Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Kita Usa Ra

Kita Usa Ra

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Akong iampo nga bisan asa kita ug bisan unsay atong katungdanan sa priesthood sa Dios, magkahiusa kita sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan.

Giklaro sa Ginoo sa sinugdanan pa lang niining katapusang dispensasyon nga kita ang magsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang Iyang gisulti ngadto sa pipila nga naghupot sa priesthood niadtong 1831 Iyang gisulti sa daghan karon. Bisan pilay atong edad, kapasidad, calling sa Simbahan, o dapit, kita usa ra nga gitawag sa buhat sa pagtabang Kaniya alang sa Iyang pag-ani og mga kalag hangtud sa Iyang pagbalik. Miingon Siya sa nanag-unang sulugoon sa ubasan:

“Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako naghatag kaninyo og usa ka sugo, nga ang matag tawo, anciano, pari, magtutudlo, ug miyembro, molakaw uban sa iyang gahum, uban sa paghago sa ilang mga kamot; sa pag-andam ug pagtuman sa mga butang diin Ako misugo.

“Ug himoa nga ang inyong pagsangyaw mao ang tingog sa pasidaan, matag tawo ngadto sa iyang silingan, sa kalumo ug sa kaaghup.

“Ug pahawa kamo gikan diha sa mga dautan. Luwasa ang inyong mga kaugalingon. Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo.”1

Karon, kamong mga sakop sa Aaronic Priesthood inyong makita nga ang sugo sa Ginoo naglakip kaninyo. Kay nasayud man kamo nga ang Ginoo kanunayng mag-andam og paagi nga masunod ang Iyang mga sugo, malauman ninyo nga kana Iyang pagabuhaton diha kaninyo.

Sultihan ko kamo nga Siya mibuhat niana ngadto sa usa ka batang lalaki nga usa ka priest sa Aaronic Priesthood. Siya nag-edad og 16 anyos. Nagpuyo siya sa nasud diin ang unang mga misyonaryo unang miabut mga usa ka tuig ang milabay. Gi-assign sila sa duha ka siyudad, apan dili sa dapit nga gipuy-an sa maong batan-on.

Sa gamay pa siya, gidala siya sa iyang mga ginikanan sa Utah alang sa kasiguroan. Ang pamilya gitudloan ug gibunyagan sa mga misyonaryo. Wala siya mabunyagi sa Simbahan kay wala pa siya mag-otso anyos.

Namatay sa aksidente ang Iyang mga ginikanan. Mao nga gipapauli siya sa iyang apohan, tabok sa dagat, balik sa siyudad nga iyang natawhan.

Tuig ang milabay niadtong Marso naglakaw siya sa karsada dihang gibati niya nga makig-istorya sa usa ka babaye nga dili niya kaila. Nakigsulti siya sa Iningles nga iyang nahinumduman. Ang babaye usa ka nurse nga gipadala sa presidente sa misyon didto sa iyang siyudad sa pagpangita og kapuy-an ug tambalanan alang sa mga misyonaryo nga i-assign didto. Nagkahigalaay sila sa ilang pag-istoryahanay. Dihang mibalik na ang babaye sa mission headquarters, gisultihan niya ang mga misyonaryo bahin sa batan-on.

Ang unang duha ka misyonaryo miabut Septyembre 2012. Ang ilo nga bata maoy una nilang bunyag sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa Marso ning tuiga mag-upat na siya ka bulan nga miyembro. Giordinahan siya nga priest sa Aaronic Priesthood ug mahimo nang mobunyag sa ikaduhang kinabig sa Simbahan. Siya ang unang priesthood nga pioneer sa pagpundok sa ubang mga anak sa Langitnong Amahan sa pag-establisar sa Simbahan sa siyudad nga adunay mga 130,000 ka tawo.

Niadtong Dominggo sa Pagkabanhaw Marso 31, 2013, ang mga miyembro sa Simbahan sa maong siyudad miabut na og unom. Siya lang ang lokal nga miyembro nga misimba niadtong Dominggoha. Nagsakit ang iyang tuhod, apan determinado siyang mosimba. Nag-ampo siya nga unta makalakaw siya padulong sa simbahan. Ug misimba gayud siya. Kauban niya sa sakrament ang upat ka batan-ong elder ug magtiayong misyonaryo—mao ra kadto ang tanan.

Ang sugilanon ingon og dili kaayo talagsaon hangtud inyong makita ang sumbanan sa kamot sa Dios sa pagtukod sa Iyang gingharian. Nakita ko na kini sa daghang higayon.

Nakita ko kini didto sa New Mexico sa batan-on pa ko. Sa mga henerasyon gisultihan kita sa mga propeta nga kinahanglang tabangan nato ang mga misyonaryo sa pagpangita ug pagtudlo sa mga matinuoron ug dayon higugmaon kadtong moapil sa gingharian.

Akong nakita unsa ang mahimo sa matinud-anong mga lider sa priesthood ug sa mga miyembro. Niadtong 1955 nahimo kong opisyal sa United States Air Force. Ang akong bishop mihatag nako og panalangin sa wala pa ko molarga sa una nakong estasyon, sa Albuquerque, New Mexico.

Sa iyang pagpanalangin miingon siya nga ang akong panahon sa air force usa ka misyonaryo nga pagserbisyo. Misimba ko sa una nakong Dominggo sa Albuquerque First Branch. Usa ka lalaki miduol nako ug nagpaila nga siya ang district president, ug iya kong giingnan nga tawagon ko niya nga magserbisyo isip district missionary.

Giingnan nako siya nga mag-training ko didto og duha ra ka semana ug dayon i-assign ko bisan asa sa kalibutan. Miingon siya, “wala ko kahibalo niana, apan kami nagtawag kanimo sa pagserbisyo.” Sa tunga-tunga sa akong pagbansay sa militar, ingon og usa ka sulagma, napili ko tali sa gatusan ka mga opisyal nga gibansay nga mopuli sa dapit sa usa ka opisyal nga kalit lang namatay.

Mao nga, sa duha ka tuig nga didto ko, nagtrabaho ko sa opisina. Kadaghanang gabii ug sa katapusan sa semana, nagtudlo ko sa ebanghelyo ni Jesukristo sa mga tawo nga dad-on sa mga miyembro ngari kanamo.

Ako ug ang akong kompanyon nakagahin og kapin sa 40 ka oras sa among misyonaryo nga pagserbisyo nga walay pagpanuktok sa pultahan aron mangita og katudloan. Gihatagan mi og daghan sa mga miyembro nga sagad duha ka pamilya ang matudloan sa usa ka gabii. Akong nakita mismo ang gahum ug panalangin sa gibalik-balik nga tawag sa mga propeta nga ang matag miyembro misyonaryo.

Sa katapusang Dominggo sa wala pa ko mobiya sa Albuquerque, ang unang stake giorganisar niana nga siyudad. Karon duna nay usa ka sagradong templo didto, balay sa Ginoo, sa siyudad diin nagtigom kami sa usa ka chapel uban sa mga Santos nga midala og mga higala nga among tudloan ug mobati sa pagsaksi sa Espiritu. Mibati kadtong mga higala nga giabi-abi sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo.

Nakita na usab nako kini sa pag-eskwela sa New England. Gitawag ako isip magtatambag sa talagsaong district president nga kaniadto usa ka tawo nga walay interes sa Simbahan nga karon nakabaton og talagsaong espirituhanong gahum. Gipangga gayud siya sa iyang home teacher nga wala manumbaling sa iyang sigarilyo ug nakita ang nakita sa Dios diha Kaniya. Ako ug ang presidente sa district mibiyahe sa kabungturan ug subay sa kabaybayunan sa pagbisita sa gagmayng branch libut sa Massachusetts ug Rhode Island sa pagtukod ug pagpanalangin sa gingharian sa Dios.

Sa mga katuigan nga pagserbisyo uban nianang talagsaong lider, nakita namo ang mga miyembro nga miagni og mga higala sa Simbahan pinaagi sa ilang ehemplo ug pagdapit nga maminaw sa mga misyonaryo. Alang nako ang kalamboan niadto nga mga branch ingon og hinay ug walay kasiguroan. Apan sa Dominggo nga mobiya na ko, lima ka tuig ang milabay, duha ka Apostoles miorganisar sa among district sa pagka-stake sa Longfellow Park chapel sa Cambridge.

Human sa pipila ka tuig mibalik ko sa pagpahigayon og usa ka stake conference didto. Gidala ko sa stake president sa pagtan-aw sa usa ka batoon nga bungtod sa Belmont. Miingon siya nga perpekto kini nga dapit alang sa templo sa Dios. Karon naa na ang templo didto. Dihang gitutukan ko kini, nahinumdom ko sa mapaubsanong mga miyembro nga akong katapad sa gagmayng branch, mga silingan nga ilang gidapit, ug mga misyonaryo nga nagtudlo kanila.

Dunay bag-ong deacon niini nga miting karon. Siya akong kauban sa mao nga Dominggo sa Pagkabanhaw nga ang gihisgutan nakong priest kaganina, milakaw padulong sa miting nga siya ra ang mitambong. Ang deacon mapahiyumon dihang miingon ang iyang papa nga siya iyang ikauban sa miting sa priesthood karon. Kini nga amahan usa ka talagsaong misyonaryo sa sama nga misyon diin ang iyang apohan ang presidente. Nakakita ko sa 1937 nga Missionary Handbook sa iyang apohan sa tuhod. Ang iyang panulundon sa pagdala og mga tawo sa Simbahan nagpadayon.

Nakigsulti ko sa bishop niana nga deacon kon unsang kasinatian ang iyang gipaabut sa pagtuman sa mga buluhaton sa priesthood sa pagpundok og mga kalag alang sa Ginoo. Malipayon ang bishop dihang gihulagway niya giunsa sa ward mission leader pagmonitor ang kalamboan sa mga investigator. Nakuha niya kana nga impormasyon gikan sa regular nga kontak sa mga misyonaryo.

Ang bishop ug ang ward council maghisgot sa kalamboan sa matag investigator. Modesider sila unsay mahimo nila sa matag tawo ug sa ilang pamilya aron ilang mahigala sa dili pa mabunyagan, mapaapil nila sa mga kalihokan, ug maatiman ang mga nabunyagan. Miingon siya nga ang mga misyonaryo usahay daghan og tudloanan nga kinahanglan nilang himoong kompanyon ang mga Aaronic Priesthood.

Ang ward mission plan naglakip sa mga tumong sa korum sa pagdapit niadtong ilang nailhan aron mahimamat sa mga misyonaryo. Bisan ang kapangulohan sa mga korum sa deacon gidapit sa paghimo og mga tumong ug magplano aron ang mga miyembro sa korum makatabang sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa gingharian sa Dios.

Karon, ang deacon sa lig-on nga ward ug ang bag-ong priest—ang kinabig—sa gamay nga grupo ingon og gamay ra ang kalainan sa usag usa kanila o kaninyo. Ug tingali dili ninyo makita ang daghang pagkasusama sa inyong kasinatian sa pagtukod sa Simbahan kay sa akong nakita nga mga milagro sa New Mexico ug sa New England.

Apan dunay usa ka paagi diin kita usa ra sa atong buluhaton sa priesthood. Atong balaanon ang atong kaugalingon ug tumanon ang indibidwal nga mga katungdanan sa sugo nga isangyaw ang ebanghelyo sa tanang anak sa atong Langitnong Amahan.

Susama ra ang atong mga kasinatian sa paagi sa pagtukod sa Ginoo sa Iyang gingharian dinhi sa yuta. Sa Iyang Simbahan, uban sa tanang talagsaong himan ug organisasyon nga gihatag kanato, anaa gihapon ang sukaranang kamatuoran nga gitudlo sa mga propeta kon unsaon nato sa pagtuman ang atong buluhaton sa priesthood kabahin sa misyonaryo nga buhat.

Niadtong 1959 nga kinatibuk-ang komperensya sa Abril, si Presidente David O. McKay mitudlo niini nga baruganan, sama sa gibuhat sa ubang propeta sa iyang panahon, lakip si Presidente Thomas S. Monson. Gisaysay ni Presidente McKay sa iyang panapos nga pakigpulong nga niadtong 1923 sa British Mission, dunay kinatibuk-ang instruksyon alang sa mga miyembro sa Simbahan. Giingnan sila sa dili paggasto og kwarta alang sa pagwagtang sa ngil-ad nga pagtan-aw sa mga tawo batok sa Simbahan. Si Presidente McKay miingon nga ang desisyon mao: “Ihatag ang responsibilidad sa matag miyembro sa Simbahan nga sa moabut nga tuig 1923 ang tanang miyembro mahimong misyonaryo. Matag miyembro usa ka misyonaryo! Ang inyong mama tingali madala ninyo sa Simbahan, o inyong papa, tingali ang kauban ninyo sa trabaho. Sila makadungog sa maayong mensahe sa kamatuoran pinaagi kaninyo.”

Ug si Presidente McKay mipadayon: “Ug mao kana ang mensahe karon. Ang matag miyembro—usa ka milyon ug tunga—usa ka misyonaryo!2

Dihang gipahibalo kini niadtong 2002 nga ang misyonaryo nga buhat mamahimong responsibilidad sa mga bishop, natingala ko. Usa ako kaniadto. Para nako daghan na sila og buluhaton nga sila maglisud na sa pagpangalagad sa mga miyembro ug pagdumala sa mga organisasyon sa ward.

May nailhan kong bishop nga nakakita nga dili kini dugang nga katungdanan apan oportunidad aron magkahiusa ang ward sa talagsaong kawsa diin ang tanang miyembro mahimong misyonaryo. Mitawag siya og ward mission leader. Nakigkita sa mga misyonaryo mismo matag Sabado sa pagkat-on bahin sa ilang buluhaton ug pagdasig kanila, ug sa pagkat-on sa kalamboan sa ilang mga investigator. Ang ward council nakakita og paagi nga ang mga organisayon ug mga korum makagamit sa mga kasinatian sa pagserbisyo isip preparasyon sa pagkamisyonaryo. Ug isip maghuhukom sa Israel, mitabang siya nga mobati ang kabatan-onan sa mga panalangin sa Pag-ula ug padayon silang putli.

Bag-o lang nangutana ko niya unsaon niya pagpasabut ang daghang bunyag sa iyang ward ug pagdaghan sa mga batan-on nga andam ug mahinamong mosangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo sa kalibutan. Miingon siya nga alang niya dili kaayo sa gituman nga katungdanan apan ang paagi nga ang tanan nagkahiusa diha sa kadasig mao ang nagdala sa mga tawo ngadto sa Simbahan nga naghimo nilang malipayon.

Alang sa uban mao kana ug may daghan pa. Sama sa mga anak ni Mosiah, gibati nila ang epekto sa ilang mga sala mismo ug ang kahibulungang pagkaayo pinaagi sa Pag-ula diha sa Simbahan sa Dios. Tungod sa gugma ug pasalamat sa gasa sa Manluluwas diha kanila, gusto silang motabang sa tanan kutob sa mahimo aron makalingkawas sa kasubo sa kasal-anan, mobati og kapasayloan, ug mapundok sila ngadto sa kaluwasan sa gingharian sa Dios.

Ang gugma sa Dios ug gugma sa ilang mga higala ug mga silingan ang mihiusa kanila sa pag-alagad sa katawhan. Nagtinguha sila sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ug ilang giandam ang ilang mga anak nga mahimong takus nga tawagon sa Ginoo sa pagtudlo, pagpamatuod, ug pagserbisyo sa ubang bahin sa Iyang ubasan.

Sa dakong ward man o sa dapit diin ang bag-ong deacon mohimo sa iyang katungdanan sa pagpaambit sa ebanghelyo ug magtukod sa gingharian o sa gamayng pundok sa layo diin ang bag-ong priest nagserbisyo, usa ra sila og katuyoan. Ang deacon madasig sa gugma sa Dios sa pagtabang sa usa ka higala nga dili pa miyembro. Paapilon niya ang iyang higala sa ubang serbisyo o kalihokan sa Simbahan ug dayon dapiton siya ug ang iyang pamilya nga matudloan sa mga misyonaryo. Sa mga gibunyagan, siya mao ang higala nga ilang gikinahanglan.

Ang priest modapit sa uban nga moapil kaniya sa gamayng grupo sa mga Santos diin mibati siya sa gugma sa Dios ug sa talagsaong kalinaw sa Pag-ula.

Kon padayon siyang magmatinud-anon sa iyang pangatungdanan sa priesthood, makita niya nga ang grupo mahimong branch, ug dayon ang usa ka stake sa Zion moabut sa iyang siyudad. Mahimo ang usa ka ward nga may mapinanggaong bishop. Tingali usa sa iyang mga anak o apo ang modala sa sulugoon sa Dios sa duol nga bungtod ug moingon, “Nindot kini nga dapit alang sa usa ka templo.”

Mag-ampo ako nga bisan asa kita ug bisan unsay atong katungdanan sa priesthood sa Dios, magkahiusa kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan ug kita makadasig sa mga tawo nga atong gihigugma nga malimpyohan sa sala ug magmalipayon uban kanato sa gingharian sa Dios. Sa pangalan ni Jesukristo, kansang Simbahan mao kini, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran