Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Tot we elkaar weerzien

Tot we elkaar weerzien

April 2013 Algemene conferentie

Ik bid dat de Heer u zal zegenen en behouden, broeders en zusters. Moge de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd.

Broeders en zusters, wat hebben we een heerlijke conferentie gehad. Ik weet zeker dat u het met me eens bent dat de boodschappen inspirerend waren. Ons hart is geraakt, ons getuigenis van dit goddelijke werk is gesterkt omdat we de Geest van de Heer hebben gevoeld. Mogen wij ons nog lang herinneren wat we de afgelopen twee dagen hebben gehoord. Ik spoor u aan om de boodschappen nader te bestuderen in de komende uitgaven van de Ensign en de Liahona.

Wij spreken onze dank uit aan ieder die tot ons heeft gesproken of een gebed heeft uitgesproken. De muziek was ook opbouwend en inspirerend. We houden van ons geweldige Tabernakelkoor en danken ook alle anderen die muziek ten gehore hebben gebracht.

We spreken samen onze dank uit voor de leden van het algemeen presidium en het algemeen bestuur van de jongevrouwen, die gisteren zijn ontheven. Hun inzet was uitnemend, hun toewijding volledig.

We hebben ook met opgestoken hand broeders en zusters steun verleend die deze conferentie een nieuwe functie hebben gekregen. We laten hen weten dat we ernaar uitkijken om met hen samen te werken in dienst van de Meester.

Wij zijn een wereldwijde kerk, broeders en zusters. Onze leden zijn verspreid over de hele wereld. Ik spoor u aan om een goede burger te zijn van het land waar u woont, en een goede buur in uw gemeenschap, die niet alleen onze medekerkleden de hand reikt, maar ook mensen van andere godsdiensten. Mogen wij andere mensen die onze geloofsovertuiging en onze normen niet delen tolerant, vriendelijk en liefdevol behandelen. De Heiland bracht alle mensen op aarde een boodschap van liefde en welwillendheid. Mogen wij altijd zijn voorbeeld volgen.

Ik bid dat wij ons altijd bewust mogen zijn van de noden van de mensen om ons heen. Vooral onder jonge mensen zijn velen helaas betrokken bij drugsgebruik, onzedelijk gedrag, pornografie enzovoorts. Er zijn eenzame mensen, onder meer weduwen en weduwnaars die verlangen naar het gezelschap en de goede zorgen van andere mensen. Mogen wij altijd klaarstaan om ze een helpende hand en een liefhebbend hart te bieden.

Wij leven in een tijdperk van de wereldgeschiedenis waarin er veel grote problemen bestaan, maar ook grote kansen, en redenen om ons te verheugen. Natuurlijk zijn er tijden waarop we teleurstelling of hartzeer ondervinden, of misschien zelfs drama’s meemaken. Maar als wij ons vertrouwen in de Heer stellen, zal Hij ons door onze moeilijkheden heen helpen, wat die ook mogen zijn. De psalmist heeft ons deze verzekering gegeven: ‘Des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.’1

Broeders en zusters, ik wil u zeggen hoe dankbaar ik ben voor het evangelie van Jezus Christus dat in deze laatste dagen door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld. Het is de sleutel tot ons geluk. Mogen wij nederig zijn, veel bidden en het geloof hebben dat onze hemelse Vader ons kan leiden en zegenen.

Ik getuig tot u dat ik weet dat God leeft, en dat Hij de gebeden hoort die uit een nederig hart komen. Zijn Zoon, onze Heiland en Verlosser, heeft gezegd: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen.’2 Mogen wij die woorden geloven en gebruik maken van die belofte.

Tot besluit van deze conferentie smeek ik hemelse zegeningen over ieder van u af. Moge uw huis vervuld zijn van vrede, harmonie, hoffelijkheid en liefde. Moge het vervuld zijn van de Geest van de Heer. Moge u uw getuigenis van het evangelie voeden, opdat het u zal beschermen tegen de slagen van Satan.

Tot wij elkaar over een half jaar weerzien, bid ik dat de Heer u zal zegenen en behouden, broeders en zusters. Moge de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd. Ik dank u voor de gebeden die u uitspreekt voor mij en alle andere algemene autoriteiten. Wij zijn u erg dankbaar. In de naam van onze Heiland en Verlosser die wij dienen, namelijk Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen

    Noten

    1. Psalmen 30:5.

    2. Openbaring 3:20.