LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Tabernakelkoret   
In Hymns of Praise Tabernakelkoret   
Velkommen til konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lytt, lytt, nasjoner! Tabernakelkoret   
Disse tingene vet jeg Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En sikker grunnvoll Av biskop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi er døtre av vår himmelske Fader Av Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stevne frem Forsamlingen   
Frelseren ønsker å tilgi Av eldste Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Dette er min gjerning og min herlighet” Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

tro Tabernakelkoret   
“Kom til meg” Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han lever, min Forløser kjær Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ved tanken på min Frelser kjær Blandet kor fra Brigham Young University   
Da du styrket fra ditt leie Blandet kor fra Brigham Young University   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2012 Presentert av Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Statistisk rapport, 2012 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

For fred i hjemmet Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Fred i sinnet – belønningen for rettskaffenhet Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Herrens måte Av eldste Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Evangeliet til hele verden Av eldste John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi tror at vi må være kyske Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Bli med på bølgen Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mer hellighet gi meg Blandet kor fra Brigham Young University   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O God, and Shine Prestedømskor fra UEV-staver i Salt Lake   
Nærmere deg, min Gud Prestedømskor fra UEV-staver i Salt Lake   
Stå sterkt på hellige steder Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Prestedømmets kraft i gutten Av eldste Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Din hellige plikt til å tjene Av David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sions ungdom, kom nå alle Forsamlingen   
Fire titler Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi er ett Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, alle I Guds menn Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, Israels eldster Prestedømskor fra UEV-staver i Salt Lake   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gå frem med tro Tabernakelkoret   
Let Zion in Her Beauty Rise Tabernakelkoret   
Håpet i Guds lys Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, følg med meg Tabernakelkoret   
Det er et mirakel Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ordene vi bruker Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Forsamlingen   
Ekteskap: Se og lær Av eldste L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lydighet mot loven er frihet Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor Gud er Tabernakelkoret   
Lydighet gir velsignelser Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, hellige Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Tabernakelkoret   
Å, la meg høre om Jesus Tabernakelkoret   
“Herre, jeg tror!” Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kristi tilhengere Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Faderen og Sønnen Av eldste Christoffel Golden jr. watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Forsamlingen   
Hjemmet – Livets skole Av eldste Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Herrens anerkjennelse Av eldste Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vakre morgener Av eldste Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Forløsning Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Til vi ses igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud, vær med oss når vi skilles Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Unge kvinners fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen   
På hellig sted Unge kvinner-kor fra staver i Highland   
Deres hellige steder Av Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mer hellighet gi meg Unge kvinner-kor fra staver i Highland   
Når du redder en jente, redder du flere generasjoner Av Mary N. Cook  listenprint
Download
close

Last ned

 

Lyd

Standing in Holy Places Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige    
Vær urokkelige! Av Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, du salighetens klippe Unge kvinner-kor fra staver i Highland   
Din storartede reise hjem Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Let Zion in Her Beauty Rise Unge kvinner-kor fra staver i Highland