Skipim mein ples blong lukaot
Epril 2013 | Tabu Diuti blong Yu blong Givhan

Tabu Diuti blong Yu blong Givhan

Epril 2013 Jeneral Konfrens

Yu kasem paoa, raet, mo tabu diuti ia blong givhan long taem we oli bin odenem yu long prishud.

Glad blong Stap Givhan

Ol yang man blong Aronik Prishud. Yufala ol boe blong God we mi lavem tumas, mo Hem i gat wan bigfala wok blong yufala blong mekem. Blong mekem wok ia, yu mas komplitim tabu diuti blong yu blong givhan long ol narafala man.1

?Yu save i minim wanem blong givhan? Tingbaot kwestin ia taem mi talem long yu abaot wan gel we nem blong hem Jae Jonson.

Taem Jae i bin statem hae skul las yia, hem i bin kam viktim long olsem wanem oli bin tritim nogud hem. Oli spolem hem, pusum hem, mo jikim nogud hem taem hem i stap wokbaot i go long klas—sam studen oli sakem toti long hem tu. Ating yu stap luk sam pipol we oli tritim nogud olgeta tu olsem long skul blong yu.

Blong plante man, ol taem blong ol yangfala i wan taem blong stap yuwan mo fraet. Be i no nid blong i olsem. Laki blong Jae, i bin gat ol yang man long skul blong hem we oli bin andastanem mining blong givhan.

Mama blong Jae i bin askem ol tija blong skul blong help blong stopem ol rabis fasin ia, be samting ia i gohed. Afta hem i bin kontaktem Kason Jons, wan boe we i gat Aronik Prishud, mo hem i kwotabak blong futbol tim. Hem i bin askem hem blong helpem hem faenemaot se huia nao i stap mekem ol rabis fasin ia.

Kason i bin agri blong help, be long hat blong hem, hem i filim se hem i save mekem moa bitim we blong faenem olgeta we i mekem nogud long hem. Spirit i bin wispa long hem se hem i nidim blong helpem Jae blong kasem lav.

Kason i bin askem sam long ol tim blong hem blong joenem hem blong givhan long Jae. Oli bin invaetem hem blong sidaon wetem olgeta long lanj taem. Oli wokbaot wetem hem i go long klas blong mekemsua se hem i sef. I no bin wan sapraes, wetem ol plea blong futbol olsem ol fren blong hem, i nomo gat wan man i mekem nogud bakegen long Jae.

Hemia i bin wan gudfala sisen blong futbol tim ia. Be nomata wetem wan spesel viktri taem ia, ol yang man ia oli no bin fogetem Jae. Oli bin invaetem hem blong joenem tim blong olgeta afta long ol gem. Jae i filim lav mo glad blong ol narawan. Hem i filim sef. Hem i hapi.

Futbol tim ia i bin gohed blong winim jampionsip blong stet. Be wan samting we i moa impoten bitim wan futbol jampionsip long skul blong olgeta. Eksampol blong ol yang man ia i bin mekem ol nara studen i kam blong save akseptem, mo kam gud fren. Naoia oli tritim gud olgeta wanwan wetem fasin blong stap moa kaen mo respek.

Nasonal nius media i bin faenemaot wanem ol yangfala man ia i bin mekem mo serem stori blong olgeta truaot long kantri. Wanem i bin stat olsem wan traehad blong givhan long wan, i givim strong tingting long plante taosen blong ol narawan blong mekem sem samting.

Mama blong Jae i singaotem ol yang man ia “ol enjel we yumi no save.” Kason mo ol fren blong hem oli bin kwik blong talem se Jae i bin blesem ol laef blong olgeta mo bitim we oli mekem long hem. Hemia nao wanem i hapen taem yumi lusum yuwan long taem we yu givim seves long ol narawan—yu faenem yuwan bakegen.2 Yu jenis mo gro long ol wei we bae yu neva bilivim se bae yu save olsem. Ol yang man ia oli bin eksperiensem glad blong givhan mo blong gohed blong lukaotem ol janis blong blesem ol nara man. Oli glad tumas blong givhan moa long ol manis we i stap kam taem oli sev olsem ol fultaem misinari.3

Wan Nid mo Wan Diuti

I gat ol taosen blong Jae Jonson truaot long wol—pipol we oli nidim blong filim lav blong Papa long Heven. Oli stap long ol skul blong yu, long ol kworom blong yu, mo iven long ol hom blong yufala. Sam yumi tingbaot kwik. Ol narawan, oli gat ol nid we yumi no luksave tumas. Kolosap evriwan we yu save, oli save kasem blesing long sam wei we yu save givhan. Lod i stap wet long yu blong go mo givhan long olgeta.

Yu no nid blong kam wan sta blong atletik blong givhan long ol nara man. Yu kasem paoa, raet, mo tabu diuti ia blong givhan long taem we oli bin odenem yu long prishud. Presiden Jemes E. Faost i bin tijim, “Prishud hem i raet we oli givim long wan man blong givhan long nem blong God.”4 Aronik Prishud i holem ol ki blong ol wok blong ol enjel.5

Taem yu lavem ol pikinini blong Hem, Papa long Heven bae i lidim yu mo ol enjel bae i helpem yu.6 Bae yu kasem paoa blong blesem ol laef mo sevem ol sol.

Jisas Kraes hem i eksampol blong yu. Hem i “bin kam i no blong oli givhan long [hem], be blong givhan.”7 Blong givhan, i minim blong lavem mo kea long ol narafala man. I minim blong lukaot gud long ol nid long saed blong bodi mo long spirit. Putum nomo olsem se i minim blong mekem wanem we Sevya bae i wantem mekem sapos Hem i bin stap ia.

Famle blong Yu

Stat wetem hom blong yuwan. Hemia nao ples we yu save mekem ol samting we i moa impoten blong givhan.8

?Yu wantem traem wan tes we i intres? Nekis taem mama blong yu i askem yu blong help raon long haos, talem wan samting olsem “Tangkyu blong askem, Mama. Bae mi glad tumas blong help.” Mo afta luk se bae hem i mekem wanem. Sam long yufala, ating i nidim blong save ol fas step blong help bifo yu traem samting ia. Nogud bae yu jokem hem. Afta we yumi mekem hem i glad, bae yu faenem se rilesensip blong yu wetem hem i kam moa gud mo i givim moa Spirit long hom blong yu.

Hemia wan wei blong givhan long famle blong yu; i gat plante moa. Yu givhan taem yu talem ol kaen toktok long ol famle memba blong yu. Yu givhan taem yu tritim ol brata mo sista blong yu olsem ol bes fren blong yu.

Ating wanem we i moa impoten, yu givhan taem yu helpem papa blong yu long ol diuti blong hem olsem lida long saed blong spirit long hom blong yu. Givim ful sapot mo leftemap tingting blong gat famle haos naet, famle prea, mo famle skripja stadi. Mekem pat blong yu blong mekemsua se Spirit i stap long hom blong yu. Hemia bae i mekem papa blong yu i kam strong moa long rol blong hem mo mekem yu rere blong kam wan papa sam dei. Sapos yu no gat wan papa long hom blong yu, responsabiliti blong yu i blong givhan long famle blong yu i wanem we yu nidim moa blong mekem.

Kworom blong Yu

Yu tu, yu gat wan diuti blong givhan long kworom blong yu.

Prishud i stap kam antap truaot wol. Plante long yufala i stap folem singaot blong Presiden Monson blong sevem man. I gat moa aktiv man blong Aronik Prishud tedei bitim bifo long histri blong Jos. Be i stil gat olgeta we oli no aktiv mo oli nidim yu.

Las Jun, taem oli krietem wan niu branj long Bangalore, India, i gat wan yang man nomo long prishud miting, we oli jes odenem hem nomo olsem dikon we nem i Gladwin.

Gladwin, tugeta wetem presiden blong ol yang man mo branj presiden, i bin stat blong singaotem ol aktiv yang man mo visitim olgeta long ol hom blong olgeta. I no longtaem wan nambatu yang man, Samuel, i bin stat blong kambak long jos bakegen.

Evri wik Gladwin mo Samuel i stap singaotem olgeta we oli no bin atendem kworom miting, mo serem wanem we oli lanem. Oli bin ringim o visitim olgeta long ol betdei blong olgeta. Wan afta wan, ol yang man we i aktiv oli kam ol fren mo stat akseptem invitesen blong kam long ol kworom aktiviti, atendem ol kworom miting, mo tu blong mekem ol givhan blong olgetawan. Tedei, evri yang man long branj oli aktiv long Jos.

Ol skripja i tijim se Aronik Prishud kworom oli stap blong sidaon long kaonsel mo filim spirit—o bildimap mo mekem i kam strong moa—wanwan long olgeta.9 Yu filim spirit taem yu tijim ol trutok blong gospel, serem ol eksperiens long saed blong spirit, mo serem testemoni. Kurikulum blong ol yut i givim tingting long ol kaen samting olsem long ol miting blong kworom, be hemia i save hapen nomo taem evri memba blong kworom i filim lav mo respek. Fasin blong jik mo blong spolem man i no gat ples long wan kworom miting—speseli taem ol filing oli fri blong serem. Ol kworom presidensi i mas go fastaem blong mekemsua se ol kworom miting ples ia oli sef blong evriwan i tekempat.

Aposol Pol i bin talem: “Long ol toktok blong yufala, yufala i no mas talem ol rabis tok we i save spolem man. Yufala i mas talem ol gudfala tok we i save mekem ol man we oli slak oli kam strong moa. Tok olsem i save givhan moa long ol man we oli harem.” 10

Olgeta we oli gat prishud, oli neva yusum ol rabis mo toti lanwis. Oli no lukluk daon o mekem wan i harem nogud. Oli bildimap oltaem mo mekem ol nara man i kam strong moa. Hemia i wan simpol, be i gat aoa blong givhan.

Long Evri Samting

Wok blong givhan i no taem nomo blong ol odinens o visit blong hom tijing o samtaem ol seves projek. Oltaem yumi stap ol man blong prishud—i no long Sandei nomo, mo i no taem we yumi werem waet set nomo wetem nektae. Yumi gat wan diuti blong givhan long eni ples yumi stanap long hem. Givhan i no wan samting nomo we yumi mekem—be i talemaot huia yumi.

Givhan evri dei. Ol janis i stap raon long yu. Lukaotem olgeta. Askem Lod blong helpem yu luksave olgeta. Bae yu faenem se plante i gat smol, mo tru aksen we i helpem ol nara man blong kam folem blong Jisas Kraes.11

Taem yu traehad blong stap klin inaf blong gat Spirit, bae yu luksave ol tingting mo filing i kam blong yu givhan. Taem yu mekem folem wanem spirit i talem, bae yu kasem plante moa, mo ol janis blong yu mo wanem yu save mekem bae oli kam antap mo go bigwan.

Ol yang brata blong mi, mi testifae se oli bin givim atoriti mo paoa blong gudfala Aronik Prishud blong givhan long nem blong God.

Mi testifae se yu mekem, bae yu kam wan tul long ol han blong God blong helpem ol nara man. Laef blong yu bae i moa rij mo gat moa mining. Bae yu faenem bigfala paoa blong winim ivel. Bae yu faenem tru hapines—kaen ia we ol man we oli stap folem Jisas Kraes nomo oli save.

Bae yu eksperiensem glad ia blong mekem tabu diuti blong yu blong givhan i hapen, mi prea long nem blong Jisas Kraes, amen.

Soem Ol RefrensHaedem Ol Refrens

  Ol Not

  1. Luk long Doctrine and Covenants 84:111.

  2. Luk long Mark 8:35.

  3. Luk long Trent Toone, “Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral,” Deseret News, 9 Nov 2012, deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

  4. James E. Faust, “Message to My Grandsons,” Ensign o Liahona, Mei 2007, 54; oli ademap italik.

  5. Luk long Doctrine and Covenants 13:1.

  6. Luk long Doctrine and Covenants 84:88.

  7. Luk long Matiu 20:27–28.

  8. Luk long Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.4.5.

  9. Luk long Doctrine and Covenants 107:85.

  10. Efesas 4:29.

  11. Luk long Handbook 2, 3.2.3.