Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Ti Kakoaua ae ti Riai n Itiaki

Ti Kakoaua ae ti Riai n Itiaki

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Te ongotaeka nakon tuan te itiaki e na kakorakora kukureira n te maiu ae mamate ao ni kariaia ara waaki n aki toki.

Au rongorongo e na kaeka te titiraki n tamnei ae moan te kakawaki. Ibukin tera e rangin ni kakawaki tuan te itiaki? I tataro bwa te Tamnei ae Raoiroi e na kamatoa koauan taian koaua ake I katuruturui.

Ana Babaire ni Kakukurei te Tama

Kakawakin te itiaki e kona n ataaki rinanon ana Babaire ni Kakukurei Tamara are i Karawa ibukiia Natina ae nano riki. “Ni kabane—mwaane ao aine—a karikaki ni katotongan te Atua. Ngaiia naati mwaane ao aine n tamnei aika tangiraki irouia kaaro i karawa, ao … iai rikiia ao tokin kawaiia” (“Te utu: Te Katanoata nakon te Aonaaba,” Ensign ke Riaona, Nobembwa. 2010, 129). Mwaane ao aine a maeka ma te Atua bwa Natina n tamnei imwain ruoia nakon te aonaaba n rabwataia ae mamate. Ana babaire te Tama e kariaia natina mwaane ao aine bwa a na karekei rabwataia, ni karekei atatai n te maiu aei, ao ni waaki nako nakon te karietataaki.

Kakawakin te Rabwata

Rabwatara aikai a karekeaki bwa ti na kona ni karekei atatai aika nano ao ni korakora ae aki kona ni karekeaki ni maiura imwain te maiu aei. Ngaia, ae ara reitaki ma aomata tabeman, ara konabwai n ikikina ao ni mwakuri ni kaineti ma te koaua ao ara konabwai n iri reirei ao otenanti n ana euangkerio Iesu Kristo a kanakoraoaki rinanon maiura n rabwata. Ngkai ti a riki n rabwata, ti rinanon te ongeaba, te tangira, te akoi, te nanokawaki, te un, te maraki, ao riki kakaewenako ni kawai aika a na katauraoira nakon te maiu ae akea tokina. A taekinaki n ae bebete, iai reirei aika ti riai n reirei ao atatai aika ti riai ni karekei, n aron are e kamatataki ni booki aika tabu, “ngkai te aomata naba ngai” (1 Nibwaai 19:6; Aramwa 7:12–13).

Te Mwaaka Ni Karikiia Ataei

Imwin karikan te aonaaba, e kaakaki Atam n te Ne n aroka are i Eten. Ma e kakawaki riki, e taku te Atua “e aki riai te aomata aei ni mena n ti ngaia” (Moses 3:18; taraa naba Karikan Bwaai 2:18), ao Ewa e riki bwa buun Atam ao te tia buokia. Bootakin te tamnei, rabwata, iango, ao te reitaki ae kakukurei irouia mwane ao aine e kainnanoa kakoroan nanon te babaire ni kakukurei. “Ma akea naba te mwaane ngkana akea te aine, ti tebo naba ma te aine ngkana akea te mwaane, i nanon te Uea” ((1 I-Korinto 11:11). Te mwaane ao te aine a kantaningaki n reireiniia, kakorakoraiia, kakabwaiia, ao n riki n ti te irikona.

Are e nanonaki ni karikan te maiu ae mamate bwa e karaoaki ma i karawa. “Te moan tua … te Atua e angan Atam ao Ewa ni kaineti ma tauia n nakoaia ni karo bwa te bumwane ao te buaine” (Ensign ke Riaona, Nobembwa. 2010, 129) .Te tua ni kamwaita ao ni kaona te aonaaba e teimatoa ni karaoaki n te bong aei. Ngaia ae, te mare imarenan te mwaane ao te aine bon te kawai ae kariaiakaki are a rin iai tamnei imwain te maiu aei nakon te maiu ae mamate. Te aki wenenibure imwain te mare ao te kororaoi n tain te mare e katabua mimitongin te kawai ae tabu aei.

Te mwaaka ni karikiia ataei e kakawaki n te maiu n tamnei. Aki kabonganaan raoi te mwaaka aei e na kona n urui kantaninga n ana babaire te Tama ao n rikira n te maiu ae mamate aei. Te Tama are i Karawa ao Natina ae Tangiraki bon taan karikibwai ao a tia n onimakiniira ma mwakoron Mwakaia ni karikibwai. Kainibaire ibukin kabonganan raoi te konabwai ni karika te maiu bon mwakoron ana babaire te Tama aika kakawaki. Ti kanga n namakina ao ni kabongana te mwaaka ma i Karawa anne e na bairei kukureira n te maiu ae mamate ao ara tabo n te maiu are akea tokina.

E kabwarabwaraa Unimwaane Dallin H. Oaks:

“Te mwaaka ni kariki bon mwaakan te Atua ae moan te rietata ae a tia n anganiia natina. Kabonganakina e kariaiakaki n te moan tua, ma te tua riki teuana e totokoa aki kabonganakina raoi. Te bwai ae kakawaki iaon tuan te itiaki e kabwarabwaraaki man otara n te kantaninga n te mwaaka ni karikiia ataei bwa kanga mwakoron kakoroan nanon a na babaire te Atua. …

“Itinanikun te kabaebae n te mare, ni kabane kabonganaan te mwaaka ni karikiia ataei bon te bure ae kakaiaki ao karaoan te bure ae aki tau ni katein te mwane ao te aine n Atua.” (“The Great Plan of Happiness,” Ensign, Nobembwa. 1993, 74).

Te Kainibaire n te Iein ae Riai

Iai ana kainibaire Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aika Itiaki Ni Boong Aika Kaitira, ae akea tokina iaon te iein ae riai: te reitaki ae itiaki ti imarenan te mwane ao te aine n te mare are e taekinaki n ana baire te Atua. Reitaki aikanne bon tiaki ti te nano ni kan ukoukora bwaruana ni kakukureiko, ke te aeka ni kakakibotu ke te bwai ni kamataku ae reke man te babakanikawai. Tiaki bwaai aika a na kakoroaki bukiia ke te mwakuri ae na karaoaki. Ma, a mena n te maiu n rabwata ni kabwarabwaraan arora mai karawa ao ara konabwai ao aron kamatatan ara namakin n te kabaebae n tamnei imarenan te bumwaane ao te buaine. Ngaira bon taan ibuobuoki aika kakabwaiaki ma rinerine aika riai ao aron bwaibwaira mai karawa ngkai natin te Atua—ao tiaki n te aro ni wenenibure ke ni katei ao tuua aika a boou, ke katein te aonaaba.

Te Aro n Aomata

N tabetai, te aro n aomata are e kamatataki iroun te Uea Beniamina e maiu ao n nakoraoi inanora ni kabane Motiaea 3:19). Te aro ni mwaane ke n aine e aki raira nanona, e taua oin nanona n ana namakin n rabwata Motiaea 16:5; Aramwa 42:10; Moses 5:13), e waaki inanona ao n riao, ao e kamoamoa ao ni kairiribai. Ngke e reirei Beretitenti Spencer W. Kimball, “Te ‘aro n aomata’ bon ‘aomatan te aonaaba’ are e kariaia maan n rabunna ma aki ongeaban tamneina” (“Ocean Currents and Family Influences,” Ensign, Nobembwa. 1974, 112).

Ni kaitaraana, ana “aomata Kristo” (Ereman 3:29) iai irouna te tamnei ao n tataona angin ana namakin (taraa Aramwa 38:12), e taotaona nanona ao e tararuaia i bon irouna, e tangiria ao e aki tabeakinna i bon irouna. Natin Kristo mwaane ao aine a taui ana taeka te Atua, ke a kakea n taona nanoia ao ke a tabeka Ana kaibangaki (taraMataio 16:24; Mareko 8:34; Ruka 9:23; D&C 56:2), ao e waaki n te kawai ae eti man irariki ni kawain te onimaki, ongotaeka, ao n anganano nakon te Tia Kamaiu ao Ana euangkerio.

Ngkai ngaira natin te Atua mwaane ao aine, ti karekei ara konabwai ni bungiakira mai Irouna. Ma ti maeka n te aonaaba ae kai bwaka. Teuana bukina ngkai a karikaki rabwatara bon man te bwaka n rabwata ao n rinanon ana kairoro te bure, te mangaongao, ao te mate. Ibukin aei, Bwakan Atam ao mwiin ana mwakuri n tamnei ao n rabwata a rotira n angiin te tai rinanon rabwatara. E ngae n anne ngaira aomata aika uoua mwakorora bwa ibukin tamneira mwakorora ae akea tokina e maeka n rabwatara are e kona ni kairiira nakon te Bwaka. N aron are e kamatata Iesu nakon te Abotoro Betero, “E konamaki te Tamnei, ma e mamara te iriko” ( Mataio 26:41).

Te kataaki n te maiu ae mamate, ngkanne, e kona ni kamatataki n te titiraki aei: N na kaeka te nano ni karaoa te bure n te aro n aomata, ke N na ongo nakon ana wirikiriki te Tamnei ae Raoiroi ao ni katuka te aro n aomata n riki bwa te aomata ae itiaki rinanon Ana Mwakuri ni Kamaiu Kristo te Uea (taraMotiaea 3:19)? Anne te kataaki. A kona naano, naano n totoko, ao te nano n aomata ni katokaki man ao rinanon Ana Mwakuri ni Kamaiu Iesu Kristo. Ti roko nakon te aonaaba aei bwa ti na karikirakea te anua n Atua ao n taotaona angin te namakin n iriko.

Nanon te Tia Kakaitara

Ana baire te Tama e karaoaki ni katauraoan kaetieti ibukiia Natina, ni kukureia, ao ni kairiia Nakoina n okira mweengana n rabwata aika kautaki ao ni karietataaki. E kantaningaia te Tama are i Karawa bwa ti na bane n oota ao ni kaonaki ma te kantaninga. Ni kaitaraana, e mwakuri korakora Rutibeero ni karikiia natin te Atua mwaane ao aine ni kamangaoiia n aki kukurei ao n tuuka rikirakeia n aki toki. Ana kantaninga Rutibeero bwa ti na riki bwa “karawawataia aomata n ai arona” (2 Nibwaai 2:27). E tangiriira Rutibeero bwa ti na tiku n te rotongitong ao n akea ara kantaninga.

E mwakuri korakora Tatan n urua teuana mwakoron ana babaire te Tama ae moan te kakawaki. Akea rabwatana, ao rikirakena n akea tokina e a tia n tauaki. Kanga ai aron te ran aei ni biri i kabin te karanga are e katokaki n te taem, ngaia ae rikiraken te tia kakaitara n akea tokina e tauaki ibukina bwa akea rabwatana n aomata. Ibukin ana kakaitara, e a tia Rutibeero n aki karekei kakabwaia n te maiu ae mamate ao atatai aika kona n riki rinanon te iriko ao te ri. E aki kona n reiakina te reirei are ti te rabwata n tamnei ae kona n reiakinna. E un ni karekean koauan kamaiuaia aomata ni kabane. Teuana nanon te taeka damned ni booki aika tabu e kaotaki n ana aki konabwai n rikirake ao n riki n aron Tamara are i Karawa.

Ibukina bwa e rangin ni kakawaki te rabwata n ana babaire ni kakukurei te Tama ao n rikirakera n tamnei, Rutibeero e ukoukora angan kamaunakina man Anakin nanora ni kabonganai rabwatara n te aro ae aki riai. Teuana te kaitara akea tokina bwa te tia kakaitara, ae kamimi ibukina bwa akea rabwatana, e anai nanora n tibwauaia n aki kukureina rinanon aki kabonganakin raoi rawatara. Te bwai ni mwakuri ae akea irouna bon ana takete ni kataia n anai nanora nakon uruakin tamneira.

Uruakan tuan te itiaki bon te bure ae kakaiaki ao aki kabonganakin raoi rabwatara. Nakoia naake a ataia ao a oota n te baire ni kamaiu, kabarekaan te rabwata bon kaotan te kakaitara Motiaea 2:36–37; D&C 64:34–35) ao aki kabonganaan raoi kinakira ngaira natin te Atua mwaane ao aine. Ngkana ti taraa riaon te maiu ae mamate nakon are akea tokina, e bebete kinakina bwa te iraorao ae bure ae boutokaaki n te kakaitara ae uarereke taina ao akea nanona.

Kakabwaia n te Aro n Itiaki

E reireina natina Aramwa te mwaane ae Tiburon n “taotaona angin [ana] namakin, bwa [e] na kaonaki n te tangira(Aramwa 38:12). Ae kakawaki, boakin te aro n aomata inanora e kona ni kamwaita, ni kakorakora, ao kateimatoa tangiran te Atua ao Natina. E rikirake te tangira ngkana ti kawakina raoiroira ao e kerikaki ngkana ti kariaia te kataaki.

Beretitenti Marion G. Romney e katanoata:

“I kona n iangoi kakabwaia aika akea bwa a na korakora riki tangiraia nakon ake a beritanaki nakoia aika itiaki ao n tamaroa. E taetae Iesu ibukin kaniwanga aika onoti ibukin tamaroa aika kakaokoro ma e katuka te korakora, ibukin te nano ae itiaki, ‘bwa,’ e taku, ‘a na nora te Atua’ (Mataio. 5:8). Ao tiaki ti nooran te Uea, ma ana namakina te mwengaraoi n rokona.

“Aio … ana berita te Tia Kamaiu: Ngkana ti kariaia te tamaroa bwa e na kanakoraoi ara iango n aki toki; ngkanne ara koaua e na rikirake ni matoatoa imatan te Atua (D&C 121:45)” (“Trust in the Lord,” Ensign,Ensign, Meei 1979, 42).

Ti berita naba bwa, ngkana ti toua kawain te tamaroa, te Tamnei ae Raoiroi e na riki bwa [raora] n tainako (tara (D&C 121:46). Ngaia ae, maiuakinan tuan te itiaki e kaoi tabeua kakabwaia aika korakora aika a kona ni karekei mwaane ao aine n te maiu ae mamate: koaua n te tamnei aika riai imatan te utu, raoraora, raora n te Ekaretia, ao, te kabane, bon te Tia Kamaiu. Nanora ni kani kainna e kakoroaki nanona n te etieti ngkana ti nakonako n te oota ma te kantaninga.

Te Reirei Iaon te Rairannano

Tabeman a karekea te rongorongo ni kainnanoa te rairannano man te wenenibure ke buure riki tabeua. Te Tia Kamaiu e atongaki bwa te Tia Katoki aoraki, ao te nakoa ae kakawaki ae kanikinaeaki ao ni koaua. Ti bane n rinanon te maraki ni kaineti ma te ikoaki ke te maneka. Ngkana ti maraki, ao ti ukora te kamaiuaki ao ni kaitau ibukin te bwainaoraki ao katokana are e ibuobuoki ni katoka te maraki. Iangoa te bure bwa te ikoaki n te tamnei are e karika te kairua ke, n aron are e kamatataki iroun Aramwa nakon natina te mwaane ae Korianton, “namakin ae kananokawaki” (( Aramwa 42:18). Mwin ara kairua nakon tamneira ti tebo ma mwin te maraki n rabwata—te kairua bon te kauring n te kanganga ao te kamanomano man te uruaki ae na manga riki. Man Ana Mwakuri ni Kamaiu te Tia Kamaiu ao e roko te kabira ni karekean te rau are e na kamaoa manekara n tamnei ao ni kaitiaki ara bure. N anne, ao e kona te kabira aei ni kabonganaki rinanon reirei n onimaki iroun te Uea Iesu Kristo, rairannano, ao te teimatoa n onimaki. Mwiin te rairannano bon te rau n atakin te eti ao te bure, te rau, ao kamaiuan te tamnei ao te kabouaki.

Am bitiobi ke am beretitenti n te mwaanga bon te tia ibuobuoki ni katokan te aoraki n te tamnei are e kariaiakaki bwa e na buokiko n rairananom ao ni kamaiu. Taiaoka n uringa, bwa mwaitin ao korakoran am rairannano e na kaitara taekan ao korakoran am bure—riki ibukiia Aika Itiaki Ni Boong Aika Kaitira aika a tia ni karekea te berita. Maneka n tamnei a tangira te bwai n aoraki ao te tai ae teimatoa bwa e na kamaiuaki ni kabwaninaki.

Te Berita ao te Kakoaua

Te reirei are I kabwarabwara e na taraa n rangin ni maan ao ni bwakanako taina nakoia aomata aika mwaiti n te aonaaba are e rikirake ni bwainingarea kakawakin karikaia ataei ao ni kauarerekea kakawakin maiun te aomata. Ma ana koaua te Uea e aki bitaki man te bwai ae kinaki, kinakina, ke aia iango aomata man te rinerine. I berita bwa te ongotaeka nakon tuan te itiaki e na kakorakora kukureira n te maiu ae mamate ao ni kariaia ara waaki n aki toki. Itiaki ao te tamaroa a tia ngkai, n riki n tainako “bwa te bwai ae moan te tangiraki ma ni kakawaki iaon bwaai nako” (Moronaai 9:9). I kakoaua n aran te Uea ae tabu Iesu Kristo, amen.