ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťStiahnuť

Celá konferencia

watch
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Sobotňajšie ranné zasadanie

watchlisten 
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Vykupiteľ Izraela Mormon Tabernacle Choir   
In Hymns of Praise Mormon Tabernacle Choir   
Vitajte na konferencii Prezident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir   
Tieto veci viem Prezident Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Bezpečný základ Biskup Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Sme dcéry nášho Nebeského Otca Elaine S. Daltonová watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Usilujme sa v práci Pána Kongregácia   
Spasiteľ chce odpúšťať Starší Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Toto je dielo moje a sláva moja Starší M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Faith Mormon Tabernacle Choir   
„Poďte ku mne“ Prezident Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir   
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Sobotňajšie popoludňajšie zasadanie

watchlisten 
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Jesus, the Very Thought of Thee Zmiešaný spevácky zbor Univerzity Brighama Younga   
Myslel si na modlitbu? Zmiešaný spevácky zbor Univerzity Brighama Younga   
Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi Prezident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Správa Cirkevného kontrolného oddelenia za rok 2012 Predložená Robertom W. Cantwellom watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Štatistická správa za rok 2012 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Pre pokoj v domove Starší Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Osobný pokoj: Odmena pre spravodlivých Starší Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregácia   
Pánov spôsob Starší Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Evanjelium pre celý svet Starší John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Veríme, že máme byť cudní Starší David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Chytiť vlnu Starší Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Zmiešaný spevácky zbor Univerzity Brighama Younga   
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Kňazské zasadanie

watchlisten 
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Arise, O God, and Shine Kňazský spevácky zbor MSD z kolov v Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee Kňazský spevácky zbor MSD z kolov v Salt Lake   
Stojte pevne na svätých miestach Starší Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Moc kňazstva vmladom mužovi Starší Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Vaša posvätná povinnosť slúžiť David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Hope of Israel Kongregácia   
Štyri tituly Prezident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Sme jedno Prezident Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Poďte, všetci synovia Boží Prezident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Ye Elders of Israel Kňazský spevácky zbor MSD z kolov v Salt Lake   
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Nedeľňajšie ranné zasadanie

   
Go Forth with Faith Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
Nádej svetla Božieho Prezident Dieter F. Uchtdorf  print
Come, Follow Me Mormon Tabernacle Choir   
Je to zázrak Starší Neil L. Andersen    
Slová, ktoré hovoríme Rosemary M. Wixomová  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregácia   
Manželstvo: Dívajte sa a učte sa Starší L. Whitney Clayton  print
Poslušnosť zákona znamená slobodu Starší L. Tom Perry  print
Where Love Is Mormon Tabernacle Choir   
Poslušnosť prináša požehnania Prezident Thomas S. Monson  print
Poďte, Svätí Mormon Tabernacle Choir   
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Nedeľňajšie popoludňajšie zasadanie

   
Deti Božie, spievajme Mormon Tabernacle Choir   
Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir   
„Pane, verím!“ Starší Jeffrey R. Holland  print
Nasledovníci Krista Starší Dallin H. Oaks  print
Otec aSyn Starší Christoffel Golden ml.  print
Now Let Us Rejoice Kongregácia   
Domov: Škola života Starší Enrique R. Falabella  print
Byť prijatý Pánom Starší Erich W. Kopischke  print
Prekrásne rána Starší Bruce D. Porter  print
Vykúpenie Starší D. Todd Christofferson  print
Kým sa znova stretneme Prezident Thomas S. Monson  print
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Mormon Tabernacle Choir   
ČÍTAŤ  PozeraťPočúvaťTlačiťStiahnuť

Generálna konferencia Mladých žien

watchlisten 
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Na vrcholku hory Kongregácia   
In That Holy Place Zbor Mladých žien z kolov v Highlande   
Vaše sväté miesta Ann M. Dibbová watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Zbor Mladých žien z kolov v Highlande   
Keď zachránite dievča, zachránite generácie Mary N. Cooková watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Standing in Holy Places Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní    
Nepohnite sa! Elaine S. Daltonová watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Zbor Mladých žien z kolov v Highlande   
Vaša úžasná cesta domov Prezident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Stiahnuť

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Zbor Mladých žien z kolov v Highlande