Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Hum Shudh Rehne mein Vishwaas Karte Hai

Hum Shudh Rehne mein Vishwaas Karte Hai

April 2013 Maha Sammelan

Shudhta ke kaanoon ke prati aagyakaarita maranshilta mein hamare khushiyaali ko badhaaega aur anantta ki or hamari pragati ko mumkin karega.

Mera sandesh ek paramavashyak sawaal ka jawaab hai jo dhaarmik rup se zaroori hai: Shudhta ka kaanoon kyun avashyak hai? Main prarthna karta hoon ki Pavitra Aatma un siddhaanton ki sachchaai ki pushti karega jinpar main zor dene waala hoon.

Pita ka Khushiyaali Ka Yojna

Shudhta ka anant mahatva tabhi samjha ja sakta hai jab hum Swarg ke Pita ke khushiyaali ki yojna jo Unke bachchon ke liye hai ke bhaari matlab ko jaanenge. “Sabhi maanav—purush aur aurat—Parmeshwar ki chaaya mein banaye gaye hai. Har ek swarg ke maata pita ka priye putra ya putri hai, aur … unka ek divye gun aur swabhaao hai” (“The Family: A Proclamation to the World,” Ensignya Liahona, Nov. 2010, 129). Sabhi purush aur aurat is dharti par aakar maranshil banne se pehle Parmeshwar ke saath rehte the Unke aatmik bachchon ki tarah. Pita ka yojna Apne putra aur putriyon ke liye yeh mumkin karta hai ki hum shareer paaye, maranshilta anubhav karein, aur unnat jiwan ki or badhe.

Ek Shareer ki Kya Avashyakta Hai

Hamare shareer ke badaulat hum itne saare gehre aur uttejit anubhavein paate hai jo sirf hamare maranshil jeevan se purva nahin milta. Isliye, hamare sambandh anye logon se, hamari chamta sachchaai ko pehchaanne aur uske anusaar jeene ki, aur hamari yogyata Ishu Masih ke susamachaar ke siddhaanton aur dharamsidhaanton ka paalan karne ka dugna hota hai hamare shareer ke badaulat. Jab tak hum maranshil hai, hum komalta, prem, dayaluta, khushiyaali, dukh, niraasha, peeda, aur shareer ki kamzoriyon ke kaaran chunaotiyon ko anubhav karte hai ayse tarikon se jo hamein anant jiwan ke liye tayyaar karta hai. Sidhe shabdon mein, shiksha hai sikhne ke liye aur anubhavein hai jinse hamein guzarna hai, jaise dharamshaastra batlata hai, “maanav shareer ke anusaar” (1Nephi 19:6; Alma 7:12–13).

Bachche Paeda Karne ki Shakti

Dharti ke rachna ke baad, Adam ko Eden ke Bagiche mein choda gaya. Avashyakta se, haalaanki, Parmeshwar ne kaha “Adam ka akela rehna achcha nahin” (Moses 3:18; Genesis 2:18 bhi dekhiye), aur Eve Adam ki patni aur sahi madadgaar bani. Donon purush aur aurat ke dhaarmik, shareerik, maansik, aur bhauk chamtaaon ko milakar hi khushiyaali ki yojna ko anjaam diya jaa sakta tha. “To bhi Prabhu mein, na to stri bina purush, aur purush bina stri ke hai” (1 Corinthians 11:11). Purush aur stri ko ek dusre se sikhna, ko mazboot karna, ashirvaad dena, sampurn karna, aur sabse achcha banana hai.

Maranshil jiwan paane ka raasta divye rup se niyukt kiya gaya hai. “Pehla aagya … Parmeshwar ne Adam aur Eve ko diya tha woh maata-pita banne ek saath pati aur patni ke kartavvye mein tha” (Ensign yaLiahona, Nov. 2010, 129). Woh aagya ki dugna karo aur aabaad karo aaj bhi dharti par hai. Isliye, ek purush aur mahila ke beech vivaah adhikaar purn tarika hai jiske dwara maranshil jeev se pehle ke aatmaaen maranshilta mein daakhil hoti hai. Sampurn rup se yaon sambandh nahin rakhna vivaah se pehle aur vivaah ke baad purn rup se is shudhta ke pavitra madhyam ko bachaae rakhna chahiye.

Bachcha paeda karne ki shakti dhaarmik rup se avashyak hai. Is shakti ka durupyog Pita ke yojna ke lakshye aur hamare maranshil jeevan ki sachchaai ko bhang karta hai. Hamare Swarg ke Pita aur Uska Priye Putra ne hamein banaya hai aur hum mein Apni thodi si banane ki shakti saup diya hai. Kyunki yeh Pita ke yojna ka avashyak baat hai khaas salaah di gayi hai is chamta ki sahi istemaal ke liye jisse jiwan utpann hota hai. Hum is divye shakti ke baare mein kaisa mehsoos karte hai aur istemaal karte hai se hamare is maranshil jiwan ke khushiyaali par gehra asar padega aur hamare anantta ke safar par bhi.

Elder Dallin H. Oaks ne batlaya:

Maranshil jiwan banane ki shakti sabse badhiya shakti hai jo Parmeshwar ne apne bachchon ko diya hai. Uska istemaal pehle niyam dwara diya gaya tha, magar ek aur zaroori niyam diya gaya use galat istemaal se bachane ke liye. Shudhta ke kaanoon par hum kitna gaur karte hai hamare bachche paeda karne ki shakti ke lakshye ke gyaan se jaana ja sakta hai Parmeshwar ke yojna ki purti mein. …

“Vivaah ke bandhan ke baahar, bachche paeda karne ki shakti ke saare istemaal zyaada ya kam hai paap bhare ninda aur bigaad hai divye purush aur mahilaa ke liye” (“The Great Plan of Happiness,”Ensign, Nov. 1993, 74).

Yaon Sambandhi Naetikta ka Sttar

Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka ek hi, na badalne waala sttar hai yaon sambandhi naetikta ka: nasdeeki sambandh tabhi theek hai jab purush aur aurat vivaahit hai Parmeshwar ki yojna anusaar. Ayse shaaririk sambandh sirf dhoondhne ki utsukta, bhook mitane waali, ya manoranjan ka zariya nahin hai jo laalach se ho. Yeh sirf kuch haasil karna ya ek naatak mein bhaag lene jaisa nahin hai. Balki, maranshilta mein divye swabhaao ka hamara antim kaarye hai aur pati aur patni ke beech bhauk aur dhaarmik bandhanon ko mazboot karne ka ek raasta hai. Hum pratinidhi hai jinhe naetik chunne ki shakti mili hai aur hamara pehchaan hamare divye virasat Parmeshwar ke bachche se mila hai—aur na sirf yaon sambandhi vyavahaar, adhunik rawaiye ya saansaarik gyaan vidhya dwara.

Prakritik Manushye

Kuch had tak, woh swabhaawik vyakti jiske baare mein Raaja Benjamin ne kaha jiwit hai aur hamare andar hai (dekhiye Mosiah 3:19). Woh swabhaawik purush ya mahila pashchataap nahin karna chahata, vishay aur vaasna mein lagta rehta hai (dekhiye Mosiah 16:5; Alma 42:10; Moses 5:13), khatir karne waala aur atyant, aur ghamandi aur laalchi hota hai. Jaise Pradhaan Spencer W. Kimball ne sikhlaya, “Woh ‘swabhaawik vyakti’ ‘duniya mein rehne waala hai vyakti’ hai jisne badtameez jaanwaro waale bhavna ko apne dhaarmik prernaon ko dhaakne ka mauka diya hai” (Ocean Currents and Family Influences,” Ensign, Nov. 1974, 112).

Iske atirikt, woh “Masih ka purush [ya mahila]” (Helaman 3:29) dhaarmik hai aur apne uttejnaaon par lagaam rakhta hai (dekhiye Alma 38:12), santulit aur niyantrit hai, aur dayalu aur niswaarthi hai. Masih ke purush aur mahilaaen Parmeshwar ke shabd ko thaame rehte hai, apne aap ko bhulkar aur Unka krus apne upar le lete hai (dekhiye Matthew 16:24; Mark 8:34; Luke 9:23; D&C 56:2), aur aage badhte rehte hai sidhe aur patle raaste par jahan Uddhaarkarta aur Uske susamachaar ke liye vishwaas, aagyaakarita, aur shriddha hai.

Kyunki hum Parmeshwar ke putra aur putriyaan hai, humne divye gun paaye hai Unse. Magar hum is samay ek paap bhare duniya mein hai. Jis cheez se hamare shareer ki rachna hui hai woh paap se bhare hai aur paap, chal, aur mrityu ke khichaao mein aasaani se aa sakte hai. Fal swarup, Adam ka Patan aur uski shaarmik aur saansaarik prabhaao hamein hamare shareer dwara asar karta hai. Aur phir bhi hum do deh waale hai, kyunki hamara aatma jo hamara anant bhaag hai woh ek shareer mein band hai jo kabhi bhi bahek sakta hai. Jaise Ishu ne Devdut Peter se zor diya, “Aatma to tayyaar hai, parantu shareer durbal hai” (Matthew 26:41).

Maranshilta ke pariksha ka sahi visheshta hai, phir, is sawaal mein chipa: Kya main swabhaawik vyakti ke behkaawe mein aa jaaunga, ya kya main Pavitra Aatma ke baat ko sununga aur swabhaawik vyakti ko thukra dunga aur sant banunga Masih Prabhu ke Praeshchit ke dwara (dekhiye Mosiah 3:19)? Yeh hai pariksha. Har bhook, ichcha, kamzori, aur iraada swabhaawik vyakti ka par vijay paaya ja sakta hai Ishu Masih ke Praeshchit dwara. Hum yahan dharti par hai parmeshwar jaise gun ko viksit karne ke liye aur shareer ke uttejnaaon par lagaam dene ke liye.

Shaetaan Ka Iraada

Pita ka yojna hai Apne bachchon ko nirdeshan pradaan karne ka, unhe khush rehne mein madad karna, aur unhe surakshit Uske paas ghar le jaane ka punarjiwit, unnat shareeron mein. Swarg ka Pita chahata hai ki hum jyoti mein saath rahe aur aasha se bhare rahe. Iske vipreet, Lucifer koshish karta rehta hai ki woh Parmeshwar ke putra aur putriyon ko uljhaae aur udaas banaye aur unke anant pragati ko roke. Jhut ke pita ka mukhye lakshye hai ki hum sab “uski tarah aashaheen ho jaaye” (2 Nephi 2:27). Lucifer chahata hai ki hamara ant ko andhakaar mein akele aur bina aasha ke rehne se.

Shaetaan bina thake kaam karta rehta hai Pita ke yojna ke sabse avashyak bhaagon ko badalne mein. Uske paas shareer nahin hai, aur uska anant pragati tham chuka hai. Jaise nadi ka behta paani baandh(dam) se rok liya jaata hai, waise hi shaetaan ka anant pragati rok liya jaata uske paas ek shareer na hone ke kaaran. Uske vidroh ke kaaran, Lucifer ne khud ke liye sabhi maranshilta ke ashirvaadon aur anubhavon ko thukra diya jo uske shareer aur haddiyaan rakhne se mumkin hota. Woh us gyaan ko nahin seekh sakta jo sirf ek shareer waala aatma seekh sakta hai. Use nahin pasand ki sabhi manushye vaastav mein punaharjiwit honge. Ek dharamshaastra ke arth mein shaapit shabd ka arth hai ki woh Swarg ke Pita ki or pragati nahin kar paaega aur Uski tarah nahin banega.

Kyunki ek shareer itna avashyak hai Pita ke khushiyaali ki yojna mein aur hamare dhaarmik badhanti mein, Lucifer chahata hai ki hamari pragati ruk jaaye hamein behkaawe mein laakar taaki hum apne shareer ka durupyog karein. Anantta ka ek ninda hai ki shaetaan, jo ashaheen hai kyunki uske paas shareer nahin, hamein lubhata hai apna ashaheenta ki or hamein hamare shareer ka durupyog karwa kar. Jo cheez uske paas nahin usi ko woh nasht karna chahata taaki hamari aatma nasht ho jaaye.

Shuddhta ke kaanoon ka na paalan karna ek ghor paap hai aur hamare mandir jaise deh ka durupyog hai. Jo log uddhaar ka yojna ko jaante aur samajhte hai unke liye, shareer ko apavitra karna virodh ka kaarye hai (dekhiye Mosiah 2:36–37; D&C 64:34–35) aur hamare sahi pehchaan Parmeshwar ke putra aur putriyaan hone ka tyaag hai. Jab hum maranshilta se aage anantta ki or dekhte hai, aasaan hota hai batlana ki shaetaan dwara dikhaya gaya saath thode samay ka aur khokla hai.

Shudh Rehne Ka Ashirvaad

Alma ne apne putra Shiblon ko salaah diya ki woh “[apne] sabhi uttejnaaon par lagaam dein, jisse ki [woh] prem se paripurn rahe” (Alma 38:12). Mahatvapurn dhang se, hamare andar ke swabhaawik vyakti ko kaaeda sikhane se ek ek bharpur, ek gehra, aur ek lambe samay tak tikne waala Parmeshwar ka prem aur Unke bachchon ke prati prem mumkin hai. Prem badhta hai jab hum sahi tarike se khud ko paap karne se rokte hai aur kam hota hai jab hum bahek jaate hai.

Pradhaan Marion G. Romney ne goshna ki:

“Main koi aur ashirvaad ke baare mein nahin soch sakta jo itna chahita hai jitna woh jo sachche aur shudh logon ko vaada kiya jaata hai. Ishu ne khaas pratifal batlaaye alag alag sadgun ke liye magar sabse achcha sadgun ko bacha ke rakha, kyunki mujhe aysa lagta hai, saaf hriday waalon ke liye, ‘kyunki woh,’ usne kaha, ‘Parmeshwar ko dekhenge’ (Matt. 5:8). Aur na sirf woh Prabhu ko dekhenge, magar woh araam mehsoos karenge unke upasthiti mein.

Yeh hai … Uddhaarkarta ka vaada: ‘Agar hum pavitrata se apne soch ko hamesha sundar rakhenge; tab hamara himmat mazboot hoga Parmeshwar ki upasthiti mein’ (D&C 121:45)” (“Trust in the Lord,” Ensign, May 1979, 42).

Hamein yeh bhi vaada diya gaya hai ki, jab hum pavitrata ka maarg chunenge, “Pavitra Aatma [hamara] sabhi samay ka saathi rahega” (D&C 121:46). Is liye, shudhta ke kaanoon ko jeene se kuch ayse mahaan ashirvaad milte hai jo purush aur mahila kabhi maranshilta mein milenge: sahi dhaarmik himmat parivaar, doston, Girjaghar pehchaan waalon, aur, ant mein, Uddhaarkarta ki upasthiti mein. Hamara swabhaawik ichcha kisi cheez ka bhaag hone ka praapt hota hai dhaarmikta mein jab hum jyoti mein aasha ke saath chalte hai.

Pashchataap ka Siddhaant

Aap mein se kuch logon ko jo is sandesh ko sunn rahe hai ko yaon sambandhi ya anye paapon se pashchataap karna padega. Uddhaarkarta ko aksar Mahaan Daactar kaha jaata hai, aur is shirshak ka donon pratikaatmak aur shaabdik mahatva hai. Hum sab ne ek shaaririk chot ya ghao ke saath jude dard ka anubhav kiya hai. Jab hum dard mein rehte hai, hum aam taur par raahat paane aur dawa aur upchaar ke liye abhaari hote hai jo hamare peeda ko kam karne mein madad karta hai. Sochiye ki paap ek aatmik ghaao hai jisse hum sharminda hote hai ya, jaise Alma dwara uske putra Corianton ko batlaya gaya, “antaraatma ka pachtawa” (Alma 42:18). Sharmindagi hamare aatma ke liye woh hai jo peeda hamare shareer ke liye hai —ek chetaaoni khatre ki aur ek suraksha aur zyaada nuksaan se. Uddhaarkarta ke Praeshchit se aaraam dene waala marham milta hai jo hamare aatmik ghaawon ko theek kar sakta hai aur sharmindagi ko hata sakta hai. Haalaanki, yeh marham sirf Prabhu Ishu Masih mein vishwaas, pashchataap, aur sabhi samay aagyakari rehne ke siddhaanton dwara lagaya ja sakta hai. Haardik pashchataap ka parinaam hai aatma shaanti, aaraam, aur aatmik changaai aur naya karna.

Tumhara bishop ya shaakha adhyaksh aatmik daactar ka sahayak hai jo tumhe pashchataap aur changaai mein madad karne ke liye zimmedaar hai. Kripya yaad rakkhe, kisi bhi tarah, ki tumhare pashchataap ka bal aur josh tumhare paapon ke swabhaao aur sangeenta se mel khana chahiye—khaaskar Antim-din Santon ke liye jo pavitra vaade mein hai. Gehre aatmik ghaao ke liye lagataar ilaaj aur samay chahiye theek hone ke liye achchi aur puri tarah.

Ek Vaada aur ek Gawahi

Jis dharamsiddhaant par mainne aaj baat ki hai shaayad kai logon ko puraana lage ek aysi duniya mein jahan bachche paeda karne ki shakti ka bahut mazaak udaya jaata hai aur maanav jiwan ka koi mol nahin jahan. Magar Prabhu ki sachchaai jhut, prasiddhta, ya samaaj ki raae se nahin badalta. Main vaada karta hoon ki shudhta ke kaanoon ke prati aagyakaarita maranshilta mein hamare khushiyaali ko badhaaega aur anantta ki or hamari pragati ko mumkin karega. Shuddhta aur punya “sabse priye aur bahumulye” (Moroni 9:9) hai, hamesha raha hai, aur hamesha rahega. Main yeh gawahi deta hoon Prabhu Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.