Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Hum Hamare Swarg ke Pita ki Putriyaan Hai

Hum Hamare Swarg ke Pita ki Putriyaan Hai

April 2013 Maha Sammelan

Parmeshwar ki putri hone ke naate hum apne paristhitiyon aur anubhavon se vichitra aur alag hai. Aur phir bhi hamare bhumika avashyak hai—kyunki hum avashyak hai.

Har hafte duniya bhar ki jawaan mahilaaen Jawaan Mahilaaon ka vishay dohraati hai. Chaahe jo bhi bhaasha mein ho, har samay jab main in vaani ko sunnta hoon, “Hum hamare Swarg ke Pita ki putriyaan hai, jo humse prem karta hai, aur hum Unse prem karte hai,” 1Aatma mere aatma ko bataata ki yeh sab sach hai. Yeh sirf hamare pehchaan—hum kaun hai—ka ikraar nahin magar ek swikriti bhi hai ki hum kin ke putriyaan hai. Hum ek unnat vyakti ke putriyaan hai!

Har ek desh aur har ek mahadesh mein, main nidar, saaf bolne waali jawaan mahilaaon se milti hoon, jo raushni se bhari, kathin kaam aur chunaotiyon ko jheli hui mahilaaen, jo shudh aur saral vishwaas rakhti hai. Weh shudh hai. Main ayse jawaan mahilaaon se milti hoon jo shudh aur shaant rup se mazboot vaada nibhane waale hai jo “Parmeshwar ke saakshi ke rup mein sadeo, sabhi baaton mein, chaahe jahan bhi tum ho, khade hona chahate ho.”2 Weh jaantein hai ki woh kaun hai aur unhe mahatvapurn kaarye hai karne ko Parmeshwar ke raajye ko banane mein.

Jab main kolaj mein thi, main BYU International Folk Dancers ki sadasye thi. Ek garmi ke samay me, ek dal ko saobhaagye mila Europe ke missions mein ghumne ka. Yeh ek kathin samay tha mere liye kyunki thode mahine pehle mere pita achanak guzar gaye. Jab hum Scotland mein the, mujhe khaaskar akelapan mahesoos hua aur bahut niraasha bhi. Hum us raat chapel mein naachne, ke baad hum bagal mein pados ke mission home chale gaye. Jab main home ki or jaa rahi thi, mainne ek patthar dekha jo ke sundar bagiche mein rakha tha darwaze ke paas. Uspar likha tha, “Jo bhi tum ho, apni bhumika achchi se nibhaao.” Us samay mujhe laga ki mere dil ki gehraai tak pahunche, aur mainne swarg ke shakti ko mahessos kiya aur mujhe ek sandesh ko diya. Main jaanti thi ek pyaar karne waale Swarg ke Pita mujhe jaante the. Mainne utna akelapan nahin mehsoos kiya. Main roti hui us bagiche mein khadi rahi. “Jo bhi tum ho, apni bhumika achchi se nibhaao.” Yeh saadharan waakye ne mujhe maya samajha diya ki Swarg ke Pita mujhe jaante hai aur mere jiwan ke liye ek yojna banaya hai Usne aur main jo aatma ko mehsoos kar rahi thi ne mujhe samjhaya ki meri bhumika avashyak hai.

Baad mein mainne seekha ki yahi waakye ne bhavishyevakta David O. McKay ko protsaahit kiya tha jab woh Scotland mein prachaarak the. Usne yeh ek imaarat par ek patthar par likhe dekha tha apne jiwan mein aur apne mission mein niraasha ke samay, aur yeh shabd ne unhe prerna di thi. Saalon baad jab imaarat ko ukhaada jaa raha tha, usne koshish ki patthar ko paane ki aur phir use mission home ke bagiche mein rakh diya.3

Parmeshwar ki putri hone ke naate hum apne paristhitiyon aur anubhavon se vichitra aur alag hai. Aur phir bhi hamare bhumika avashyak hai—kyunki hum avashyak hai. Har din ka hamara auron ka poshan karne ka, shiksha dene, aur dosron ki dekhbhaal karne ka yogdaan shaayad chota, halka, kathin, kabhi kabhi sharam aayengi, aur phir bhi hum Jawaan Mahilaaon ke vishay ka pehla lain yaad karenge—“Hum hamare Swarg ke Pita ki putriyaan hai, jo humse prem karta hai” —yeh hamare rishton aur jawaab mein bahut antar laaega.

Haal hi mein meri 92-saal ki maa guzar gayi. Usne is maranshil jiwan ko waise hi choda jaise woh use jeeti thi—shaant se. Uska jiwan woh nahin tha jo usne tay kiya tha. Uska pati, mere pita, guzar gaye the jab woh 45 ka tha, maa ke saath teen bachchon ko chodkar—main aur mere do bhaai. Woh 47 saal ek vidhwa ka jiwan bitaai. Usne hamare parivaar ko paalne ke liye din mein skool padhaayi aur raat ko piano bajana sikhaya. Woh apne budha ho rahe pita, mere nana, ki dekhbhaal ki, jo pados mein rehta tha. Usne yah dekha ki ham sab ko kolej ki padhaai prapt hui. Sahi mein, usne yeh chaaha taaki hum bhi “haath bata sake.” Aur woh kabhi shikayat nahin ki. Usne apne vaado ko nibhaya, aur is kaaran, usne swarg ke shaktiyon ko paaya hamare ghar ko ashirvaad dene aur kabhi kabhi chamatkaar karne. Woh prarthna, purohiti, aur covenant ke vaadon ki shakti par nirbhar thi. Woh Prabhu ki apne sewa mein vishwaasi thi. Uska tikaau shraddha ne hamein, uske bachchon ko, sahi raaste par rakha. Woh aksar dharamshaatra ke waakye ko dohraaya: “Main, Prabhu, bandha hoon jab tak tum mera kaha maano; magar jab tum mera kaha nahin maanoge, tumhaare paas koi vaada nahin.”4 Yah uska aadarsh tha, aur woh jaanti thi yeh sach hai. Woh jaanti thi vaade ko nibhana kise kehte hai. Use duniya ne kabhi nahin jaana. Woh yeh nahin chahati thi. Usne jaana ki wah kuon thi aur kis-Parmeshwar ki putri thi .Vaastav mein, meri maa ke liye yeh kaha jaa sakta hai ki usne apni bhumika achchi tarah nibhaai.

Mahilaoun aur maataoun se, Pradhaan Gordon B. Hinckley ne kabhi kaha tha:

“Hamein mahilaaon ke shakti ko kabhi bhulna nahin chahiye. … Maataaen hai jo apne bachchon ke jiwan ko prabhaawit karti hai. … Maataae hai jo unki dekhrekh karti aur unhe Prabhu ke raaste par chalna sikhati hai. Unke prabhaao uttam hote hai. …

“…Weh jiwan dene waali hoti hai. Weh bachchon ki dekhbhaal karne waali hoti hai. Weh jawaan mahilaoun ke shikshak hoti hai. Woh sabse zaroori saathi hoti hai. Woh Parmeshwar ka raajye banane mein hamare saath-kaam karne waali hoti hai. Kitna mahaan hai unki bhumika hai, kitna badhiya unka yogdaan.”5

To kaise ek maa aur pita apne priye putri ko yeh shaandaar aur anant sachchaai dega ki woh Parmeshwar ki putri hai? Kaise hum uski madad karein duniya ko chodne mein aur achchi tarah Parmeshwar ke raajye mein aane mein.

Naetik aadarshon ke kam hone waali duniya mein, jawaan mahilaaon ko mahilaaon aur purshon ki zaroorat hai “Parmeshwar ke saakshi ke rup mein sadeo, sabhi baaton mein, chaahe jahan bhi tum ho, khade hona chahate ho.” Kabhi yeh utna zaroori raha hai jitna abhi hai. Jawaan mahilaaon ko maataon aur unhe vishwasniye salaahkaaron ki zaroorat hai aadarshon ka uddharan dene ke liye. Kaise tum uske pita ko pyaar aur aadar karti ho, uske purohiti, aur uske divye bhumika ka tumhare putri ke rawaiye aur chaal chalan mein dikhega.

Woh kaun si bhumika hai jo hum sab ko “achchi tarah nibhana hai”? Parivaar par ghoshna spasht hai:

“Ishwar ki yojna hai ki, pita apne parivaaron ke pyaar aur imaandaari par adhyakshta karen aur jiwan ke avashyak cheezon ko pradaan karne mein zimmedaar ho aur parivaaron ki raksha karen. Maataaen khaaskar zimmedaar rehti hai bachchon ke paalan-poshan ka. In pavitra zimmedaariyon mein, maata-pita ek dusre ki madad karte hain aur barabar ki zimmedaariyaan hai in donon ki. …

“Hum un vyaktiyon ko chetaoni dete hain jo naetik shuddhta ke vaadon ko bhang karte hain, jo apne saathiyon aur bachchon par atyachaar karte hain, ya jo parivaar ki zimmedaariyon ki purti karne mein asafal ho jaate hai weh ek din Ishwar ke samaksh uttardaayi rahenge.”6

Mormon ke samay ki anaetik samaaj mein,woh dukhi hua ki mahilaaon ko unke sabse priye aur amulye—satitav aur maryada—thi ko loot liya tha.7

Ek baar phir main shudhta ki or ishaara karti hoon. Shudhta Parmeshwar ki putriyon ka himmat aur taaqat hai. Duniya kaise hogi agar shudhta jaisi —soch ke tarike aur vyavahaar naetik star par hona, shuddhta ke saath8—phir se hamare samaaj mein unche mulye par laagu ki jaae? Agar anaetikta, ashlilta, aur durupyog kam ho jaae, kya tute huwe shaadi, tute jiwan, aur tute dil kam honge? Kya media Parmeshwar ki anmol putriyon ko sammaan dila sakti aur kaabil bana sakti hai siwae ungli uthaane aur apmaan karne ki? Agar sabhi log is waakye ke ahamiyat ko samajh paati “Hum hamare Swarg ke Pita ki putriyaan hai,” mahilaaon ko kis tarah dekha aur unse pesh aaya jaata?

Kayi saal pehle, jab is Sammelan Kendra ka nirmaan ho raha tha aur samaapt hone waala tha, main in pavitra imaarat mein gaya baalkani mein ek surakhcha pradaan karne waale topi aur chashme pehne huwe, us carpet ko vacuum se saaf karne ke liye jise bichane mein mere pati madad kar rahe the. Jahan abhi manch hai wahan ek chota tractar tha kuda uthaane ke liye, jiska matlab tha is imaarat mein bahut saare dhul the. Jab woh baethta, tab naye carpet par baethta. Mera kaarye tha ki main vacuum karun. Isliye mainne baar baar vacuum kiya. Teen dinon ke baad, mera chota vacuum band ho gayi!

Is sundar imaarat ke pehle maha sammelan ke pehle shaam ko, mere pati ne mujhe bulaya. Woh carpet ka aakhri tukda jodne waala tha—is itihaasik manch ke niche.

Usne kaha, “Main is carpet ke piche kis dharanshaastra ko likhun?”

Aur mainne kaha, “Mosiah 18:9: ‘Parmeshwar ke [ek saakshi] ke rup mein sadeo, sabhi baaton mein, chaahe jahan bhi tum ho, khade hona chahate ho.”

Is chunaotipurn duniya mein, yah woh hai jo main dekhta hoon is Girjaghar ki jawaan mahilaaen aur sabhi mahilaaen ko kar rahi hai. Woh achchaai ka prabhaao hai. Woh shudh aur uddhaaran dene waali, budhimaan aur mehnati hai. Woh antar laa rahi hai kyunki woh alag hai. Weh apne bhumika ko achchi tarah se nibha rahi hai.

Saalon pehle jab main is carpet ko vaccum kar rahi thi—apni bhumika achchi tarah nibhane ki koshish kar rahi thi—main nahin jaanti thi ki ek din mere paeron isi manch ke niche waali carpet par khade rahenge.

Aaj Parmeshwar ki putri hone ke naate, main khadi hoon us ki gawahi detne ke liye ki Wah jiwit hai. Ishu hi Masih hai. Woh hamare Muktidaata hai. Unhi ke anant praeshchit bhare balidaan se main ek din waapas lautungi Unke paas—saabit hua, shudh, aur ek anant parivaar ke saath bandhi hui. Main hamesha Unki prashansa karungi mahila, patni, aur ek maa banne ke saobhaagye ke liye. Main gawahi deti hoon hi Parmeshwar ka ek bhavishyevakta, Pradhaan Thomas S. Monson hamara netritav karta hai, aur main abhaari hoon sachche purshon ke liye, jinki purohiti shakti se mera jiwan ashirwaad se bhara hai. Aur main hamesha abhari rahungi Udhaarkarta ke anant Praeschit ke shakti ko prapt karke jab tak main “[apni] bhumika achchi tarah nibhane” ki koshish karungi. Ishu Masih ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Young Women Personal Progress (booklet, 2009), 3.

  2. Mosiah 18:9.

  3. Dekhiye Matthew O. Richardson, “‘What E‘er Thou Art, Act Well Thy Part’: John Allan’s Albany Crescent Stone,” Journal of Mormon History, vol. 33 (Fall 2007), 31–61; Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to the World, Prophet of God (1986), 45.

  4. Doctrine and Covenants 82:10.

  5. Gordon B. Hinckley, “Standing Strong and Immovable,” Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 10, 2004, 21.

  6. “Parivaar: Duniya ke Liye ek Aupchaarik Ghoshna,” Ensign ya Liahona, Nov. 2010, 129.

  7. Dekhiye Moroni 9:9.

  8. Dekhiye Young Women Personal Progress, 70.