Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Welcome sa Komperensya

Welcome sa Komperensya

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Kamo akong giawhag nga maminaw sa mga mensahe nga atong madungog. Unta kita mobuhat niini mao ang akong pag-ampo.

Akong minahal nga kaigsoonan, dako nakong kalipay nga mo-welcome ninyo sa ika-183 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Simbahan.

Sa unom ka bulan sukad kita nagkita, akong oportunidad nga mibiyahe ug mihimamat sa pipila kaninyo sa inyong dapit. Human sa kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre, mibiyahe ko sa Germany, diin akong nahimamat ang atong mga miyembro didto ingon man sa ubang dapit sa Austria.

Sa katapusan sa Oktubre, akong gipahinungod ang Templo sa Calgary Alberta sa Canada, uban sa tabang nila ni Elder ug Sister M. Russell Ballard, Elder ug Sister Craig C. Christensen, ug Elder ug Sister William R. Walker. Pagka-Nobyembre, akong gipahinungod og usab ang Templo sa Boise Idaho. Kauban usab nako didto ug miapil sa pagpahinungod mao sila si Elder ug Sister David A. Bednar, Elder ug Sister Craig C. Christensen, ug Elder ug Sister William R. Walker.

Ang gipahigayon nga mga pasundayag sa kultura kalabut niining pagpahinungod nindot kaayo. Wala gyud ko katambong sa pagsaulog sa kultura sa Calgary, kay ika-85 nga adlawng natawhan man ni Sister Monson ug kinahanglan nako siyang ubanan. Hinoon, siya ug ako nakatan-aw sa kasaulogan didto sa among balay gamit ang closed-circuit television, ug dayon miadto ko sa Calgary pagkasunod buntag alang sa pagpahinungod. Sa Boise sobra sa 9,000 ka mga batan-on gikan sa temple district miapil sa kasaulogan sa kultura. Daghan kaayong mga batan-on ang miapil nga wala nay lugar para sa mga sakop sa pamilya sa pagtambong sa dapit diin sila nagpasundayag.

Sa miaging bulan lang si Presidente Dieter F. Uchtdorf, inubanan ni Sister Uchtdorf, Elder ug Sister Jeffrey R. Holland, ug Elder ug Sister Gregory A. Schwitzer, mibiyahe sa Tegucigalpa, Honduras, aron ipahinungod ang bag-ong nahuman nga templo didto. Usa ka nindot kaayong pagsaulog sa kabatan-onan ang nahitabo pagkagabii sa wala pa ang pagpahinungod.

Dunay ubang templo nga napahibalo na ug anaa sa lainlaing kahimtang nga gisugdan na o kasamtangang gitukod pa.

Pribilehiyo nako karong buntaga ang pagpahibalo sa duha ka dugang templo, nga sa umaabut nga mga bulan ug katuigan tukuron sa mosunod nga mga dapit: sa Cedar City, Utah, ug sa Rio de Janeiro, Brazil. Mga kaigsoonan, ang pagtukod og templo nagpadayon.

Sa inyong nahibaloan, sa Oktubre nga kinatibuk-ang komperensya akong gipahibalo ang kausaban sa edad nga magmisyon ang mga lalaki ug babaye, nga ang mga lalaki makaserbisyo na karon sa edad nga 18 ug ang mga babaye sa edad nga 19.

Ang tubag sa atong mga batan-on talagsaon ug makapadasig. Pagka-Abril 4—duha ka adlaw ang milabay—kita dunay 65,634 ka mga full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo, nga sobra sa 20,000 pa ang nakadawat sa ilang mga call apan wala pa mosulod sa missionary training center ug sobra sa 6,000 pa ang giinterbyu sa ilang bishop ug presidente sa stake. Gikinahanglan nga himoon ang 58 ka bag-ong mga misyon aron mapahimutang ang nagkadaghang misyonaryo.

Aron mamintinar kining pwersa sa misyonaryo, ug tungod kay daghan sa atong mga misyonaryo naggikan sa lisud nga kahimtang, amo kamong gidapit, kon mahimo ninyo, sa pagtampo og ubay-ubay sa General Missionary Fund sa Simbahan.

Mga kaigsoonan, maminaw kita og dinasig nga mga mensahe karon ug ugma. Kadtong mamulong kanato mainampoong nagtinguha nga masayud nianang unsay gusto sa Ginoo nga atong madunggan karong panahona.

Kamo akong giawhag nga maminaw sa mga mensahe nga atong madungog. Unta kita mobuhat niini mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, ang Ginoo, amen.