atong pamilya, mga higala, ug mga silingan—sa ato pa, pagbuhat sa butang nga buhaton sa Manluluwas kon nia pa Siya uban nato karon.

Ang nag-unang katuyoan sa gahum sa priesthood mao ang pagpanalangin, pagbalaan, ug pagputli nato aron makauban ang atong pamilya diha sa presensya sa atong langitnong mga ginikanan, nahiusa tungod sa priesthood sealing, moapil sa kahibulongang buhat sa Dios ug ni Jesukristo sa pagpalapad sa Ilang kahayag ug himaya.

Niini nga katuyoan, pipila ka bulan ang milabay may kahigayunan akong miapil og pasundayag sa video sa tibuok kalibutan nga pagbansay sa pagpangulo nga gitawag og Paglig-on sa Pamilya ug sa Simbahan pinaagi sa Priesthood.

Kining bag-o ug puno sa pagtulun-an nga DVD gihubad sa 66 ka pinulongan. Nagtudlo kini kon unsang paagi ang gahum sa priesthood makapanalangin, makadasig, ug makadasig og balik sa atong kinabuhi, kinabuhi sa atong pamilya, ug sa kinabuhi sa tanang miyembro sa Simbahan.

Kini nagpakita natong tanan—mga lalaki, mga babaye, mga bata; minyo, biyuda, o dili minyo; bisan unsa pa ang atong kahimtang—unsaon nga kita makaambit sa panalangin sa priesthood. Dunay daghang 8 hangtud 12 ka minuto nga segment sa video nga nagpasabut sa yawe, awtoridad, ug gahum sa priesthood ug unsaon niini paglig-on ang indibidwal, pamilya, ug Simbahan.

Usa ka espesyal nga eksena gikuha didto sa gamay kaayong karaan nga balay sa akong apohan sa tuhod si Mary Fielding Smith. Siya ang biyuda ni Hyrum, magulang ni Propeta Joseph. Isip nag-inusarang ginikanan, pinaagi sa iyang dakong pagtuo sa priesthood, misalig siya niana nga gahum sa pagpadako ug pagpanalangin sa iyang mga anak sa gugma ug kahayag sa ebanghelyo. Karon ang iyang kaliwatan sa liboan ka matinud-anong mga lider ug mga miyembro sa Simbahan nagpasalamat sa iyang pagtuo, kaisug, ug ehemplo.

Kining bag-ong pagbansay sa pagpangulo anaa na sa internet sa LDS.org aron matan-aw ug masinati sa tanan (wwlt.lds.org). Makita nimo kini nga live sa LDS.org, o maka-download niini sa inyong computer, smartphone, o tablet.

Ang Unang Kapangulohan naghangyo sa “mga kapangulohan sa stake ug mga bishopric sa paggahin og usa o duha ka miting sa konseho sa stake o ward sa pagtan-aw sa [tibuok] DVD. Ang mga konseho sa stake ug ward kinahanglang maghisgot kon unsaon sa pag-implementar sa mga pagtulun-an nga gipakita” (First Presidency letter, Peb. 1, 2013).

Ang sulod modasig ug moawhag sa mga sakop sa mga korum sa priesthood, Relief Society, Sunday School, Young Women, Young Men (ilabi na niadtong nag-andam og misyon), ug sa mga miting sa Primary o sa gitipon nga pundok sa ikalimang Dominggo. Ang mga sakop sa konseho makaawhag sa mga indibidwal ug mga ginikanan sa paggamit niini sa ilang pamilya. Mga kaigsoonan, kining pagbansay sa pagpangulo alang sa tanang miyembro sa Simbahan. Mga ginikanan, ribyuha, ipakigbahin, ug hisguti ang inyong nakat-unan ug gibati uban sa inyong mga anak, ug patan-awa sila ug pabuhata sama sa inyong gibuhat, aron malig-on ang inyong pamilya pinaagi sa priesthood.

Si Jesus miingon:

“Kon adunay tawong giuhaw, umari siya kanako, ug uminom” (Juan 7:37).

“Bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagauhawon; kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon” (Juan 4:14).

“Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako … magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi” (Juan 8:12).

Kon dunay mibati kaninyo nga ang inyong pagtuo o pagpamatuod sa plano sa Langitnong Amahan gamay ra kay sa inyong gilauman, nan mas mopaduol kamo sa Manluluwas. Himoa nga ang Iyang kahayag ug Iyang buhing tubig dunay mahimo kaninyo ug sa inyong pamilya sama sa nahimo sa gamayng tubig ug kahayag sa pagpabuhi og balik sa nalaya nga tanom nga kamatis.

Karon, naghunahuna ko uban sa kahibulong sa mga nilalang sa Dios pinaagi sa gahum sa priesthood. Ako nagbarug dinhi nga nahibulong, tingali sama usab kaninyo, kon ang gahum sa Dios sa pagtudlo ug pagpanalangin nato hingpit ba nga masabtan. Kini hilabihan kanindot, kahalangdon, kagamhanan.

Si Joseph Smith miingon, “Ang priesthood usa ka mahangturong baruganan, ug diha uban sa Dios gikan sa kahangturan, ug hangtud sa kahangturan, nga walay sinugdanan sa mga panahon o katapusan sa mga katuigan” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 122).

Ang Dios mihatag sa Iyang gahum niadtong modawat ug mopasidungog sa Iyang priesthood, nga modala ngadto sa gisaad nga panalangin sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon.

Ako mopamatuod nga ang buhat ni Jesukristo matuman pinaagi sa priesthood. Kini ang gahum diin ang Langitnong Amahan ug Iyang Pinanggang Anak milalang niining yuta ug mipahimutang sa mahinungdanong plano sa kalipay para sa atong kaayohan. Unta magmaalamon kita ug magtinguha sa paglig-on sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, ug sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pinaagi sa gahum sa priesthood sa Dios mao ang akong mapainubsanong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.