Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | „Tai yra mano darbas ir mano šlovė“

„Tai yra mano darbas ir mano šlovė“

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Dievas laisvai davė Savo galią tiems, kurie priima ir gerbia Jo kunigystę, o tai veda į pažadėtus nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo palaiminimus.

Prezidente Pakeri, mes visi lauksime 98-ųjų metų šios nuostabios poemos versijos. Kaip nuostabiai jis mus mokė.

Prieš kelias savaites, vieną šaltą, tamsų žiemos vakarą, aš su savo žmona Barbara susižavėję žiūrėjome į dangų. Milijonai žvaigždžių atrodė nepaprastai skaisčios ir gražios. Atsiverčiau Brangųjį Perlą ir dar kartą su nuostaba perskaičiau Viešpaties Dievo Mozei išsakytus žodžius: „Ir aš sukūriau begalę pasaulių; ir juos taip pat sukūriau savo paties tikslui; ir aš juos sukūriau Sūnumi, kuris yra mano Viengimis“ (Mozės 1:33).

Šiandien į kosmoso gelmes žvelgiantis Hablo teleskopas patvirtina Mozės regėjimo didingumą. Hablo teleskopu dirbantys mokslininkai sako, kad Paukščių Tako galaktika, kurios mažyte dalimi yra mūsų žemė ir saulė, pagal apytikrius paskaičiavimus tėra viena iš daugiau nei 200 milijardų panašių galaktikų. Man tai sunku suvokti, neįmanoma įsivaizduoti – Dievo kūriniai yra tokie dideli ir platūs.

Broliai ir seserys, galia, su kuria buvo ir yra kuriami dangūs ir žemė, vadinama kunigyste. Bažnyčios nariai žino, kad šios kunigystės galios šaltinis yra Visagalis Dievas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus. Šia kunigystės galia ne tik buvo kuriami dangūs ir žemė, bet šia galia Savo tarnystės žemėje metu taip pat naudojosi pats Gelbėtojas: Jis darė stebuklus, laimino ir gydė ligonius, prikėlė mirusiuosius ir, kaip mūsų Tėvo Viengimis Sūnus, ištvėrė nepakeliamą Getsemanės ir Kalvarijos skausmą, taip išpildydamas teisingumo ir gailestingumo įstatymus, įgyvendindamas nesibaigiantį Apmokėjimą ir per Prisikėlimą įveikdamas fizinę mirtį.

Petrui, Jokūbui, Jonui ir kitiems Savo apaštalams Jis perdavė kunigystės įgaliojimo raktus ir per juos įgyjamą galią laiminti kitus bei danguje surišti tai, kas surišama žemėje.

Kunigystės galia yra šventa ir esminė Dievo dovana. Ji skiriasi nuo kunigystės įgaliojimo, kuris yra įgaliojimas veikti Dievo vardu. Tas įgaliojimas, arba įšventinimas, suteikiamas rankų uždėjimu. Tačiau kunigystės galia įgyjama tik tada, kai ją naudojantieji yra verti ir veikia pagal Dievo valią. Prezidentas Spenseris V. Kimbolas pareiškė: „Viešpats visiems mums, kunigystės turėtojams, perdavė tam tikrą Savo įgaliojimą, tačiau dangaus galias sujudinsime tik savo asmeniniu teisumu“ („Boys Need Heroes Close By“, Ensign, May 1976, 45).

Šlovingomis Jėzaus Kristaus Bažnyčios atstatymo ir atkūrimo dienomis šiandieniniame pasaulyje į žemę buvo atėję Jonas Krikštytojas, Petras, Jokūbas ir Jonas, Mozė, Elijas ir Elija, kurie per Pranašą Džozefą Smitą sugrąžino visus kunigystės raktus ir įgaliojimus, skirtus vykdyti Dievo darbą šiomis paskutinėmis dienomis.

Būtent šiais raktais, šiuo įgaliojimu ir šia galia šiomis dienomis savo veiklą vykdo Jėzaus Kristaus Bažnyčia su Kristumi priešaky, kuris veda gyvąjį pranašą Tomą S. Monsoną, o pastarajam padeda deramai pašaukti ir įšventinti apaštalai.

Mūsų Dangiškojo Tėvo didžiajame kunigyste apdovanotame plane vyrams suteikiama unikali pareiga naudoti kunigystę, tačiau jie nėra toji kunigystė. Vyrai ir moterys turi skirtingus, bet vienodai vertingus vaidmenis. Kaip moteris negali pagimdyti vaiko be vyro, taip ir vyras be moters negali visiškai išnaudoti kunigystės galios kuriant amžinąją šeimą. Kitaip tariant, žvelgiant iš amžinybės perspektyvos, dauginimosi galia ir kunigystės galia priklauso tiek nuo vyro, tiek ir nuo žmonos. Tad susituokę vyras ir moteris turi stengtis sekti mūsų Dangiškuoju Tėvu. Norėdami gyvenime ir savo šeimoje patirti kunigystės palaimų, jie turėtų koncentruotis į krisčioniškas meilės, nuolankumo ir kantrumo dorybes.

Mums labai svarbu suvokti, kad Dangiškasis Tėvas visiems Savo sūnums ir visoms Savo dukterims paruošė kelią, per kurį jie gali gauti kunigystės palaiminimus ir būti pastiprinti jos galia. Dievo plano Savo dvasiniams vaikams centre yra toks Jo Paties pareiškimas: „Tai yra mano darbas ir mano šlovė – įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą“ (Mozės 1:39).

Pranašui Džozefui Smitui duotame apreiškime, kuris užrašytas Doktrinos ir Sandorų 81 skyriuje, Viešpats aiškina, kad kunigystės galia turi būti naudojama pagelbėti silpniems, pakelti nusvirusias rankas bei sustiprinti nusilpusius kelius (5 eil.).

„Ir tai darydamas, tu darysi didžiausią gėrį savo artimui ir pasitarnausi šlovei to, kuris yra tavo Viešpats“ (DS 81:4).

Įsivaizduodamas pagalbą silpniems, nusvirusių rankų pakėlimą bei nusilpusių kelių sustiprinimą vis prisimenu vieną septynmetę mergaitę, kuri vykdydama mokyklos antros klasės projektą savo seneliui rodė iš sėklos išaugusį mažą pomidoro sodinuką.

Ji aiškino, kad iš mažytės sėklos išauga augalas. Ir jei tuo augalu bus gerai rūpinamasi, tai jis išaugins daug pomidorų, kurių kiekvienas turės daug sėklų.

Ji sakė: „Ir jei tas sėklas pasėtų, iš jų užaugtų dar daugiau pomidorų, o jei dar pasodintų visų jų sėklas, tai po kelių sezonų turėtume milijonus pomidorų.“

Ir viskas, – su nuostaba tarė ji, – iš tos vienos mažytės sėklos.“

Tačiau ji pridūrė: „Buvau beveik numarinusi savo sodinuką. Palikau jį tamsiame kambaryje ir užmiršau palaistyti. Kai apie jį prisiminiau, jis jau buvo suvytęs ir atrodė nebegyvas. Pravirkau, nes pagalvojau apie milijonus pomidorų, kurie nebeužaugs.“

Tada savo seneliui ji nekantravo papasakoti apie nutikusį „stebuklą“.

Ji aiškino: „Mama pasakė, kad sodinukas galbūt dar gyvas. Galbūt jam atgaivinti tereikia trupučio vandens ir šiek tiek šviesos.

Ir ji buvo teisi. Sodinuką palaisčiau ir pastačiau prie lango, kur daug šviesos. Ir spėk, kas nutiko? – paklausė ji. – Jis atgijo ir dabar užaugins milijonus pomidorų!“

Jos mažytis pomidoro sodinukas, toks kupinas potencialo, tačiau toks nusilpęs ir suvytęs dėl netyčinio aplaidumo, per mylinčias ir rūpestingas mergaitės rankutes buvo sustiprintas ir atgaivintas nesudėtingu palaistymu ir aprūpinimu šviesa.

Broliai ir seserys, būdami tiesioginiai dvasiniai mūsų mylinčio Dangiškojo Tėvo vaikai, turime neribotą, dievišką potencialą. Tačiau, jei nebūsime atsargūs, tapsime panašūs į tą nuvytusį pomidoro sodinuką. Galime atitrūkti nuo tikrosios Kristaus doktrinos ir Evangelijos ir tapti dvasiškai badaujančiais ir suvytusiais, pasitraukusiais nuo dieviškos šviesos ir Gelbėtojo amžinosios meilės ir kunigystės galios gyvojo vandens.

Turintys kunigystę, bet nesistengiantys jos gerbti nuolatinėmis pastangomis tarnauti savo šeimoms ir kitiems bus panašūs į tuos, kurie nepriima nuo kunigystės galios neatsiejamų palaimų, ir jie tikrai suvys dvasiškai, nes išsižada pagrindinių dvasinių maistingųjų medžiagų, šviesos ir Dievo galios – visai kaip tas apleistas ir suvytęs, tačiau daug potencialo turintis pomidoro sodinukas.

Toji pati kunigystės galia, kuria buvo sukurti pasauliai, galaktikos ir Visata, gali ir turi tapti mūsų gyvenimo dalimi pagelbėjant, sustiprinant ir laiminant mūsų šeimas, mūsų draugus ir mūsų kaimynus; kitaip tariant, darant tai, ką darytų pats Gelbėtojas, jei Jis tarnautų tarp mūsų šiandien.

O pirminis šios kunigystės galios tikslas yra mus laiminti, šventinti ir gryninti tam, kad galėtume gyventi kartu su savo šeimomis mūsų Dangiškųjų Tėvų akivaizdoje, būti surišti kunigystės užantspaudavimais ir dalyvauti nepaprastame Dievo ir Jėzaus Kristaus darbe – amžinai plėsti šviesą ir šlovę.

Dėl šios priežasties prieš kelis mėnesius turėjau progą dalyvauti vieno su pasauliniu vadovų mokymu susijusio pasirodymo filmavime; to mokymo tema yra Šeimos ir Bažnyčios stiprinimas per kunigystę.

Šis pažangus ir pamokantis DVD yra išverstas į 66 kalbas. Jame mokoma, kaip kunigystės galia gali palaiminti, pagyvinti ir atgaivinti mūsų gyvenimus, mūsų šeimų gyvenimus ir visų mūsų Bažnyčios narių gyvenimus.

Jame parodoma, kaip mes, vyrai, moterys, vaikai, susituokę, našliai ar nesusituokę, kad ir kokioje padėtyje būtume, galime būti kunigystės palaiminimų dalininkais. Tame DVD yra 8–12 minučių trukmės filmukai, kuriuose aiškinama apie kunigystės raktus, įgaliojimą bei galią ir kaip tai stiprina asmenis, šeimas ir Bažnyčią.

Viena ypatinga scena buvo filmuojama labai mažame name, priklausiusiame Bažnyčios pionierei, mano mamos prosenelei Meri Filding Smit. Ji buvo Hairumo, vyresniojo Pranašo Džozefo brolio, našlė. Ši vieniša mama dėl savo stipraus tikėjimo kunigyste šaukėsi jos galios ir ja kliovėsi, kad užaugintų savo vaikus meilėje bei Evangelijos šviesoje ir palaimintų juos. Šiandien jos ainija, susidedanti iš tūkstančių ištikimų Bažnyčios vadovų ir narių, dėkoja jai už jos tikėjimą, drąsą ir pavyzdį.

Šis naujas vadovų mokymas šiuo metu yra skelbiamas internete adresu LDS.org, tad visi jį galite pamatyti ir juo naudotis. Šį mokymą galite stebėti tiesiogiai adresu LDS.org arba atsisiųsti į savo kompiuterį, išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Pirmoji Prezidentūra paprašė, kad „kuolų prezidentūros ir vyskupijos pašvęstų vieną ar kelis kuolo ar apylinkės tarybos susirinkimus [viso] DVD peržiūrai. Kuolų ir apylinkių tarybos turėtų aptarti pateiktų mokymų pritaikymą“ (First Presidency letter, Feb. 1, 2013).

Ši medžiaga įkvėps ir motyvuos kunigijos kvorumų, Paramos bendrijos, sekmadieninės mokyklos, merginų, vaikinų (ypač besiruošiančių misijoms) bei pradinukų organizacijų narius, ir pravers jungtiniuose penktojo sekmadienio susirinkimuose. Tarybos nariai tuomet galės raginti pavienius asmenis ir tėvus naudoti šią medžiagą savo šeimose. Broliai ir seserys, šis vadovų mokymas yra skirtas kiekvienam Bažnyčios nariui. Tėveliai, peržiūrėkite, pasidalinkite ir su savo vaikais aptarkite, ką sužinojote ir pajutote, leiskite jiems patiems peržiūrėti ir aptarti mokymą su jumis, kad jūsų šeimos stiprėtų per kunigystę.

Jėzus pasakė:

„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria“ (Jono 7:37).

„Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jono 4:14).

„Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi <…> turės gyvenimo šviesą“ (Jono 8:12).

Jei kas nors iš jūsų jaučia, kad jūsų tikėjimas ar liudijimas apie Dangiškojo Tėvo planą yra menkesnis, nei turėtų būti, tai labiau atsigręžkite į Gelbėtoją. Leiskite, kad Jo šviesa ir Jo gyvasis vanduo jums ir jūsų šeimai padarytų tai, ką truputis vandens ir šviesos padarė atgaivinant tą nusilpusį pomidoro sodinuką.

Pradėjau nuo savo susižavėjimo ir nuostabos Dievo kūrinija per kunigystės galią. Aš, manau ir dauguma jūsų, svarstau, ar Dievo galia mus mokyti ir laiminti gali būti iki galo suvokiama. Ji tokia didelė, tokia didinga, tokia galinga.

Džozefas Smitas sakė: „Kunigystė – tai nesibaigiantis principas. Ji egzistavo su Dievu nuo amžinybės ir egzistuos iki amžinybės, be dienų pradžios ir metų pabaigos“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 104).

Dievas laisvai davė Savo galią tiems, kurie priima ir gerbia Jo kunigystę, o tai veda į pažadėtus nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo palaiminimus.

Liudiju, kad Jėzaus Kristaus darbas yra vykdomas per kunigystę. Šia galia mūsų Dangiškasis Tėvas ir Jo Mylimas Sūnus sukūrė šią žemę ir išjudino didįjį laimės planą mūsų labui. Kad būtume išmintingi ir per Dievo kunigystės galią siektume stiprinti savo pačių gyvenimus, savo šeimų gyvenimus ir Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią – to nuolankiai meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, amen.