Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Matou Te Talitonu i le Nofomama

Matou Te Talitonu i le Nofomama

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O le usiusitai i le tulafono o le ola mama o le a faateleina ai lo tatou fiafia i le olaga nei, ma mafai ai ona tatou agai i luma i le faavavau.

O la’u savali e tali ai se fesili taua o se taunuuga maoae faaleagaga: Aisea e taua tele ai le tulafono o le ola mama? Ou te tatalo o le a faamautu atu e le Agaga Paia le moni a’ia’i o mataupu faavae o le a ou faamamafaina.

O Le Fuafuaga o le Fiafia a le Tama

O le taua e faavavau o le ola mama e na o le lotoifale o le matalalaga lautele o le fuafuaga a lo tatou Tama Faalelagi o le fiafia mo Lana fanau e malamalama ai i ai. “O tagata uma—tane ma tamaitai—na foafoaina i le faatusa o le Atua. O i latou taitoatasi o se atalii po o se afafine faapelepele o ni matua faalelagi, ma … e i ai se natura paia” (“O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Nov. 2010, 129). Sa nonofo alii uma ma tamaitai faatasi ma le Atua o Ana fanau agaga a o lei o mai i le lalolagi o ni tagata ua faitino. O le fuafuaga a le Tama ua mafai ai e Ona atalii ma afafine agaga ona maua ni tino faitino, ia maua le poto masani i le tino, ma ia agaigai ai i luma i le faaeaga.

O Le Taua o se Tino Faitino

O o tatou tino faitino ua mafai ai ona tatou maua se poto masani lautele, loloto, ma le maoae lea e le mafai ona maua i lo tatou i ai i le muai olaga. O le mea lea, o a tatou sootaga ma isi tagata, o lo tatou malosi e iloa ai ma faatino e tusa ai ma le upumoni, ma lo tatou tomai e usitai ai i mataupu faavae ma sauniga o le talalelei a Iesu Keriso e faateleina e ala i o tatou tino faaletino. A o tatou ola ai, tatou te iloaina le agamalu, alofa, agalelei, faanoanoa, le fiafia, tiga e oo lava i luitau o tapulaa faaletino o ni auala e saunia ai i tatou mo le faavavau. I se faaupuga faigofie, e i ai lesona e ao ona tatou aoaoina ma aafiaga e tatau ona tatou maua, e pei ona faamatala mai i tusitusiga paia, “e tusa ma la le tino” (1 Nifae 19:6; Alema 7:12–13).

O Le Mana e Foafoa ai Fanau

Ina ua maea ona foafoaina le lalolagi, sa tuu Atamu i le Faatoaga o Etena. Peitai, o le mea taua, sa fetalai atu le Atua “e le lelei ona mau toatasi o le tagata” (Mose 3:18; tagai foi Kenese 2:18), ma sa avea Eva ma ava ma se fesoasoani ia Atamu. O le tuufaatasiga maoae o mana faaleagaga, faaletino, faalemafaufau, ma faalelagona o tane ma tamaitai, sa manaomia e faatino ai le fuafuaga o le fiafia. “E leai se tane pe a le o i ai le fafine, e leai foi se fafine pe a le o i ai le tane, i le Alii” (1 Korinito 11:11). Ua faamoemoe le tane ma le fafine e aoao mai, faamalosi, faamanuia, ma faaatoatoa e le tasi le isi.

O le auala ua foafoaina ai le ola faaletino na atofa mai le lagi. “O le poloaiga muamua … na tuu atu e le Atua ia Atamu ma Eva e faatatau i lo la’ua gafatia mo le tulaga faamatua o se tane ma se ava” (Liahona, Nov. 2010, 129). O le poloaiga ia fanafanau ma uluuluola ma ia tumu ai le lalolagi, o loo tumau pea e oo mai i le taimi nei. O le mea lea, o le faaipoipoga i le va o le tane ma se tamaitai o le alafua faatagaina lea, e ulufale mai ai agaga o le muai olaga i le olaga nei. O le faafitia atoatoa o feusuaiga a o lei faaipoipo ma le faamaoni a’ia’i i totonu o le faaipoipoga, e puipuia ai le paia a’ia’i o lenei alafua paia.

O le mana o le foafoaina o fanau e matuai taua faaleagaga. O le faaaoga sese o lenei mana e faatoilalo ai faamoemoega o le fuafuaga a le Tama ma lo tatou i ai i le olaga nei. O lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo o tufuga ia ma ua faamatuu mai ia i tatou taitoatasi se vaega o lo La’ua mana foafoa. O ni taiala patino mo le faaaogaina tatau o lenei tomai e foafoa ai le ola, o ni elemene taua ia i le fuafuaga a le Tama. O o tatou lagona e uiga i ai ma le faaaogaina o lena mana faalelagi, o le a fuafua ai se fuataga tele o lo tatou fiafia i le olaga nei ma lo tatou taunuuga i le faavavau.

Na faamalamalama mai e Elder Dallin H. Oaks:

“O le mana e foafoa ai le ola faaletino o le mana aupito sili lea ona faaeaina na tuuina mai e le Atua i ana fanau. O lona faaaogaaga sa faatonuina mai i le poloaiga muamua, ae sa i ai se isi poloaiga taua sa tuuina mai e faasa ai lona faaaogaina sese. O le faamamafa tatou te tuuina i le tulafono o le ola mama o loo faamatalaina e ala i lo tatou malamalama i le faamoemoega o o tatou mana e foafoa ai fanau i le faataunuuina o le fuafuaga a le Atua. …

“I fafo atu o noataga o le faaipoipoga, o le faaaogaina o le mana foafoa i auala uma lava, o ni faaaogaina sese ia ma agasala inosia o le uiga paia silisili o tane ma fafine” (“The Great Plan of Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 74).

O Le Tulaga Faatonuina o le Ola Mama Faalefeusuaiga

O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai e i ai se tulaga faatonuina e tasi, e mausali o le ola mama faalefeusuaiga: o sootaga mafana felata’i e na o le va lava o se alii ma se tamaitai i le sootaga o le faaipoipoga ua faatonu mai i le fuafuaga a le Atua, e tatau ai. O na sootaga ua le na o se naunau e fiailoa, se manaoga ia faamalieina, po o se ituaiga o taaloga po o faafiafiaga e tulimatai ma le manatu faapito. E le o se osigātoilalo pe ua na o se taga e faatino. Ae, ua latou i ai i le olaga faitino o se tasi o faailoaga taua o lo tatou natura paia ma gafatia, ma o se auala o le faamalolosia o noataga faalelagona ma faaleagaga i le va o le tane ma le ava. O i tatou o tagata ua faamanuiaina i le faitalia e filifili ai le mea tonu, ma ua tulaga ese i lo tatou tofi paia o ni fanau a le Atua—ae le o amioga feusuai po o uiga ma tulafono faanei ona po, po o filosofia faalelalolagi.

O Le Tagata Natura

I se isi itu, o le tagata natura o loo faamatalaina e le Tupu o Peniamina o loo ola pea ma o loo i ai i totonu o i tatou taitoatasi (tagai Mosaea 3:19). O le tagata po o le fafine natura e le salamo, e tuinanau ma faatiapolo (tagai Mosaea 16:5; Alema 42:10; Mose 5:13), e faalologo ma soonafai, ma e faamaualuga ma manatu faapito. E pei ona aoao mai Peresitene Spencer W. Kimball, “O le ‘tagata natura’ o le ‘tagata i le lalolagi’ o lē na te faatagaina naunauga masani a manu e faapogisaina ona lagona faaleagaga” (“Ocean Currents and Family Influences,” Ensign, Nov. 1974, 112).

I se tulaga faafeagai, o le “alii [po o se tamaitai] o Keriso” (Helamana 3:29) e faaleagaga ma pulea tuinanau uma (tagai Alema 38:12), e faautauta ma e amio pulea, ma e agalelei ma e le manatu faapito. O alii ma tamaitai o Keriso e taofimau i le upu a le Atua, e faafitia i latou lava ma amoina Lona satauro (tagai Mataio 16:24; Mareko 8:34; Luka 9:23; MF&F 56:2), ma fetaomi atu i luma i se ala sa’o ma le vaapiapi o le faamaoni, usiusitai, ma le tuuto atu i le Faaola ma Lana talalelei.

Ona o i tatou o atalii ma afafine o le Atua, ua tatou maua ai gafatia paia mai ia te Ia. Ae o loo tatou nonofo i le taimi nei i se lalolagi pau. O elemene tonu lava sa foafoaina mai ai o tatou tino, o lo latou natura lava o le pau ma e aafia lava i le agasala, o mea piopio, ma le oti. O le mea la lea, o le Pau o Atamu ma ona taunuuga faaleagaga ma faaletino ua aafia tuusao ai lava i tatou e ala i o tatou tino faitino. Ae ui i lea o i tatou o ni tagata e itulua, aua o o tatou agaga o se vaega e faavavau o i tatou ua faaofuina i se tino faitino lea e aafia i le Pau. E pei ona faamamafa atu e Iesu i le Aposetolo o Peteru, “Ua manao i ai le loto, a o le tino ua vaivai” (Mataio 26:41).

O le uiga moni lava la o le suega i le olaga nei, e mafai ona aoteleina i le fesili lea: Pe o le a ou tali atu ea i faamoemoega o le tagata natura, pe o le a ou gauai atu i uunaiga a le Agaga Paia ma tuu ese le tagata natura ae avea ma tagata paia e ala i le Togiola a Keriso le Alii (tagai Mosaea 3:19)? O le suega lena. O naunauga uma, manaoga, faamoemoega, ma moomooga o le tagata natura, e mafai ona faatoilalo e le, ma ala i le Togiola a Iesu Keriso. Ua tatou i ai iinei i le lalolagi e atiina ae uiga auaumama faale-atua ma ia pulea lelei tuinanau uma o le tino.

O Le Faamoemoega o le Fili

O le fuafuaga a le Tama ua mamanu ina ia tuuina mai ai le taitaiga mo Ana fanau, e fesoasoani ai ia i latou ia fiafia, ma toe auamaia saogalemu i latou ia te Ia ma ni tino faaeaina. E finagalo le Tama Faalelagi ia i tatou ia faatasia i le malamalama ma ia faatumuina i le faamoemoe. O le eseesega, e galue Lusifelo e faafenumiai atalii ma afafine o le Atua ma ia lē fiafia ma faalavelaveina lo latou agaigai i luma e faavavau. O le faamoemoega autu lava o le tamā o pepelo, ia tatou “faanoanoa uma e pei o ia lava” (2 Nifae 2:27). E manao Lusifelo ia tuua moni na o i tatou i le pogisa e aunoa ma se faamoemoe.

E galue pea lava pea Satani e mimilo ia elemene aupito taua o le fuafuaga a le Tama. E leai sona tino, ma ua muta lona alualu i luma e faavavau. E pei lava ona taofia e se punivai le vai e tafe i se vaitafe, ua faapena foi ona punitia le alualu i luma e faavavau o le fili aua e leai sona tino faitino. Ona o lona fouvale, ua faafitia ai e Lusifelo mo ia lava o faamanuiaga uma i le tino ma aafiaga e mafai ona maua e ala i se tino o aano ma ivi. E le mafai ona ia aoaoina ia lesona ia e na o se agaga ua i ai se tino e mafai ona aoaoina. E inoino o ia i le moni a’ia’i o se toetu patino atoatoa o tagata uma. O se tasi o faauigaga malosi faatusi-paia o le upu faamalaiaina o loo faapupula mai i lona le mafaia lea ona atiae ma avea e faapei o lo tatou Tama Faalelagi.

Talu ai o se tino faaletino e matua totonugalemu i le fuafuaga o le fiafia a le Tama ma lo tatou atina’ega faaleagaga, ua saili ai Lusifelo e faalavelaveina lo tatou alualu i luma e ala lea i le faaosoosoina o i tatou e faaaoga ma le faaletatau o tatou tino. O se tasi o faafeagai o le faavavau o le fili, o lē ua matuai faanoanoa lava ona e leai sona tino faitino, na te faaosoosoina i tatou ia tatou faanoanoa faatasi ma ia e ala i le faaaoga sese o o tatou tino. O le meafaigaluega tonu lava na te le o maua, o lea ua avea ai ma uluai tulimataiga o ana taumafaiga e maileia ai i tatou ia faataumaoia faaleagaga.

O le solia o le tulafono o le ola mama o se agasala inosia ma o se faaaogaina sese lea o o tatou tino faaletino. Ia i latou ua iloa ma malamalama i le ata o le faaolataga, o le faaleagaina o le tino o se aga o le fouvale (tagai Mosaea 2:36–37; MF&F 64:34–35) ma se faafitia o lo tatou faasinomaga moni oni atalii ma afafine o le Atua. A tatou vaavaai i talaatu o le olaga nei i le faavavau, e faigofie ona tatou iloatino ai le mafutaga taufaasese o loo fautuaina mai e le fili, e na o sina taimi ma e gaogao.

O Faamanuiaga o le Ola Mama

Na fautuaina e Alema lona atalii o Sepulona ina ia “pulea [ona] tuinanau uma, ina ia faatumuina [o ia] i le alofa” (Alema 38:12). E maoae lava, o le aoaiina o le tagata natura i totonu o i tatou taitoatasi, e mafai ai ona maua se alofa e sili atu ona anoa, loloto, ma tumau o le Atua ma Ana fanau. E faateleina le alofa e ala pe a tatou puipuia i tatou lava i le amiotonu, ma e faaitiitia pe a tatou faamatuu atu i faaosoosoga.

Na tautino mai e PeresiteneMarion G. Romney:

“Ou te le iloa po o a faamanuiaga e sili atu ona manaomia malosi nai lo faamanuiaga ua folafola mai i e mama a’ia’i ma amioatua. Na fetalai Iesu e uiga i taui patino mo amioatua eseese ae sa ia taofia le mea aupito silisili, o lea la e foliga mai ia te au, mo ē loto mama, ‘aua latou te’ na ia fetalai ai ‘iloa atu le Atua’ (Mata. 5:8). E le gata la ina latou vaai atu i le Alii, ae o le a latou lagona foi le toafimale i lona afioaga.

“O le folafolaga … lenei a le Faaola: ‘Ia tuu le amiomama e teuteuina ai ou mafaufauga e le aunoa; ona solo malosi ai lea o lou lototele i luma o le Atua’ (MF&F 121:45)” (“Trust in the Lord,” Ensign, Me 1979, 42).

Ua folafola mai foi ia i tatou e faapea, a tatou tulimataia le ala o le amioatua, “o le a avea le Agaga Paia ma [a tatou] soa e le aunoa” (MF&F 121:46). O le mea lea, o le ola ai i le tulafono o le ola mama e valaaulia ai nisi o faamanuiaga silisili e mafai ona maua e alii ma tamaitai i le olaga nei—le mautinoa talafeagai faaleagaga i le i ai i le aiga, uo, paaga i le Ekalesia, ma, o le mea silisili, o le Faaola. O lo tatou lava naunautaiga faalenatura ia avea ai ma itutino moni, e faataunuuina lea i le amiotonu a o tatou savavali i le malamalama ma le faamoemoe.

O Le Mataupu Faavae o le Salamo

O nisi o outou e mauaina lenei savali, e manaomia ona salamo mai agasala feusuai po o isi foi. E tele taimi e faasino atu i le Faaola o le Fomai Sili, ma o lenei faalagiga e taua i se tulaga faa-faatusa ma e sa’olele foi. Ua tatou oo uma lava i le tiga o se lavea po o se manu’a faaletino. A oo ina tatou tiga, e masani lava ona tatou sailia se toomaga ma e faafetai foi mo vailaau ma togafitiga ia e fesoasoani ai e faaitiitia ai lo tatou mafatia. Mafaufau i le agasala o se manu’a faaleagaga e afua ai lagona tausalaina, e pei ona faamatalaina e Alema i lona atalii o Korianetona, o le “faanoanoa o le mafaufau” (Alema 42:18). O le aafiaga o le tausalaina i o tatou agaga e faapei foi o le aafiaga o le tiga i o tatou tino—o se lapataiga i se tulaga matautia ma o se puipuiga mai le faataumaoia. Mai le Togiola a le Faaola e maua mai ai le suauu faamafanafana e mafai ona faamaloloina ai o tatou manu’a faaleagaga ma aveesea ai le tausalaina. Peitai, o lenei suauu e na o mataupu faavae lava o le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso e mafai ai ona faaaoga, salamo, ma le usiusitai faifai pea. O taunuuga o le salamo ma le loto faamaoni o le filemu o le mafaufau, mafanafana, ma le faamalologa ma le faafouga faaleagaga.

O lou epikopo po o le peresitene o le paranesi o le fomai fesoasoani faaleagaga lea ua faatagaina e fesoasoani ia e salamo ma faamaloloina. Peitai, faamolemole ia manatua o le lautele ma le loloto o lou salamo e tatau ona ogatusa ma le natura ma le matuia o au agasala—aemaise o le Au Paia o Aso e Gata Ai o ē ua osia feagaiga paia. O manu’a faaleagaga matuia, e manaomia ai togafitiga faifai pea ma le taimi e matuai faamalolo atoatoa ai.

O Se Folafolaga ma se Molimau

O le aoaoga faavae sa ou faamatalaina atu o le a foliga mai ua autausagā ma ua le toe aoga i le tele o tagata i se lalolagi ua faateleina le faatauemu i le paia o le mana foafoa ma ua faaitiitia le taua o le ola o le tagata. Peitai, o le upumoni a le Alii e le suia e tifiga, lauiloa, po o le palotaina o manatu o tagata lautele. Ou te folafola atu o le usiusitai i le tulafono o le ola mama o le a faateleina ai lo tatou fiafia i le olaga nei, ma mafai ai ona tatou agai i luma i le faavavau. O le ola mama ma le amioatua i le taimi nei, ma sa i ai lava, ma o le a avea pea lava ma mea e “silisili ona pele ma taua i lo mea uma” (Moronae 9:9). Ou te molimau atu ai i le suafa paia o le Alii o Iesu Keriso, amene.