Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Hum Sangathit Hai

Hum Sangathit Hai

April 2013 Maha Sammelan

Main prarthna karta hoon ki hum jahan bhi rahe aur jo bhi hamare kartavvye ho Parmeshwar ki purohiti mein, hum lakshye mein sangathit rahenge susamachaar ko duniya mein faelaane ke liye.

Prabhu ne is yug ke shuruaat mein hi spasht kar diya tha ki hamein susamachaar ko puri duniya mein le jaana hai. Jo Usne 1831 mein thode purohiti rakhnewaalon se kaha tha aaj kayi logon se kehta hai. Chaahe jo bhi hamari umra ho, chamta, Girjaghar niyukti, ya ilaaka ho, hum sangathit ki tarah hai jise Uski madad karna hai jiwon ko bachane mein jabtak ki Woh na aaye phirse. Usne bagiche ke un pehle majdooron se kaha:

“Aur ek baar phir, main tumse kehta hoon, main tumhe ek niyam dunga, ki har manushye, donon elder, priest, teacher, aur sadasye bhi, apne bal ke saath jaaye, apne haathon ke parishram se, un cheezon ko tayaar karne jiski mainne aagya di hai.

“Aur tumhara prachaar ek chetaoni ki awaaz ho, har aadmi apne padosi ke liye, komalta aur namrata ke saath.

“Aur buraai se dur ho jaao. Apne aap ko bachaao. Tum sab shuddh raho jin mein Prabhu niwaas karte hai.”1

Ab, tum Aaronic Purohiti ke sadasye yeh dekh sakte ho ki Prabhu ki aagya tumhare liye hai. Kyunki tum jaante ho ki Prabhu hamesha raasta tayaar karta hai Unki aagyaaon ka paalan karne ke liye, tum aasha kar sakte ho ki Woh tumhare liye bhi wahi karega.

Mujhe aapko batane do ki kaise Usne yeh ek ladke ke liye raasta tayaar kiya jo ab Aaronic Purohiti mein priest ke daftar mein hai. Woh 16 saal ka hai. Woh us desh mein rehta hai jahan prachaarak sirf ek saal pehle wahan pahunche. Unhe do shaharon mein kaam karne ko mila tha magar woh shahar nahin jahan yeh ladka rehta tha.

Jab woh bahut chota tha, uske maata-pita use Utah laaye the suraksha ke liye. Us parivaar ko prachaarakon dwara sikhlaya aur baptisma dilaya gaya tha. Us ladke ko Girjaghar mein baptisma nahin diya gaya tha kyunki woh us samay aath saal ka nahin tha.

Uske maata-pita ek durghatna mein maare gaye the. Isliye uski aaji use uske ghar le gayi, samudra ke us paar, waapas us shahar mein jahan woh paeda hua tha.

Woh ek saal pehle March mein raaste par chal raha tha jab use laga ki use ek mahila se baate karna hai jise woh nahin jaanta tha. Woh usse us Angrezi bhaasha mein baate ki jo use ab bhi thoda yaad tha. Woh ek nurse thi jise mission pradhaan dwara is ladke ke shahar mein bheja gaya tha un prachaarakon ke liye ghar aur chikitsa sewa ka prabandh karne jo haal hi mein aane waale the. Woh ladka aur mahila achche dost ban gaye baate karte karte. Jab woh mission ke mukhye dafter pahunchi, usne prachaarakon ko is ladke ke baare mein bataya.

Pehle do prachaarak September 2012 mein wahan pahunche. Woh anaath ladka unka pehla baptisma tha Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka mein. Is saal March tak uska umra Girjaghar mein chaar mahine ka tha. Use Aaronic Purohiti mein priest ki padhwi mil gayi thi aur isliye woh Girjaghar mein dusre sadasye ko baptisma de sakta tha. Woh pehla purvaj tha Swarg ke Pita ke anye bachchon ko ikattha karne ke liye apne saath Girjaghar staaphit karne ke liye lagbhag 130,000 logon ke is shahar mein.

Easter Raviwaar, March 31, 2013 ko, us shahar mein Girjaghar ki sadasyata ki bhari badhanti hui cheh sadasyon ki. Woh sirf ek sthaaniye sadasye tha jo us Raviwaar ko sabha mein upasthit tha. Uske ghutne ek din pehle ghaayal ho gaye the, magar woh wahan upasthit rehna chahata tha. Aur woh wahan tha. Usne prarthna kiya ki woh Girjaghar tak chal kar jaa sakega. Usne prabhubhoj chaar jawaan prachaarak aur ek prachaarak dampati ke saath liya—jo pura sabha tha.

Yeh kahani asaadharan nahin lagega jabtak tum usmein Parmeshwar ke haath ka kaam nahin dekhoge Unke raajye ko badhaane mein. Mainne yeh kayi baar dekha hai.

Jab main jawaan tha mainne yeh New Mexico mein dekha. Sadiyon se bhavishyevaktaaon ne hamein batlaya ki hamein prachaarakon ki madad karni chahiye tayaar logon dhoondhne aur sikhlaane mein aur jo log raajye mein aate hai ko pyaar karein.

Mainne khud dekha hai vishwaasi purohiti neta aur sadasye kya kar sakte hai. 1955 mein main United States Hawaai Sena ka afsar bana. Ghar par mere bishop ne ek ashirvaad diya mere pehle kaam par jaane se pehle, jo Albuquerque, New Mexico mein tha.

Unke ashirvaad mein usne kaha ki mera samay hawaai sena mein prachaarak sewa ka hoga. Main apne pehle Raviwaar ko Albuquerque ke Pehle Shaaka ke girjaghar mein pahuncha. Ek aadmi mere paas aaya, batlaya ki woh jila adhyaksh hai, aur mujhe batlaya ki woh mujhe jila prachaarak ki niyukti dega.

Mainne usse kaha ki main wahan sirf kuch hi hafte ke prashikshan ke liye hoon aur phir mujhe duniya mein kisi aur jagah par bheja jaaega. Usne kaha, “Main woh sab nahin jaanta, par hamein tumhe sewa karne ki niyukti deni hai.” Mere sena mein prashikshan ke daoraan, jaise ittefaak ho, mujhe kayi prashikshan paa rahe afsaron mein se chuna gaya tha ek afsar ki jagah lene ke liye mukhye daftar mein jo achanak guzar gaya tha.

Isliye, jo do saal main wahan raha, main apne daftar mein kaam kar raha tha. Bahut se shaamon par aur har saptaah-ant, mainne Ishu Masih ke susamachaar ko un logon ko sikhlaya jinhe log hamare paas laate the.

Mere saathi aur main lagbhag 40 ghante ek mahine mein apne prachaarak sewa mein bitaate the bina kisi darwaaze par khatkhatakar dhoondhne ke. Sadasyon ne hamein itna vyast kar diya tha ki hum aksar ek shaam mein do parivaaron ko padhate the. Maine khud ke liye us shakti aur ashirvaad ko anubhav kiya jise bhavishyevaktaaen dohraate hai har sadasye ko prachaarak banne ke liye.

Albuquerque chodne se pehle Raviwaar ko, us shahar mein pehle stake ki sthaapna hui. Wahan ab ek pavitra mandir hai, Prabhu ka ek ghar, ek shahar jiske eklaute chapel mein hum un Santon ke saath milte the jo apne doston ko laate the humse sikhshit karwaane ke liye aur Aatma ko mehsoos karne ke liye. Woh dost Prabhu ke sachche Girjaghar mein amantrit aur ghar par mehsoos karte the.

Baad mein mainne yeh New England mein dekha jab main skool gaya. Mujhe ek mahaan jila adhyaksh ke liye salaahkaar banne ki niyukti mili thi jo Girjaghar mein dilchaspi nahin dikha raha tha par baad mein ek mahaan dhaarmik shakti bana. Uska gharelu shikshak usse itna pyaar karta tha ki uske sigaar ke lat ko nazarandaaz kar diya aur woh dekha jo Parmeshwar usmein dekhta tha. Woh jila adhyaksh aur main pahaadon aur samudri taton se guzarte hue jaate the chote shaakhaon mein bhent karne jo Massachusetts aur Rhode Island mein the taaki Parmeshwar ke raajye ko badhaaye aur ashirvaad de sake.

Jin saalon mein us mahaan neta ke saath tha, humne logon ko dekha kaise woh Girjaghar mein apne doston ko laate the uddharan aur nimantran dwara prachaarakon ko sunne ke liye. Mere liye in shaakhaaon ki badhanti dhimi aur dagmagati hui dikhti thi. Magar jis Raviwaar ko main gaya, paanch saal baad, do Devdut aaye hamare jila ko ek stake mein badalne Longfellow Park chapel mein jo Cambridge mein hai.

Saalon baad main wahan lauta ek stake sammelan ka sanchaalan karne. Stake adhyaksh ne mujhe Belmount ki ek pathrili pahaad ko dekhne le gaya. Usne mujhe bataya yeh jagah Parmeshwar ke mandir ke liye theek rahega. Aaj wahan ek mandir hai. Jab main use dekhta hoon, mujhe woh vinamra sadasye, woh padosi jinhe woh amantrit karte the, aur woh prachaarak jo unhe padha rahe the yaad aate hai jinke saath main chote shaakhaon mein baethta tha.

Yahan is sabha mein ek naya deacon hai. Main uske saath tha us Easter ke Raviwaar ko jab woh priest jiske baare mainne pehle baat ki thi apne ek-sadasye sabha mein aaya tha. Deacon apne pita ko dekh muskuraaya jab uske pita ne kaha ki woh uske purohiti sabha mein rahega raat ko. Yeh pita ek badhiya prachaarak tha usi mission mein jahan uske pita adhyaksh kar rahe the. Mainne uske par-aaja ke 1937 ke Missionary Handbookko dekha hai. Uska viraasat logon ko Girjaghar tak laane ka bahut puraana hai.

Isliye mainne us deacon ke bishop se baat ki yeh jaanne ke liye ki kaun se anubhavon ki us ladke ko apeksha karni hai apne purohiti ke zimmedaari ko pura karne mein taaki Prabhu ke liye jiwon ko ikattha kar sakein. Bishop utsaahi tha yeh batlaate samay ki kaise ward mission leader jaanch karne waale ke pragati ko dekhta hai. Woh yeh jaankaari prachaarakon se sampark karte samay leta hai.

Bishop aur uske ward salaahkaar har ek jaanch karne waale ki pragati ki charcha karte hai. Woh charcha karte hai ki har vyakti aur unke parivaaron se dosti badhaane ke liye kya madad chahiye baptisma se pehle, taaki unke gatividhiyon mein woh aaye, aur baptisma liye logon ka poshan ho sake. Usne kaha kabhi kabhi prachaarakon ke paas sikhlaane ke paryaapt log hote ki woh Aaronic Purohiti rakhnewaalon ko thode samay ke saathi ki jagah le jaate hai.

Ward ke purohiti ke parishad ke lakshye, jo parishad ke sadasyon ke liye hai taaki woh apne pehchaan ke logon ko amantrit kare prachaarakon se milne ke liye, ward mission yojna mein shaamil hai. Deacon ke parishad ki adhyakshta ko amantrit kiya jaata hai laskhye banane ke liye aur apne parishad sadasyon ki yojna banane mein taaki woh apne pehchaan ke logon ko Parmeshwar ke raajye mein laa sake.

Ab, deacon jo mazboot ward mein hai aur naya priest— pariwartit vyakti—thode sadasyon waale dal mein hai ke beech ya tumhare saath kuch saamaanyata nahin milegi. Aur tum kuch saamaanyata nahin dekhoge tumhare Girjaghar ko badhaane ke anubhavon mein jaise mainne New Mexico aur New England ke ghatnaaon mein chamatkaar nahin dekha tha.

Magar ek tarika hai jisse hum apne purohiti zimmedaari mein sangathit hai. Hum apne aap ko shudh rakhte aur aagya ke prati apne niji kartavvye ko pura karte Swarg ke Pita ke bachchon tak susamachaar le jaane ke liye.

Hum sab ke ek jaise anubhavein hai jis tarike se Prabhu Apna raajye ko is dharti par banata hai. Uske Girjaghar mein, diye gaye ashcharyejanak saadhan aur sansthaaon ke saath, abhi bhi ek avashyak sachchaai bhavishyevakta sikhlaate hai ki kaise apne purohiti kartavvye ko pura karein prachaar kaarye karne ke liye.

1959 ke April maha sammelan mein, Pradhaan David O. McKay ne yeh siddhaant ko sikhlaaya, jaise bhavishyevaktaein ne aaj tak kiya hai, Pradhaan Thomas S. Monson ko lekar. Pradhaan McKay ne apne samaapti tippaniyon mein batlaya ki 1923 mein British Mission mein, sabko ek suchna di gayi thi Girjaghar mein. Unhein vigyapanon mein paese na kharch karne ko kaha gaya tha taaki logon ko Girjaghar ke khilaaf bure ehsaas na paeda ho. Pradhaan McKay ne kaha nirnay tha ki: “Zimmedaari Girjaghar ke har sadasye ko do ki woh aane waale saal 1923 mein har sadasye ek prachaarak hoga. Har ek sadasye ek prachaarak! Tum shaayad apne maa ko Girjaghar mein laa sakte ho, ya apne pita ko; shaayad saath kaam karne waale ko bhi. Koi to sachchaai ke achche sandesh ko sunega tumhare zariye.”

Aur Pradhaan McKay ne kaha: “Aur aaj wohi sandesh hai. Har sadasye—ek aur aadha million—ek prachaarak! 2

Jab 2002 mein goshit kiya gaya tha ki prachaarak kaarye bishop ka kartavvye ban jaaega, mujhe ashcharye hua. Main bishop reh chuka tha. Mujhe laga ki bishop ke paas ward ke sadasyon ki dekhrekh karne ka bahut zimmedaari pehle se unke paas hai aur woh paryaapt hai.

Ek bishop jise main jaanta hoon ne ise ek aur zimmedaari ke jagah ek mauka samjha ward ko sangathit karne ka unhe prachaarak bana kar. Usne ek ward mission leader ko niyukt kiya. Woh prachaarakon se mile khud har Shanivaar ko unke kaam ke baare mein jaanne ke liye, unhe protsaahit karne ke liye, aur unke jaanjh kartaaon ke pragati jaanne ke liye. Ward council ne tarike dhoondhe sansthaaon aur parishadon ko istemaal karne ke liye jisse sewa karne ke anubhav sadasyon ko prachaarak banne mein madad kar sake. Aur Israel ke nyayadish hone ke naate, usne jawaan logon ko madad kiya Praeshchit ke ashirvaadon ko mehsoos karne mein taaki woh shuddh reh sake.

Haal hi mein mainne usse pucha kaise woh mujhe samjhaega parivartit baptisma ki badhti sankhya ko apne ward mein aur kyun itne saare jawaan log Ishu Masih ke susamachaar ko duniya mein le jaane ke liye utsuk hai. Usne kaha aysa lagta hai ki yeh koi zimmedaari ki purti nahin hai, magar jis tarike se woh sab sangathit huwe utsaah se jisse Santon ke samaaj ke log ikattha hue jinhonne unhe itni khushi di thi.

Ward ke kuch logon ke liye, badhanti ka kaaran kuch aur hi tha. Mosiah ke putron ki tarah, unhonne apne paap ke prabhaao ko apne jiwan mein mehsoos kiya aur Praeshchit ki ashcharyejanak changaai Parmeshwar ke Girjaghar ke andar. Uddhaarkarta ke uphaar jo unhe mila pyaar aur kritigyata ke kaaran, woh sabko sahayta dena chahate the paap ke dukh se bachane ke liye, maafi ke anand ko mehsoos karne, aur Parmeshwar ke raajye mein surakshit unke saath ikattha hone ke liye.

Parmeshwar ka pyaar tha aur doston aur padosiyon ka pyaar jisse woh sangathit hue the logon ki sewa karne ke liye. Woh chahate the ki susamachaar ko duniya ke unke ilaake mein sabhi ko diya jaae. Aur unhonne apne bachchon ko tayyaar kiya yogye rehne ke liye taaki Prabhu unhe sikhlaane, gawahi dene, aur Apne bagiche ke anye bhaagon mein sewa karne ke liye bula sake.

Chaahe woh bade ward mein ho jahan naya deacon apna kartavvye kar raha hai susamachaar prachaar karne ke liye aur raajye ko badhaane ka ya us chote dal mein kahi dur jahan naya priest sewa kar raha hai, woh apne lakshye mein sangathit honge. Deacon Parmeshwar ke pyaar se prerit hoga ek dost ko sampark karne ke liye ko sadasye nahin hai. Woh apne dost ko Girjaghar ke kisi sewa ya gatividhi mein shaamil karega aur phir use aur uske parivaar ko amantrit karega prachaarakon dwara shikshit hone mein. Woh jo baptisma le chuke hai ke liye, woh ek zaroori dost hoga.

Priest auron ko nimantran dega uske saath shaamil hone ke liye Santon ke us chote dal mein jahan usne Parmeshwar ke prem ko mehsoos kiya hai aur Praeshchit ke ashish bhare shaanti ko.

Agar woh vishwaasi rehta hai apne purohiti kartavvye mein, woh dal ko shaakha banta dekhega, aur phir Zion ka ek stake uske shahar mein aayojit hoga. Wahan ek ward hoga ek dayalu bishop ke saath. Uska koi putra ya pota kisi din Parmeshwar ke ek sewak ko ek paas ke pahaad le jaaega aur kahega, “Yeh mandir ke liye upyukt jagah hogi.”

Main prarthna karta hoon ki hum jahan bhi rahe aur jo bhi hamare kartavvye ho Parmeshwar ki purohiti mein, hum lakshye mein sangathit rahenge susamachaar ko duniya mein faelaane ke liye aur ki hum logon ko protsaahit karenge jinse hum pyaar karte hai ki woh apne paapon se mukt ho jaaye aur khush rahe hamare saath Parmeshwar ke raajye mein. Ishu Masih ke naam se, jiska Girjaghar yeh hai, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Doctrine and Covenants 38:40–42.

    2. David O. McKay, Conference Report, Apr. 1959, 122 mein.