Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Kam Butimwaeaki nakon te Maungatabu

Kam Butimwaeaki nakon te Maungatabu

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

I kaumaki ngkami n te tai aei bwa kam na kakauongo raoi ao n iangoi raoi rongorongo ake ti nang ongoraai. Bon au tataro bwa ti aonga ni karaoi.

Tariu ao mwaneu aika kam tangiraki, ai kakatongara ngai ni butimwaai ngkami nakon ana ka 183 ni Maungatabu ni Kabuta n te Ririki te Ekaretia.

Ni kabanean kaitibora n onoua te namwakaina n nako, e bon reke au tai ni mwamwananga teutana ao ni kaitibo ma tabeman mai ibuakomi n oin ami tabo. Imwiin te maungatabu ni kabuta n Okitobwa, I mwananga nako Tiaman, ike e reke iai au tai ni kaitibo ma membwa n taabo aika kakaokoro n te aba anne, n ikotaki ma tabeua mwakoron Austria.

Ni banen Okitobwa, I katabua Calgary Alberta Tembora i Canada, ma ana ibuobuoki Unimwaane ao Titita M. Russell Ballard, Unimwaane ao Titita Craig C. Christensen, ao Unimwaane ao Titita William R. Walker. N Nobembwa I a manga katabua riki te Boise Idaho Tembora. Raou ni mwananga naba ni karaoa te katabu Unimwaane ao Titita David A. Bednar, Unimwaane ao Titita Craig C. Christensen, ao Unimwaane ao Titita William R. Walker.

Te bukamaru n te katei are e karaoaki ni kaineti ma katabu aikai a bon rangin n nakoraoi. I aki ira te bukamaru i Calgary, ngkai bon ana ka 85 ni koro n ririki Titita Monson ao I namakinna bwa n na tiku ma ngaia. E ngae n anne, ao e reke ara tai ngai ma ngaia ni mataku n te bukamaru ni mwengara n te terewition, ao imwiina I kiba nako Calgary n te moaningabong are imwiina ibukin te katabu. I Boise e raka iaon 9,000 kairake irarikin te tembora aika ira te bukamaru. E rangin rawata kairake aika iri ngaia ae e a bon aki reke n neia kaain te utu ni mataku n te tabo ni kamataku.

Ai tibwa n te namwakaina ae nako Beretitenti Dieter F. Uchtdorf, n raonaki iroun Titita Uchtdorf, Unimwaane ao Titita Jeffrey R. Holland, ao Unimwaane ao Titita Gregory A. Schwitzer, a mwananga nako Tegucigalpa, Hondoras, ni katabua ara tembora ae moan te boou ikekei. Te bukamaru ae moan te nakoraoi irouia kairake e karaoaki n te tairiki imwain te katabu.

Iai tembora riki tabeua aika a tia ni katanoataaki ao a tia ni iangoaki kateakiia ke ni waakinaki karaoia.

Bon te kakatonga irou n te ingabong aei ni katanoatai uoua tembora, ake inanon namwakaina ke ririki aika ana roko ana kateaki n taabo aikai: Cedar City, Utah, Rio de Janeiro, Brazil. Tariu ao mwaneu, katean tembora a reitinako n arona n taai aika nako.

N aron ae ko ataia, n te maungatabu ni kabuta n Okitobwa ao I katanoatai bitaki n aia ririki ataeinimwaane ao ataeinaine ae a kona iai n karaoa aia mwakuri ni mitinare ae bwanin taina, ma ataeinimwaane ngkai a kona ni mitinare n te ririki ae 18 ao ataeinaine n te 19.

Te kaeka mairouia ara kairake e bon rangin ni kamimi ao n anainano. N Eberi 4—uoua te bong n nako—ti karekeia 65,634 mitinare aika bwanin aia tai aika a tia ni beku, ma e raka iaon 20,000 aika a tia ni karekei aia wewete ae a tuai n rin n te kataneiai ni mitinare ao e raka iaon 6,000 aika a karaoa ngkai aia intawiu ma aia bitiobi ao beretitenti n titeiki.E a bon riai katean 58 mition aika boou ni kaitara rikiraken mwaitia mitinare.

N ibuobuoki ni kateimatoa te mwakuri ni mitinare aei, ao bukina ngkai a mwaiti irouia ara mitinare aika a nako man taabo aika aki rangin ni kaubwai, ti kaoi ngkami, ngkai kam kona, n anga nakon Ana Mwane ni Mitinare te Ekaretia ni Kabuta.

Ngkai, tariu ao mwaneu, ti na ongora nakon rongorongo aika kaunganano n te bong aei ao n ningabong. Naake ana taetae nakoira a tia ni ukoukoria ma te tataro mwaaka bwa ana ata te bwai ae tangiria te Uea bwa ti na ongora nako iai n te tai aei.

I kaumaki ngkami n te tai aei bwa kam na kakauongo raoi ao n iangoi raoi rongorongo ake ti nang ongoraai. Bon au tataro bwa ti aonga ni karaoi n aran Iesu Kristo, amen.