Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | Než se sejdeme zas

Než se sejdeme zas

Duben 2013 Generální konference

Modlím se o to, aby vám Pán žehnal a podporoval vás, bratři a sestry. Kéž s vámi nyní i nadále zůstává Jeho zaslíbený pokoj.

Bratři a sestry, toto byla úžasná konference. Vím, že se mnou budete souhlasit, že všechna poselství byla inspirující. Pociťovali jsme Ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a upevňoval naše svědectví o tomto božském díle. Kéž si dlouho pamatujeme to, co jsme v těchto dvou dnech slyšeli. Naléhávám na vás, abyste tato poselství studovali ještě více do hloubky, až budou vytištěna v časopisech Ensign a Liahona.

Vyjadřujeme vděčnost každému, kdo k nám promlouval, stejně jako těm, kteří pronášeli modlitby. Také hudba byla povznášející a inspirující. Máme náš úžasný sbor Tabernaclu moc rádi a děkujeme i dalším, kteří nás svou hudbou potěšili.

Společně vyjadřujeme vděčnost za členky předsednictva a generální komise Mladých žen, které byly včera uvolněny. Odvedly vynikající službu a ve své službě byly naprosto oddané.

Pozvednutím ruky jsme vyjádřili podporu bratřím a sestrám, kteří byli během této konference povoláni do nových úřadů. Přejeme si, aby věděli, že se těšíme na naši společnou službu na Mistrově díle.

Jsme celosvětová Církev, bratři a sestry. Naši členové se nacházejí na celém světě. Nabádám vás, abyste byli dobrými občany v zemi, ve které žijete, a dobrými sousedy ve své obci; pomáhejte lidem jiné víry stejně jako lidem víry naší. Kéž jsme tolerantní vůči těm, kteří nesdílejí naše přesvědčení a naše měřítka, a jednejme s nimi laskavě a láskyplně. Spasitel přinesl na zemi poselství lásky a dobré vůle všem mužům i ženám. Kéž se vždy řídíme Jeho příkladem.

Modlím se o to, abychom si všímali potřeb lidí kolem sebe. Jsou mezi nimi lidé, zvláště mezi mladými, kteří se potýkají s tragickými neduhy v podobě drog, nemorálnosti, pornografie a tak dále. Jsou další lidé, kteří jsou osamělí, včetně vdov a vdovců, kteří touží po společnosti a zájmu druhých. Buďme vždy připraveni nabídnout jim pomocnou ruku a milující srdce.

Žijeme v době světové historie, kdy čelíme mnoha obtížným problémům, ale také máme ohromné příležitosti a mnoho důvodů k radosti. Samozřejmě přicházejí i chvíle, kdy zažíváme zklamání, zármutek, a dokonce i životní tragédie. Když však budeme vkládat důvěru v Pána, pomůže nám naše těžkosti překonat, ať jsou jakékoli. Žalmista poskytl toto ujištění: „Z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování.“1

Bratři a sestry, přeji si, abyste věděli, že jsem velmi vděčný za evangelium Ježíše Krista, jež bylo znovuzřízeno v těchto posledních dnech skrze Proroka Josepha Smitha. Je klíčem k našemu štěstí. Kéž jsme pokorní a naplnění modlitbou a máme víru v to, že náš Nebeský Otec nás může v životě vést a žehnat nám.

Vydávám vám osobní svědectví, že Bůh žije a že slyší modlitby pokorného srdce. Jeho Syn, náš Spasitel a Vykupitel, každému z nás říká: „Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dvéře, vejduť k němu.“2 Věřme těmto slovům a využívejme tohoto zaslíbení.

Na závěr této konference prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Kéž je váš domov naplněn pokojem, harmonií, ohleduplností a láskou. Kéž je naplněn Duchem Páně. Kéž neustále vyživujete a posilujete své svědectví o evangeliu, aby pro vás mohlo být ochranou před týráním Satanem.

Modlím se o to, aby vám v následujících šesti měsících, než se opět sejdeme, Pán žehnal a podporoval vás, bratři a sestry. Kéž s vámi nyní i nadále zůstává Jeho zaslíbený pokoj. Děkuji vám za vaše modlitby v prospěch můj i v prospěch všech generálních autorit. Jsme za vás hluboce vděčni. Ve jménu našeho Spasitele a Vykupitele, kterému sloužíme, a to Ježíše Krista, našeho Pána, amen.

Left
Ukázat odkazySkrýt odkazy

    Odkazy

    1. Žalm 30:5.

    2. Zjevení 3:20.