Spring over hovednavigation
april 2013 | »Dette er min gerning og herlighed«

»Dette er min gerning og herlighed«

april 2013 Generalkonference

Gud har gavmildt givet sin kraft til dem, der accepterer og ærer hans præstedømme, hvilket leder til de lovede velsignelser – udødelighed og evigt liv.

Præsident Packer, vi ser alle frem til 98-udgaven af det vidunderlige digt. Hvilken vidunderlig instruktion han gav os.

For et par uger siden på en kold, mørk vinteraften stod min hustru, Barbara, og jeg og stirrede med ærefrygt op på nattehimlen. Millionvis af stjerner syntes at stråle ualmindeligt smukt og klart. Derefter slog jeg op i Den Kostelige Perle og læste atter benovet det, som Herren sagde til Moses: »Og utallige verdener har jeg skabt; og også dem har jeg skabt i min egen hensigt; og ved Sønnen, som er min Enbårne, har jeg skabt dem« (Moses 1:33).

I vor tid har det store Hubble-teleskop bekræftet størrelsen af det, som Moses så. Videnskabsmænd ved Hubble skønner, at Mælkevejen, galaksen, som vores jord og sol blot er en lille del af, kun er en ud af 200 milliarder tilsvarende galakser. For mig er det svært at fatte, umuligt at begribe, hvor stort og vældigt Guds skaberværk er.

Brødre og søstre, den kraft, ved hvilken himlene og jorden blev og bliver skabt, er præstedømmet. De af os, som er medlem af Kirken, ved, at kilden til denne præstedømmekraft er Gud den Almægtige og hans Søn, Jesus Kristus. Præstedømmet er ikke alene den kraft, ved hvilken himlene og jorden blev skabt, men det er også den kraft, som Frelseren brugte i sin jordiske tjenestegerning til at udføre mirakler, velsigne og helbrede de syge, opvække de døde og som vor Faders enbårne Søn at udholde den ubærlige smerte i Getsemane og på korset – for således at opfylde retfærdighedens lov med nåde og udvirke en uendelig forsoning og overvinde døden gennem opstandelsen.

Det er disse præstedømmenøgler og den deraf følgende kraft, han gav til Peter, Jakob og Johannes og sine øvrige apostle for at velsigne andre og binde det i himlen, som bliver bundet på jorden.

Præstedømmets kraft er en hellig og væsentlig gave fra Gud. Den er ikke det samme som præstedømmemyndighed, som er myndighed til at handle i Guds navn. Bemyndigelsen eller ordinationen gives ved håndspålæggelse. Præstedømmets kraft kommer kun ved, at den, som udøver den, er værdig og handler i overensstemmelse med Guds vilje. Som præsident Spencer W. Kimball sagde: »Herren har givet alle os præstedømmebærere en vis del af sin myndighed, men vi kan kun trække på himlens kræfter ud fra vores personlige retskaffenhed« (se »Drenge har brug for helte i nærheden«, Den danske Stjerne, okt. 1976, s. 38).

I genoprettelsens herlige dage og tiden for genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i verden besøgte Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes, Moses, Elias og profeten Elias jorden og gengav gennem profeten Joseph Smith alle præstedømmets nøgler og myndighed til Guds værk i disse sidste dage.

Det er med disse nøgler, denne myndighed og kraft, at Jesu Kristi Kirke er organiseret i dag, med Kristus som overhoved, der leder sin levende profet, Thomas S. Monson, der bistås af behørigt kaldede og ordinerede apostle.

I vor himmelske Faders store præstedømme-beseglede plan har mænd et unikt ansvar for at forvalte præstedømmet, men de er ikke præstedømmet. Mænd og kvinder har forskellige, men lige værdifulde roller. Akkurat som en kvinde ikke kan undfange et barn uden en mand, kan en mand heller ikke fuldt ud udøve præstedømmets kraft i dannelsen af en evig familie uden en kvinde. Med andre ord er det sådan, at både formeringsevnen og præstedømmets kraft i evigt perspektiv deles af ægtemand og hustru. Og som ægtemand og hustru bør en mand og kvinde stræbe efter at følge vor himmelske Fader. Kristne dyder som kærlighed, ydmyghed og tålmodighed bør være deres fokus, når de søger præstedømmets velsignelser i deres liv og familie.

Det er afgørende for os at forstå, at vor himmelske Fader har sørget for en vej, hvorad alle hans sønner og døtre har adgang til velsignelserne ved og styrken i præstedømmets kraft. Centralt i Guds plan for sine åndelige børn er, som han selv siger: »For se, dette er min gerning og herlighed: At tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket« (Moses 1:39).

I en åbenbaring til profeten Joseph Smith i afsnit 81 af Lære og Pagter forklarer Herren, at præstedømmets kraft skal bruges til at »bistå de svage, opløft[e] de nedhængende hænder, og styrk[e] de matte knæ« (v. 5).

»Og ved at gøre dette gør du det allerbedste for dine medmennesker og fremmer hans ære, han som er din Herre« (L&P 81:4).

Når vi tænker på billedsproget i at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ, så bliver jeg mindet om en syvårig, som viste sin bedstefar en lille tomatplante, hun havde sået som en del af et skoleprojekt i anden klasse.

Hun forklarede, at der af det lille frø ville komme en plante. Og hvis planten blev passet, ville der komme mange tomater på den, som igen ville rumme mange frø.

Hun sagde: »Og hvis alle disse frø blev plantet og blev til tomater, og man så såede alle deres frø, vil det på kort tid blive til millioner af tomater.«

»Alt dette,« sagde hun med dyb forundren, »fra et lille frø.«

Men så sagde hun: »Jeg tog næsten livet af min plante. Jeg lod den stå i et mørkt rum og glemte at vande den. Da jeg kom i tanke om den, var den tørret ud og så død ud. Jeg græd, fordi jeg tænkte på alle de millioner af tomater, som aldrig ville blive til noget.«

Hun fortalte så begejstret sin bedstefar om det »mirakel«, der havde fundet sted.

Hun forklarede: »Mor sagde, at planten måske ikke var helt død. Måske trængte den bare til noget vand og noget lys for at live op igen.

Og hun havde ret. Jeg gav planten noget vand, og jeg satte den i vinduet, så den fik lys. Og gæt så, hvad der skete,« sagde hun. »Der kom liv i den igen, og nu kan der komme millioner af tomater!«

Hendes lille tomatplante, der trods sit store potentiale var svækket og halvvissen af utilsigtet mangel på pleje, genvandt styrke og livede op, takket være vand og lys i den lille piges kærlige og omsorgsfulde hænder.

Brødre og søstre, som bogstavelige åndelige børn af vor kærlige, himmelske Fader rummer vi ubegrænset, guddommeligt potentiale. Men hvis vi ikke er omhyggelige, kan vi visne som tomatplanten. Vi kan forvilde os væk fra den sande lære og Kristi evangelium og blive åndeligt underernærede og visne, idet vi har bevæget os væk fra det guddommelige lys og levende vand i Frelserens evige kærlighed og præstedømmekraft.

De, som bærer præstedømmet, og fejler i bestræbelsen på bestandigt at ære det ved at tjene vores familie og andre, vil blive stillet, som dem, der ikke modtager de velsignelser, der er indeholdt i præstedømmets kraft og vil med sikkerhed visne åndeligt, fordi de har berøvet sig selv de afgørende åndelige næringsstoffer, lys og Guds kraft i deres liv – ganske lig tomatplanten, som fuld af potentiale blev forsømt og tørrede ud.

Den samme præstedømmekraft, som skabte verdener, galakser og universet kan og bør være en del af vores liv for at støtte, styrke og velsigne vores familie, venner og næste – eller med andre ord, gøre de ting, som Frelseren ville have gjort, hvis han var iblandt os i dag.

Og det primære formål med præstedømmets kraft er at velsigne, hellige og rense os, så vi kan leve sammen med vores familie i vore himmelske forældres nærhed, knyttet sammen af præstedømmebeseglinger, og deltage i Guds og Jesu Kristi storslåede værk og for evigt forøge deres lys og herlighed.

I den forbindelse havde jeg for nogle få måneder siden mulighed for at deltage i en video-baseret præsentation, det Verdensomspændende oplæringsmøde for ledere, Styrk familien og Kirken gennem præstedømmet.

Denne innovative og informative dvd er oversat til 66 sprog. Den belærer om, hvordan præstedømmets kraft kan anvendes til at velsigne, oplive og genoplive vores tilværelse, vores families og alle Kirkens medlemmers tilværelse.

Den viser os alle – mænd, kvinder, børn; gifte, enkefolk eller enlige, hvad end vi er – hvordan vi kan tage del i præstedømmets velsignelser. Den indeholder flere sekvenser på 8–12 minutter, som forklarer, hvad præstedømmets nøgler, myndighed og kraft er, og hvordan det kan styrke enkeltpersoner, familier og Kirken.

En særlig scene blev optaget i en meget lille pionerhytte, som var min tipoldemors, Mary Fielding Smiths, hjem. Hun var enke efter Hyrum, profeten Josephs storebror. Som enlig mor stolede hun gennem sin stærke tro på præstedømmet og trak på dets kraft til at opdrage og velsigne sine børn i kærlighed og i evangeliets lys. I dag takker tusinder af hendes efterkommere som trofaste ledere og medlemmer af Kirken for hendes tro, mod og gode eksempel.

Dette nye oplæringsmøde for ledere kan ses og opleves af alle og er tilgængeligt på internettet på LDS.org (wwlt.lds.org). I kan streame det direkte fra LDS.org eller downloade det på jeres computer, smartphone eller tablet.

Det Første Præsidentskab har bedt »stavspræsidentskaber og biskopråd om at afse et eller flere stavs- eller menighedsrådsmøder til at se hele dvd’en. Stavs- og menighedsråd bør drøfte, hvordan man iværksætter den undervisning, der bliver præsenteret« (brev fra Det Første Præsidentskab, 1. feb. 2013).

Indholdet vil inspirere og motivere medlemmer i præstedømmekvorummer, Hjælpeforeningen, Søndagsskolen, Unge Piger, Unge Mænd (særligt dem, der forbereder sig på mission) og ved Primarymøder eller det samlede søndagsmøde den 5. søndag i måneden. Rådsmedlemmer vil så være i stand til at opmuntre enkeltpersoner og forældre til at bruge denne præsentation i deres familie. Brødre og søstre, dette oplæringsmøde er for alle medlemmer af Kirken. Forældre, gennemgå, fortæl om og drøft det, som I lærer og føler, med jeres børn, og lad dem se og drøfte præsentationen sammen med jer, så jeres familie kan blive styrket gennem præstedømmet.

Jesus sagde:

»Den, der tørster, skal komme til mig og drikke« (Joh 7:37).

»Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv« (Joh 4:14).

»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal … have livets lys« (Joh 8:12).

Hvis nogen af jer føler, at jeres tro eller vidnesbyrd om vor himmelske Faders plan er mindre, end I ved den eller det burde være, så vend jer mere oprigtigt til Frelseren. Lad hans lys og levende vand gøre det for jer og jeres familie, som lidt vand og lys gjorde for den svækkede tomatplante, der livede op igen.

Jeg indledte med underet og benovelsen over Guds skaberværk gennem præstedømmets kraft. Jeg står her og undrer mig over, ligesom mange af jer sikkert gør, om Guds kraft til at vejlede og velsigne os nogensinde kan forstås fuldt ud. Det er så stort, majestætisk og mægtigt.

Joseph Smith sagde: »Præstedømmet er et evigt princip og eksisterede hos Gud fra al evighed og vil gøre det i al evighed uden dages begyndelse og års ende« (Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 104).

Gud har gavmildt givet sin kraft til dem, som accepterer og ærer hans præstedømme, hvilket leder til de lovede velsignelser – udødelighed og evigt liv.

Jeg vidner om, at Jesu Kristi værk opfyldes gennem præstedømmet. Det er den kraft, ved hvilken vor himmelske Fader og hans elskede Søn skabte jorden og satte den store plan for lykke i værk for os. Må vi være vise og stræbe efter at styrke os, vores familie og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige gennem Guds præstedømmes kraft, det er min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen.