Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻEpeleli 2013 | Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai

Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai

ʻEpeleli 2013 Konifelenisi Lahí

ʻE kāinga, ʻoku ou lotua ʻe tāpuekina mo tauhi kimoutolu ʻe he ʻEikí. ʻOfa ke nofoʻia kimoutolu ʻe he melino kuó Ne talaʻofa maí ʻi he ʻahó ni pea maʻu ai pē.

Siʻi kāinga, kuo tau fai ha konifelenisi nāunauʻia. Mahalo ʻoku mou tui tatau pē mo au naʻe fakalaumālie e ngaahi pōpoakí. Kuo ongo ki hotau lotó pea kuo fakamālohia ʻetau fakamoʻoni ki hono fakaʻotua ʻo e ngāué ni, ʻi heʻetau ongoʻi e Laumālie ʻo e ʻEikí. ʻOfa ke tau manatua fuoloa e ngaahi meʻa kuo tau fanongoa he ongo ʻaho ʻe ua ne toki ʻosí. ʻOku ou tapou kiate kimoutolu ke mou ako lahi ange ki he ngaahi pōpoakí ʻi hono paaki atu he makasini ko e Ensign mo e Liahoná.

ʻOku mau fakamālō ki he kau leá pea mo kinautolu ne fai e lotú. ʻIkai ngata ai, naʻe fakafiefia mo fakalaumālie foki ʻa e hivá. ʻOku tau ʻofa ʻi heʻetau Kuaea Tāpanekalé pea ʻoku tau fakamālō ki he niʻihi kotoa pē ne nau fai e hivá.

ʻOku tau kau fakataha ʻi hono fakahaaʻi ʻetau houngaʻia ki he kau palesitenisī mo e poate lahi ʻa e Kau Finemuí ne tukuange ʻaneafí. Kuo makehe pea kakato ʻenau mateakí.

Kuo tau poupou ʻaki ʻetau hikinimaʻi ʻa kinautolu kuo ui ki ha ngaahi lakanga foʻou ʻi he konifelenisí ni. ʻOku mau fakaʻamu ke nau meaʻi ʻemau ʻamanaki fiefia atu ke kau fakataha mo kinautolu ʻi he ngāue ʻa e ʻEikí.

ʻE kāinga, ko ha Siasi fakaemāmani lahi kitautolu. ʻOku ʻi ai hotau kāingalotu ʻi he tapa kotoa ʻo e kolopé. ʻOku mau naʻinaʻi atu ke mou hoko ko ha kau tangataʻifonua lelei ʻi he ngaahi puleʻanga ʻoku mou nofo aí mo ha kaungāʻapi lelei ʻi homou tukui koló, ʻo tokoni kiate kinautolu ʻi he ngaahi tui fakalotu kehé kae pehē kiate kinautolu ʻoku tau kau fakatahá. ʻOfa ke tau faʻa kātaki, mo angalelei pea angaʻofa kiate kinautolu ʻoku ʻikai ke tatau ʻetau tuí mo ʻetau tuʻunga moʻuí. Naʻe ʻomi ʻe he Fakamoʻuí ha pōpoaki ʻo e ʻofa mo e melino ki he kakai kotoa pē ʻo e māmaní. ʻOfa ke tau muimui maʻu pē ki Heʻene sīpingá.

ʻOku ou lotua ke tau ʻiloʻi e fie maʻu ʻa e niʻihi kehé. ʻOku ʻi ai ha niʻihi kei talavou ʻoku nau moʻua he faitoʻo konatapú, angaʻulí, ponokalafí mo e alā meʻa peheé. ʻOku ʻi ai ha niʻihi ʻoku tuēnoa mo taʻelata, kau ai ha kau uitou pea ʻoku nau fie maʻu e takaua mo e feohi ʻa e niʻihi kehé. ʻOfa ke tau mateuteu ke tokoniʻi kinautolu ʻi he loto ʻofa.

ʻOku tau moʻui ʻi ha taimi ʻo e hisitōliá ʻoku lahi fau ai e ngaahi faingataʻá pea mo e ngaahi faingamālie maʻongoʻongá mo e ʻuhinga ke tau fiefia aí. ʻOku ʻi ai foki ha ngaahi taimi ʻoku tau aʻusia ai ʻa e ʻamanaki taʻehokó, loto mamahí mo e faingataʻá ʻi heʻetau moʻuí. Neongo ia, kapau te tau falala ki he ʻEikí, te Ne tokoniʻi kitautolu ʻi hotau faingataʻaʻiá, neongo pe ko e hā. Naʻe ʻomi ʻe he Tangata Sāmé ʻa e fakapapaú ni: “Kapau ʻe ʻi ai ha tangi ʻi he poó, ʻe ʻi ai ʻa e fiefia ʻi he pongipongí.”1

ʻE kāinga, ʻoku ou fakaʻamu ke mou meaʻi ʻeku houngaʻia moʻoni koeʻuhí ko e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisi kuo toe fakafoki mai he ngaahi ʻaho fakaʻosí ni ʻi he Palōfita ko Siosefa Sāmitá. Ko e hala ia ki heʻetau fiefiá. ʻOfa ke tau loto fakatōkilalo mo faʻa lotu pea tau tui ʻe tataki mo faitāpuekina kitautolu ʻe heʻetau Tamai Hēvaní.

ʻOku ou fai atu ʻeku fakamoʻoni fakatāutaha ʻoku moʻui ʻa e ʻOtuá pea ʻokú Ne fanongoa e lotu ʻa kinautolu ʻoku loto fakatōkilaló. Ko Hono ʻAló ʻa hotau Fakamoʻuí mo e Huhuʻí, kuó Ne folofola mai: “Vakai ʻoku ou tuʻu ʻi he matapaá mo tukituki: kapau ʻe fanongo ʻe ha taha ki hoku leʻó, mo toʻo ʻa e matapaá, te u hū atu kiate ia pea te ma keinanga fakataha mo au.”2 ʻOfa ke tau tui ki he ngaahi leá ni pea tau fakaʻaongaʻi lelei e talaʻofá ni.

ʻI heʻetau fakaʻosi e konifelenisí, ʻoku ou kolea e ngaahi tāpuaki ʻo e langí ke ʻiate kimoutolu takitaha. ʻOfa ke fonu homou ʻapí ʻi he melinó, maʻumaʻulutá, tokaʻí pea mo e ʻofá. ʻOfa ke nofoʻia ia ʻe he Laumālie ʻo e ʻEikí. ʻOfa ke mou tanumaki mo fakatupulaki hoʻomou fakamoʻoni ki he ongoongoleleí ke nau maluʻi kimoutolu mei he ngaahi ʻahiʻahi ʻa Sētané.

ʻE kāinga, ʻoku ou lotua ʻe tāpuekina mo tauhi kimoutolu ʻe he ʻEikí kae ʻoua ke tau toe fakataha mai ʻi ha māhina ʻe ono mei heni. ʻOfa ke nofoʻia kimoutolu ʻe he melino kuó Ne talaʻofa maí ʻi he ʻahó ni pea maʻu ai pē. ʻOku ou fakamālō atu ʻi hoʻomou lotua aú pea mo e Kau Taki Māʻolungá kotoa. ʻOku mau houngaʻia moʻoni ʻiate kimoutolu. ʻI he huafa ʻo hotau Fakamoʻui mo e Huhuʻi ʻoku tau tauhí, ‘a ia ko e ʻEiki ko Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá

    Maʻuʻanga Fakamatalá

    1. Saame 30:5.

    2. Fakahā 3:20.