Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Kita Nagtuo sa Pagkaputli

Kita Nagtuo sa Pagkaputli

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makapalambo sa atong kalipay sa mortalidad ug mohimong posible sa atong pag-uswag sa kahangturan.

Ang akong mensahe motubag sa mahinungdanong pangutana nga may dakong espiritwal nga sangputanan: Nganong ang balaod sa kaputli importante kaayo? Nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo momatuod kaninyo sa kamatuoran sa mga baruganan nga akong ipasabut.

Ang Plano sa Amahan sa Kalipay

Ang mahangturong importansya sa kaputli masabtan lang sa lapad nga konteksto sa plano sa Langitnong Amahan sa kalipay para sa Iyang mga anak. “Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug … may kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129). Ang tanang tawo nagpuyo uban sa Dios isip Iyang espiritung mga anak sa wala pa moanhi sa yuta isip mga mortal. Ang plano sa Amahan nakapahimo sa Iyang espiritung mga anak nga makaangkon og pisikal nga lawas, makasinati sa pagkamortal, ug molambo padulong sa kahimayaan.

Ang Kaimportante sa Pisikal nga Lawas

Ang atong pisikal nga lawas nakapahimong posible sa kalapad, kaladmon, ug sa kadaghan sa kasinatian nga dili mahitabo didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Sa ingon, ang atong relasyon sa ubang mga tawo, atong kapasidad sa pag-ila ug paglihok sumala sa kamatuoran, ug atong abilidad sa pagsunod sa mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo mapalambo pinaagi sa atong pisikal nga lawas. Sa eskwelahan sa mortalidad, kita makasinati og kalumo, gugma, kamabination, kalipay, kaguol, kasagmuyo, kasakit, ug gani mga hagit sa pisikal nga limitasyon sa paagi nga makaandam nato sa kahangturan. Sa yanong pagkasulti, may mga leksyon nga angay natong makat-unan ug mga kasinatian nga angayang masinati, sama sa gihulagway sa kasulatan, “sumala sa unod” (1 Nephi 19:6; Alma 7:12–13).

Ang Gahum sa Pagpasanay

Human sa paglalang sa kalibutan, si Adan gipapuyo sa Tanaman sa Eden. Ilabi na, ang Dios miingon “dili maayo nga kinahanglan ang tawo mag-inusara” (Moises 3:18; tan-awa usab sa Genesis 2:18), ug si Eva nahimong asawa ug kaabag ni Adan. Ang talagsaong panaghiusa sa espiritwal, pisikal, mental, ug emosyonal nga kapasidad sa lalaki ug babaye gikinahanglan sa pagpahinabo sa plano sa kalipay. “Hinoon diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babaye” (1 Mga Taga-Corinto 11:11). Ang lalaki ug babaye gituyo aron magkat-on, maglig-on, mopanalangin, ug maghingpit sa usag usa.

Ang paagi diin ang mortal nga kinabuhi gimugna balaanon. “Ang unang sugo … sa Dios ngadto ni Adan ug Eva mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug asawa nga mahimong mga ginikanan” (Liahona, Nob. 2010, 129). Sa ingon, ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mao ang gitugutang paagi diin ang mga espiritu didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta makaanhi sa kalibutan. Ang kaputli sa wala pa ang kaminyoon ug hingpit nga pagkamaunungon diha sa kaminyoon makaprotekta niining sagrado nga paagi.

Ang gahum sa pagpasanay mahinungdanon sa espiritwal nga paagi. Ang sayop nga paggamit niining gahum makapugong sa mga katuyoan sa plano sa Amahan ug sa atong pagkamortal. Ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang Pinalanggang Anak mga tiglalang ug gisaligan kita og bahin sa Ilang gahum sa paglalang. Ang pihong mga sumbanan sa saktong paggamit sa abilidad sa paglalang og kinabuhi mahinungdanong mga elemento sa plano sa Amahan. Ang atong pagbati ug paggamit niining langitnong gahum motino pag-ayo sa atong kalipay dinhi sa mortalidad ug sa atong kapalaran sa kahangturan.

Si Elder Dallin H. Oaks mipasabut:

“Ang gahum sa paglalang og mortal nga kinabuhi mao ang labing taas nga gahum nga gihatag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak. Ang paggamit niini gipatuman diha sa unang sugo, apan ang laing importante nga sugo gihatag aron sa pagpugong sa sayop nga paggamit niini. Ang paghatag nato og gibug-aton sa balaod sa kaputli maeksplikar pinaagi sa atong pagsabut sa katuyoan sa atong gahum sa pagpasanay diha sa pagpatuman sa plano sa Dios. …

“Kon wala pa maminyo, ang bisan unsang paggamit sa gahum sa pagpasanay dako man o gamay usa ka sala ug makadaut sa labing balaang kinaiya sa tawo” (“The Great Plan of Happiness,” Ensign, Nob. 1993, 74).

Ang Sumbanan sa Sekswal nga Moralidad

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw may usa lang, dili mausab nga sumbanan sa sekswal nga moralidad: ang sobra ka suod [intimate] nga relasyon tali sa lalaki ug babaye angay lang kon sila minyo sumala sa plano sa Dios. Kini nga relasyon dili pagahimoon tungod lang sa kakuryuso nga buot diskobrehon, gana nga buot tagbawon, o matang sa paglingaw-lingaw nga hinakog nga buhaton. Kini dili usa ka pagpangbuntog nga kinahanglan himoon o lihok nga yano lang buhaton. Hinoon, sa pagkamortal kini ang usa sa dakong pagpahayag sa atong balaanong kinaiya ug potensyal ug paagi sa paglig-on sa emosyonal ug espiritwal nga kasuod sa bana ug asawa. Kita mga tinugyanan nga napanalanginan og moral nga kabubut-on ug naila sa atong balaanong panulundon isip mga anak sa Dios—ug dili sa atong sekswal nga kinaiya, mga modernong pamatasan, o kalibutanon nga mga pilosopiya.

Ang Kinaiyanhon nga Tawo

May kamatuoran, ang kinaiyanhon nga tawo nga gihulagway ni Haring Benjamin anaa sa matag usa kanato (tan-awa sa Mosiah 3:19). Ang kinaiyanhon nga tawo dili mahinulsulon, kalibutanon ug mahilayon (tan-awa sa Mosiah 16:5; Alma 42:10; Moises 5:13), mapatuyangon ug mapasulabihon, ug puno sa garbo ug hakog. Sama sa gitudlo ni Presidente Spencer W. Kimball, “Ang ‘kinaiyanhon nga tawo’ mao ang ‘kalibutanong tawo’ kinsa mitugot nga magpasulabi ang iyang pagkatawhanon kay sa iyang pagkaespirituhanon” (“Ocean Currents and Family Influences,” Ensign, Nob. 1974, 112).

Sa sukwahi, ang “tawo ni Kristo” (Helaman 3:29) espirituhanon ug mopugong sa tanang kahigal (tan-awa sa Alma 38:12), makakontrol ug mapugnganon, ug maayo og buot ug dili hakog. Ang mga tawo ni Kristo mohupot sa pulong sa Dios, mobaliwala sa kaugalingon ug mopas-an sa Iyang krus (tan-awa sa Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23; D&P 56:2), ug mopadayon diha sa higpit ug pig-ot nga dalan sa kamatinud-anon, pagkamasulundon, ug debosyon sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo.

Isip mga anak sa Dios, kita nakapanunod og balaanong mga kapasidad gikan Niya. Apan kita nagpuyo karon sa napukan nga kalibutan. Ang mga elemento diin gilalang ang atong lawas sa kinaiyanhon napukan ug kanunay nga maimpluwensyahan sa sala, kadaut, ug kamatayon. Mao nga, ang Pagkapukan ni Adan ug ang espiritwal ug temporal nga mga sangputanan niini nakaapekto kaayo nato pinaagi sa atong pisikal nga lawas. Apan kita mga binuhat nga may duha ka bahin, kay ang atong espiritu nga mao ang atong mahangturong bahin anaa sa atong pisikal nga lawas nga naapektuhan sa Pagkapukan. Sama sa gipasabut pag-ayo ni Jesus ngadto kang Apostol Pedro, “Matinguhaon ang espiritu, apan maluya ang lawas” (Mateo 26:41).

Ang tukmang matang sa pagsulay sa mortalidad, ma-summarize sa mosunod nga pangutana: Ako ba mosunod sa mga hilig sa kinaiyanhon nga tawo, o motugyan ba ko sa mga pagdani sa Balaang Espiritu ug mosalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa Pag-ula ni Kristo ang Ginoo (tan-awa sa Mosiah 3:19)? Kana ang pagsulay. Tanang gana, tinguha, hilig, ug diha-diha nga gusto sa kinaiyanhon nga tawo mabuntog pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Kita ania sa kalibutan aron sa pagpalambo og diosnong kinaiya ug pugngan ang tanang kahigal.

Ang Tinguha sa Kaaway

Ang plano sa Amahan gidesinyo sa paggiya sa Iyang mga anak, sa pagtabang nila nga malipay, ug sa pagpabalik nila nga luwas ngadto Kaniya nga dunay nabanhaw, nahimayang lawas. Nagtinguha ang Langitnong Amahan nga kita magkahiusa diha sa kahayag ug mapuno og paglaum. Sa sukwahi, si Lucifer naningkamot sa paghimo sa mga anak sa Dios nga maglibog ug maguol ug sa pagbabag sa ilang mahangturong pag-uswag. Ang dakong tinguha sa amahan sa mga bakak mao nga kitang tanan mahimong “mauyamot sama ngadto kaniya” (2 Nephi 2:27). Gusto ni Lucifer nga sa katapusan kita mag-inusara sa kangitngit ug walay paglaum.

Si Satanas walay hunong nga nagtrabaho sa pagguba sa pinakaimportanting elemento sa plano sa Amahan. Siya walay lawas, ug wala na siyay mahangturong pag-uswag. Sama sa bul-og sa tubig sa sapa nga gipugngan sa dam, ang mahangturong pag-uswag sa kaaway napugngan tungod kay siya walay pisikal nga lawas. Tungod sa iyang pagrebelde, si Lucifer nahikawan sa tanang mortal nga mga panalangin ug kasinatian nga posible ra kon may lawas. Dili siya makakat-on sa mga leksyon nga makat-unan lang sa espiritu nga dunay lawas. Dili siya makasinati sa literal ug para sa tanang tawo nga pagkabanhaw. Usa sa klaro kaayo nga kahulugan diha sa kasulatan sa pulong nga gipanghimaraut gihulagway sa iyang pagkawalay abilidad sa padayong paglambo ug mahisama sa atong Langitnong Amahan.

Kay ang pisikal nga lawas mahinungdanon sa plano sa Amahan sa kalipay ug sa atong espiritwal nga kalamboan, si Lucifer nagtinguha sa pagpugong sa atong pag-uswag pinaagi sa pagtintal nato sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Usa sa dakong mga nagkasukwahi sa kahangturan mao nga ang kaaway, kinsa nauyamot tungod kay wala siyay pisikal nga lawas, nanglingla nato aron kita mauyamot sama niya pinaagi sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Ang butang nga wala kaniya mao ang iyang nag-unang target sa iyang pagtintal nato ngadto sa espiritwal nga kalaglagan.

Ang pagsupak sa balaod sa kaputli bug-at nga sala ug ang sayop nga paggamit sa atong lawas. Kadtong nasayud ug nakasabut sa plano sa kaluwasan, ang paghugaw sa lawas usa ka lihok sa pagrebelde (tan-awa sa Mosiah 2:36–37; D&P 64:34–35) ug paglimud sa atong tinuod nga pagkatawo isip mga anak sa Dios. Kon kita molantaw lapas sa mortalidad ug ngadto sa kahangturan, sayon ang pag-ila nga ang sayop nga pagpakig-uban nga gipasiugdahan sa kaaway temporaryo ug dili mahinungdanon.

Mga Panalangin sa Pagkaputli

Si Alma mitambag sa iyang anak nga si Shiblon sa “pagpugong sa tanan [niyang] mainit nga pagbati, nga [siya] mapuno uban sa paghigugma” (Alma 38:12). Mahinungdanon, ang pagpugong sa atong pagkakinaiyanhon makapahimo nga kita adunay mas dako, mas lawom, ug mas malungtaron nga gugma para sa Dios ug sa Iyang mga anak. Ang gugma molambo pinaagi sa matarung nga pagpugong ug mokunhod pinaagi sa walay pugong nga pagpakasala.

Si Presidente Marion G. Romney mideklarar:

“Wala koy mahunahunaang panalangin nga mas maayo pa kay sa gisaad niadtong putli ug mahiyason. Si Jesus namulong og piho nga mga ganti para sa lain-laing mga hiyas apan gireserba ang pinakamaayo, morag para usab nako, alang niadtong putli og kasingkasing, ‘kay [sila],’ miingon siya, ‘makakita sa Dios’ (Mat. 5:8). Ug dili lang sila makakita sa Ginoo, sila usab komportable sa iyang presensya.

“Ania … ang saad sa Manluluwas: ‘Himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios’ (D&P 121:45)” (“Trust in the Lord,” Ensign, Mayo 1979, 42).

Kita usab gisaraan nga, sa atong pagpadayon sa dalan sa hiyas, “ang Espiritu Santo mao ang [atong] kauban sa kanunay” (D&P 121:46). Sa ingon, ang pagsunod sa balaod sa kaputli nagdapit sa dagkong mga panalangin nga madawat sa mga tawo sa mortalidad: angay nga espirituhanong pagsalig sa presensya sa pamilya, mga higala, kaubanan sa Simbahan, ug sa katapusan, sa Manluluwas. Ang atong natural nga tinguha nga maapil matuman diha sa pagkamatarung samtang kita naglakaw diha sa kahayag nga may paglaum.

Ang Baruganan sa Paghinulsol

Pipila kaninyo kinsa nakadawat niining mensahe kinahanglang maghinulsol sa sekswal o sa ubang mga sala. Ang Manluluwas sa kanunay gitawag nga Labing Maayo nga Magtatambal, ug kini nga titulo simbolikanhon ug literal nga mahinungdanon. Kitang tanan nakasinati sa kasakit nga may kalabutan sa pisikal nga sakit o samad. Kon kita anaa sa kasakit, kita magtinguha og kahupayan ug mapasalamaton sa tambal nga makatabang sa paghupay sa atong pag-antus. Ikonsiderar ang sala isip espirituhanong samad nga makapahasol sa konsensya o, sama sa gihulagway ni Alma sa iyang anak nga si Corianton, “pagbasol sa tanlag” (Alma 42:18). Ang epekto sa kahasol ngadto sa konsensya sama ka sakit ngadto sa atong lawas—usa ka pasidaan sa kakuyaw ug proteksyon sa dugang kadaut. Gikan sa Pag-ula sa Manluluwas mabati ang makahupay nga tambal nga makaayo sa atong espirituhanong mga samad ug makatangtang sa kahasol sa konsensya. Apan, kining tambal magamit lang pinaagi sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo, paghinulsol, ug makanunayong pagkamasulundon. Ang mga resulta sa kinasingkasing nga paghinulsol mao ang kalinaw sa konsensya, kahupayan, ug espirituhanong kaayohan ug pagbag-o.

Ang inyong bishop o presidente sa branch mao ang luyo-luyong magtatambal sa espirituhanong paagi nga gitugutan sa pagtabang ninyo sa paghinulsol ug mamaayo. Palihug hinumdumi, nga ang gibug-aton sa inyong paghinulsol kinahanglang tukma sa matang ug kadako sa inyong mga sala—ilabi na sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa may sagradong pakigsaad. Ang dakong espiritwal nga mga samad nagkinahanglan og tambal ug panahon aron maayo sa hingpit.

Usa ka Saad ug Pagpamatuod

Ang doktrina nga akong gihulagway daw karaan na para sa kadaghanan sa mga tawo sa kalibutan nga mibiay-biay sa kasagrado sa pagpasanay ug mipakaubos sa bili sa kinabuhi. Apan ang kamatuoran sa Ginoo dili mausab tungod sa mga uso, kasikat, o sa opinyon sa publiko. Mosaad ko nga ang pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makapalambo sa atong kalipay sa mortalidad ug mohimong posible sa atong pag-uswag sa kahangturan. Ang kaputli ug hiyas sa karon, ug sa kanunay, mao ang “labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang” (Moroni 9:9). Ako mopamatuod sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.