WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

    
Ti Butimwaai Ngkami Nakon te Maungatabu Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
I atai baikai Iroun Beretitenti Boyd K. Packer   print
Aan te Kateitei ae Koaua Iroun Bishop Dean M. Davies   print
Ngaira Naati Aine Iroun Tamara are i Karawa. Iroun Elaine S. Dalton   print
Te Tia Kamaiu e Tangiria ni Kabwarabure Iroun Unimwaane Craig A. Cardon   print
Aio Au Mwakuri ao Mimitongiu Iroun Unimwane M. Russell Ballard   print
“Nakomai Nakoiu” Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Kamatoakiia Aobitia n te Ekaretia Karaoaki iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Ana Ribooti te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia, 2012 Ni uotaki iroun Robert W. Cantwell   print
Ribotin te Waremwaiti 2012 E uotakirake iroun Brook P. Hales   print
Ibukin te Rau n te Mwenga Iroun Unimwaane Richard G. Scott   print
Te Rau iroun te Aomata: Kaniwangan te Itiaki Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
Ana Kawai te Uea Iroun Unimwaane Stanley G. Ellis   print
Uotakin te Euangkero nakon te Aonaaba ni Kabane Iroun Unimwaane John B. Dickson   print
Ti Kakoaua ae Ti Riai n Itiaki Iroun Unimwaane David A. Bednar   print
Kukurei ni Beku Iroun Unimwaane Russell M. Nelson   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

    
Mwakan te Nakoanibonga iroun te Ataeinimwaane Iroun Unimwaane Tad R. Callister   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Aia Bootaki Ataeinaine ni Kabuta

    
Ngkana Ko Kamaiua te Ataeinaine, Ko Kamaiua te Roro Iroun Mary N. Cook   print
Tai Kai Kamwaeaki Iroun Elaine S. Dalton   print
Am Mwananga Ae Tamaroa Nakon Mwengam Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print