Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Ngaira Natin Tamara are i Karawa Aine

Ngaira Natin Tamara are i Karawa Aine

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Ngkai ngaira natin te Atua aine, ti kakawaki ao ni kaokoro n arora ao n ara namakin. Ao e ngae ngke e kakawaki tabera—ibukina bwa ti kakawaki

Ni katoa wiiki, kairake n ataeinaine ni kabane n te aonaaba a kaokioka aia botoniango Kairake n Ataeinaine. ni katoa tai are I ongo taeka aikai, “Ngaira naati aine iroun Tamara are i Karawa, ae E tangiriira, ao ti Tangiria,”1, E kamatoa te Tamnei nakoiu bwa a koaua. Tiaki ti kamatoakin kinakira—antai ngaira—ma kakoauan naba ae antai ngaira. Ngaira bon nati aine iroun temanna ae rietata.

N aaba ao ni kaontenanti nako, I kaitibo ma kairake n ataeinaine aika onimakinaki, atatai, kaonaki ma te oota, n rikirake ni mwakuri ni korakora ao n taian kakatai, are iai aia onimaki ae itiaki ao ni bebete. A tamaroa. Taan kawakin berita aika a tabu aika “a riki bwa taan kakoaua ibukin te Atua n tainako ao ni bwaai nako, n taabo nako ake kam nako iai.”2 A kinaia bwa antai ngaia ao iai tabeia ae kakawaki ibukin katean aba n uean te Atua.

Ngke I mena n te kuura ae rietata, Ngai te membwa n ana Botaki ni Mwaie BYU ae Tabangaki. Te tiamwa teuana, ara kurubu e reke ana tai ni karoko te mition i Eurobe. Bon te tiamwa ae kanganga nakoiu ibukina bwa e a tia tamau ni motirawa. Ngke ti mena i Tikaoteran, I namakina te maroa ao ni moanna ni bwarannano. Ti mwaie n te tairiki anne n te umwantabu, ao imwiin ara kamataku, ti kawara te tabo are kaan ma mweengan te mition. Ngke I nakonako nakon te mweenga anne, I noora te atibu ae katokaaki inanon te onaroka ae tararuaki raoi mai irarikin te mataroa. Iaona I wareka te taeka, “Ike ko mena iai, karaoa raoi tabem.” N te tai anne taeka aikanne a rin i kabin nanou, ao I namakinna bwa e roko mwakan karawa n anganai te rongorongo. I ataia bwai kinaki iroun te Tama are i Karawa ae tatangira. I namakinna bwa I aki maroa. I tei inanon te onaroka ma raninmatau ae wanako. “Ike ko mena iai, karaoa raoi tabem.” Te rongorongo ae bebete anne e kabooua au taratara bwa Tamara are i Karawa e ataai ao iai ana babaire ibukin maiu, ao te tamnei are I namakinna e buokai ni kaota bwa e kakawaki tabeu.

Imwiina, I reiakinna bwa te taeka aei e a tia ni kaunga te burabeti David O. McKay ngke e karaoa ana mwakuri ni mitinare i Tikaoteran. E a tia n nooria iaon te atibu n te kateitei n te tai ae kabwara nano ni maiuna ao n ana tai ni mitinare, ao taeka a taetae nakoina. Ririki ake imwiina, ngke a uruaki te kateitei anne, e karaoa ana babaire ni karekea te atibu ao ni katoka n te onaroka ni mweengan te mition. 3

Ngkai ngaira natin te Atua aine, ti kakawaki ao ni kaokoro n arora ao n ara namakin. Ao e ngae ngke e kakawaki tabera—ibukina bwati kakawaki. Ara anganano ni katoa bong n tararua, n reirei ao tabeakinaia tabeman e taraa ni kabotu, kerikaki, kanganga, ao akea uaana n tabetai, ao ngkai ti uringa te moan rain anne n aia botoniango Kairake n Ataeinaine—“Ngaira natin te Atu aine, are E tangiriira”—e na karaoa te bitaki ni kabane n ara kaeka ao n ara reitaki.

Tinau ae kakateke ae 92 ana ririki ni maiu e a tia ni motirawa. E kitana te maiu aei n aron ae maiu—ma te karaurau. Maiuna tiaki aron are e baireia. Buuna, tamau, e mate ngke 45 ana ririki, ni kitanna ma teniman natina—ngai ao mwaaneu ake uoman. E maiu 47 ana ririki n akea buuna. E boutokaia ana utu n nakoana n tia reirei n te bong anne ao e kaira te reirei n te biaano n te tairiki. E tararua raoi tamana ae e a kara, tibu te unimwaane, are e maeka irarikira. E na kakoaua bwa ngaira ni kabane ti na bane n reirei. Ni bon koauana, e iangoia raoi bwa ti aonga n riki bwa “taan anganano.”Ao e aki kona ni ngurengure. E kawakin ana berita aika tabu, ao ibukina bwa e karaoia, e wetea mwaakan karawa bwa e na kakabwaia mweengara ao ni kanakoi kakai. E onimakina mwaakan te tataro, nakoanibonga, ao berita aika tabu. E kakaonimaki n ana ibuobuoki nakon te Uea. Ana anganano ae matoatoa e boutokaira, ngaira natina. Angin te tai e kaokioka nakoira ana botoniango bwa te Uea E kabaeaki ngkana ti karaoa are E taku, ma ngkana ti aki karaoa are E taku, akea ara berita.”4 Anne bon ana botoniango, ao e ataia bwa e koaua. E ataia bwa tera ae nanonaki bwa te tia kawakin berita aika tabu. E aki kinaaki n te aonaaba. E aki tangira anne. E ataia bwa antai ngaia ao ngkoe antai. Ni koauana, e kona n taekinaki iai tinau bwa e karaoa raoi tabena.

N aine ao n tina, Beretitenti Gordon B. Hinckley e taekina n te taina:

“Ti na riai n aki mwaninga korakoraia aine. …Bon tiina ae a katea te tamnei n te mweenga. Bon aia kairiri tiina are a na rootaki iai maiun natiia. …Bon tiina ake a reireia ataei n tataro. … Bon tiina ae a nabeakiniia ao ni kaikawaiia n ana kawai te Uea. Aia anainano e rangin ni korakora. …

“… Boni ngaia taan karika te maiu. Boni ngaiia taan nabeakiniia ataei. Boni ngaiia taan reireiniia kairake n ataeinaine. Boni ngaiia raora aika a rangin kakawaki. Boni ngaiia raora ni mwakuri ni katean uean te Atua. Ai korakorara tabeia, ai kamimira aia anganano.”5

Ngaia e kanga te tina ao te karo ni karinna inanon natina te aine te koaua ae akea tokina bwa ngaia bon natin te Atua aine? Ti na kanga ni buokia ni kitana te aonaaba ao n rin inanon aba n uean te Atua?

N te aonaaba ae katabetabe kairake n ataeinaine a kainnanoia aine ao mwaane n “riki bwa taan kakoaua ibukin te Atua n taai nako ao ni bwaai nako, ao n taabo nako.”Akea ngkoa kakawakin aei nakon ae ngkai. Kairake n ataeinaine a kainnanoia tiina ao taan reirei are a kaota nakoaia n tina. Tiina, am reitaki ma natim te aine e rangin kakawaki, ao am katooto naba. Ko kanga n tangira ao ni karinea tamana, a na nakoanibonga, ao mwiokoana ae tabu e na kaota ao tao ni katamaroa anuan ao katein natim te aine.

Tera te tabe anne ae ti riai ni bane “ni karaoia”? “Te Utu: Te Katanoata nakon te Aonaaba” e oota:

“Man te baire mai karawa, kaaro a na tararuaia aia utu inanon te tangira ao te tamaroa ao tabeia bwa a na katauraoi kainnano ibukin maiuia ao katanakiia aia utu. Tiina a katabeaki ibukin nabeakinaia natiia. Ni katabeaki aika a tabu aikai, kaaro ao tiina a kantaningaaki bwa a na ibuobuoki imarenaia n aron ae toaia ni koaua. …

Ti kauringiia aomata ake a urua tuan te itiaki, ake a bwainikiriniia buuia ke natiia, ke ake a aki kona ni kakoroi mwiokoaia n aia utu bwa n te bong teuana a na bukina imatan te Atua.”6

N te aro ni bootaki n ana tai Moomon, e bwaebwaeti bwa aine a rawebwaiaki ni baika a kakawaki man onoti iaon bwaai nako—tamaroaia ao itiakiia.7

Ao riki, I kabooua te wewete ibukin te oki nakon te tamaroa. Te tamaroa bon korakoran ao mwaakan natin te Atua aine. E na tera aron te aonaaba ngkana te tamaroa—te katei n iango ao aroaro ae boboto iaon kainibaire aika a rietata n raonaki ma te itiaki8—a manga kaokaki inanon ara bootaki n aron ae kainibaire ae moan kabanea n rietata? Ngkana aroaro aika aki riai, tamnei aika tangako, ao keerikakin te bwainikirinaki, e na mwaiti mare aika a na uruaki, maiu ae rootaki, ao uruaki n nano? Taan kareke rongorongo a na karinea ao ni kariaia nakon totokoan ke kakeerikakan kakawakia natin te Atua aine? Ngkana aomata ni kabane a oota raoi ni kakawakin te taeka aei “Ngaira natin te Atua aine, are E tangiriira,” a na kanga aine n iangoaki ao ni karineaki?

Tabeua te ririki n nako, ngke e a kaan tia katean te tienta ni maungatabu, I rin inanon te kateitei ae tabu aei iaan barantana ma bwarau ao matau kiraati, n tauraoi ni waekium te kaabete are e buokia buu n kanimmwa. Ike e tei iai te biubete bon te turakita ae uarereke ni kaitiaka te baareka, are nanona bwa e a matenten te baareka n te kateitei aei, ao ngke e a tia ni baireaki, e karaoaki aon te kaabete. Tabeu bwa n na waekium. Ao ngai are I a waekium ao ni waekium ao ni waekium. Imwiin tenibong te bong, te waekium are I uotia mani mweengau e aki mwakuri.

Te bwakantaai imwaain te moan maungatabu ni kabuta inanon te kateitei ae kakateke, ae boou aei, e weteai buu. E nang moanna ni kanimwa mwakoron te kabanea ni kaabete—iaan te tabo n taetae aei.

E titiraki, “I kan koroboki mai bukin te kaabete aei. Tera ae N na koreia?”

Ao I taku, “Tii korea te kibu man te boki ae tabu iaona—“Motiaea 18:9: ‘N riki bwa te [ti] kakoaua ibukin te Atua n taai nako ni bwaai nako, ao n taabo nako.’”

N te tai ae kanganga, anne te bwai ae a karaoia kairake n ataeinaine ao aine ni kabane man te Ekaretia aei. Bon taan anai nano ibukin te raoiroi n te aonaaba. A tamaroa ao n tau, n rabakau ao ni mwamwakuri. A tei bwa taani kakoaua ibukin te Atua. A karaoa te bitaki ibukina bwa a kaokoro. A kiaraoa raoi tabeia.

Ririki aika a nako, ngke I waekium te kaabete—ni kataia ni karaoa raoi tabeu ae uarereke—I aki ataia bwa n te bong teuana N na tei iaon waeu n toua te kaabete iaan te tabo n taetae aei.

N te bong aei ngkai natin te Atua te aine, I tei bwa te tia kakoaua bwa e maiu te Atua. Iesu bon te Kristo. Bon te tia kabooira. Bon man rinanon Ana, karea ni kamaiu bwa n te bong teuana N na manga oki ni maeka ma Ngaia—ni kakoauaki, n te itiaki, ao ni kabaeaki bwa te utu ae akea tokina. N na neboia n aki toki n rikiu ae ngai te aine, te buu aine, ao te tina. N na kakaitau ibukin ana kakabwaia te Tama are i Karawa ibukiu ao au reitaki ma natin te Atua aine aika a mwaiti ni kabuta te aonaaba. I kakoaua bwa ti kairaki iroun ana burabeti te Atua, Beretitenti Thomas S. Monson, ao I kakataiu ibukiia mwaane aika a tamaroa, ake mwaakaia n nakoanibonga e kakabwaia maiu. Ao N na aki toki ni kakaitau ibukin te korakora are I karekea rinanon mwaakan ana mwakuri ni kamaiu te Tia Kamaiu ngkai I kekeiaki ni “karaoa raoi tabeu.” N aran Iesu Kristo, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iaiKaraba te Tabo are kawakinaki iai

  Bwaai aika a na taraaki

  1. Young Women Personal Progress (boki, 2009), 3.

  2. Motiaea 18:9.

  3. Tara Matthew O. Richardson, “‘What E‘er Thou Art, Act Well Thy Part’: John Allan’s Albany Crescent Stone,” Journal of Mormon History, vol. 33 (Fall 2007), 31–61; Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to the World, Prophet of God (1986), 45.

  4. Doctrine and Covenants 82:10.

  5. Gordon B. Hinckley, “Standing Strong and Immovable,” Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 10, 2004, 21.

  6. “The Family: A Proclamation to the World,” Ensign or Liahona, Nov. 2010, 129.

  7. See Moroni 9:9.

  8. See Young Women Personal Progress, 70.