Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | ‘Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid’

‘Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid’

April 2013 Algemene conferentie

God heeft zijn macht vrijelijk gegeven aan een ieder die zijn priesterschap accepteert en eert, wat leidt tot de beloofde zegeningen van onsterfelijkheid en eeuwig leven.

President Packer, we kijken allemaal uit naar het vervolg op uw gedicht als u straks 98 bent. Wat heeft hij ons geweldig goed geïnstrueerd.

Een paar weken geleden keken mijn vrouw Barbara en ik op een koude winteravond in bewondering naar de lucht. De miljoenen sterren waren die avond uitzonderlijk helder en mooi. Ik sloeg de Parel van grote waarde op en las met verwondering wat de Heer tegen Mozes heeft gezegd: ‘En ontelbare werelden heb Ik geschapen; en ook die heb Ik voor mijn eigen oogmerk geschapen; en door de Zoon heb Ik ze geschapen, die mijn Eniggeborene’ (Mozes 1:33).

In deze tijd heeft de krachtige ruimtetelescoop Hubble de grootheid bevestigd van wat Mozes heeft gezien. Volgens de Hubble wetenschappers is de Melkweg, waarvan onze aarde en zon slechts een klein onderdeel zijn, maar een van de naar schatting 200 miljard soortgelijke sterrenstelsels. Het is voor mij moeilijk om te begrijpen, onmogelijk om te bevatten, hoe groot en uitgebreid Gods scheppingen zijn.

Broeders en zusters, de hemelen en de aarde zijn geschapen door middel van een macht die wij het priesterschap noemen. Wie lid is van de kerk weet dat de almachtige God en zijn Zoon, Jezus Christus, de bron van deze priesterschapsmacht zijn. Het priesterschap is niet alleen de macht waarmee de hemelen en de aarde zijn geschapen. Het is ook de macht waarmee de Verlosser wonderen verrichtte, zieken zegende en genas, doden opwekte en, als de Eniggeboren Zoon van onze Vader, de ondraaglijke pijn van Getsemane en Golgota verdroeg. Zo verzoende Hij de wetten der gerechtigheid met de barmhartigheid, bracht Hij een oneindige verzoening tot stand en overwon Hij met zijn opstanding de lichamelijke dood.

Hij gaf de sleutels van dat priesterschapsgezag en de daaruit voortvloeiende macht aan Petrus, Jakobus en Johannes en zijn andere apostelen om anderen tot zegen te zijn en in de hemelen te binden wat op aarde gebonden is.

De macht van het priesterschap is een heilige en essentiële gave van God. Ze verschilt van het priesterschapsgezag dat de bevoegdheid is om in de naam van God te handelen. Die bevoegdheid of ordening wordt verleend door handoplegging. De macht van het priesterschap is alleen merkbaar als degenen die het priesterschap uitoefenen waardig zijn en in overeenstemming met Gods wil handelen. President Spencer W. Kimball heeft verklaard: ‘De Heer heeft ons allen, als dragers van het priesterschap, een deel van zijn gezag gegeven. Maar we kunnen alleen de machten des hemels aanwenden op basis van onze persoonlijke rechtvaardigheid’ (‘Boys Need Heroes Close By’, Ensign, mei 1976, p. 45).

Johannes de Doper, Petrus, Jakobus en Johannes, Mozes, Elia en Elias kwamen tijdens de glorierijke dagen van de herstelling en wederoprichting van de Kerk van Jezus Christus in de huidige tijd naar de aarde en herstelden door de profeet Joseph Smith alle priesterschapssleutels en -gezag nodig voor het werk van de Heer in deze laatste dagen.

Deze sleutels, dit gezag en deze macht zijn de basis van de organisatie van de Kerk van Jezus Christus. Christus is het hoofd van de kerk. Hij geeft leiding aan zijn levende profeet, Thomas S. Monson, die wordt bijgestaan door naar behoren geroepen en geordende apostelen.

In het grootse, door het priesterschap geautoriseerde, plan van onze hemelse Vader, hebben mannen de unieke taak om het priesterschap te bedienen, maar zij zijn niet het priesterschap. Mannen en vrouwen hebben verschillende maar even belangrijke taken. Zoals een vrouw geen kind kan krijgen zonder een man, kan een man zonder een vrouw niet volledig de macht van het priesterschap uitvoeren voor het stichten van een eeuwig gezin. Met andere woorden, in het eeuwig perspectief delen man en vrouw zowel in de scheppingsmacht als in de priesterschapsmacht. En als echtpaar dienen man en vrouw ernaar te streven onze Hemelse Vader na te volgen. Zij richten zich op de christelijke waarden liefde, nederigheid en geduld wanneer zij de zegeningen van het priesterschap in hun leven en voor hun gezin zoeken.

Het is van wezenlijk belang dat wij begrijpen dat onze Hemelse Vader een weg heeft bereid voor al zijn zoons en dochters om toegang te hebben tot de zegeningen en de macht van het priesterschap. In Gods plan voor zijn geestkinderen staat zijn eigen verklaring centraal: ‘Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).

In een openbaring gegeven aan de Profeet Joseph Smith in afdeling 81 van de Leer en Verbonden, vers 5, legt de Heer uit waartoe de macht van het priesterschap gebruikt wordt: ‘Kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën’ (vs. 5).

‘En door die dingen te doen zult gij het grootste goed doen aan uw medemensen, en zult gij de heerlijkheid bevorderen van Hem die uw Heer is’ (LV 81:4).

Het beeld van de zwakken te hulp komen, de neerhangende handen verheffen en de knikkende knieën sterken, herinnert mij aan een lief zevenjarig meisje dat haar grootvader een klein tomatenplantje liet zien dat ze, in het kader van een schoolproject, uit een zaadje had opgekweekt.

Ze legde uit hoe er uit dat kleine zaadje een plantje zou groeien. En als er voor het plantje gezorgd zou worden, zouden er veel tomaten aan groeien die elk veel zaadjes in zich zouden hebben.

Ze zei: ‘En als al die zaadjes geplant zouden worden en er weer tomaten uit zouden groeien, en je al die zaadjes zou planten, zou je na een paar seizoenen miljoenen tomaten hebben.’

Alles’, zei ze verbaasd, ‘uit een klein zaadje.’

Maar daarop zei ze: ‘Ik heb mijn plantje bijna dood laten gaan. Ik liet het in een donkere kamer staan en vergat het water te geven. Toen ik me het plantje herinnerde, was het al verlept en leek het dood te zijn. Ik huilde omdat ik moest denken aan al die miljoenen tomaten die nooit zouden groeien.’

Ze vertelde haar grootvader enthousiast over het ‘wonder’ dat er daarna gebeurde.

Ze legde uit: ‘Mama zei me dat het plantje misschien niet dood was. Misschien had het alleen wat water en licht nodig om weer tot leven te komen.

‘Ze had gelijk. Ik gaf het plantje wat water en zette het voor het raam in het daglicht. En weet u wat er gebeurde?’, vroeg ze. ‘Het kwam weer tot leven, en nu gaan er miljoenen tomaten aan groeien!’

Het kleine tomatenplantje, met zoveel potentieel, dat zo verzwakt en verlept was door onbedoelde verwaarlozing, werd gesterkt en weer tot leven gebracht door de liefdevolle, zorgende handen van een klein meisje dat het eenvoudig wat water en licht gaf.

Broeders en zusters — als de letterlijke geestkinderen van onze liefdevolle Vader in de hemel hebben wij een onbegrensd, goddelijk potentieel. Maar als we niet oppassen, kunnen we zoals het verlepte tomatenplantje worden. We kunnen afdwalen van de ware leer en van het evangelie van Christus, en geestelijk ondervoed raken en verwelken door onszelf te onttrekken aan het goddelijke licht en de levende wateren van de eeuwige liefde en priesterschapsmacht van de Heiland.

Wie het priesterschap dragen en er niet voortdurend naar streven om het te eren door familieleden en anderen te dienen, zullen zijn als degenen die de zegeningen van de macht van het priesterschap niet ontvangen. Zij zullen zeker geestelijk verwelken omdat ze zichzelf de noodzakelijke geestelijke voeding, het licht en de macht van God in hun leven ontzegd hebben — zoals het tomatenplantje dat zo veel potentieel had, maar verwaarloosd werd en verwelkte.

Dezelfde priesterschapsmacht waarmee werelden, sterrenstelsels en het universum worden geschapen, kan en zou een onderdeel van ons leven moeten zijn, waarmee wij ons gezin, onze vrienden en onze buren steunen, sterken en tot zegen zijn — met andere woorden, om de dingen te doen die onze Heiland zou doen als Hij vandaag onder ons zou dienen.

Het belangrijkste doel van deze priesterschapsmacht is om ons tot zegen te zijn, ons te heiligen en ons te reinigen zodat wij en ons gezin — door priesterschapsverzegelingen aan elkaar verbonden — in de tegenwoordigheid van onze hemelse Ouders kunnen leven en deelnemen aan het wonderbare werk van God en Jezus Christus om voor altijd hun licht en glorie te verbreiden.

In dat verband had ik enkele maanden geleden de gelegenheid om deel te nemen aan de wereldwijde instructie voor leidinggevenden, Het gezin en de kerk sterken door het priesterschap, die op dvd beschikbaar is.

Deze instructie-dvd is in 66 talen vertaald. Er staat op hoe we door de macht van het priesterschap onszelf, ons gezin, en alle leden van de kerk tot zegen kunnen zijn en telkens nieuwe levenskracht kunnen geven.

Hij laat zien hoe we — mannen, vrouwen, kinderen; gehuwd, weduwnaar, weduwe, of alleenstaand; ongeacht onze omstandigheden — deel kunnen hebben aan de zegeningen van het priesterschap. De dvd bevat verschillende segmenten van 8–12 minuten waarin de sleutels, het gezag en de macht van het priesterschap worden uitgelegd en hoe die personen, gezinnen en de kerk tot zegen zijn.

Een bijzondere scène werd opgenomen in de uitermate kleine pionierswoning van mijn moeders overgrootmoeder, Mary Fielding Smith. Ze was de weduwe van Hyrum, de oudere broer van de profeet Joseph Smith. Door haar grote geloof in het priesterschap, vertrouwde ze als alleenstaande ouder op de macht van het priesterschap om haar kinderen in de liefde en het licht van het evangelie te laten opgroeien. Heden ten dage danken duizenden nakomelingen en getrouwe leiders en leden van de kerk haar voor haar geloof, moed en voorbeeld.

Deze nieuwe instructie in leidinggeven is nu voor iedereen beschikbaar op het internet op LDS.org (wwlt.lds.org). U kunt het bekijken op LDS.org of downloaden op uw computer, smartphone of tablet.

Het Eerste Presidium heeft ‘ringpresidiums en bisschappen [gevraagd] om de [gehele] dvd in één of meerdere ring- of wijkraadsvergaderingen te bekijken. Ring- en wijkraden dienen te bespreken hoe ze de leringen erin het beste kunnen toepassen. (Zie brief van het Eerste Presidium, 1 februari 2013.)

De inhoud zal leden in priesterschapsquorums, ZHV, zondagsschool, jongemannen, jongevrouwen (in het bijzonder degenen die zich op een zending voorbereiden) en in jeugdwerkvergaderingen, of in gecombineerde vergaderingen op de vijfde zondag, inspireren en motiveren. De leden van de raad kunnen daarna personen en ouders aanmoedigen om deze presentatie thuis te gebruiken. Broeders en zusters, deze wereldwijde instructie in leidinggeven is bedoeld voor ieder lid van de kerk. Ouders, bespreek en herhaal wat u leert en voelt met uw kinderen, en laat ze zelf kijken en hun gevoelens met u bespreken, zodat uw gezin door het priesterschap wordt gezegend.

Jezus heeft gezegd:

‘Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.’ (Johannes 7:37).

‘Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven’ (Johannes 4:14).

‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, […] hij zal het licht des levens hebben’ (Johannes 8:12).

Als iemand onder u het gevoel heeft dat uw geloof of getuigenis van het plan van uw hemelse Vader minder is dan het zou moeten zijn, wend u dan ten volle tot de Heiland. Laat zijn licht en levend water voor u en voor uw familie doen wat een klein beetje water en licht deed voor het verwelkte tomatenplantje waardoor het weer tot leven kwam.

Ik begon mijn toespraak met mijn verwondering uit te spreken over Gods schepping door middel van de macht van het priesterschap. Ik vraag me af, en ik veronderstel dat de meesten van u dat ook doen, of Gods macht om ons te instrueren en te zegenen ooit volledig begrepen zal worden. Ze is zo groot, zo verheven, zo wonderbaarlijk.

Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het priesterschap is een eeuwig beginsel, en bestaat al voor eeuwig bij God, en zal voor eeuwig blijven bestaan, zonder begin der dagen of einde der jaren.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], p. 112).

God heeft zijn macht vrijelijk gegeven aan een ieder die zijn priesterschap accepteert en eert, wat leidt tot de beloofde zegeningen van onsterfelijkheid en eeuwig leven.

Ik getuig dat het werk van Jezus Christus volbracht wordt door het priesterschap. Het is de macht waardoor onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon deze aarde hebben geschapen en het grote plan van geluk voor ons welzijn in werking hebben gesteld. Mogen we verstandig zijn en door de macht van het priesterschap van God ons eigen leven versterken, evenals ons gezin en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen. ◼