Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | „Toto je dílo mé a sláva má“

„Toto je dílo mé a sláva má“

Duben 2013 Generální konference

Bůh štědře uděluje svou moc těm, kteří přijímají a ctí Jeho kněžství, jež vede k zaslíbeným požehnáním nesmrtelnosti a věčného života.

Presidente Packere, všichni se těšíme na verzi vaší nádherné básně k vašim 98. narozeninám. Obdrželi jsme od něho úžasné poučení.

Před několika týdny, jednoho chladného temného zimního večera, jsme s manželkou Barbarou v úžasu pozorovali noční oblohu. Miliony hvězd vydávaly nepopsatelnou záři a byly nádherné. Potom jsem otevřel Drahocennou perlu a znovu jsem si s obdivem přečetl, co Pán řekl Mojžíšovi: „A světů bez počtu jsem stvořil; a také jsem je stvořil pro svůj vlastní účel; a skrze Syna jsem je stvořil, který je mým Jednorozeným.“ (Mojžíš 1:33.)

V dnešní době Hubblův vesmírný teleskop potvrzuje velkolepost toho, co viděl Mojžíš. Mléčná dráha – galaxie, jejíž nepatrnou součástí je i naše Země a Slunce – je podle vědců považována jen za jednu z více než 200 miliard podobných galaxií. Je pro mne obtížné porozumět tomu, jak dalekosáhlá a veliká jsou Boží stvoření, a nedokáži to plně pochopit.

Bratři a sestry, moc, kterou byla a jsou stvořena nebesa a země, se nazývá kněžství. My, kteří jsme členy Církve, víme, že zdrojem této kněžské moci jsou Všemohoucí Bůh a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Kněžství je nejenom moc, kterou byla stvořena nebesa a země, ale také moc, kterou používal Spasitel během svého působení ve smrtelnosti, aby činil zázraky, žehnal nemocným a uzdravoval je, křísil mrtvé a aby jako Otcův Jednorozený Syn vytrpěl nesnesitelná muka v Getsemanech a na Kalvárii, čímž naplnil zákony spravedlnosti skrze milosrdenství, zajistil nekonečné Usmíření a Vzkříšením překonal fyzickou smrt.

Petrovi, Jakubovi a Janovi a svým dalším apoštolům předal klíče této kněžské pravomoci a z ní plynoucí moc, aby žehnali druhým a aby v nebi svazovali to, co bylo svázáno na zemi.

Moc kněžství je posvátný a zásadní dar od Boha. Liší se od kněžské pravomoci, což je oprávnění jednat v Božím jménu. Oprávnění neboli vysvěcení získává člověk vkládáním rukou. Moc kněžství se dostavuje pouze tehdy, když ti, kteří ji používají, jsou způsobilí a jednají v souladu s Boží vůlí. President Spencer W. Kimball prohlásil: „Pán nám všem, jakožto nositelům kněžství, dal určitou část své pravomoci, avšak nebeské moci můžeme používat pouze na základě osobní spravedlivosti.“ („Boys Need Heroes Close By“, Ensign, May 1976, 45.)

Během slavných dnů Znovuzřízení a znovuzaložení Církve Ježíše Krista v dnešní době přišli na zemi Jan Křtitel; Petr, Jakub a Jan; Mojžíš; Elias a Eliáš, aby skrze Proroka Josepha Smitha znovuzřídili všechny klíče a pravomoc kněžství nezbytné pro konání Božího díla v těchto posledních dnech.

A právě skrze tyto klíče, tuto pravomoc a tuto moc je dnes Církev Ježíše Krista zorganizována a její hlavou je Kristus, jenž vede svého žijícího proroka, Thomase S. Monsona, kterému pomáhají řádně povolaní a vysvěcení apoštolové.

Ve velikém plánu našeho Nebeského Otce, jehož součástí je i kněžství, mají muži jedinečnou zodpovědnost toto kněžství používat, ačkoli oni sami kněžství nepředstavují. Muži a ženy mají odlišné, ale stejně hodnotné role. Tak jako žena nemůže počít dítě bez muže, muž nemůže plně používat moc kněžství k založení věčné rodiny bez ženy. Jinak řečeno, z věčného hlediska se na moci plození i na moci kněžství spolupodílejí manžel s manželkou. A jako manžel a manželka by se muž a žena měli ze všech sil snažit následovat Nebeského Otce. Ve snaze získávat pro svůj život a pro rodinu požehnání pramenící z kněžství se mají zaměřovat na křesťanské ctnosti, jako jsou láska, pokora a trpělivost.

Je naprosto zásadní, abychom rozuměli tomu, že Nebeský Otec připravil cestu, aby všichni Jeho synové a dcery měli přístup k požehnáním pramenícím z moci kněžství a byli touto mocí posilováni. Ústřední zásadou Božího plánu pro Jeho duchovní děti jsou tato Jeho slova: „Toto je dílo mé a sláva má – uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka.“ (Mojžíš 1:39.)

Ve zjevení daném Proroku Josephu Smithovi v 81. oddíle Nauky a smluv Pán vysvětluje, že moc kněžství má být používána k tomu, aby „pomáhala slabým, pozdvihovala ruce, které jsou skleslé, a posilovala kolena zemdlená“. (Verš 5.)

„A konáním těchto věcí budeš konati největší dobro pro bližní své a budeš podporovati slávu toho, kdo je tvůj Pán.“ (NaS 81:4.)

Když hovoříme o tom, jak pomáhat slabým, jak pozvedat ruce, které jsou skleslé, a jak posilovat kolena zemdlená, vzpomněl jsem si na jednu milou sedmiletou dívenku, která svému dědečkovi ukázala sazenici rajčete, kterou vypěstovala ze semínka v rámci školního projektu žáků druhé třídy.

Vysvětlila mu, že z jednoho malého semínka jednou vyroste rostlina. A pokud se rostlině bude dostávat potřebné péče, vyroste na ní hodně rajčat, a každé v sobě bude mít mnoho semínek.

Řekla: „A když všechna tato semínka zasadíme a vypěstujeme více rajčat, jejichž semínka opět zasadíme, budeme mít v krátkém období miliony rajčat.“

„A to vše,“ řekla s obdivem, „z jednoho malého semínka.“

Ale potom řekla: „Moje rostlina málem zahynula. Nechala jsem ji v tmavé místnosti a zapomněla jsem ji zalévat. Když jsem si na ni vzpomněla, byla už celá povadlá a skoro bez života. Plakala jsem, protože jsem myslela na všechny ty miliony rajčat, které nikdy nevyrostou.“

S nadšením pak dědečkovi vyprávěla o „zázraku“, který se stal.

Vysvětlovala: „Maminka řekla, že ta rostlina možná ještě žije. Možná že to jediné, co potřebuje, aby začala znovu růst, je trocha vody a světla.

A měla pravdu. Rostlinu jsem zalila a postavila ji na okno, aby měla světlo. A hádej, co se stalo,“ zeptala se. „Vzpamatovala se, a teď z ní vyrostou miliony rajčat!“

Její sazenička rajčete, s tak ohromným potenciálem, ale tak slabá a zvadlá kvůli neúmyslnému nezájmu, byla posílena a oživena prostým dodáním vody a světla, které zajistily milující a starostlivé ruce jedné dívenky.

Bratři a sestry, jako doslovné duchovní děti našeho milujícího Nebeského Otce máme neomezený božský potenciál. Když ale nejsme opatrní, můžeme se dostat do stavu, v němž byla ona zvadlá sazenice rajčete. Můžeme se odchýlit od pravé nauky a evangelia Ježíše Krista, stát se duchovně podvyživenými a zvadlými a vzdálit se od božského světla a živé vody Spasitelovy věčné lásky a kněžské moci.

Ti, kteří jsou nositeli kněžství a nevyvíjejí neustálou snahu ctít ho službou rodině a bližním, budou jako ti, kteří neobdrží požehnání spojená s mocí kněžství a zcela jistě duchovně uvadnou a sami sebe připraví o základní duchovní potravu, světlo a Boží moc ve svém životě – budou jako sazenice rajčete s velikým potenciálem, avšak zanedbaná a zvadlá.

Tatáž kněžská moc, která stvořila světy, galaxie a vesmír, může a má být součástí i našeho života, aby pomáhala, posilovala a žehnala naší rodině, přátelům a bližním – jinými slovy, aby dělala to, co by dělal Spasitel, kdyby dnes působil mezi námi.

A prvořadým účelem této kněžské moci je žehnat nám, posvěcovat nás a očišťovat, tak abychom mohli žít se svou rodinou v přítomnosti našich nebeských rodičů, spojeni kněžským pečetěním a mohli se podílet na konání podivuhodného díla Boha a Ježíše Krista a na věky šířit Jejich světlo a slávu.

Za tímto účelem jsem měl před několika měsíci možnost podílet se na přípravě celosvětového videoškolení vedoucích nazvaného Posilování rodiny a Církve skrze kněžství.

Toto netradiční a poučné DVD je přeloženo do 66 jazyků. Učí tomu, jak moc kněžství může žehnat našemu životu a životu členů naší rodiny a všech členů Církve, posilovat je a navracet jim sílu.

Ukazuje nám všem – mužům, ženám, dětem; ženatým, vdaným, ovdovělým i svobodným; bez ohledu na naši životní situaci –, jak můžeme být podílníky požehnání pramenících z kněžství. DVD obsahuje několik osmi až dvanáctiminutových videosegmentů, které pojednávají o klíčích, pravomoci a moci kněžství a o tom, jak posilují jednotlivce, rodiny a Církev.

Jedna konkrétní scéna byla natáčena v malém pionýrském domku, který obývala prababička mé maminky, Mary Fielding Smithová. Byla vdovou po Hyrumovi, starším bratrovi Proroka Josepha. Jako osamocený rodič skrze svou silnou víru v kněžství vyhledávala jeho moc a spoléhala na ni, aby její děti mohly být vychovány a požehnány v lásce a světle evangelia. Dnes jí její potomstvo čítající tisíce věrných vedoucích a členů Církve děkuje za její víru, odvahu a příklad.

Toto nové školení vedoucích je nyní dostupné na internetu na stránkách LDS.org, a každý ho může zhlédnout a nechat ho na sebe působit. Můžete ho sledovat přímo na stránce wwlt.lds.org, nebo si ho můžete stáhnout do počítače, chytrého telefonu či tabletu.

První předsednictvo požádalo „předsednictva kůlů a biskupstva, aby jednu nebo více schůzek rady kůlu či sboru vyhradili pro sledování [celého] DVD. Rada kůlu a sboru má pak diskutovat o tom, jak uplatňovat nauky, které jsou na tomto DVD uvedeny.“ (Dopis Prvního předsednictva, 1. února 2013.)

Obsah DVD bude inspirovat a motivovat členy v kněžských kvorech, v Pomocném sdružení, v Nedělní škole, v Mladých ženách a Mladých mužích (zvláště ty, kteří se připravují na misii) a na shromážděních Primárek nebo na spojených lekcích během pátých nedělí. Členové rady pak budou moci povzbuzovat jednotlivce a rodiče k tomu, aby toto školení používali i ve své rodině. Bratři a sestry, toto školení vedoucích je pro každého člena Církve. Rodiče, procházejte to, čemu jste se naučili a co jste pociťovali, se svými dětmi, podělte se o to s nimi a diskutujte o tom; a ať se na toto DVD podívají i ony a poté udělají totéž s vámi, aby vaše rodina mohla být posílena skrze kněžství.

Ježíš řekl:

„Žízní-li kdo, poď ke mně, a napí se.“ (Jan 7:37.)

„Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící se k životu věčnému.“ (Jan 4:14.)

„Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, … bude míti světlo života.“ (Jan 8:12.)

Má-li kdokoli z vás pocit, že vaše víra a vaše svědectví o plánu Nebeského Otce jsou slabší, než jaké víte, že by měly být, pak se ještě více obraťte ke Spasiteli. Nechť Jeho světlo a Jeho živá voda udělají pro vás a vaši rodinu to, co udělala trocha vody a světla pro onu zvadlou sazenici rajčete, aby ji přivedly zpět k životu.

Na začátku jsem hovořil o tom, jak podivuhodná a úžasná jsou Boží díla stvořená mocí kněžství. Přemýšlím, asi jako většina z vás, zda jsme vůbec schopni někdy plně pochopit Boží moc, která nás vede a učí a žehná nám. Je to tak ohromující, tak velkolepé, tak mocné!

Joseph Smith řekl: „Kněžství je věčná zásada a existovalo s Bohem od věčnosti a bude existovat do věčnosti, bez počátku dnů či konce roků.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 104.)

Bůh štědře uděluje svou moc těm, kteří přijímají a ctí Jeho kněžství, jež vede k zaslíbeným požehnáním nesmrtelnosti a věčného života.

Svědčím o tom, že dílo Ježíše Krista je uskutečňováno skrze kněžství. Je to moc, kterou Nebeský Otec a Jeho Milovaný Syn stvořili tuto zemi a uvedli do pohybu veliký plán štěstí pro naše dobro. Kéž jsme moudří a usilujeme o posílení svého života, života členů své rodiny a celé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů mocí kněžství. O to se s pokorou modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.