Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻEpeleli 2013 | Talitali Lelei Kimoutolu ki he Konifelenisí

Talitali Lelei Kimoutolu ki he Konifelenisí

ʻEpeleli 2013 Konifelenisi Lahí

ʻOku ou tapou atu ke mou tokanga mo tali e ngaahi pōpoaki te tau fanongoá. Ko ʻeku fakaʻānauá ke tau fai ia.

Siʻoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou fiefia moʻoni ke talitali lelei kimoutolu ki he Konifelenisi Lahi Fakataʻu hono 183 ʻo e Siasí.

ʻI he māhina ʻe ono ko ia talu mei heʻetau fakataha fakamuimuí, ne lahi ʻeku fefolauʻakí peá u feʻiloaki ai mo ha niʻihi ʻo kimoutolu ʻi homou ngaahi feituʻú. Hili e konifelenisi lahi ʻi ʻOkatopá, ne u folau ki Siamane peá u fakataha ai mo hotau kāingalotú ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe ʻo e fonua ko iá pea pehē foki ki ha ngaahi konga ʻo ʻAositulia.

ʻI he fakaʻosinga ʻo ʻOkatopá, ne u fakatapui ai ʻa e Temipale Kilikali ʻAlapetá ʻi Kānata, pea tokoni kiate au ʻa ʻEletā mo Sisitā M. Lāsolo Pālati, ʻEletā mo Sisitā Keleki C. Kulisiteniseni, peae pehē kia ʻEletā mo Sisitā Uiliami R. Uoka. Ne u toe fakatapui foki ʻi Nōvema ʻa e Temipale Poisi ʻAitahoó. Ne u kaungā fononga ki ai mo kau ʻi he fakatapuí ʻa ʻEletā mo Sisitā Tēvita A. Petinā, ʻEletā mo Sisitā Keleki C. Kulisiteniseni, kae pehē kia ʻEletā mo Sisitā Uiliami R. Uoka.

Naʻe laulōtaha e ngaahi fakaʻaliʻali fakafonua ne fai kimuʻa he fakatapuí. Naʻe ʻikai ke u lava ki he kātoanga fakafonua ʻi Kilikalí, he naʻe hoko ai e taʻu 85 ʻo Sisitā Monisoní peá u ongoʻi naʻe totonu ke u nofo mo ia. Ka ne ma mamata he kātoangá ʻi he televīsone homa loto falé peá u toki puna leva ki Kilikali he pongipongi hokó ki he fakatapuí. ʻI Piosí, naʻe kau ki he kātoanga fakafonuá ha toʻu tupu ʻe toko 9,000 tupu mei he vāhenga fakatemipalé. Ne fuʻu tokolahi fau e toʻu tupú, pea ne ʻikai toe hao ha kau mēmipa ia ʻo e fāmilí ki he fale ne nau faiva aí.

ʻI he māhina kuo ʻosí, ne folau ai ʻa Palesiteni Tieta F. ʻUkitofa mo Sisitā ʻUkitofa pea mo ʻEletā mo Sisitā Sefilī R. Hōlani, pea mo ʻEletā mo Sisitā Kelekōlio A. Suitisā, ki Tekuisikalapa, Honitūlasi, ke fakatapui hotau temipale foʻou ne toki langa aí. Naʻe fakahoko foki ha fakaʻaliʻali fakaholomamata ʻa e toʻu tupú he efiafi kimuʻa he fakatapuí.

ʻOku ʻi ai ha ngaahi temipale ne ʻosi fanongonongo, ʻoku nau ʻi ha ngaahi tuʻunga kehekehe ʻi hono kamatá pe ʻoku lolotonga langa.

Ko hoku faingamālie ʻeni ke fanongonongo ai ha temipale ʻe ua, ʻa ia ʻe langa ʻi he ngaahi māhina pe taʻu ka hokó ʻi he ongo feituʻu ko ʻení: Ko Sita Siti, ʻIutā, pea mo Lio ti Senelo, Palāsila. ʻE kāinga, ʻoku kei hokohoko māfana atu ai pē ʻa e langa temipalé.

Hangē ko ia ʻoku mou meaʻí, ne u fanongonongo he konifelenisi lahi ʻi ʻOkatopá e liliu ʻi he taʻu ʻe lava ke ngāue fakafaifekau taimi kakato ai e kau talavoú mo e kau finemuí, ʻo lava ke ngāue kau talavoú he taimí ni honau taʻu 18 pea taʻu 19 e kau finemuí.

Meʻa fakaofo mo fakamāfana moʻoni ko hono tali ia hotau toʻu tupú. ʻI heʻene aʻu mai ki he ʻaho 4 ʻo ʻEpelelí—ʻaho ʻe ua kuo hilí—kuo aʻu ʻetau kau faifekau taimi kakató ki he toko 65,634 pea ko e toko 20,000 tupu kuo maʻu honau uiuiʻí kae teʻeki ai ke nau hū ki he MTC pea ko e toko 6,000 tupu ʻoku kei ʻinitaviu mo ʻenau pīsopé mo e palesiteni fakasiteikí. Ne fie maʻu ai ke mau fokotuʻu ha misiona foʻou ʻe 58 ke feau ʻaki e tupu he tokolahi ʻo e kau faifekaú.

Ke tokoni ki he kau faifekaú pea koeʻuhí ko e haʻu e konga lahi ʻetau kau faifekaú mei ha feituʻu masiva, ʻoku mau fakaafeʻi ai kimoutolu, kapau ʻoku mou lava, ke mou tokoni ʻofa muʻa ki he Paʻanga Faifekau Fakalūkufua ʻa e Siasí.

ʻE kāinga, te tau fanongo he ʻahó ni mo ʻapongipongi ki ha ngaahi pōpoaki fakalaumālie. Ne fekumi ʻi he faʻa lotu ʻa e niʻihi ʻe lea atú, ke nau ʻiloʻi e meʻa ʻoku finangalo e ʻEikí ke tau fanongo ki ai he taimi ní.

ʻOku ou tapou atu ke mou tokanga mo tali e ngaahi pōpoaki te tau fanongoá. ʻOfa ke tau fai ia, ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisi, ko e ʻEikí, ʻēmeni.