Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | Vaše posvátná povinnost sloužit

Vaše posvátná povinnost sloužit

Duben 2013 Generální konference

Ve chvíli, kdy jste byli vysvěceni ke kněžství, jste obdrželi moc, pravomoc a posvátnou povinnost sloužit.

Radost ze služby

Mladí muži Aronova kněžství, jste milovanými syny Božími, a On má pro vás důležitou práci. Abyste mohli tuto práci vykonávat, musíte plnit svou posvátnou povinnost sloužit druhým.1

Víte, co to znamená sloužit? Přemýšlejte o této otázce, zatímco vám budu vyprávět o dívce, která se jmenuje Chy Johnsonová.

Když Chy začala loni chodit na střední školu, stala se obětí kruté a bezohledné šikany. Když vešla do třídy, někteří studenti jí ubližovali, vráželi do ní a posmívali se jí – a někteří na ni dokonce házeli odpadky. Možná jste i vy ve své škole viděli někoho, kdo druhým podobně ubližoval.

Pro příliš mnoho lidí je dospívání dobou osamělosti a obav. Ale tak tomu být nemusí. Naštěstí pro Chy byli v její škole mladí muži, kteří věděli, co to znamená sloužit.

Chyina matka požádala učitele ve škole, aby pomohli šikanu zastavit, ale ta pokračovala. Obrátila se tedy na Carsona Jonese, nositele Aronova kněžství a hlavního zadáka v týmu hráčů amerického fotbalu. Požádala ho, aby jí pomohl zjistit, kdo je za šikanu zodpovědný.

Carson souhlasil, ale měl pocit, že by mohl udělat mnohem víc, než jen násilníky najít. Duch mu našeptával, že je nutné Chy ukázat, že ji druzí mají rádi.

Carson požádal některé své spoluhráče, aby spolu s ním Chy pomáhali. Nabídli jí, aby s nimi seděla při obědě. Doprovázeli ji do třídy, aby zajistili, že ji nikdo nebude ohrožovat. Nikoho nepřekvapí, že když měla Chy za kamarády hráče amerického fotbalu, už ji nikdo nešikanoval.

Tato sezóna byla pro fotbalový tým vynikající. Ale i když byli tito mladí muži nadšeni z toho, že nebyli poraženi, na Chy nezapomněli. Zvali ji, aby po zápasech přišla za nimi na hřiště. Chy věděla, že ji má někdo rád a váží si jí. Cítila se v bezpečí. Byla šťastná.

Fotbalový tým směřoval k vítězství v celostátní soutěži. Ale ve škole došlo k něčemu, co bylo mnohem důležitější než fotbalové mistrovství. Příklad těchto mladých mužů motivoval další studenty k tomu, aby byli vstřícnější a přátelštější. Nyní se k sobě chovají laskavěji a uctivěji.

Celostátní sdělovací prostředky si všimly toho, co tito mladí muži dokázali, a tak to vešlo ve známost po celé zemi. To, co začalo snahou sloužit jednotlivci, nyní inspiruje tisíce dalších k tomu, aby dělali totéž.

Chyina matka označuje tyto mladé muže za „anděly v přestrojení“. Carson a jeho přátelé bez zaváhání říkají, že Chy požehnala jejich život mnohem více než oni ten její. A právě toto nastává, když ztratíte sami sebe ve službě druhým – najdete sami sebe.2 Měníte se a rostete tak, jak byste jinak nemohli. Tito mladí muži zažili radost ze služby a dál vyhledávají příležitosti k tomu, aby mohli žehnat druhým. A těší se, že jejich služba bude mít ještě větší rozsah, až za několik měsíců budou sloužit jako misionáři na plný úvazek.3

Potřeba a povinnost

Po světě jsou tisíce Chy Johnsonových – těch, kteří potřebují pocítit lásku Nebeského Otce. Jsou ve vaší škole, ve vašem kvoru, a dokonce i ve vaší rodině. Na některé si vzpomeneme hned. Jiní mají potřeby, které jsou méně zjevné. V podstatě každému, koho znáte, by vaše služba mohla nějak požehnat. Pán se spoléhá na to, že o ně projevíte zájem.

Nemusíte být slavným sportovcem, abyste mohli sloužit druhým. Ve chvíli, kdy jste byli vysvěceni ke kněžství, jste obdrželi moc, pravomoc a posvátnou povinnost sloužit. President James E. Faust učil: „Kněžství je pravomoc delegovaná člověku, aby sloužil ve jménu Božím.“4 Aronovo kněžství drží klíče služby andělů.5

Když budete mít rádi děti Nebeského Otce, Bůh vás povede a budou vám pomáhat andělé.6 Získáte moc žehnat druhým a zachraňovat duše.

Vaším příkladem je Ježíš Kristus. On „nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil“.7 Sloužit znamená mít druhé rád a pečovat o ně. Znamená to starat se o jejich fyzické i duchovní potřeby. Jednoduše to znamená dělat to, co by dělal Spasitel, kdyby byl zde.

Vaše rodina

Začněte u sebe doma. Právě tam můžete konat tu nejdůležitější službu.8

Chcete vyzkoušet zajímavý experiment? Až vás příště maminka požádá o pomoc s nějakou domácí prací, řekněte něco jako: „Díky, mami, žes mě o to požádala. Rád pomůžu.“ Pak sledujte její reakci. Někteří si možná předtím budete muset osvěžit znalosti týkající se poskytnutí první pomoci, protože jí tím pravděpodobně způsobíte šok. Až ji vzkřísíte, pocítíte nápadné zlepšení ve svém vztahu k ní a více Ducha u vás doma.

To je jen jeden způsob jak sloužit v rodině; je ale mnoho dalších. Sloužíte tím, že se členy rodiny mluvíte laskavě. Sloužíte tím, že se k sourozencům chováte jako ke svým nejlepším kamarádům.

A co je asi nejdůležitější – sloužíte tím, že pomáháte svému otci v jeho povinnostech jakožto duchovního vedoucího ve vaší rodině. Plně podporujte rodinné domácí večery, rodinnou modlitbu a rodinné studium písem. Snažte se osobně zajistit, aby byl ve vašem domově přítomen Duch. To posílí vašeho otce v jeho roli, a vás to na roli otce připraví. Pokud ve svém domově otce nemáte, vaše zodpovědnost sloužit rodině je o to potřebnější.

Vaše kvorum

Máte také povinnost sloužit ve svém kvoru.

Kněžství se šíří po celém světě. Mnozí z vás se řídí výzvou presidenta Monsona zachraňovat druhé. V dnešní době je více aktivních nositelů Aronova kněžství než kdykoli dříve v historii Církve. Přesto někteří nejsou aktivní a potřebují vás.

Loni v červnu, když byla v Bangalore v Indii vytvořena nová odbočka, byl Gladwin, nedávno vysvěcený jáhen, jediným mladým mužem na kněžském shromáždění.

Společně s presidentem Mladých mužů a s presidentem odbočky začali volat méně aktivním mladým mužům a navštěvovat je u nich doma. Brzy nato začal na shromáždění chodit další mladý muž – Samuel.

Každý týden Gladwin a Samuel volali těm, kteří nepřišli na shromáždění kvora, a vyprávěli jim, co se tam naučili. Také jim zavolali nebo je navštívili, když měli narozeniny. Postupně se tito méně aktivní mladí muži stali jejich přáteli a začali přijímat pozvání na akce a shromáždění kvora a nakonec začali sami sloužit. Dnes jsou všichni mladí muži v odbočce aktivní.

Písma učí, že kvora Aronova kněžství mají zasedat v radě a vzdělávat – neboli učit a posilovat – jeden druhého.9 Vzděláváte tím, že učíte pravdám evangelia, dělíte se o duchovní zážitky a vydáváte svědectví. Učební osnovy pro mládež toto jednání ve shromážděních kvora podporují, ale může k němu docházet jen tehdy, když se každý člen kvora cítí milován a respektován. Pro zesměšňování a vysmívání není na shromáždění kvora místo – a zvláště když druzí otevřeně mluví o svých pocitech. Členové předsednictev kvor musí vést tak, aby zajistili, že shromáždění kvora jsou místem, kde se může každý bez obav zapojit.

Apoštol Pavel nabádal: „Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich, ale jestli jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům.“10

Nositelé kněžství nikdy nemluví vulgárně nebo hrubě. Nikdy neponižují druhé ani jim neubližují. Vždy je povzbuzují a posilují. Toto je jednoduchý, ale mocný způsob služby.

V každé chvíli

Služba se neomezuje jen na obřady nebo na návštěvy domácího učení nebo na občasné projekty služby. Nositelem kněžství jsme vždy – nejen v neděli, a nejen když máme bílou košili a kravatu. Máme povinnost sloužit, ať jsme kdekoli. Služba není jen to, co děláme – určuje i to, kým jsme.

Služte každý den. Příležitosti jsou všude kolem vás. Vyhledávejte je. Proste Pána, aby vám je pomohl rozpoznat. Zjistíte, že většinou se jedná o malé a upřímné skutky, které pomáhají druhým stát se následovníkem Ježíše Krista.11

Když se budete snažit být hodni Ducha, rozpoznáte myšlenky a pocity, které vás budou nabádat ke službě. Když budete podle těchto nabádání jednat, budete jich dostávat víc, a vaše příležitosti a schopnosti sloužit budou růst a rozvíjet se.

Mladí bratří, svědčím o tom, že vám byla dána pravomoc a moc vznešeného Aronova kněžství, abyste sloužili v Božím jménu.

Svědčím o tom, že když tak budete činit, budete nástrojem v Božích rukou při pomáhání druhým. Váš život bude bohatší a smysluplnější. Získáte větší sílu odolávat zlu. Najdete opravdové štěstí – takové štěstí, které znají jen praví následovníci Ježíše Krista.

Kéž zažíváte radost plynoucí z plnění posvátné povinnosti sloužit, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

  Odkazy

  1. Viz Nauka a smlouvy 84:111.

  2. Viz Marek 8:35.

  3. Viz Trent Toone, „Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral“, Deseret News, Nov. 9, 2012, deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

  4. James E. Faust, „Poselství mým vnukům“, Liahona, květen 2007, 54; zvýraznění přidáno.

  5. Viz Nauka a smlouvy 13:1.

  6. Viz Nauka a smlouvy 84:88.

  7. Viz Matouš 20:27–28.

  8. Viz Příručka 2: Správa Církve (2010), oddíl 2.4.5.

  9. Viz Nauka a smlouvy 107:85.

  10. Efezským 4:29.

  11. Viz Příručka 2, oddíl 3.2.3.