Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ako nag-ampo nga ang Ginoo mopanalangin ug manalipod kaninyo, akong mga kaigsoonan. Hinaut nga ang Iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo kanunay.

Mga kaigsoonan, pagkanindot sa atong komperensya karon. Nahibalo ko nga mouyon kamo kanako nga ang mga mensahe makapadasig kaayo. Natandog ang atong mga kasingkasing, ug nalig-on ang atong mga pagpamatuod mahitungod niining balaan nga buhat samtang atong gibati ang Espiritu sa Ginoo. Hinaut nga atong mahinumduman ang atong nadungog niining milabayng duha ka adlaw. Ako moawhag kaninyo sa pagtuon sa mga mensahe kon kini maimprinta sa umaabut nga mga isyu sa magasin nga Ensign ug Liahona.

Among ipahayag ang among pasalamat sa matag usa nga namulong kanato, lakip usab niadtong mihalad sa mga pag-ampo. Dugang pa, ang musika makabayaw ug makapadasig kaayo. Gihigugma nato ang atong nindot nga Tabernacle Choir ug mopasalamat usab sa uban nga mihatag og musika.

Kami moapil sa pagpasalamat niadtong anaa sa kinatibuk-ang kapangulohan ug board sa Young Women, nga na-release kagahapon. Ang ilang serbisyo talagsaon ug ang ilang kamapahinunguron hingpit.

Kita mipaluyo, pinaagi sa pagpataas sa mga kamot, sa mga kaigsoonan nga gitawag sa bag-ong mga katungdanan atol niining komperensya. Gusto namo nga masayud sila nga naghinam-hinam kami nga makauban sila sa pagserbisyo sa kawsa sa Manluluwas.

Ang atong Simbahan anaa sa tibuok kalibutan, mga kaigsoonan. Ang atong mga miyembro makita sa tibuok kalibutan. Moawhag ko kaninyo nga mahimong maayong mga lumulupyo sa nasud nga inyong gipuy-an ug maayong mga silingan sa inyong komunidad, motabang sa uban nga lahi og relihiyon ingon man usab sa atong kaubanan. Hinaut nga magmatugtanon kita, mabination ug mahigugmaon usab, niadtong dili sama nato og tinuohan ug sumbanan. Ang Manluluwas nagdala dinhi sa yuta og mensahe sa gugma ug pakigdait sa tanang tawo. Hinaut nga mosunod kita sa Iyang ehemplo.

Ako nag-ampo nga unta masayud kita sa mga panginahanglan niadtong naglibut kanato. Dunay pipila, ilabi na diha sa kabatan-onan, nga makapasubo nga nalambigit sa drugas, imoralidad, pornograpiya, ug uban pa. Dunay mga nag-inusara, lakip ang mga biyuda ug mga biyudo, nga nangandoy sa pakig-uban ug pagpakabana sa uban. Hinaut nga andam kita sa pagtabang ug paghigugma kanila.

Nagpuyo kita sa panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga dunay daghang lisud nga mga hagit apan may nindot usab nga mga oportunidad ug mga rason sa pagmaya. Siyempre, may mga panahon nga makasinati kita og kasagmuyo, kasakit, ug gani mga trahedya sa atong kinabuhi. Apan, kon mosalig kita sa Ginoo, Siya motabang kanato sa atong kalisdanan, bisan unsa pa man kini. Ang Salmista mihatag niining kasiguroan: “Ang paghilak mopabilin sa kagabhion, apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.”1

Mga kaigsoonan, gusto ko nga masayud kamo nga mapasalamaton kaayo ko sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga gipahiuli niining ulahing mga adlaw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kini ang yawe sa atong kalipay. Hinaut magpaubos ug magmainampoon kita, may hugot nga pagtuo nga ang atong Langitnong Amahan mogiya ug mopanalangin sa atong kinabuhi.

Ako mosaksi ug mopamatuod kaninyo nga ang Dios buhi, nga Siya maminaw sa mga pag-ampo sa mapainubsanong kasingkasing. Ang Iyang Anak, ang atong Manluluwas ug Manununbos, nag-ingon sa matag usa kanato: “Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kon may magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, kaniya makigsalo ako.”2 Unta motuo kita niini nga mga pulong ug mopahimulos niini nga saad.

Sa pagtapos niining komperensya karon, gipangamuyo nako ang mga panalangin sa langit nganha sa matag usa kaninyo. Hinaut nga ang inyong mga panimalay mapuno sa kalinaw, panaghiusa, pagtinahuray, ug gugma. Hinaut nga mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo. Hinaut nga atong amumahan ang atong pagpamatuod sa ebanghelyo, aron mahimo kini ninyong proteksyon batok sa pagpanglingla ni Satanas.

Hangtud sa sunod natong panagkita sa unom ka bulan, ako nag-ampo nga ang Ginoo mopanalangin ug manalipod kaninyo, akong mga kaigsoonan. Hinaut nga ang Iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo kanunay. Salamat sa inyong mga pag-ampo alang nako ug alang sa tanang mga General Authority. Kami mapasalamaton kaayo ninyo. Sa pangalan sa atong Manluluwas ug Manunubos, nga atong giserbisyohan, nga mao si Jesukristo, ang Ginoo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

    Mubo nga mga sulat

    1. Salmo 30:5.

    2. Pinadayag 3:20.