Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | “Dette er min gjerning og min herlighet”

“Dette er min gjerning og min herlighet”

April 2013 Generalkonferanse

Gud har fritt gitt sin kraft til dem som mottar og hedrer hans prestedømme, noe som fører til de lovede velsignelsene udødelighet og evig liv.

President Packer, vi ser alle frem til 98-versjonen av det fantastiske diktet. Hvilken storartet undervisning han ga oss.

For noen uker siden, på en kald, mørk vinternatt, så min hustru Barbara og jeg i ærefrykt opp mot himmelen. Millionene av stjerner virket usedvanlig lyse og vakre. Jeg slo opp i Den kostelige perle og leste igjen med undring hva Gud Herren sa til Moses: “Og verdener uten tall har jeg skapt, og jeg skapte også dem i min egen hensikt, og ved Sønnen, som er min Enbårne, skapte jeg dem” (Moses 1:33).

I vår tid har Hubble-teleskopet bekreftet omfanget av hva Moses så. Hubble-forskere sier at Melkeveien, som vår jord og sol bare er en liten del av, anslås å være bare én av over 200 milliarder lignende galakser. For meg er det vanskelig å forstå, umulig å fatte, så stort og så enormt er Guds skaperverk.

Brødre og søstre, den kraft som himmelen og jorden ble og blir skapt ved, er prestedømmet. De av oss som er medlem av Kirken, vet at kilden til denne prestedømskraft er Gud den allmektige og hans Sønn Jesus Kristus. Ikke bare er prestedømmet den kraft som himmelen og jorden ble skapt ved, men det er også kraften Frelseren brukte i sitt jordiske virke til å utføre mirakler, til å velsigne og helbrede de syke, til å bringe de døde til liv, og som vår Faders enbårne Sønn, til å tåle den uutholdelige smerten i Getsemane og på Golgata – og dermed oppfylle rettferdighetens lover med barmhjertighet og gi en altomfattende forsoning og overvinne den fysiske død ved oppstandelsen.

Det var nøklene til denne prestedømsmyndighet og den resulterende kraft han ga til Peter, Jakob og Johannes og hans andre apostler, slik at de kunne velsigne andre og binde i himmelen det som er bundet på jorden.

Prestedømmets kraft er en hellig og viktig gave fra Gud. Den er forskjellig fra prestedømsmyndighet, som er fullmakten til å handle i Guds navn. Fullmakten eller ordinasjonen gis ved håndspåleggelse. Prestedømmets kraft kommer bare når de som utøver det, er verdige og handler i samsvar med Guds vilje. Som president Spencer W. Kimball erklærte: “Herren har gitt til oss alle, som prestedømsbærere, en del av sin myndighet, men vi kan bare benytte himmelens krefter på grunnlag av vår personlige rettskaffenhet” (“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, mai 1976, 45).

I løpet av gjengivelsens strålende dager og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke i verden i dag, kom døperen Johannes; Peter, Jakob og Johannes; Moses, Elias og Elijah til jorden og gjenga gjennom profeten Joseph Smith alle prestedømmets myndighetsnøkler til Guds verk i disse siste dager.

Det er ved disse nøkler, denne myndighet og denne kraft at Jesu Kristi Kirke er organisert i dag, med Kristus som overhode, støttet av en levende profet, Thomas S. Monson, og assistert av behørig kalte og ordinerte apostler.

I vår himmelske Faders store prestedøms-begavede plan har menn det unike ansvar å forvalte prestedømmet, men de er ikke prestedømmet. Menn og kvinner har forskjellige, men like verdsatte roller. Akkurat som en kvinne ikke kan unnfange et barn uten en mann, så kan ikke en mann fullt ut utøve prestedømmets kraft for å etablere en evig familie uten en kvinne. Med andre ord, i et evig perspektiv er både formeringsevne og prestedømskraft delt av mann og hustru. Og som mann og hustru skulle en mann og en kvinne strebe etter å følge vår himmelske Fader. De kristne dyder kjærlighet, ydmykhet og tålmodighet skulle være deres fokus når de søker prestedømmets velsignelser for seg selv og sin familie.

Det er avgjørende for oss å forstå at vår himmelske Fader har gjort det mulig for alle sine sønner og døtre å få tilgang til prestedømmets velsignelser og bli styrket av dets kraft. Sentralt i Guds plan for hans åndebarn står hans egen erklæring: “Dette er min gjerning og min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv” (Moses 1:39).

I åpenbaringen gitt til profeten Joseph Smith i kapittel 81 i Lære og pakter, forklarer Herren at prestedømmets kraft skal brukes til å “styrk[e] de svake, løft[e] de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær” (vers 5)

“Og ved å gjøre disse ting, vil du gjøre det største gode mot dine medmennesker og gi større herlighet til ham som er din Herre” (L&p 81:4).

Når vi tenker på å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til vaklende knær, blir jeg minnet om en søt 7-åring som viste sin bestefar en liten tomatplante hun plantet av frø som en del av et skoleprosjekt i andreklasse.

Hun forklarte at av et lite frø ville det komme en plante. Og hvis planten fikk stell, ville det komme mange tomater på den, som hver ville ha mange frø.

Hun sa: “Og hvis alle disse frøene ble sådd og ble til flere tomater, og man plantet alle de frøene, ville man på et par sesonger få millioner av tomater.”

Alt sammen,” sa hun i forundring, “av ett lite frø.”

Men så sa hun: “Jeg drepte nesten planten min. Jeg lot den stå i et mørkt rom og glemte å vanne den. Da jeg husket planten, så den helt vissen og død ut. Jeg gråt fordi jeg tenkte på alle de millioner av tomater som aldri ville vokse.”

Hun fortalte så begeistret sin bestefar om “miraklet” som skjedde.

Hun forklarte: “Mamma sa at planten kanskje ikke var død. Kanskje alt den trengte var litt vann og litt lys for å bringe livet tilbake.

Hun hadde rett. Jeg ga planten litt vann og satte den i vinduet for å få lys. Og vet du hva?” spurte hun. “Den våknet til liv igjen, og nå vil den bli til millioner av tomater!”

Den lille tomatplanten, så full av muligheter, men så svekket og visnet på grunn av utilsiktet omsorgssvikt, ble styrket og gjenopplivet ved hjelp av litt vann og lys fra den lille jentas kjærlige og omsorgsfulle hender.

Brødre og søstre, som åndebarn av vår kjærlige himmelske Fader, har vi ubegrensede, guddommelige muligheter. Men hvis vi ikke er forsiktige, kan vi bli som den visne tomatplanten. Vi kan drive bort fra den sanne lære og Kristi evangelium og bli åndelig underernært og visne, etter å ha fjernet oss fra det guddommelige lys og levende vann av Frelserens evige kjærlighet og prestedømskraft.

De som har prestedømmet og ikke bestandig arbeider for å hedre det ved å tjene våre familier og andre, vil være som de som ikke mottar de velsignelser som ligger i prestedømmets kraft, og vil utvilsomt visne åndelig, etter å ha nektet seg de nødvendige åndelige næringsstoffer, lys og Guds kraft – omtrent som tomatplanten som var full av muligheter, men ble forsømt og visnet.

Den samme prestedømskraft som skapte verdener, galakser og universet, kan og bør være en del av vårt liv for å hjelpe, styrke og velsigne vår familie, våre venner og våre naboer – med andre ord, for å gjøre de tingene som Frelseren ville gjort om han virket blant oss i dag.

Det primære formål med denne prestedømskraft er å velsigne, helliggjøre og rense oss så vi kan leve sammen med vår familie i nærvær av våre himmelske foreldre, forenet ved prestedømsbesegling, for å delta i Guds og Jesu Kristi verk for alltid å utvide Deres lys og herlighet.

I denne hensikt fikk jeg for noen måneder siden anledning til å være med og lage en videobasert verdensomspennende opplæring for ledere kalt Styrk familien og Kirken gjennom prestedømmet.

Denne innovative og lærerike DVD-en er oversatt til 66 språk. Den forklarer hvordan prestedømmets kraft kan velsigne, vitalisere og revitalisere oss, vår familie og alle medlemmer av Kirken.

Den viser oss alle – menn, kvinner, barn, gifte, enker eller enslige, uansett hva våre omstendigheter er – hvordan vi kan få del i prestedømmets velsignelser. Det er flere segmenter på 8 til 12 minutter som forklarer prestedømmets nøkler, myndighet og kraft og hvordan det styrker enkeltpersoner, familier og Kirken.

En spesiell scene ble filmet i den svært lille pionerboligen til min mors oldemor, Mary Fielding Smith. Hun var enke etter Hyrum, profeten Josephs eldre bror. Som eneforsørger, ved hjelp av sin sterke tro på prestedømmet, benyttet hun seg av og stolte på denne kraften for å oppdra og velsigne sine barn i kjærlighet og evangeliets lys. I dag takker hennes etterkommere, tusenvis av trofaste ledere og medlemmer av Kirken, henne for hennes tro, mot og eksempel.

Denne nye lederopplæringen er nå tilgjengelig på Internett på LDS.org så alle kan se og oppleve den (wwlt.lds.org). Dere kan avspille den direkte fra LDS.org, eller dere kan laste den ned til datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet.

Det første presidentskap har bedt “stavspresidentskaper og biskopsråd om å sette av ett eller flere stavs- eller menighetsrådsmøter til å vise [hele] DVD-en. Stavs- og menighetsråd skulle drøfte hvordan de kan gjennomføre den undervisningen som presenteres” (Brev fra Det første presidentskap, 1. feb. 2013).

Innholdet vil inspirere og motivere medlemmer i prestedømsquorum, Hjelpeforeningen, Søndagsskolen, Unge kvinner, Unge menn (særlig dem som forbereder seg til misjon) og Primær, eller på fellesmøter 5. søndag. Rådsmedlemmene vil så kunne oppmuntre enkeltpersoner og foreldre til å bruke denne presentasjonen i sine familier. Brødre og søstre, dette er lederopplæring for alle medlemmer av Kirken. Foreldre, gjennomgå, del og snakk med barna om det dere lærer, la dem se på og gjøre det sammen med dere slik at deres familie kan bli styrket gjennom prestedømmet.

Jesus sa:

“Om noen tørster, han komme til meg og drikke” (Johannes 7:37).

“Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv” (John 4:14).

“Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal… ha livets lys” (Johannes 8:12).

Hvis noen av dere føler at deres tro eller vitnesbyrd om vår himmelske Faders plan er mindre enn dere vet det burde være, vend dere mer fullstendig til Frelseren. La hans lys og hans levende vann gjøre for dere og deres familie det litt vann og lys gjorde for å bringe livet tilbake til den svekkede tomatplanten.

Jeg begynte med undring og ærefrykt over Guds skaperverk ved prestedømmets kraft. Jeg står her og undrer på, trolig i likhet med de fleste av dere, om Guds evne til å undervise og velsigne oss noen gang fullt ut kan forstås. Den er så stor, så majestetisk, så mektig.

Joseph Smith sa: “Prestedømmet er et evigvarende prinsipp og har eksistert hos Gud i all evighet, det vil bestå i all evighet og er uten dagers begynnelse og års ende” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 104).

Gud har fritt gitt sin kraft til dem som mottar og hedrer hans prestedømme, noe som fører til de lovede velsignelsene som er udødelighet og evig liv.

Jeg vitner om at Jesu Kristi arbeid utføres ved prestedømmet. Det er den kraft som vår himmelske Fader og hans elskede Sønn skapte jorden ved, og iverksatte den store plan for lykke for vår skyld. Måtte vi være kloke og arbeide for å styrke oss selv, vår familie og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i kraft av Guds prestedømme. Det ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi navn. Amen.